ZZS aardoliederivaten - Detail ZZS-lijst Risico's van Stoffen

Zeer Zorgwekkende Stoffen: aardoliederivaten

Versie
05-05-2024
Bron
website "Risico's van stoffen": rvs.rivm.nl

Hieronder vindt u alle Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) uit deze groep, die in het Risico’s van stoffen zoeksysteem zijn opgenomen. Een stof kan in meer groepen vallen.

U kunt de lijst printen (op papier of als PDF) via de printfunctie van de browser. U kunt de lijst exporteren voor gebruik in een spreadsheet via de knop "Download deze lijst". Bekijk de print en download instructies.

Lees meer over ZZS.

Vragen of opmerkingen over de lijst kunt u indienen via de Helpdesk "Risico's van stoffen".

CAS-nummer EG-nummer Nederlandse stofnaam Engelse stofnaam ZZS volgens EU gevaarsindeling ZZS volgens REACH SVHC ZZS volgens REACH Restricties ZZS volgens KRW ZZS volgens OSPAR ZZS volgens EU-POP Verordening Stofklasse voor luchtemissies Emissiegrenswaarde Datum toevoeging Voetnoot
64741-48-6 265-048-9 Aardgas (aardolie), ruw vloeibaar mengseL Een complexe verzameling koolwaterstoffen in een gasrecyclinginstallatie door processen als afkoeling en absorptie als vloeistof afgescheiden van aardgas. Bestaat hoofdzakelijk uit verzadigde alifatische koolwaterstoffen overwegend C2 tot en met C8. Nafta met laag kookpunt - niet gespecifieerd Natural gas (petroleum), raw liq. mix, Low boiling point naphtha - unspecified [A complex combination of hydrocarbons separated as a liquid from natural gas in a gas recycling plant by processes such as refrigeration or absorption. It consists mainly of saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers in the range of C2 through C8.] Ja 2-12-2013 1, 10
64741-47-5 265-047-3 Aardgascondensaten (aardolie), Een complexe verzameling koolwaterstoffen in een oppervlakteseparator door middel van retrograde condensatie als vloeistof afgescheiden van aardgas. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend C2 tot C20. Vloeibaar bij atmosferische temperatuur en druk. Nafta met laag kookpunt - niet gespecifieerd Natural gas condensates (petroleum), Low boiling point naphtha - unspecified [A complex combination of hydrocarbons separated as a liquid from natural gas in a surface separator by retrograde condensation. It consists mainly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C2 to C20. It is a liquid at atmospheric temperature and pressure.] Ja 2-12-2013 1, 10
68919-39-1 272-896-3 Aardgascondensaten Een complexe verzameling koolwaterstoffen afgescheiden en/of gecondenseerd uit aardgas tijdens het vervoer en verzameld bij de putmond en/of uit de productie-, verzamel-, transport- en distributiepijpleidingen in putten gaswassers, enz. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend C2 tot en met C8. Nafta met laag kookpunt - niet gespecifieerd Natural gas condensates, Low boiling point naphtha - unspecified [A complex combination of hydrocarbons separated and/or condensed from natural gas during transportation and collected at the wellhead and/or from the production, gathering, transmission, and distribution pipelines in deeps, scrubbers, etc. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C2 through C8.] Ja 2-12-2013 1, 10
92045-80-2 295-463-0 Aardoliegassen vloeibaar gemaakt, stankvrij gemaakt, C4-fractie, Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door het stankvrij maken van een vloeibaar gemaakt aardolie-gasmengseL om mercaptanen te oxideren of om zure verontreinigingen te verwijderen. Bestaat voornamelijk uit C4-verzadigde en onverzadigde koolwaterstoffen. Petroleumgas Petroleum gases, liquefied, sweetened, C4 fraction, Petroleum gas [A complex combination of hydrocarbons obtained by subjecting a liquified petroleum gas mix to a sweetening process to oxidize mercaptans or to remove acidic impurities. It consists predominantly of C4 saturated and unsaturated hydrocarbons.] Ja 2-12-2013 1, 5
68514-79-4 271-058-4 Aardolieproducten hydrofiner-powerformer-reformaten De complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door een hydrofiner-powerformer-proces, met een kooktraject van ongeveer 27°C tot 210°C. Katalytisch gereformde nafta met laag kookpunt Petroleum products, hydrofiner-powerformer reformates, Low boiling point cat-reformed naphtha [The complex combination of hydrocarbons obtained in a hydrofiner-powerformer process and boiling in a range of approximately 27°C to 210°C (80°F to 410°F).] Ja 2-12-2013 1, 10
68607-11-4 271-750-6 Aardolieproducten raffinaderijgassen Een complexe combinatie die voornamelijk bestaat uit waterstof, met uiteenlopende kleine hoeveelheden methaan ethaan en propaan. Raffinaderijgas Petroleum products, refinery gases, Refinery gas [A complex combination which consists primarily of hydrogen with various small amounts of methane, ethane, and propane.] Ja 2-12-2013 1, 5
68477-66-7 270-747-7 Afgassen gevormd in de benzeeninstallatie. Bestaat hoofdzakelijk uit waterstof. Kan ook koolmonoxide en koolwaterstoffen overwegend C1 tot en met C6, inclusief benzeen bevatten. Gassen (aardolie), uitstoot benzeeninstallatie, waterstofontzwavelaar, Raffinaderijgas Gases (petroleum), benzene unit hydrodesulfurizer off, Refinery gas [Off gases produced by the benzene unit. It consists primarily of hydrogen. Carbon monoxide and hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C6, including benzene, may also be present.] Ja 2-12-2013 1, 5
84988-93-2 284-881-9 Alkalisch extract, De verzameling fenolen die met isobutylacetaat worden geëxtraheerd uit het ammoniakprocesvocht dat wordt gecondenseerd uit het gas dat ontstaat bij de destructieve lage-temperatuur-destillatie (minder dan 700°C) van kool. Bestaat voornamelijk uit een mengsel van een- en tweewaardige fenolen. fenolen ammoniakprocesvochtextract Phenols, ammonia liquor ext., Alkaline Extract [The combination of phenols extracted, using isobutyl acetate, from the ammonia liquor condensed from the gas evolved in low-temperature (less than 700°C (1292°F)) destructive distillation of coal. It consists predominantly of a reaction mass of monohydric and dihydric phenols.] Ja 2-12-2013 1, 6, 8
68475-57-0 270-651-5 Alkanen C1-2-, Petroleumgas Alkanes, C1-2, Petroleum gas Ja 2-12-2013 1, 5
90622-53-0 292-454-3 alkanen C12-26-vertakte en niet-vertakte Alkanes, C12-26-branched and linear Ja 2-12-2013 1, 9
90622-55-2 292-456-4 Alkanen C1-4, rijk aan C3, Petroleumgas Alkanes, C1-4, C3-rich, Petroleum gas Ja 2-12-2013 1, 5
68475-58-1 270-652-0 Alkanen C2-3-, Petroleumgas Alkanes, C2-3, Petroleum gas Ja 2-12-2013 1, 5
68475-59-2 270-653-6 Alkanen C3-4-, Petroleumgas Alkanes, C3-4, petroleum gas Ja 2-12-2013 1, 5
68475-60-5 270-654-1 Alkanen C4-5-, Petroleumgas Alkanes, C4-5, Petroleum gas Ja 2-12-2013 1, 5
68783-00-6 272-175-3 Aromatisch extract van destillaat (bewerkt), Een aromatisch concentraat, verkregen door het toevoegen van water aan zwaar nafteen-houdend destillaat-solventextract en extractiesolvent. Extracten (aardolie), zwaar nafteen-houdend destillaatsolvent-, aromaatconcentraat Extracts (petroleum), heavy naphthenic distillate solvent, arom. conc., Distillate aromatic extract (treated) [An aromatic concentrate produced by adding water to heavy naphthenic distillate solvent extract and extraction solvent.] Ja 2-12-2013 1, 7
90641-09-1 292-633-6 Aromatisch extract van destillaat (bewerkt), Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt gevormd door de behandeling van een solventextract van licht paraffinehoudend destillaat met waterstof in de aanwezigheid van een katalysator. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend C17 tot en met C26, met een kooktraject van ongeveer 280°C tot 400°C. Extracten (aardolie), licht paraffinehoudend destillaat solvent-, met waterstof behandeld Extracts (petroleum), light paraffinic distillate solvent, hydrotreated, Distillate aromatic extract (treated) [A complex combination of hydrocarbons produced by treating a light paraffinic distillate solvent extract with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C17 through C26 and boiling in the range of approximately 280 °C to 400 °C (536 °F to 752 °F).] Ja 2-12-2013 1, 7
90641-08-0 292-632-0 Aromatisch extract van destillaat (bewerkt), Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt gevormd door de behandeling van een solventextract van zwaar paraffinehoudend destillaat met waterstof in de aanwezigheid van een katalysator. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend C21 tot en met C33, met een kooktraject van ongeveer 350°C tot 480°C. Extracten (aardolie), zwaar paraffinehoudend destillaat solvent-, met waterstof behandeld Extracts (petroleum), heavy paraffinic distillate solvent, hydrotreated, Distillate aromatic extract (treated) [A complex combination of hydrocarbons produced by treating a heavy paraffinic distillate solvent extract with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C21 through C33 and boiling in the range of approximately 350 °C to 480 °C (662 °F to 896 °F). Ja 2-12-2013 1, 7
100684-02-4 309-672-2 Aromatisch extract van destillaat (bewerkt), Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen als een fractie uit de destillatie van een extract dat is herwonnen door solventextracie van het lichte paraffinehoudende bij aftoppen verkregen aardoliedestillaat, behandeld met geactiveerde kool teneinde sporen van polaire bestanddelen en onzuiverheden te verwijderen. Bevat voornamelijk aromatische koolwaterstoffen overwegend C16 tot en met C32. Extracten (aardolie), licht paraffinehoudend destillaat-solvent-, met koolstof behandeld Extracts (petroleum), light paraffinic distillate solvent, carbon-treated, Distillate aromatic extract (treated) [A complex combination of hydrocarbons obtained as a fraction from distillation of an extract recovered by solvent extraction of light paraffinic top petroleum distillate treated with activated charcoal to remove traces of polar constituents and impurities. It consists predominantly of aromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C16 through C32.] Ja 2-12-2013 1, 7
100684-03-5 309-673-8 Aromatisch extract van destillaat (bewerkt), Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen als een fractie uit de destillatie van een extract teruggewonnen door solventextractie van lichte paraffinehoudende afgetopte aardoliedestillaten behandeld met bleekaarde teneinde sporen van polaire bestanddelen en onzuiverheden te verwijderen. Bestaat voornamelijk uit aromatische koolwaterstoffen overwegend C16 tot en met C32. Extracten (aardolie), lichte paraffinehoudend destillaat-solvent-, met klei behandeld Extracts (petroleum), light paraffinic distillate solvent, clay-treated, Distillate aromatic extract (treated) [A complex combination of hydrocarbons obtained as a fraction from distillation of an extract recovered by solvent extraction of light paraffinic top petroleum distillates treated with bleaching earth to remove traces of polar constituents and impurities. It consists predominantly of aromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C16 through C32.] Ja 2-12-2013 1, 7
91995-76-5 295-339-6 Aromatisch extract van destillaat (bewerkt), Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen als een fractie uit de destillatie van een extract uit de solventextractie van lichte paraffinehoudende topdestillaten uit aardolie dat is onderworpen aan een zuivering met zwavelzuur. Bestaat voornamelijk uit aromatische koolwaterstoffen overwegend C16 tot en met C32. Extracten (aardolie), paraffinehoudend licht destillaat solvent-, zuurbehandeld Extracts (petroleum), light paraffinic distillate solvent, acid-treated, Distillate aromatic extract (treated) [A complex combination of hydrocarbons obtained as a fraction of the distillation of an extract from the solvent extraction of light paraffinic top petroleum distillates that is subjected to a sulfuric acid refining. It consists predominantly of aromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C16 through C32.] Ja 2-12-2013 1, 7
91995-73-2 295-335-4 Aromatisch extract van destillaat (bewerkt), Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen als het extract uit solventextractie van tussendestillaat van paraffinehoudende topsolvent dat is behandeld met waterstof in de aanwezigheid van een katalysator. Bestaat voornamelijk uit aromatische koolwaterstoffen overwegend C16 tot en met C36. Extracten (aardolie), waterstofbehandeld paraffinehoudend licht destillaat solvent- Extracts (petroleum), hydrotreated light paraffinic distillate solvent, Distillate aromatic extract (treated) [A complex combination of hydrocarbons obtained as the extract from solvent extraction of intermediate paraffinic top solvent distillate that is treated with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists predominantly of aromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C16 through C36.] Ja 2-12-2013 1, 7
68814-89-1 272-342-0 Aromatisch extract van destillaat (bewerkt), Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen als het extract van een solventextractie van zware paraffine-houdend destillaat. Extracten (aardolie), zware paraffinehoudende destillaten solvent-gedeasfalteerd Extracts (petroleum), heavy paraffinic distillates, solvent-deasphalted, Distillate aromatic extract (treated) [A complex combination of hydrocarbons obtained as the extract from a solvent extraction of heavy paraffinic distillate.] Ja 2-12-2013 1, 7
91995-75-4 295-338-0 Aromatisch extract van destillaat (bewerkt), Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door behandeling van het, uit een solventextractieproces verkregen extract met waterstof in de aanwezigheid van een katalysator onder omstandigheden die primair gericht zijn op de verwijdering van zwavelverbindingen. Bestaat voornamelijk uit aromatische koolwaterstoffen overwegend C15 tot en met C30. Deze stroom bevat waarschijnlijk 5 of meer gewichtsprocenten aromatische koolwaterstoffen met 4- tot 6-voudig gecondenseerde ringen. Extracten (aardolie), nafteenhoudend licht destillaat solvent-, waterstofontzwaveld Extracts (petroleum), light naphthenic distillate solvent, hydrodesulfurized, Distillate aromatic extract (treated) [A complex combination of hydrocarbons obtained by treating the extract, obtained from a solvent extraction process, with hydrogen in the presence of a catalyst under conditions primarily to remove sulfur compounds. It consists predominantly of aromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C15 through C30. This stream is likely to contain 5 wt.% or more of 4- to 6-membered condensed ring aromatic hydrocarbons.] Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 4, 7
90641-07-9 292-631-5 Aromatisch extract van destillaat (bewerkt), Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de behandeling van een solventextract van zwaar nafteenhoudend destillaat met waterstof in de aanwezigheid van een katalysator. Bestaat voornamelijk uit aromatische koolwaterstoffen overwegend C20 tot en met C50, vormt een voltooide olie met een viscositeit van ten minste 19 cSt bij 40°C. Extracten (aardolie), zwaar nafteenhoudend destillaat solvent-, met waterstof behandeld Extracts (petroleum), heavy naphthenic distillate solvent, hydrotreated, Distillate aromatic extract (treated) [A complex combination of hydrocarbons obtained by treating a heavy naphthenic distillate solvent extract with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists predominantly of aromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C20 through C50 and produces a finished oil of at least 19cSt at 40 °C (100 SUS at 100 °F).] Ja 2-12-2013 1, 7
91995-79-8 295-342-2 Aromatisch extract van destillaat (bewerkt), Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door solventextractie uit lichte vacuumgasoliën uit vacuümgasoliën uit aardolie en behandeld met waterstof in de aanwezigheid van een katalysator. Bestaat voornamelijk uit aromatische koolwaterstoffen overwegend C13 tot en met C30. Extracten (aardolie), lichte vacuümgasoliesolvent-, waterstofbehandeld Extracts (petroleum), light vacuum gas oil solvent, hydrotreated, Distillate aromatic extract (treated) [A complex combination of hydrocarbons, obtained by solvent extraction from light vacuum petroleum gas oils and treated with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists predominantly of aromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C13 through C30.] Ja 2-12-2013 1, 7
91995-77-6 295-340-1 Aromatisch extract van destillaat (bewerkt), Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door solventextractie van een paraffinehoudend licht destillaat en wordt behandeld met waterstof om organische zwavel om te zetten in waterstofsulfide dat wordt verwijderd. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend C15 tot en met C40 en vormt een voltooide olie met een viscositeit van ongeveer 1°CSt bij 40°C. Extracten (aardolie), paraffinehoudend licht destillaat solvent-, waterstofontzwaveld Extracts (petroleum), light paraffinic distillate solvent, hydrodesulfurized, Distillate aromatic extract (treated) [A complex combination of hydrocarbons obtained by solvent extraction of a light paraffin distillate and treated with hydrogen to convert the organic sulfur to hydrogen sulfide which is eliminated. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C15 through C40 and produces a finished oil with a viscosity of greater than 10cSt at 40 °C.] Ja 2-12-2013 1, 7
100684-04-6 309-674-3 Aromatisch extract van destillaat (bewerkt), Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door solventextractie van lichte vacuümgasolie uit aardolie, behandeld met geactiveerde kool teneinde sporen van polaire bestanddelen en onzuiverheden te verwijderen. Bestaat voornamelijk uit aromatische koolwaterstoffen overwegend C13 tot en met C30. Extracten (aardolie), lichte vacuüm-, gasoliesolvent-, behandeld met koolstof Extracts (petroleum), light vacuum, gas oil solvent, carbon-treated, Distillate aromatic extract (treated) [A complex combination of hydrocarbons obtained by solvent extraction of light vacuum petroleum gas oil treated with activated charcoal for the removal of trace polar constituents and impurities. It consists predominantly of aromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C13 through C30.] Ja 2-12-2013 1, 7
100684-05-7 309-675-9 Aromatisch extract van destillaat (bewerkt), Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door solventextractie van lichte vacuümgasoliën uit aardolie, behandeld met bleekaarde teinende sporen van polaire bestanddelen en onzuiverheden te verwijderen. Bestaat voornamelijk uit aromatische koolwaterstoffen overwegend C13 tot en met C30. Extracten (aardolie), lichte vacuümgasoliesolvent-, behandeld met klei Extracts (petroleum), light vacuum gas oil solvent, clay-treated, Distillate aromatic extract (treated) [A complex combination of hydrocarbons obtained by solvent extraction of light vacuum petroleum gas oils treated with bleaching earth for removal of trace polar constituents and impurities. It consists predominantly of aromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C13 through C30.] Ja 2-12-2013 1, 7
92704-08-0 296-437-1 Aromatisch extract van destillaat (bewerkt), Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen uit de behandeling van een aardoliefractie met een natuurlijke of gemodificeerde klei in een contact- of een filtratieproces waarbij sporen van polaire verbindingen en aanwezige onzuiverheden worden verwijderd. Bestaat voornamelijk uit aromatische koolwaterstoffen overwegend C20 tot en met C50. Deze stroom bevat waarschijnlijk 5 of meer gewichtsprocenten aromatische koolwaterstoffen met 4- tot 6-voudig gecondenseerde ringen. Extracten (aardolie), zwaar paraffinehoudend destillaat solvent-, met klei behandeld Extracts (petroleum), heavy paraffinic distillate solvent, clay-treated, Distillate aromatic extract (treated) [A complex combination of hydrocarbons resulting from treatment of a petroleum fraction with natural or modified clay in either a contact or percolation process to remove the trace amounts of polar compounds and impurities present. It consists predominantly of aromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C20 through C50. This stream is likely to contain 5 wt.% or more 4-6 membered ring aromatic hydrocarbons.] Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 4, 7
93763-10-1 297-827-4 Aromatisch extract van destillaat (bewerkt), Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen uit een aardoliegrondstof door behandeling met waterstof om organische zwavel om te zetten in waterstofsulfide dat wordt verwijderd. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend C15 tot en met C50 en vormt een voltooide olie met een viscositeit groter dan 19 cSt bij 40°C. Extracten (aardolie), zwaar nafteenhoudend destillaat solvent-, waterstofontzwaveld Extracts (petroleum), heavy naphthenic distillate solvent, hydrodesulfurized, Distillate aromatic extract (treated) [A complex combination of hydrocarbons obtained from a petroleum stock by treating with hydrogen to convert organic sulfur to hydrogen sulfide which is removed. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C15 through C50 and produces a finished oil with a viscosity of greater than 19cSt at 40 °C.] Ja 2-12-2013 1, 7
68783-04-0 272-180-0 Aromatisch extract van destillaat (bewerkt), Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen als het extract van de herextractie van solventgeraffineerd zwaar paraffinehoudend destillaat. Bestaat uit verzadigde en aromatische koolwaterstoffen overwegend C20 tot en met C50. Extracten (aardolie), solvent-geraffineerde zwaar paraffinehoudend destillaat-solvent- Extracts (petroleum), solvent-refined heavy paraffinic distillate solvent, Distillate aromatic extract (treated) [A complex combination of hydrocarbons obtained as the extract from the re-extraction of solvent-refined heavy paraffinic distillate. It consists of saturated and aromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C20 through C50.] Ja 2-12-2013 1, 7
68131-49-7 268-618-5 Aromatische koolwaterstoffen C6-10-, met zuur behandeld geneutraliseerd Nafta met laag kookpunt - niet gespecifieerd Aromatic hydrocarbons, C6-10, acid-treated, neutralized, Low boiling point naphtha - unspecified Ja 2-12-2013 1, 10
90989-41-6 292-697-5 Aromatische koolwaterstoffen C6-10, rijk aan C8, Lichte olie, herdestillaat, laagkokende fractie Aromatic hydrocarbons, C6-10, C8-rich, Light Oil Redistillate, low boiling Ja 2-12-2013 1, 6
68475-70-7 270-658-3 Aromatische koolwaterstoffen C6-8-, afkomstig van pyrolysaat van nafta-raffinaat, Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door pyrolysefractionering bij 816°C van nafta en raffinaat. Bestaat voornamelijk uit aromatische koolwaterstoffen overwegend C6 tot en met C8, inclusief benzeen. Thermisch gekraakte nafta met laag kookpunt Aromatic hydrocarbons, C6-8, naphtha-raffinate pyrolyzate-derived, Low boiling point thermally cracked naphtha [A complex combination of hydrocarbons obtained by the fractionation pyrolysis at 816°C (1500°F) of naphtha and raffinate. It consists predominantly of aromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C6 through C8, including benzene.] Ja MVP 2 1 mg/Nm3 2-12-2013 2, 10
93571-75-6 297-401-8 Aromatische koolwaterstoffen C7-12-, rijk aan C8, Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door afscheiding van de platformate-houdende fractie. Bestaat voornamelijk uit aromatische koolwaterstoffen overwegend C7 tot en met C12 (hoofdzakelijk C8) en kan niet-aromatische koolwaterstoffen bevatten beide met een kooktraject van ongeveer 130°C tot 200°C. Katalytisch gereformde nafta met laag kookpunt Aromatic hydrocarbons, C7-12, C8-rich, Low boiling point cat-reformed naphtha [A complex combination of hydrocarbons obtained by separation from the platformate-containing fraction. It consists predominantly of aromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C7 through C12 (primarily C8) and can contain nonaromatic hydrocarbons, both boiling in the range of approximately 130°C to 200°C (266°F to 392°F).] Ja 2-12-2013 1, 10
90989-42-7 292-698-0 Aromatische koolwaterstoffen C7-8-, dealkyleringsproducten destillatieresiduen Nafta met laag kookpunt - niet gespecifieerd Aromatic hydrocarbons, C7-8, dealkylation products, distn. residues, Low boiling point naphtha - unspecified Ja 2-12-2013 1, 10
91995-18-5 295-279-0 Aromatische koolwaterstoffen C8-, afkomstig uit katalytische reforming, Katalytisch gereformde nafta met laag kookpunt Aromatic hydrocarbons, C8, catalytic reforming-derived, Low boiling point cat-reformed naphtha Ja 2-12-2013 1, 10
90989-38-1 292-694-9 Aromatische koolwaterstoffen C8-, Lichte olie, herdestillaat, hoogkokende fractie Aromatic hydrocarbons, C8, Light Oil Redistillate, high boiling Ja 2-12-2013 1, 6
90989-39-2 292-695-4 Aromatische koolwaterstoffen C8-10, Nafta met laag kookpunt - niet gespecifieerd Aromatic hydrocarbons, C8-10, Low boiling point naphtha - unspecified Ja 2-12-2013 1, 10
91995-20-9 295-281-1 Aromatische koolwaterstoffen C8-9, bijproduct koolwaterstofhars-polymerisatie, Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de verdamping onder vacuüm van oplosmiddel uit gepolymeriseerde koolwaterstofhars. Bestaat voornamelijk uit aromatische koolwaterstoffen overwegend C8 en C9, met een kooktraject van ongeveer 120°C tot 215°C. Lichte olie, herdestillaat, hoogkokende fractie Aromatic hydrocarbons, C8-9, hydrocarbon resin polymn. by-product, Light Oil Redistillate, high boiling [A complex combination of hydrocarbons obtained from the evaporation of solvent under vacuum from polymerized hydrocarbon resin. It consists predominantly of aromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C8 through C9 and boiling in the range of approximately 120°C to 215°C (248°F to 419°F).] Ja 2-12-2013 1, 6
92062-36-7 295-551-9 Aromatische koolwaterstoffen C9-12, benzeendestillatie, Lichte olie, herdestillaat, hoogkokende fractie Aromatic hydrocarbons, C9-12, benzene distn., Light Oil Redistillate, high boiling Ja 2-12-2013 1, 6
98072-36-7 308-487-4 aromatische koowaterstoffen, destillatie residue, rijk aan naftaleen aromatic hydrocarbons, distn. residues, naphthalene-rich MVP 1 0,05 mg/Nm3 18-5-2021 12, 13
94733-15-0 305-594-8 Basisolie - niet gespecificeerd Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door deparaffinering met solvent van het destillatieresidu van waterstofgekraakte aardolie. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend C18 tot en met C40, met een kooktraject van ongeveer 370°C tot 550°C. smeeroliën (aardolie), C18-40, met solvent van was ontdaan waterstofgekraakt uit destillaat verkregen Lubricating oils (petroleum), C18-40, solvent-dewaxed hydrocracked distillate-based, Baseoil - unspecified [A complex combination of hydrocarbons obtained by solvent deparaffination of the distillation residue from hydrocracked petroleum. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C18 through C40 and boiling in the range of approximately 370 °C to 550 °C (698 °F to 1022 °F).] Ja 2-12-2013 1, 7
94733-08-1 305-588-5 Basisolie - niet gespecifieerd destillaten (aardolie), solvent-geraffineerde met waterstof behandelde zware fracties, gehydrogeneerd Distillates (petroleum), solvent-refined hydrotreated heavy, hydrogenated, Baseoil - unspecified Ja 2-12-2013 1, 7
90640-96-3 292-618-4 Basisolie - niet gespecifieerd Een complexe verzameling koolwaterstoffen die natuurlijk uit de behandeling van van was ontdaan licht paraffinehoudend destillaat met natuurlijke of gemodificeerde klei in hetzij een contact- dan wel een filtratieproces. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend C15 tot en met C30. destillaten (aardolie), met solvent van was ontdane lichte paraffinehoudende, met klei behandeld Distillates (petroleum), solvent dewaxed light paraffinic, clay-treated, Baseoil - unspecified [A complex combination of hydrocarbons resulting from treatment of dewaxed light paraffinic distillate with natural or modified clay in either a contacting or percolation process. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C15 through C30.] Ja 2-12-2013 1, 7
90640-97-4 292-620-5 Basisolie - niet gespecifieerd Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt gevormd door de behandeling van een van was ontdaan licht paraffinehoudend destillaat met waterstof in de aanwezigheid van een katalysator. Bestaat uit koolwaterstoffen overwegend C15 tot en met C30. destillaten (aardolie), met solvent van was ontdane lichte paraffinehoudende, met waterstof behandeld Distillates (petroleum), solvent dewaxed light paraffinic, hydrotreated, Baseoil - unspecified [A complex combination of hydrocarbons produced by treating a dewaxed light paraffinic distillate with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C15 through C30.] Ja 2-12-2013 1, 7
90640-95-2 292-617-9 Basisolie - niet gespecifieerd Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt gevormd door de behandeling van van was ontdaan zwaar paraffinehoudend destillaat met waterstof in de aanwezigheid van een katalysator. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend C20 tot en met C50. koolwaterstoffen C20-50-, met solvent van was ontdane zware paraffinehoudende, met waterstof behandeld Hydrocarbons, C20-50, solvent dewaxed heavy paraffinic, hydrotreated, Baseoil - unspecified [A complex combination of hydrocarbons produced by treating dewaxed heavy paraffinic distillate with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C20 through C50.] Ja 2-12-2013 1, 7
97675-87-1 307-661-7 Basisolie - niet gespecifieerd Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen als de eerste fracties uit de vacuümdestillatie van de vloeistoffen die worden verkregen bij de behandeling van een solvent-gedeasfalteerd kleverig residu met waterstof in aanwezigheid van een katalysator. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend C17 tot en met C30, met een kooktraject van ongeveer 300°C tot 400°C. Het vormt een voltooide olie met een viscositeit van 4cSt bij ongeveer 100°C. koolwaterstoffen C17-30-, waterstofbehandeld solvent-gedeasfalteerd residu van de atmosferische destillatie, lichte destillatiefracties Hydrocarbons, C17-30, hydrotreated solvent-deasphalted atm. distn. residue, distn. lights, Baseoil - unspecified [A complex combination of hydrocarbons obtained as first runnings from the vacuum distillation of effluents from the treatment of a solvent deasphalted short residue with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C17 through C30 and boiling in the range of approximately 300 °C to 400 °C (572 °F to 752 °F). It produces a finished oil having a viscosity of 4cSt at approximately 100 °C (212 °F).] Ja 2-12-2013 1, 7
97722-06-0 307-755-8 Basisolie - niet gespecifieerd Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen als de eerste fracties uit de vacuümdestillatie van de vloeistoffen die worden verkregen door de katalytische behandeling met waterstof van een met solvent gedeasfalteerd kleverig residu met een viscositeit van 8cSt bij ongeveer 100°C. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend C17 tot en met C40, met een kooktraject van ongeveer 300°C tot 500°C. koolwaterstoffen C17-40-, waterstofbehandeld solvent-gedeasfalteerd destillatieresidu, lichte vacuümdestillatiefracties Hydrocarbons, C17-40, hydrotreated solvent-deasphalted distn. residue, vacuum distn. lights, Baseoil - unspecified [A complex combination of hydrocarbons obtained as first runnings from the vacuum distillation of effluents from the catalytic hydrotreatment of a solvent deasphalted short residue having a viscosity of 8cSt at approximately 100 °C (212 °F). It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C17 through C40 and boiling in the range of approximately 300 °C to 500 °C (592 °F to 932 °F).] Ja 2-12-2013 1, 7
64741-97-5 265-098-1 Basisolie - niet gespecifieerd Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen als het raffinaat uit een solventextractieproces. Bestaat uit koolwaterstoffen overwegend C15 tot en met C30, en vormt een voltooide olie met een viscositeit die kleiner is dan 19 cSt bij 40°C. Bevat relatief weinig normale paraffinen. destillaten (aardolie), solventgeraffineerde lichte nafteenhoudende Distillates (petroleum), solvent-refined light naphthenic, Baseoil - unspecified [A complex combination of hydrocarbons obtained as the raffinate from a solvent extraction process. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C15 through C30 and produces a finished oil with a viscosity of less than 100 SUS at 100 °F (19cSt at 40 °C). It contains relatively few normal paraffins.] Ja 2-12-2013 1, 7
64742-45-6 265-147-7 Basisolie - niet gespecifieerd Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door behandeling van een aardoliefractie met een natuurlijke of gemodificeerde klei in een contact- of en filtratieproces waarbij sporen van polaire verbindingen en aanwezige onzuiverheden worden verwijderd. Bestaat uit koolwaterstoffen overwegend C15 tot en met C30, en vormt een voltooide olie met een viscositeit die kleiner is dan 19 cSt bij 40°C. Bevat relatief weinig normale paraffinen. destillaten (aardolie), met klei behandelde lichte nafteenhoudende Distillates (petroleum), clay-treated light naphthenic, Baseoil - unspecified [A complex combination of hydrocarbons resulting from treatment of a petroleum fraction with natural or modified clay in either a contacting or percolation process to remove the trace amounts of polar compounds and impurities present. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C15 through C30 and produces a finished oil with a viscosity of less than 100 SUS at 100 °F (19cSt at 40 °C). It contains relatively few normal paraffins.] Ja 2-12-2013 1, 7
90640-94-1 292-616-3 Basisolie - niet gespecifieerd Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door behandeling van van was ontdaan zwaar paraffinehoudend destillaat met een neutrale of gemodificeerde klei in een contact- of een filtratieproces. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend C20 tot en met C50. destillaten (aardolie), met solvent van was ontdane zware paraffinehoudende, met klei behandeld Distillates (petroleum), solvent dewaxed heavy paraffinic, clay-treated, Baseoil - unspecified [A complex combination of hydrocarbons obtained by treating dewaxed heavy paraffinic distillate with neutral or modified clay in either a contacting or percolation process. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C20 through C50.] Ja 2-12-2013 1, 7
64742-37-6 265-138-8 Basisolie - niet gespecifieerd Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de behandeling van een aardoliefractie met een natuurlijke of gemodificeerde klei in een contact- of een filtratieproces waarbij sporen van polaire verbindingen en aanwezige onzuiverheden worden verwijderd. Bestaat uit koolwaterstoffen overwegend C15 tot en met C30, en vormt een voltooide olie met een viscositeit die kleiner is dan 19 cSt bij 40°C. Bevat een relatief grote hoeveelheid verzadigde koolwaterstoffen. destillaten (aardolie), met klei behandelde lichte paraffinehoudende Distillates (petroleum), clay-treated light paraffinic, Baseoil - unspecified [A complex combination of hydrocarbons resulting from treatment of a petroleum fraction with natural or modified clay in either a contacting or percolation process to remove the trace amounts of polar compounds and impurities present. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C15 through C30 and produces a finished oil with a viscosity of less than 100 SUS at 100 °F (19cSt at 40 °C). It contains a relatively large proportion of saturated hydrocarbons.] Ja 2-12-2013 1, 7
64742-36-5 265-137-2 Basisolie - niet gespecifieerd Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de behandeling van een aardoliefractie met natuurlijke of gemodificeerde klei in een contact- of een filtratieproces waarbij sporen van polaire verbindingen en aanwezige onzuiverheden worden verwijderd. Bestaat uit koolwaterstoffen overwegend C20 tot en met C50, en vormt een voltooide olie met een viscositeit die minstens 19 cSt is bij 40°C. Bevat een relatief grote hoeveelheid verzadigde koolwaterstoffen. destillaten (aardolie), met klei behandelde zware paraffinehoudende Distillates (petroleum), clay-treated paraffinic, Baseoil - unspecified [A complex combination of hydrocarbons resulting from treatment of a petroleum fraction with natural or modified clay in either a contacting or percolation process to remove the trace amounts of polar compounds and impurities present. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C20 through C50 and produces a finished oil with a viscosity of at least 100 SUS at 100 °F (19cSt at 40 °C). It contains a relatively large proportion of saturated hydrocarbons.] Ja 2-12-2013 1, 7
91995-54-9 295-316-0 Basisolie - niet gespecifieerd Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de behandeling van een aardoliefractie met waterstof in aanwezigheid van een katalysator en verwijdering van de aromatische koolwaterstoffen door solventextractie. Bestaat voornamelijk uit naftenische koolwaterstoffen overwegend C15 tot en met C30 en vormt een voltooide olie met een viscositeit tussen 13 en 15 cSt bij 40°C. destillaten (aardolie), solventgeraffineerde nafteenhoudende lichte, waterstofbehandeld Distillates (petroleum), solvent-refined light naphthenic, hydrotreated, Baseoil - unspecified [A complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst and removing the aromatic hydrocarbons by solvent extraction. It consists predominantly of naphthenic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C15 through C30 and produces a finished oil with a viscosity of between 13-15cSt at 40 °C.] Ja 2-12-2013 1, 7
64742-53-6 265-156-6 Basisolie - niet gespecifieerd Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de behandeling van een aardoliefractie met waterstof in de aanwezigheid van een katalysator. Bestaat uit koolwaterstoffen overwegend C15 tot en met C30, en vormt een voltooide olie met een viscositeit die kleiner is dan 19 cSt bij 40°C. Bevat relatief weinig normale paraffinen. destillaten (aardolie), met waterstof behandelde lichte nafteenhoudende Distillates (petroleum), hydrotreated light naphthenic, Baseoil - unspecified [A complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C15 through C30 and produces a finished oil with a viscosity of less than 100 SUS at 100 °F (19cSt at 40 °C). It contains relatively few normal paraffins.] Ja 2-12-2013 1, 7
64742-55-8 265-158-7 Basisolie - niet gespecifieerd Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de behandeling van een aardoliefractie met waterstof in de aanwezigheid van een katalysator. Bestaat uit koolwaterstoffen overwegend C15 tot en met C30, en vormt een voltooide olie met een viscositeit die kleiner is dan 19cSt bij 40°C. Bevat een relatief grote hoeveelheid verzadigde koolwaterstoffen. destillaten (aardolie), met waterstof behandelde lichte paraffinehoudende Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic, Baseoil - unspecified [A complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C15 through C30 and produces a finished oil with a viscosity of less than 100 SUS at 100 °F (19cSt at 40 °C). It contains a relatively large proportion of saturated hydrocarbons.] Ja 2-12-2013 1, 7
64742-54-7 265-157-1 Basisolie - niet gespecifieerd Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de behandeling van een aardoliefractie met waterstof in de aanwezigheid van een katalysator. Bestaat uit koolwaterstoffen overwegend C20 tot en met C50, en vormt een voltooide olie met een viscositeit die minstens 19 cSt is bij 40°C. Bevat een relatief grote hoeveelheid verzadigde koolwaterstoffen. destillaten (aardolie), met waterstof behandelde zware paraffinehoudende Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic, Baseoil - unspecified [A complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C20 through C50 and produces a finished oil of at least 100 SUS at 100 °F (19cSt at 40 °C). It contains a relatively large proportion of saturated hydrocarbons.] Ja 2-12-2013 1, 7
64742-52-5 265-155-0 Basisolie - niet gespecifieerd Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de behandeling van een aardoliefractie met waterstof in de aanwezigheid van een katalysator. Bestaat uit koolwaterstoffen overwegend C20 tot en met C50, en vormt een voltooide olie met een viscositeit die minstens 19 cSt is bij 40°C. Bevat relatief weinig normale paraffinen. destillaten (aardolie), met waterstof behandelde zware nafteenhoudende Distillates (petroleum), hydrotreated heavy naphthenic, Baseoil - unspecified [A complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C20 through C50 and produces a finished oil of at least 100 SUS at 100 °F (19cSt at 40 °C). It contains relatively few normal paraffins.] Ja 2-12-2013 1, 7
97488-74-9 307-011-2 Basisolie - niet gespecifieerd Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de behandeling van een gehydrogeneerd aardoliedestillaat met een solvent. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend C19 tot en met C40, met een kooktraject van ongeveer 390°C tot 550°C. destillaten (aardolie), solventgezuiverde gehydrogeneerde zware fractie Distillates (petroleum), solvent-refined hydrogenated heavy, Baseoil - unspecified [A complex combination of hydrocarbons, obtained by the treatment of a hydrogenated petroleum distillate with a solvent. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C19 through C40 and boiling in the range of approximately 390 °C to 550 °C (734 °F to 1022 °F).] Ja 2-12-2013 1, 7
100684-38-6 309-711-3 Basisolie - niet gespecifieerd Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de behandeling van met solvent van was ontdane residu-oliën uit aardolie met bleekaarde teneinde sporen van polaire bestanddelen en onzuiverheden te verwijderen. residu-oliën (aardolie), behandeld met klei en met solvent van was ontdaan Residual oils (petroleum), clay-treated solvent-dewaxed, Baseoil - unspecified [A complex combination of hydrocarbons obtained by treatment of solvent-dewaxed petroleum residual oils with bleaching earth for the removal of trace polar constituents and impurities.] Ja 2-12-2013 1, 7
100684-37-5 309-710-8 Basisolie - niet gespecifieerd Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de behandeling van met solvent van was ontdane residu-oliën uit aardolie met geactiveerde kool teneinde sporen van polaire bestanddelen en onzuiverheden te verwijderen. residu-oliën (aardolie), behandeld met koolstof en met solvent van was ontdaan Residual oils (petroleum), carbon-treated solvent-dewaxed, Baseoil - unspecified [A complex combination of hydrocarbons obtained by the treatment of solvent-dewaxed petroleum residual oils with activated charcoal for the removal of trace polar constituents and impurities.] Ja 2-12-2013 1, 7
97488-73-8 307-010-7 Basisolie - niet gespecifieerd Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de solventbehandeling van een distillaat van met waterstofgekraakte aardolie destillaten. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend C18 tot en met C27, met een kooktraject van ongeveer 370°C tot 450°C. destillaten (aardolie), waterstofgekraakte solventgezuiverde lichte fractie Distillates (petroleum), hydrocracked solvent-refined light, Baseoil - unspecified [A complex combination of hydrocarbons obtained by the solvent treatment of a distillate from hydrocracked petroleum distillates. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C18 through C27 and boiling in the range of approximately 370 °C to 450 °C (698 °F to 842 °F.] Ja 2-12-2013 1, 7
64742-56-9 265-159-2 Basisolie - niet gespecifieerd Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de verwijdering van normale paraffinen uit een aardolie-fractie door solventkristallisatie. Bestaat uit koolwaterstoffen overwegend C15 tot en met C30, en vormt een voltooide olie met een viscositeit die kleiner is dan 19 cSt bij 40°C . destillaten (aardolie), met solvent van was ontdane lichte paraffinehoudende Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic, Baseoil - unspecified [A complex comination of hydrocarbons obtained by removal of normal paraffins from a petroleum fraction by solvent crystallization. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C15 through C30 and produces a finished oil with a viscosity of less than 100 SUS at 100 °F (19cSt at 40 °C).] Ja 2-12-2013 1, 7
92061-86-4 295-499-7 Basisolie - niet gespecifieerd Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de verwijdering van paraffinen met solvent uit het residu van de destillatie van met zuur behandelde, met waterstof gekraakte zware paraffinen kokend ongeveer boven 380°C. residu-oliën (aardolie), met waterstof gekraakt met zuur behandeld met solvent van was ontdaan Residual oils (petroleum), hydrocracked acid-treated solvent-dewaxed, Baseoil - unspecified [A complex combination of hydrocarbons produced by solvent removal of paraffins from the residue of the distillation of acid-treated, hydrocracked heavy paraffins and boiling approximately above 380 °C (716 °F).] Ja 2-12-2013 1, 7
97722-10-6 307-760-5 Basisolie - niet gespecifieerd Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door extractie van de aromaten uit een licht naftenisch destillaat met een viscositeit van 16cSt bij 40°C. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend C14 tot en met C29, met een kooktraject van ongeveer 250°C tot 425°C. koolwaterstoffen C14-19-, solvent-geëxtraheerde lichte naftenische Hydrocarbons, C14-29, solvent-extd. light naphthenic, Baseoil - unspecified [A complex combination of hydrocarbons obtained by extraction of the aromatics from a light naphthenic distillate having a viscosity of 16cSt at 40 °C (104 °F). It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C14 through C29 and boiling in the range of approximately 250 °C to 425 °C (482 °F to 797 °F).] Ja 2-12-2013 1, 7
97722-09-3 307-758-4 Basisolie - niet gespecifieerd Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door extractie van de aromaten uit een licht naftenisch destillaat met een viscositeit van 9,5 cSt bij 40°C. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend C13 tot en met C27, met een kooktraject van ongeveer 240°C tot 400°C. koolwaterstoffen C13-27-, solvent-geëxtraheerde lichte naftenische Hydrocarbons, C13-27, solvent-extd. light naphthenic, Baseoil - unspecified [A complex combination of hydrocarbons obtained by extraction of the aromatics from a light naphthenic distillate having a viscosity of 9.5cSt at 40 °C (104 °F). It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C13 through C27 and boiling in the range of approximately 240 °C to 400 °C (464 °F to 752 °F.] Ja 2-12-2013 1, 7
90640-92-9 292-614-2 Basisolie - niet gespecifieerd Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door het verwijderen van was uit een licht paraffinehoudend destillaat. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend C12 tot en met C30 en vormt een voltooide olie met een viscositeit kleiner dan 19 cSt bij 40°C. Bevat relatief weinig normale paraffinen. destillaten (aardolie), complexe van was ontdane lichte paraffinehoudende Distillates (petroleum), complex dewaxed light paraffinic, Baseoil - unspecified [A complex combination of hydrocarbons obtained by dewaxing light paraffinic distillate. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C12 through C30 and produces a finished oil with a viscosity of less than 100 SUS at 100 °F (19cSt at 40 °C). It contains relatively few normal paraffins.] Ja 2-12-2013 1, 7
90640-91-8 292-613-7 Basisolie - niet gespecifieerd Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door het verwijderen van was uit een zwaar paraffinehoudend destillaat. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend C20 tot en met C50 en vormt een voltooide olie met een viscositeit groter dan of gelijk aan 19 cSt bij 40°C. Bevat relatief weinig normale paraffinen. destillaten (aardolie), complexe van was ontdane zware paraffinehoudende Distillates (petroleum), complex dewaxed heavy paraffinci, Baseoil - unspecified [A complex combination of hydrocarbons obtained by dewaxing heavy paraffinic distillate. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C20 through C50 and produces a finished oil with a viscosity of equal to or greater than 100 SUS at 100 °F (19cSt at 40 °C). It contains relatively few normal paraffins.] Ja 2-12-2013 1, 7
93572-43-1 297-474-6 Basisolie - niet gespecifieerd Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door raffinage van ruwe olie. Bestaat voornamelijk uit aromaten naftenen en paraffinen en vormt een voltooide olie met een viscositeit van 23cSt bij 40°C. smeeroliën (aardolie), basisoliën paraffine-houdende Lubricating oils (petroleum), base oils, paraffinic, Baseoil - unspecified [A complex combination of hydrocarbons obtained by refining of crude oil. It consists predominantly of aromatics, naphthenics and paraffinics and produces a finished oil with a viscosity of 120 SUS at 100 °F (23cSt at 40 °C).] Ja 2-12-2013 1, 7
101316-70-5 309-875-6 Basisolie - niet gespecifieerd Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door solventextractie en hydrogenering van atmosferische destillatieresiduen. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend C17 tot en met C32 en vormt een voltooide olie met een viscositeit van 17cSt tot 23cSt bij 40°C. smeeroliën (aardolie), C17-32-, solventgeëxtraheerd van was ontdaan gehydrogeneerd Lubricating oils (petroleum), C17-32, solvent-extd., dewaxed, hydrogenated, Baseoil - unspecified [A complex combination of hydrocarbons obtained by solvent extraction and hydrogenation of atmospheric distillation residues. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C17 through C32 and produced a finished oil with a viscosity in the order of 17cSt to 23cSt at 40 °C (104 °F.] Ja 2-12-2013 1, 7
101316-71-6 309-876-1 Basisolie - niet gespecifieerd Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door solventextractie en hydrogenering van atmosferische destillatieresiduen. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend C20 tot en met C35 en vormt een voltooide olie met een viscositeit van 37 cSt tot 44 cSt bij 40°C. smeeroliën (aardolie), C20-35,- solventgeëxtraheerd van was ontdaan gehydrogeneerd Lubricating oils (petroleum), C20-35, solvent-extd., dewaxed, hydrogenated, Baseoil - unspecified [A complex combination of hydrocarbons obtained by solvent extraction and hydrogenation of atmospheric distillation residues. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C20 through C35 and produces a finished oil with a viscosity in the order of 37cSt to 44cSt at 40 °C (104 °F).] Ja 2-12-2013 1, 7
101316-72-7 309-877-7 Basisolie - niet gespecifieerd Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door solventextractie en hydrogenering van residuen van de atmosferische destillatie. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend C24 tot en met C50, en vormt een voltooide olie met een viscositeit tussen 16 cSt en 75 cSt bij 40°C. smeeroliën (aardolie), C24-50, solvent-geëxtraheerd van was ontdaan gehydrogeneerd Lubricating oils (petroleum), C24-50, solvent-extd., dewaxed, hydrogenated, Baseoil - unspecified [A complex combination of hydrocarbons obtained by solvent extraction and hydrogenation of atmospheric distillation residues. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C24 through C50 and produces a finished oil with a viscosity in the order of 16cSt to 75cSt at 40 °C (104 °F).] Ja 2-12-2013 1, 7
101316-69-2 309-874-0 Basisolie - niet gespecifieerd Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door solventextractie en hydrogenering van vacuümdestillatieresiduen. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend groter dan C25 en vormt een voltooide olie met een viscositeit van 32cSt tot 37cSt bij 100°C. smeeroliën (aardolie), C groter dan 25, solventgeëxtraheerd gedeasfalteerd van was ontdaan gehydrogeneerd Lubricating oils (petroleum), C >25, solvent-extd., deasphalted, dewaxed, hydrogenated, Baseoil - unspecified [A complex combination of hydrocarbons obtained by solvent extraction and hydrogenation of vacuum distillation residues. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly greater than C25 and produces a finished oil with a viscosity in the order of 32cSt to 37cSt at 100 °C (212 °F).] Ja 2-12-2013 1, 7
64742-75-2 265-179-1 Basisolie - niet gespecifieerd Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door verwijdering van niet-vertakte paraffinekoolwaterstoffen als vaste stof door behandeling met een agens zoals ureum. Bestaat uit koolwaterstoffen overwegend C20 tot en met C50, en vormt een voltooide olie met een viscositeit die minstens 19 cSt is bij 40°C. Bevat relatief weinig normale paraffinen. nafteenhoudende oliën (aardolie), complexe van was ontdane zware Naphthenic oils (petroleum), complex dewaxed heavy, Baseoil - unspecified [A complex combination of hydrocarbons obtained by removing straight chain paraffin hydrocarbons as a solid by treatment with an agent such as urea. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C20 through C50 and produces a finished oil having a viscosity of at least 100 SUS at 100 °F (19cSt at 40 °C). It contains relatively few normal paraffins.] Ja 2-12-2013 1, 7
64742-63-8 265-167-6 Basisolie - niet gespecifieerd Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door verwijdering van normale paraffinen uit een aardoliefractie door solventkristallisatie. Bestaat uit koolwaterstoffen overwegend C20 tot en met C50, en vormt een voltooide olie met een viscositeit die niet minder is dan 19 cSt bij 40°C. Bevat relatief weinig normale paraffinen. destillaten (aardolie), met solvent van was ontdane zware nafteenhoudende Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy naphthenic, Baseoil - unspecified [A complex combination of hydrocarbons obtained by removal of normal paraffins from a petroleum fraction by solvent crystallization. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C20 . through C50 and produces a finished oil of not less than 100 SUS at 100 °F (19cSt at 40 °C). It contains relatively few normal paraffins.] Ja 2-12-2013 1, 7
64742-65-0 265-169-7 Basisolie - niet gespecifieerd Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door verwijdering van normale paraffinen uit een aardoliefractie door solventkristallisatie. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend C20 tot en met C50, en vormt een voltooide olie met een viscositeit die niet minder is dan 19 cSt bij 40°C. destillaten (aardolie), met solvent van was ontdane paraffinehoudende Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic, Baseoil - unspecified [A complex combination of hydrocarbons obtained by removal of normal paraffins from a petroleum fraction by solvent crystallization. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C20 through C50 and produces a finished oil with a viscosity not less than 100 SUS at 100 °F (19cSt at 40 °C).] Ja 2-12-2013 1, 7
91995-39-0 295-300-3 Basisolie - niet gespecifieerd Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen uit de intensieve behandeling van een van was ontdaan destillaat door hydrogenering in de aanwezigheid van een katalysator. Bestaat voornamelijk uit verzadigde koolwaterstoffen overwegend C25 tot en met C39 en vormt een voltooide olie met een viscositeit van ongeveer 44 cSt bij 50°C. destillaten (aardolie), van was ontdane zware paraffinehoudende, met waterstof behandeld Distillates (petroleum), dewaxed heavy paraffinic, hydrotreated, Baseoil - unspecified [A complex combination of hydrocarbons obtained from an intensive treatment of dewaxed distillate by hydrogenation in the presence of a catalyst. It consists predominantly of saturated hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C25 through C39 and produces a finished oil with a viscosity of approximately 44 cSt at 50 °C.] Ja 2-12-2013 1, 7
91995-40-3 295-301-9 Basisolie - niet gespecifieerd Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen uit een intensieve behandeling van een van was ontdaan destillaat door hydrogenering in de aanwezigheid van een katalysator. Bestaat voornamelijk uit verzadigde koolwaterstoffen overwegend C21 tot en met C29 en vormt een voltooide olie met een viscositeit van ongeveer 13 cSt bij 50°C. destillaten (aardolie), van was ontdane paraffinehoudende lichte, met waterstof behandeld Distillates (petroleum), dewaxed light paraffinic, hydrotreated, Baseoil - unspecified [A complex combination of hydrocarbons obtained from an intensive treatment of dewaxed distillate by hydrogenation in the presence of a catalyst. It consists predominantly of saturated hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C21 through C29 and produces a finished oil with a viscosity of approximately 13 cSt at 50 °C.] Ja 2-12-2013 1, 7
64742-69-4 265-173-9 Basisolie - niet gespecifieerd Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen uit een katalytisch wasverwijderend proces. Bestaat uit koolwaterstoffen overwegend C15 tot en met C30, en vormt een voltooide olie met een viscositeit die kleiner is dan 19 cSt bij 40°C. Bevat relatief weinig normale paraffinen. nafteenhoudende oliën (aardolie), katalytisch van was ontdane lichte Naphthenic oils (petroleum), catalytic dewaxed light, Baseoil - unspecified [A complex combination of hydrocarbons obtained from a catalytic dewaxing process. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C15 through C30 and produces a finished oil with a viscosity less than 100 SUS at 100 °F (19cSt at 40 °C). It contains relatively few normal paraffins.] Ja 2-12-2013 1, 7
64742-70-7 265-174-4 Basisolie - niet gespecifieerd Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen uit een katalytisch wasverwijderend proces. Bestaat uit koolwaterstoffen overwegend C20 tot en met C50, en vormt een voltooide olie met een viscositeit die minstens 19 cSt is bij 40°C. paraffinehoudende oliën (aardolie), katalytisch van was ontdane zware Paraffin oils (petroleum), catalytic dewaxed heavy, Baseoil - unspecified [A complex combination of hydrocarbons obtained from a catalytic dewaxing process. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C20 through C50 and produces a finished oil with a viscosity of at least 100 SUS at 100 °F (19cSt at 40 °C).] Ja 2-12-2013 1, 7
64742-71-8 265-176-5 Basisolie - niet gespecifieerd Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen uit een katalytisch wasverwijderend proces. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend C15 tot en met C30, en vormt een voltooide olie met een viscositeit die kleiner is dan 19 cSt bij 40°C. paraffineoliën (aardolie), katalytisch van was ontdane lichte Paraffin oils (petroleum), catalytic dewaxed light, Baseoil - unspecified [A complex combination of hydrocarbons obtained from a catalytic dewxing process. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C15 through C30 and produces a finished oil with a viscosity of less than 100 SUS at 100 °F (19cSt at 40 °C).] Ja 2-12-2013 1, 7
64742-68-3 265-172-3 Basisolie - niet gespecifieerd Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen uit een katalytisch wasverwijderend proces. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend C20 tot en met C50, en vormt een voltooide olie met een viscositeit die minstens 19 cSt is bij 40°C. Bevat relatief weinig normale paraffinen. nafteenhoudende oliën (aardolie), katalytisch van was ontdane zware Naphthenic oils (petroleum), catalytic dewaxed heavy, Baseoil - unspecified [A complex combination of hydrocarbons obtained from a catalytic dewaxing process. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C20 through C50 and produces a finished oil with a viscosity of at least 100 SUS at 100 °F (19cSt at 40 °C). It contains relatively few normal paraffins.] Ja 2-12-2013 1, 7
64742-76-3 265-180-7 Basisolie - niet gespecifieerd Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen uit een katalytisch wasverwijderingsproces. Bestaat uit koolwaterstoffen overwegend C15 tot en met C30, en vormt een voltooide olie met een viscositeit lager dan 19 cSt bij 40°C. Bevat naar verhouding weinig gewone paraffinen. nafteenoliën (aardolie), complexe van was ontdane lichte Naphthenic oils (petroleum), complex dewaxed light, Baseoil - unspecified [A complex combination of hydrocarbons obtained from a catalytic dewaxing process. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C15 through C30 and produces a finished oil having a viscosity less than 100 SUS at 100 °F (19cSt at 40 °C). It contains relatively few normal paraffins.] Ja 2-12-2013 1, 7
74869-22-0 278-012-2 Basisolie - niet gespecifieerd Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen uit solventextractie- en wasverwijderingsprocessen. Bestaat voornamelijk uit verzadigde C15-50-koolwaterstoffen. smeeroliën Lubricating oils, Baseoil - unspecified [A complex combination of hydrocarbons obtained from solvent extraction and dewaxing processes. It consists predominantly of saturated hydrocarbons having carbon numbers in the range C15 through C50.] Ja 2-12-2013 1, 7
92129-09-4 295-810-6 Basisolie - niet gespecifieerd Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen uit zwavelhoudende paraffinehoudende ruwe olie. Bestaat voornamelijk uit een solvent-geraffineerde gedeparaffineerde smeerolie met een viscositeit van 65 cSt bij 50°C. paraffineoliën (aardolie), solvent-geraffineerde van was ontdane zware Paraffin oils (petroleum), solvent-refined dewaxed heavy, Baseoil - unspecified [A complex combination of hydrocarbons obtained from sulfur-containing paraffinic crude oil. It consists predominantly of a solvent refined deparaffinated lubricating oil with a viscosity of 65cSt at 50 °C.] Ja 2-12-2013 1, 7
64742-01-4 265-101-6 Basisolie - niet gespecifieerd Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen als de in solvent onoplosbare fractie van solvent-raffinering van een residu met behulp van een polair organische solvent zoals fenol of furfural. Bestaat uit koolwaterstoffen overwegend groter dan C25, kokend boven ongeveer 400°C. residu-oliën (aardolie), solvent-geraffineerd Residual oils (petroleum,) solvent-refined, Baseoil - unspecified [A complex combination by hydrocarbons obtained as the solvent insoluble fraction from solvent refining of a residuum using a polar organic solvent such as phenol or furfural. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly higher than C25 and boiling above approximately 400 °C (752 °F).] Ja 2-12-2013 1, 7
64741-95-3 265-096-0 Basisolie - niet gespecifieerd Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen als de solvent-oplosbase fractie bij het C3-C4-solvent-deasfalteren van een residu. Bestaat uit koolwaterstoffen overwegend groter zijn dan C25 en kokend boven ongeveer 400°C. residuoliën (aardolie), solvent-gedeasfalteerd Residual oils (petroleum), solvent deasphalted, Baseoil - unspecified [A complex combination of hydrocarbons obtained as the solvent soluble fraction from C3-C4 solvent deasphalting of a residuum. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly higher than C25 and boiling above approximately 400 °C (752 °F).] Ja 2-12-2013 1, 7
64741-89-5 265-091-3 Basisolie - niet gespecifieerd Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen als het raffinaat uit een solventextractieproces. Bestaat voornamelijk uit verzadigde koolwaterstoffen overwegend C15 tot en met C30, en vormt een voltooide olie met een viscositeit van minstens 19 cSt bij 40°C. destillaten (aardolie), solventgeraffineerde lichte paraffinehoudende Distillates (petroleum), solvent-refined light paraffinic, Baseoil - unspecified [A complex combination of hydrocarbons obtained as the raffinate from a solvent extraction process. It consists predominantly of saturated hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C15 through C30 and produces a finished oil with a viscosity of less than 100 SUS at 100 °F (19cSt at 40 °C).] Ja 2-12-2013 1, 7
64741-96-4 265-097-6 Basisolie - niet gespecifieerd Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen als het raffinaat van een solventextractieproces. Bestaat uit koolwaterstoffen overwegend C20 tot en met C50 en levert een voltooide olie met een viskositeit van minstens 19 cSt bij 40°C. Bevat relatief weinig normale paraffinen. destillaten (aardolie), met solvent geraffineerde zware nafteenhoudende fractie Distillates (petroleum), solvent-refined heavy naphthenic, Baseoil - unspecified [A complex combination of hydrocarbons obtained as the raffinate from a solvent extraction process. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C20 through C50 and produces a finished oil with a viscosity of at least 100 SUS at 100 °F (19cSt a 40 °C). It contains relatively few normal paraffins.] Ja 2-12-2013 1, 7
64741-88-4 265-090-8 Basisolie - niet gespecifieerd Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen als het raffinaat van een solvent-extractieproces. Bestaat voornamelijk uit verzadigde koolwaterstoffen overwegend C20 tot en met C50, en vormt een voltooide olie met een viscositeit van minstens 19 cSt bij 40°C. destillaten (aardolie), solvent-geraffineerde zware paraffinische Distillates (petroleum), solvent-refined heavy paraffinic, Baseoil - unspecified [A complex combination of hydrocarbons obtained as the raffinate from a solvent extraction process. It consists predominantly of saturated hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C20 through C50 and produces a finished oil with a viscosity of at least 100 SUS at 100 °F (19cSt at 40 °C).] Ja 2-12-2013 1, 7
64742-57-0 265-160-8 Basisolie - niet gespecifieerd Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door behandeling van een aardoliefractie met waterstof in de aanwezigheid van een katalysator. Bestaat uit koolwaterstoffen overwegend groter dan C25, kokend boven ongeveer 400°C. residu-oliën (aardolie), met waterstof behandeld Residual oils (petroleum), hydrotreated, Baseoil - unspecified [A complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly greater than C25 and boiling above approximately 400 °C (752 °F).] Ja 2-12-2013 1, 7
64742-41-2 265-143-5 Basisolie - niet gespecifieerd Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door behandeling van een residu-olie met een natuurlijke of gemodificeerde klei in een contact- of een filtratieproces om sporen von polaire verbindingen en aanwezige onzuiverheden te verwijderen. Bestaat uit koolwaterstoffen overwegend groter dan C25, kokend boven ongeveer 400°C. residu-oliën (aardolie), met klei behandeld Residual oils (petroleum), clay-treated, Baseoil - unspecified [A complex combination of hydrocarbons obtained by treatment of a residual oil with a natural or modified clay in either a contacting or percolation process to remove the trace amounts of polar compounds and impurities present. It consists of hydro-carbons having carbon numbers predominantly higher than C25 and boiling above approximately 400 °C (752 °F).] Ja 2-12-2013 1, 7
72623-86-0 276-737-9 Basisolie - niet gespecifieerd Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door de behandeling van lichte vacuümgasolie en zware vacuümgasolie met waterstof in de aanwezigheid van een katalysator in een proces met twee fasen met tussen de fasen in verwijdering van was. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend C15 tot en met C30, en vormt een voltooide olie met een viscositeit van ongeveer 15 cSt bij 40°C. Bevat een relatief grote hoeveelheid verzadigde koolwaterstoffen. smeeroliën (aardolie), C15-30-, met waterstof behandelde uit neutrale olie verkregen Lubricating oils (petroleum), C15-30, hydrotreated neutral oil-based, Baseoil - unspecified [A complex combination of hydrocarbons obtained by treating light vacuum gas oil and heavy vacuum gas oil with hydrogen in the presence of a catalyst in a two stage process with dewaxing being carried out between the two stages. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C15 through C30 and produces a finished oil having a viscosity of approximately 15cSt at 40 °C. It contains a relatively large proportion of saturated hydrocabons.] Ja 2-12-2013 1, 7
72623-85-9 276-736-3 Basisolie - niet gespecifieerd Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door de behandeling van lichte vacuümgasolie, zware vacuümgasolie en solvent-gedeasfalteerde residu-olie met waterstof in de aanwezigheid van een katalysator in een proces met twee fasen met tussen de fasen in verwijdering van was. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend C20 tot en met C50, en vormt een voltooide olie met een viscositeit van ongeveer 112 cSt bij 40°C. Bevat een relatief grote hoeveelheid verzadigde koolwaterstoffen. smeeroliën (aardolie), C20-50-, met waterstof behandelde uit neutrale olie verkregen hoge viscositeit Lubricating oils (petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil-based, high-viscosity, Baseoil - unspecified [A complex combination of hydrocarbons obtained by treating light vacuum gas oil, heavy vacuum gas oil, and solvent deasphalted residual oil with hydrogen in the presence of a catalyst in a two stage process with dewaxing being carried out between the two stages. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C20 through C50 and produces a finished oil having a viscosity of approximately 112cSt at 40 °C. It contains a relatively large proportion of saturated hydrocarbons.] Ja 2-12-2013 1, 7
72623-87-1 276-738-4 Basisolie - niet gespecifieerd Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door de behandeling van lichte vacuümgasolie, zware vacuümgasolie en solvent-gedeasfalteerde residu-olie met waterstof in de aanwezigheid van een katalysator in twee fasen met tussen de fasen in verwijdering van was. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend C20 tot en met C50 en vormt een voltooide olie met een viscositeit van ongeveer 32 cSt bij 40°C. Bevat een relatief grote hoeveelheid verzadigde koolwaterstoffen. smeeroliën (aardolie), C20-50-, uit met waterstof behandelde neutrale olie verkregen Lubricating oils (petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil-based, Baseoil - unspecified [A complex combination of hydrocarbons obtained by treating light vacuum gas oil, heavy vacuum gas oil and solvent deasphalted residual oil with hydrogen in the presence of a catalyst in a two stage process with dewaxing being carried out between the two stages. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C20 through C50 and produces a finished oil with a viscosity of approximately 32cSt at 40 °C. It contains a relatively large proportion of saturated hydrocarbons.] Ja 2-12-2013 1, 7
94733-16-1 305-595-3 Basisolie - niet gespecifieerd Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door de deparaffinering met solvent van het gehydrogeneerde raffinaat dat wordt verkregen door solvent-extractie van een met waterstof behandeld aardoliedestillaat. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend C18 tot en met C40, met een kooktraject van ongeveer 370°C tot 550°C. smeeroliën (aardolie), C18-40-, met solvent van was ontdaan verkregen uit gehydrogeneerd raffinaat Lubricating oils (petroleum), C18-40, solvent-dewaxed hydrogenated raffinate-based, Baseoil - unspecified [A complex combination of hydrocarbons obtained by solvent deparaffination of the hydrogenated raffinate obtained by solvent extraction of a hydrotreated petroleum distillate. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C18 through C40 and boiling in the range of approximately 370 °C to 550 °C (698 °F to 1022 °F).] Ja 2-12-2013 1, 7
64742-62-7 265-166-0 Basisolie - niet gespecifieerd Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door de verwijdering van lange koolwaterstoffen met vertakte ketens uit een residu-olie door middel van solventkristallisatie. Bestaat uit koolwaterstoffen overwegend groter dan C25, kokend boven ongeveer 400°C. residu-oliën (aardolie), met solvent van was ontdaan Residual oils (petroleum), solvent-dewaxed, Baseoil - unspecified [A complex combination of hydrocarbons obtained by removal of long, branched chain hydrocarbons from a residual oil by solvent crystallization. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly greater than C25 and boiling above approximately 400 °C (752 °F).] Ja 2-12-2013 1, 7
94733-09-2 305-589-0 Basisolie - niet gespecifieerd Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door dearomatisering met solvent van het residu van met waterstof gekraakte aardolie. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend C18 tot en met C27, met een kooktraject van ongeveer 370°C tot 450°C. destillaten (aardolie), met solvent gezuiverd met waterstof gekraakt lichte Distillates (petroleum), solvent-refined hydrocracked light, Baseoil - unspecified [A complex combination of hydrocarbons obtained by solvent dearomatization of the residue of hydrocracked petroleum. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C18 through C27 and boiling in the range of approximately 370 °C to 450 °C (698 °F to 842 °F).] Ja 2-12-2013 1, 7
64741-76-0 265-077-7 Basisolie - niet gespecifieerd Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door destillatie van de produkten van een waterstofkraakproces. Bestaat voornamelijk uit verzadigde koolwaterstoffen overwegend C15-C39, met een kooktraject van ongeveer 260°C tot 600°C. destillaten (aardolie), zwaar waterstofgekraakt Distillates (petroleum), heavy hydrocracked, Baseoil - unspecified [A complex combination of hydrocarbons from the distillation of the products from a hydrocracking process. It consists predominantly of saturated hydrocarbons having carbon numbers in the range of C15-C39 and boiling in the range of approximately 260 °C to 600 °C (500 °F to 1112 °F).] Ja 2-12-2013 1, 7
64742-44-5 265-146-1 Basisolie - niet gespecifieerd Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen uit de behandeling van een aardoliefractie met een natuurlijke of gemodificeerde klei in een contact- of een filtratieproces waarbij sporen van polaire verbindingen en aanwezige onzuiverheden worden verwijderd. Bestaat uit koolwaterstoffen overwegend C20 tot en met C50, en vormt een voltooide olie met een viscositeit van minstens 19 cSt bij 40°C. Bevat relatief weinig normale paraffinen. destillaten (aardolie), met klei behandeld zware nafteenhoudende fractie Distillates (petroleum), clay-treated heavy naphthenic, Baseoil - unspecified [A complex combination of hydrocarbons resulting from treatment of a petroleum fraction with natural or modified clay in either a contacting or percolation process to remove the trace amounts of polar compounds and impurities present. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C20 through C50 and produces a finished oil with a viscosity of at least 100 SUS at 100 °F (19cSt at 40 °C). It contains relatively few normal paraffins.] Ja 2-12-2013 1, 7
91995-45-8 295-306-6 Basisolie - niet gespecifieerd Een complexe verzameling van vloeibare koolwaterstoffen die wordt verkregen door herkristallisatie van van was ontdane waterstofgekraakte solventgeraffineerde aardoliedestillaten. destillaten (aardolie), waterstofgekraakte solventgeraffineerde, van was ontdaan Distillates (petroleum), hydrocracked solvent-refined, dewaxed, Baseoil - unspecified [A complex combination of liquid hydrocarbons obtained by recrystallization of dewaxed hydrocracked solvent-refined petroleum distillates.] Ja 2-12-2013 1, 7
95371-04-3 305-971-7 Basisolie - niet gespecifieerd koolwaterstoffen C13-30-, rijk aan aromaten met solvent geëxtraheerd naftenisch destillaat Hydrocarbons, C13-30, arom.-rich, solvent-extd. naphthenic distillate, Baseoil - unspecified Ja 2-12-2013 1, 7
95371-05-4 305-972-2 Basisolie - niet gespecifieerd koolwaterstoffen C16-32-, rijk aan aromaten met solvent geëxtraheerd naftenisch destillaat Hydrocarbons, C16-32, arom. rich, solvent-extd. naphthenic distillate, Baseoil - unspecified Ja 2-12-2013 1, 7
97862-82-3 308-132-3 Basisolie - niet gespecifieerd koolwaterstoffen C17-30-, met waterstof behandelde destillaten lichte destillatiefracties Hydrocarbons, C17-30, hydrotreated distillates, distn. lights, Baseoil - unspecified Ja 2-12-2013 1, 7
93924-61-9 300-257-1 Basisolie - niet gespecifieerd koolwaterstoffen C20-50-, residuolie hydrogenering vacuümdestillaat Hydrocarbons, C20-50, residual oil hydrogenation vacuum distillate, Baseoil - unspecified Ja 2-12-2013 1, 7
97926-70-0 308-289-8 Basisolie - niet gespecifieerd koolwaterstoffen C20-58-, met waterstof behandeld Hydrocarbons, C20-58, hydrotreated, Baseoil - unspecified Ja 2-12-2013 1, 7
97862-81-2 308-131-8 Basisolie - niet gespecifieerd koolwaterstoffen C27-42-, gedearomatiseerd Hydrocarbons, C27-42, dearomatized, Baseoil - unspecified Ja 2-12-2013 1, 7
97926-71-1 308-290-3 Basisolie - niet gespecifieerd koolwaterstoffen C27-42-, naftenisch Hydrocarbons, C27-42, naphthenic, Baseoil - unspecified Ja 2-12-2013 1, 7
97926-68-6 308-287-7 Basisolie - niet gespecifieerd koolwaterstoffen C27-45-, gedearomatiseerd Hydrocarbons, C27-45, dearomatized, Baseoil - unspecified Ja 2-12-2013 1, 7
97862-83-4 308-133-9 Basisolie - niet gespecifieerd koolwaterstoffen C27-45-, naftenische vacuümdestillatie Hydrocarbons, C27-45, naphthenic vacuum distn., Baseoil - unspecified Ja 2-12-2013 1, 7
95371-08-7 305-975-9 Basisolie - niet gespecifieerd koolwaterstoffen C37-65-, met waterstof behandelde van asfalt ontdane vacuümdestillatieresiduen Hydrocarbons, C37-65, hydrotreated deasphalted vacuum distn. residues, Baseoil - unspecified Ja 2-12-2013 1, 7
95371-07-6 305-974-3 Basisolie - niet gespecifieerd koolwaterstoffen C37-68-, van was en asfalt ontdane met waterstof behandelde vacuümdestillatieresiduen Hydrocarbons, C37-68, dewaxed deasphalted hydrotreated vacuum distn. residues, Baseoil - unspecified Ja 2-12-2013 1, 7
93763-38-3 297-857-8 Basisolie - niet gespecifieerd koolwaterstoffen met waterstof gekraakte paraffine-houdende destillatieresiduen met solvent van was ontdaan Hydrocarbons, hydrocracked paraffinic distn. residues, solvent-dewaxed, Baseoil - unspecified Ja 2-12-2013 1, 7
90669-74-2 292-656-1 Basisolie - niet gespecifieerd residue-oliën (aardolie), met water behandeld en met oplosmiddel van was ontdaan Residual oils (petroleum), hydrotreated solvent dewaxed, Baseoil - unspecified Ja 2-12-2013 1, 7
91770-57-9 294-843-3 Basisolie - niet gespecifieerd residu-oliën (aardolie), katalytisch van was ontdaan Residual oils (petroleum), catalytic dewaxed, Baseoil - unspecified Ja 2-12-2013 1, 7
92045-42-6 295-423-2 Basisolie - niet gespecifieerd smeeroliën (aardolie), C17-35-, solvent-geëxtraheerd van was ontdaan met water behandeld Lubricating oils (petroleum), C17-35, solvent-extd., dewaxed, hydrotreated, Baseoil - unspecified Ja 2-12-2013 1, 7
97488-95-4 307-034-8 Basisolie - niet gespecifieerd smeeroliën (aardolie), C18-27-, waterstofgekraakt met solvent van was ontdaan Lubricating oils (petroleum), C18-27, hydrocracked solvent-dewaxed, Baseoil - unspecified Ja 2-12-2013 1, 7
92045-43-7 295-424-8 Basisolie - niet gespecifieerd smeeroliën (aardolie), met waterstof gekraakte niet-aromatische met solvent gedeparaffineerde Lubricating oils (petroleum), hydrocracked nonarom. solvent-deparaffined, Baseoil - unspecified Ja 2-12-2013 1, 7
64742-64-9 265-168-1 Basolie - niet gespecifieerd Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door verwijdering van normale paraffinen uit een aardoliefractie door solventkristallisatie. Bestaat uit koolwaterstoffen overwegend C15 tot en met C30, en vormt een voltooide olie met een viscositeit die kleiner is dan 19 cSt bij 40°C. Bevat relatief weinig normale paraffinen. destillaten (aardolie), met solvent van was ontdane lichte nafteenhoudende Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light naphthenic, Baseoil - unspecified [A complex combination of hydrocarbons obtained by removal of normal paraffins from a petroleum fraction by solvent crystallization. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range C15 through C30 and produces a finished oil with a viscosity of less than 100 SUS at 100 °F (19cSt at 40 °C). It contains relatively few normal paraffins.] Ja 2-12-2013 1, 7
93572-29-3 297-458-9 Benzine, C5-11-, gestabiliseerde, gereformde, met hoog octaangehalte, Een complexe verzameling koolwaterstoffen met hoog octaangehalte, verkregen door katalytische dehydrogenering van een overwegend nafteenhoudende nafta. Bestaat voornamelijk uit aromaten en niet-aromaten overwegend C5 tot en met C11, met een kooktraject van ongeveer 45°C tot 185°C. Katalytisch gereformde nafta met laag kookpunt Gasoline, C5-11, high-octane stabilised reformed, Low boiling point cat-reformed naphtha [A complex high octane combination of hydrocarbons obtained by the catalytic dehydrogenation of a predominantly naphthenic naphtha. It consists predominantly of aromatics and non-aromatics having carbon numbers predominantly in the range of C5 through C11 and boiling in the range of approximately 45°C to 185°C (113°F to 365°F).] Ja 2-12-2013 1, 10
68514-15-8 271-025-4 Benzine, dampterugwinning, Een complexe verzameling koolwaterstoffen door afkoeling afgescheiden van de gassen uit dampterugwinningssystemen. Bestaat uit koolwaterstoffen overwegend C4 tot en met C11, met een kooktraject van ongeveer -20°C tot 196°C. Nafta met laag kookpunt Gasoline, vapor-recovery, Low boiling point naphtha [A complex combination of hydrocarbons separated from the gases from vapor recovery systems by cooling. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C4 through C11 and boiling in the range of approximately -20°C to 196°C(-4°F to 384°F).] Ja 2-12-2013 1, 10
68606-11-1 271-727-0 Benzine, direct door fractionering verkregen aftopinrichting, Een complexe verzameling koolwaterstoffen afkomstig uit de aftopinrichting bij de destillatie van ruwe olie. Heeft een kooktraject van ongeveer 36,1°C tot 193,3°C. Nafta met laag kookpunt Gasoline, straight-run, topping-plant, Low boiling point naphtha [A complex combination of hydrocarbons produced from the topping plant by the distillation of crude oil. It boils in the range of approximately 36.1°C to 193.3°C (97°F to 380°F).] Ja 2-12-2013 1, 10
86290-81-5 289-220-8 Benzine, Een complexe verzameling koolwaterstoffen die voornamelijk is samengesteld uit paraffinen cycloparaffinen aromaat- en olefine-koolwaterstoffen overwegend groter dan C3 en met een kooktraject van 30°C tot 260°C. Nafta met laag kookpunt - niet gespecifieerd Gasoline, Low boiling point naphtha - unspecified [A complex combination of hydrocarbons consisting primarily of paraffins, cycloparaffins, aromatic and olefinic hydrocarbons having carbon numbers predominantly greater than C3 and boiling in the range of 30°C to 260°C (86°F to 500°F).] Ja 2-12-2013 1, 10
8006-61-9 232-349-1 Benzine, natuurlijke, Een complexe verzameling koolwaterstoffen afgescheiden van aardgas door processen als afkoeling en absorptie. Bestaat voornamelijk uit verzadigde alifatische koolwaterstoffen overwegend C4 tot en met C8, met een kooktraject van ongeveer -20°C tot 120°C. Nafta met laag kookpunt Gasoline, natural, Low boiling point naphtha [A complex combination of hydrocarbons separated from natural gas by processes such as refrigeration or absorption. It consists predominantly of saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C4 through C8 and boiling in the range of approximately minus 20°C to 120°C (-4°F to 248°F).] Ja 2-12-2013 1, 10
68606-10-0 271-726-5 Benzine, pyrolyse, butaanverwijdering bodemfracties, Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door fractionering van propaanverwijdering-bodemfracties. Bestaat uit koolwaterstoffen overwegend groter dan C5. Nafta met laag kookpunt - niet gespecifieerd Gasoline, pyrolysis, debutanizer bottoms, Low boiling point naphtha - unspecified [A complex combination of hydrocarbons obtained from the fractionation of depropanizer bottoms. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly greater than C5.] Ja 2-12-2013 1, 10
94114-03-1 302-639-3 Benzine, pyrolyse, gehydrogeneerd Een destillatiefractie, verkregen door hydrogenering van pyrolysebenzine, met een kooktraject van ongeveer 20°C tot 200°C. Nafta met laag kookpunt - niet gespecifieerd Gasoline, pyrolysis, hydrogenated, Low boiling point naphtha-unspecified [A distillation fraction from the hydrogenation of pyrolysis gasoline boiling in the range of approximately 20°C to 200°C (68°F to 392°F).] Ja 2-12-2013 1, 10
101316-45-4 309-851-5 Benzol-wasolie, destillaat, Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen als een herdestillaat uit de destillatie van spoelolie. Bestaat voornamelijk uit aromatische en heterocyclische koolwaterstoffen met twee ringen en heeft een kooktraject van ongeveer 260°C tot 290°C. absorptieoliën bicyclo-aromatische en heterocyclische koolwaterstoffractie Absorption oils, bicyclo arom. and heterocyclic hydrocarbon fraction, Wash Oil Redistillate [A complex combination of hydrocarbons obtained as a redistillate from the distillation of wash oil. It consists predominantly of 2-ringed aromatic and heterocyclic hydrocarbons boiling in the range of approximately 260 °C to 290 °C (500 °F to 554 °F).] Ja 2-12-2013 1, 8
92045-12-0 295-394-6 Bezinkselolie uit paraffinewas, bezinkselolie (aardolie), met water behandeld Foots oil (petroleum), hydrotreated, Foots oil Ja 2-12-2013 1, 7
64742-67-2 265-171-8 Bezinkselolie uit paraffinewas, Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen als de oliefractie uit een solvent-olieverwijderings- of een wasuitzwetingsproces. Bestaat voornamelijk uit vertakte koolwaterstoffen overwegend C20 tot en met C50. Bezinkselolie (aardolie) Foots oil (petroleum), Foots oil [A complex combination of hydrocarbons obtained as the oil fraction from a solvent deoiling or a wax sweating process. It consists predominantly of branched chain hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C20 through C50.] Ja 2-12-2013 1, 7
97862-76-5 308-126-0 Bezinkselolie uit paraffinewas, Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de behandeling van bezinkselolie met geactiveerde kool voor de verwijdering van sporenbestanddelen en onzuiverheden. Bestaat voornamelijk uit verzadigde niet-vertakte koolwaterstoffen overwegend groter dan C12. bezinkselolie (aardolie), met koolstof behandeld Foots oil (petroleum), carbon-treated, Foots oil [A complex combination of hydrocarbons obtained by the treatment of Foots oil with activated carbon for the removal of trace constituents and impurities. It consists predominantly of saturated straight chain hydrocarbons having carbon numbers predominantly greater than C12.] Ja 2-12-2013 1, 7
97862-77-6 308-127-6 Bezinkselolie uit paraffinewas, Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de behandeling van bezinkselolie met kiezelzuur om sporenbestanddelen en onzuiverheden te verwijderen. Bestaat voornamelijk uit niet-vertakte koolwaterstoffen overwegend groter dan C12. bezinkselolie (aardolie), behandeld met kiezelzuur Foots oil (petroleum), silicic acid-treated, Foots oil [A complex combination of hydrocarbons obtained by the treatment of Foots oil with silicic acid for removal of trace constituents and impurities. It consists predominantly of straight chain hydrocarbons having carbon numbers predominantly greater than C12.] Ja 2-12-2013 1, 7
93924-32-4 300-226-2 Bezinkselolie uit paraffinewas, Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door de behandeling van bezinkselolie met natuurlijke of aangepaste klei in ofwel een kontakt- ofwel een percolatieproces om de aanwezige sporen polaire verbindingen en onzuiverheden te verwijderen. Bestaat voornamelijk uit vertakte koolwaterstoffen C20 tot en met C50. bezinkselolie, met klei behandeld Foots oil (petroleum), clay-treated, Foots oil [A complex combination of hydrocarbons obtained by treatment of Foot's oil with natural or modified clay in either a contacting or percolation process to remove the trace amounts of polar compounds and impurities present. It consists predominantly of branched chain hydrocarbons with carbon numbers predominantly in the range of C20 through C50.] Ja 2-12-2013 1, 5
93924-31-3 300-225-7 Bezinkselolie uit paraffinewas, Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door de behandeling van bezinkselolie met zwavelzuur. Het bestaat voornamelijk uit vertakte koolwaterstoffen overwegend C20 tot en met C50. bezinkselolie (aardolie), zuurbehandeld Foots oil (petroleum), acid-treated, Foots oil [A complex combination of hydrocarbons obtained by treatment of Foot's oil with sulfuric acid. It consists predominantly of branched-chain hydrocarbons with carbon numbers predominantly in the range of C20 through C50.] Ja 2-12-2013 1, 5
68334-30-5 269-822-7 brandstoffen, diesel- fuels, diesel MVP 1 0,05 mg/Nm3 28-3-2022 12, 13
68476-29-9 270-670-9 Brandstofgassen destillaten van ruwe olie, Een compexe verzameling lichte gassen gevormd door destillatie van ruwe olie en door katalytische reforming van nafta. Bestaat uit waterstof en koolwaterstoffen overwegend C1 tot en met C4, met een kooktraject van ongeveer -217°C tot -12°C. Petroleumgas Fuel gases, crude oil of distillates, Petroleum gas [A complex combination of light gases produced by distillation of crude oil and by catalytic reforming of naphtha. It consists of hydrogen and hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C4 and boiling in the range of approximately -217°C to -12°C (-423°F to 10°F).] Ja 2-12-2013 1, 5
68476-26-6 270-667-2 Brandstofgassen Een combinatie van lichte gassen. Bestaat voornamelijk uit waterstof en/of laagmoleculaire koolwaterstoffen. Petroleumgas Fuel gases, Petroleum gas [A combination of light gases. It consists predominantly of hydrogen and/or low molecular weight hydrocarbons.] Ja 2-12-2013 1, 5
68911-58-0 272-775-5 De complexe combinatie die wordt verkregen uit de pentaanverwijdering-stabilisatie van waterstofbehandelde kerosine. Bestaat voornamelijk uit waterstof, methaan ethaan en propaan alsmede uiteenlopende kleine hoeveelheden stikstof, waterstofsulfide, koolmonoxide en koolwaterstoffen overwegend C4 en C5. Gassen (aardolie), waterstofbehandelde zwavelhoudende kerosine, uitstoot pentaanverwijdering-stabilisatie, Raffinaderijgas Gases (petroleum), hydrotreated sour kerosine depentanizer stabilizer off, Refinery gas [The complex combination obtained from the depentanizer stabilization of hydrotreated kerosine. It consists primarily of hydrogen, methane, ethane, and propane with various small amounts of nitrogen, hydrogen sulfide, carbon monoxide and hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C4 through C5.] Ja 2-12-2013 1, 5
68477-92-9 270-774-4 De complexe verzameling droge gassen die wordt verkregen uit een gasconcentratie-installatie. Bestaat uit waterstof, waterstofsulfide en koolwaterstoffen overwegend C1 tot en met C3. Gassen (aardolie), droog zwavelhoudend uitstoot gasconcentratie-installatie, Raffinaderijgas Gases (petroleum), dry sour, gas-concn.-unit-off, Refinery gas [The complex combination of dry gases from a gas concentration unit. It consists of hydrogen, hydrogen sulfide and hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C3.] Ja 2-12-2013 1, 5
68425-35-4 270-349-3 De complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen als raffinaat uit een Lurgi-afscheider. Bestaat voornamelijk uit niet-aromatische koolwaterstoffen met uiteenlopende kleine hoeveelheden aromatische koolwaterstoffen overwegend C6 tot en met C8. Gemodificeerde nafta met laag kookpunt, Raffinaten (aardolie), reformer, Lurgi-afscheider Raffinates (petroleum), reformer, Lurgi unit-sepd., Low boiling point modified naphtha [The complex combination of hydrocarbons obtained as a raffinate from a Lurgi separation unit. It consists predominantly of non-aromatic hydrocarbons with various small amounts of aromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C6 through C8.] Ja 2-12-2013 1, 10
67891-79-6 267-563-4 De complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door destillatie van de producten van het thermisch kraken van ethaan en propaan. Deze bij hogere temperaturen kokende fractie bestaat voornamelijk uit C5-7-aromatische koolwaterstoffen met enkele onverzadigde alifatische koolwaterstoffen overwegend C5. Deze stroom kan benzeen bevatten. Destillaten (aardolie), zware aromatische fractie, Thermisch gekraakte nafta met laag kookpunt Distillates (petroleum), heavy arom., Low boiling point thermally cracked naphtha [The complex combination of hydrocarbons from the distillation of the products from the thermal cracking of ethane and propane. This higher boiling fraction consists predominantly of C5-7 aromatic hydrocarbons with some unsaturated aliphatic hydrocarbons having carbon number predominantly of C5. This stream may contain benzene.] Ja 2-12-2013 1, 10
67891-80-9 267-565-5 De complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door destillatie van de producten van het thermisch kraken van ethaan en propaan. Deze bij lagere temperaturen kokende fractie bestaat voornamelijk uit C5-7-aromatische koolwaterstoffen met enkele onverzadigde alifatische koolwaterstoffen overwegend C5. Deze stroom kan benzeen bevatten. Destillaten (aardolie), lichte aromatische fractie, Thermisch gekraakte nafta met laag kookpunt Distillates (petroleum), light arom., Low boiling point thermally cracked naphtha [The complex combination of hydrocarbons from the distillation of the products from the thermal cracking of ethane and propane. This lower boiling fraction consists predominantly of C5-7 aromatic hydrocarbons with some unsaturated aliphatic hydrocarbons having a carbon number predominantly of C5. This stream may contain benzene.] Ja 2-12-2013 1, 10
68425-29-6 270-344-6 De complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door pyrolysefractionering bij 816°C van nafta en raffinaat. Bestaat voornamelijk uit C9-koolwaterstoffen die koken bij ongeveer 204°C. Destillaten (aardolie), afkomstig van pyrolysaat van nafta-raffinaat, benzinemenging, Thermisch gekraakte nafta met laag kookpunt Distillates (petroleum), naphtha-raffinate pyrolyzate-derived, gasoline-blending, Low boiling point thermally cracked naphtha [The complex combination of hydrocarbons obtained by the pyrolysis fractionation at 816°C (1500°F) of naphtha and raffinate. It consists predominantly of hydrocarbons having a carbon number of C9 and boiling at approximately 204°C (400°F).] Ja 2-12-2013 1, 10
68307-98-2 269-617-2 De complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen uit de destillatie van de producten van katalytisch gekraakte destillaten en katalytisch gekraakte nafta. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen C1 tot en met C4. Petroleumgas, Restgas (aardolie), katalytisch gekraakt destillaat en katalytisch gekraakte nafta, fractioneringsabsorptievat Tail gas (petroleum), catalytic cracked distillate and catalytic cracked naphtha fractionation absorber, Petroleum gas [The complex combination of hydrocarbons from the distillation of the products from catalytic cracked distillates and catalytic cracked naphtha. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers in the range of C1 through C4.] Ja 2-12-2013 1, 5
68477-31-6 270-722-0 De complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen uit de destillatie van katalytische reformator-fractioneerderresidu. Kookt beneden ongeveer 288°C. Gasolie - niet gespecifieerd destillaten (aardolie), katalytische reformator-fractioneerderresidu, laagkokend Distillates (petroleum), catalytic reformer fractionator residue, low-boiling, Gasoil - unspecified [The complex combination of hydrocarbons from the distillation of catalytic reformer fractionator residue. It boils approximately below 288 °C (550 °F).] Ja 2-12-2013 1, 9
100801-63-6 309-745-9 De olie die wordt verkregen uit de thermische behandeling van een mengsel van polyethyleen en polypropyleen met koolteerpek of aromatische oliën. Bestaat voornamelijk uit benzeen en homologen daarvan en heeft een kooktraject van ongeveer 70 °C tot 120 °C. Koolwaterstofoliën aromatisch gemengd met polyethyleen en polypropyleen gepyrolyseerd lichte oliefractie, Thermisch behandelde producten Hydrocarbon oils, arom., mixed with polyethylene and polypropylene, pyrolyzed, light oil fraction, Heat Treatment Products [The oil obtained from the heat treatment of a polyethylene/polypropylene reaction mass with coal tar pitch or aromatic oils. It consists predominantly of benzene and its homologs boiling in a range of approximately 70°C to 120°C (158°F to 248°F).] Ja MVP 2 1 mg/Nm3 2-12-2013 2, 6, 8
100801-65-8 309-748-5 De olie die wordt verkregen uit de thermische behandeling van polyethyleen met koolteerpek of aromatische oliën. Bestaat voornamelijk uit benzeen en homologen daarvan en heeft een kooktraject van ongeveer 70 °C tot 120 °C. Koolwaterstofoliën aromatisch gemengd met polyethyleen gepyrolyseerd lichte oliefractie, Thermisch behandelde producten Hydrocarbon oils, arom., mixed with polyethylene, pyrolyzed, light oil fraction, Heat Treatment Products [The oil obtained from the heat treatment of polyethylene with coal tar pitch or aromatic oils. It consists predominantly of benzene and its homologs boiling in a range of 70°C to 120°C (158°F to 248°F).] Ja MVP 2 1 mg/Nm3 2-12-2013 2, 6, 8
100801-66-9 309-749-0 De olie die wordt verkregen uit de thermische behandeling van polystyreen met koolteerpek of aromatische oliën. Bestaat voornamelijk uit benzeen en homologen daarvan en heeft een kooktraject van ongeveer 70 °C tot 210 °C. Koolwaterstofoliën aromatisch gemengd met polystyreen gepyrolyseerd lichte oliefractie, Thermisch behandelde producten Hydrocarbon oils, arom., mixed with polystyrene, pyrolyzed, light oil fraction, Heat Treatment Products [The oil obtained from the heat treatment of polystyrene with coal tar pitch or aromatic oils. It consists predominantly of benzene and its homologs boiling in a range of approximately 70°C to 210°C (158°F to 410°F).] Ja MVP 2 1 mg/Nm3 2-12-2013 2, 6, 8
91995-53-8 295-315-5 Destillaten (aardolie), afkomstig van nafta-stoomkraken oplosmiddelgeraffineerde lichte waterstofbehandelde, Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen als raffinaten uit de oplosmiddelextractie van waterstofbehandeld licht destillaat uit stoomgekraakte nafta. Gemodificeerde nafta met laag kookpunt Distillates (petroleum), naphtha steam cracking-derived, solvent-refined light hydrotreated, Low boiling point modified naphtha [A complex combination of hydrocarbons obtained as the raffinates from a solvent extraction process of hydrotreated light distillate from steam-cracked naphtha.] Ja 2-12-2013 1, 10
68477-34-9 270-725-7 Destillaten (aardolie), C3-5, rijk aan 2-methyl-2-buteen Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door destillatie van koolwaterstoffen meestal C3 tot en met C5, overwegend isopentaan en 3-methyl-1-buteen. Bestaat uit verzadigde en onverzadigde koolwaterstoffen C3 tot en met C5, overwegend 2-methyl-2-buteen. Nafta met laag kookpunt - niet gespecifieerd Distillates (petroleum), C3-5, 2-methyl-2-butene-rich, Low boiling point naphtha - unspecified [A complex combination of hydrocarbons from the distillation of hydrocarbons usually ranging in carbon numbers from C3 through C5, predominantly isopentane and 3-methyl-1-butene. It consists of saturated and unsaturated hydrocarbons having carbon numbers in the range of C3 through C5, predominantly 2-methyl-2-butene.] Ja 2-12-2013 1, 10
68477-35-0 270-726-2 Destillaten (aardolie), C3-6, rijk aan piperyleen Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door destillatie van verzadigde en onverzadigde alifatische koolwaterstoffen meestal C3 tot en met C6. Bestaat uit verzadigde en onverzadigde koolwaterstoffen C3 tot en met C6, overwegend piperylenen. Petroleumgas Distillates (petroleum), C3-6, piperylene-rich, Petroleum gas [A complex combination of hydrocarbons from the distillation of saturated and unsaturated aliphatic hydrocarbons usually ranging in the carbon numbers C3 through C6. It consists of saturated and unsaturated hydrocarbons having carbon numbers in the range of C3 through C6, predominantly piperylenes.] Ja 2-12-2013 1, 5
101316-56-7 309-862-5 Destillaten (aardolie), C7-9-, rijk aan C8, waterstofontzwaveld gedearomatiseerd Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door destillatie van een lichte aardoliefractie, met waterstof ontzwaveld en gedearomatiseerd. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend C7 tot en met C9, overwegend C8-paraffinen en cycloparaffinen met een kooktraject van ongeveer 120°C tot 130°C. Nafta met laag kookpunt - niet gespecifieerd Distillates (petroleum), C7-9, C8-rich, hydrodesulfurized dearomatized, Low boiling point naphtha - unspecified [A complex combination of hydrocarbons obtained by the distillation of petroleum light fraction, hydrodesulfurized and dearomatized. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers in the range of C7 through C9, predominantly C8 paraffins and cycloparaffins, boiling in the range of approximately 120°C to 130°C (248°F to 266°F).] Ja 2-12-2013 1, 10
68477-40-7 270-729-9 Destillaten (aardolie), gekraakte gestripte stoomgekraakte aardoliedestillaten, C10-12-fractie Distillates (petroleum), cracked stripped steam-cracked petroleum distillates, C10-12 fraction MVP 1 0,05 mg/Nm3 18-5-2021 12, 13
68477-50-9 270-735-1 Destillaten (aardolie), gepolymeriseerde stoomgekraakte aardoliedestillaten C5-12-fractie, Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door destillatie van gepolymeriseerd stoomgekraakt aardoliedestillaat. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend C5 tot en met C12. Nafta met laag kookpunt - niet gespecifieerd Distillates (petroleum), polymd. steam-cracked petroleum distillates, C5-12 fraction, Low boiling point naphtha - unspecified [A complex combination of hydrocarbons obtained from the distillation of polymerized steam-cracked petroleum distillate. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C5 through C12.] Ja 2-12-2013 1, 10
91995-41-4 295-302-4 Destillaten (aardolie), hitteverzadigde stoomgekraakte nafta, rijk aan C5, Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door destillatie van hitteverzadigde stoomgekraakte nafta. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen C4 tot en met C6, overwegend C5. Nafta met laag kookpunt - niet gespecifieerd Distillates (petroleum), heat-soaked steam-cracked naphtha, C5-rich, Low boiling point naphtha - unspecified [A complex combination of hydrocarbons obtained by distillation of heat-soaked steam-cracked naphtha. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers in the range of C4 through C6, predominantly C5.] Ja 2-12-2013 1, 10
68475-79-6 270-660-4 Destillaten (aardolie), katalytisch gereformde pentaanverwijdering-, Een complexe verzameling koolwaterstoffen afkomstig uit de destillatie van producten van een katalytisch reformingproces. Bestaat voornamelijk uit alifatische koolwaterstoffen overwegend C3 tot en met C6, met een kooktraject van ongeveer -49°C tot 63°C. Katalytisch gereformde nafta met laag kookpunt Distillates (petroleum), catalytic reformed depentanizer, Low boiling point cat-reformed naphtha [A complex combination of hydrocarbons from the distillation of products from a catalytic reforming process. It consists predominantly of aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C3 through C6 and boiling in the range of approximately -49°C to 63°C (-57°F to 145°F).] Ja 2-12-2013 1, 10
85116-58-1 285-509-8 Destillaten (aardolie), katalytisch gereformde, waterstofbehandelde, lichte fractie, C8-12- aromatische fractie, Een complexe verzameling alkylbenzenen verkregen door katalytische reforming van aardolienafta. Bestaat voornamelijk uit alkylbenzenen overwegend C8 tot en met C10, met een kooktraject van ongeveer 160°C tot 180°C. Katalytisch gereformde nafta met laag kookpunt Distillates (petroleum), catalytic reformed hydrotreated light, C8-12 arom. fraction, Low boiling point cat-reformed naphtha [A complex combination of alkylbenzenes obtained by the catalytic reforming of petroleum naphtha. It consists predominantly of alkylbenzenes having carbon numbers predominantly in the range of C8 through C10 and boiling in the range of approximately 160°C to 180°C (320°F to 356°F).] Ja 2-12-2013 1, 10
68921-08-4 272-931-2 Destillaten (aardolie), lichte direct door fractionering verkregen benzine, topproducten uit fractioneringsstabilisator, Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door fractionering van lichte direct door fractionering verkregen benzine. Bestaat uit verzadigde alifatische koolwaterstoffen overwegend C3 tot en met C6. Nafta met laag kookpunkt Distillates (petroleum), light straight-run gasoline fractionation stabilizer overheads, Low boiling point naphtha [A complex combination of hydrocarbons obtained by the fractionation of light straight-run gasoline. It consists of saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C3 through C6.] Ja 2-12-2013 1, 10
68410-05-9 270-077-5 Destillaten (aardolie), lichte direct uit fractionering verkregen Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door destillatie van ruwe olie. Bestaat uit koolwaterstoffen overwegend C2 tot en met C7, met een kooktraject van ongeveer -88°C tot 99°C. Nafta met laag kookpunt Distillates (petroleum), straight-run light, Low boiling point naphtha [A complex combination of hydrocarbons produced by the distillation of crude oil. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C2 through C7 and boiling in the range of approximately -88°C to 99°C (-127°F to 210°F).] Ja 2-12-2013 1, 10
68955-29-3 273-266-0 Destillaten (aardolie), lichte thermisch gekraakte, gedebutaniseerde aromatische, Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door destillatie van producten van een thermisch kraakproces. Bestaat voornamelijk uit aromatische koolwaterstoffen overwegend benzeen. Thermisch gekraakte nafta met laag kookpunt Distillates (petroleum), light thermal cracked, debutanized arom., Low boiling point thermally cracked naphtha [A complex combination of hydrocarbons produced by the distillation of products from a thermal cracking process. It consists predominantly of aromatic hydrocarbons, primarily benzene.] Ja MVP 2 1 mg/Nm3 2-12-2013 2, 10
68921-09-5 272-932-8 Destillaten (aardolie), nafta-unifiner-stripper, Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door strippen van de producten uit de nafta-unifiner. Bestaat uit verzadigde alifatische koolwaterstoffen overwegend C2 tot en met C6. Nafta met laag kookpunt - niet gespecifieerd Distillates (petroleum), naphtha unifiner stripper, Low boiling point naphtha - unspecified [A complex combination of hydrocarbons produced by stripping the products from the naphtha unifiner. It consists of saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C2 through C6.] Ja 2-12-2013 1, 10
68477-89-4 270-771-8 Destillaten (aardolie), pentaanverwijdering, topproducten Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen uit een katalytisch gekraakte gasstroom. Bestaat uit alifatische koolwaterstoffen overwegend C4 tot en met C6. Nafta met laag kookpunt - niet gespecifieerd Distillates (petroleum), depentanizer overheads, Low boiling point naphtha - unspecified [A complex combination of hydrocarbons obtained from a catalytic cracked gas stream. It consists of aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C4 through C6.] Ja 2-12-2013 1, 10
91995-31-2 295-292-1 Destillaten (aardolie), pyrolyseolie uit de alkeen-alkynproductie, gemengd met hoge-temperatuur-koolteer, indeenfractie, Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen als een herdestillaat uit de fractionele destillatie van bitumineuze hoge-temperatuur-koolteer en residuoliën die zijn verkregen bij de pyrolytische productie van alkenen en alkynen uit aardolieproducten of aardgas. Bestaat voornamelijk uit indeen en heeft een kooktraject van ongeveer 160°C tot 190°C. Geherdestilleerde fracties Distillates (petroleum), alkene-alkyne manuf. pyrolysis oil, mixed with high-temp. coal tar, indene fraction, Redistillates [A complex combination of hydrocarbons obtained as a redistillate from the fractional distillation of bituminous coal high temperature tar and residual oils that are obtained by the pyrolytic production of alkenes and alkynes from petroleum products or natural gas. It consists predominantly of indene and boils in a range of approximately 160°C to 190°C (320°F to 374°F).] Ja 2-12-2013 1, 6
93165-19-6 296-903-4 Destillaten (aardolie), rijk aan C6, Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door destillatie van een aardoliegrondstof. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend C5 tot en met C7, rijk aan C6, met een kooktraject van ongeveer 60°C tot 70°C. Nafta met laag kookpunt - niet gespecifieerd Distillates (petroleum), C6-rich, Low boiling point naphtha - unspecified [A complex combination of hydrocarbons obtained from the distillation of a petroleum feedstock. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers of C5 through C7, rich in C6, and boiling in the range of approximately 60°C to 70°C (140°F to 158°F).] Ja 2-12-2013 1, 10
68477-55-4 270-738-8 Destillaten (aardolie), stoomgekraakt, C5-10-fractie, gemengd met lichte stoomgekraakte aardolienafta-C5-fractie, Nafta met laag kookpunt - niet gespecifieerd Distillates (petroleum), steam-cracked, C5-10 fraction, mixed with light steam-cracked petroleum naphtha C5 fraction, Low boiling point naphtha - unspecified Ja 2-12-2013 1, 10
68477-53-2 270-736-7 Destillaten (aardolie), stoomgekraakt, C5-12-fractie, Een complexe verzameling organische verbindingen verkregen door destillatie van producten uit een stoomkraakproces. Bestaat uit onverzadigde koolwaterstoffen overwegend C5 tot en met C12. Nafta met laag kookpunt - niet gespecifieerd Distillates (petroleum), steam-cracked, C5-12 fraction, Low boiling point naphtha - unspecified [A complex combination of organic compounds obtained by the distillation of products from a steam cracking process. It consists of unsaturated hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C5 through C12.] Ja 2-12-2013 1, 10
68477-54-3 270-737-2 Destillaten (aardolie), stoomgekraakt, C8-C12 fractie Distillates (petroleum), steam-cracked, C8-12 fraction MVP 1 0,05 mg/Nm3 18-5-2021 12, 13
95009-23-7 305-750-5 Destillaten (aardolie), stoomgekraakt, gepolymeriseerde C8-12-fractie, lichte destillatiefracties, Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door destillatie van de gepolymeriseerde C8-12-fractie van stoomgekraakte aardoliedestillaten. Bestaat voornamelijk uit aromatische koolwaterstoffen overwegend C8 tot en met C12. Nafta met laag kookpunt - niet gespecifieerd Distillates (petroleum), steam-cracked, C8-12 fraction, polymd., distn. lights, Low boiling point naphtha - unspecified [A complex combination of hydrocarbons obtained by distillation of the polymerized C8 through C12 fraction from steam-cracked petroleum distillates. It consists predominantly of aromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C8 through C12.] Ja 2-12-2013 1, 10
68603-01-0 271-632-4 Destillaten (aardolie), thermisch gekraakte nafta en gasolie, C5-dimeer bevattend Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door extractieve destillatie van thermisch gekraakte nafta en/of gasolie. Bestaat voornamelijk uit C5-koolwaterstoffen met enkele gedimeriseerde C5-olefinen met een kooktraject van ongeveer 33°C tot 184°C. Thermisch gekraakte nafta met laag kookpunt Distillates (petroleum), thermal cracked naphtha and gas oil, C5-dimer-contg., Low boiling point thermally cracked naphtha [A complex combination of hydrocarbons produced by the extractive distillation of thermal cracked naphtha and/or gas oil. It consists predominantly of hydrocarbons having a carbon number of C5 with some dimerized C5 olefins and boiling in the range of approximately 33°C to 184°C (91°F to 363°F).] Ja 2-12-2013 1, 10
68603-00-9 271-631-9 Destillaten (aardolie), thermisch gekraakte nafta en gasolie, Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door destillatie van thermisch gekraakte nafta en/of gasolie. Bestaat voornamelijk uit olefine-koolwaterstoffen (C5), met een kooktraject van ongeveer 33°C tot 60°C. Thermisch gekraakte nafta met laag kookpunt Distillates (petroleum), thermal cracked naphtha and gas oil, Low boiling point thermally cracked naphtha [A complex combination of hydrocarbons produced by distillation of thermally cracked naphtha and/or gas oil. It consists predominantly of olefinic hydrocarbons having a carbon number of C5 and boiling in the range of approximately 33°C to 60°C (91°F to 140°F).] Ja 2-12-2013 1, 10
68603-03-2 271-634-5 Destillaten (aardolie), thermisch gekraakte nafta en gasolie, extractieve, Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door extractieve destillatie van thermisch gekraakte nafta en/of gasolie. Bestaat uit paraffine- en olefine-koolwaterstoffen overwegend isoamylenen zoals 2-methyl-1-buteen en 2-methyl-2-buteen met een kooktraject van ongeveer 31°C tot 40°C. Thermisch gekraakte nafta met laag kookpunt Distillates (petroleum), thermal cracked naphtha and gas oil, extractive, Low boiling point thermally cracked naphtha [A complex combination of hydrocarbons produced by the extractive distillation of thermal cracked naphtha and/or gas oil. It consists of paraffinic and olefinic hydrocarbons, predominantly isoamylenes such as 2-methyl-1-butene and 2-methyl-2-butene and boiling in the range of approximately 31°C to 40°C (88°F to 104°F).] Ja 2-12-2013 1, 10
68513-63-3 271-008-1 Destillaten (aardolie), topproducten van katalytisch gereformde, door directe fractionering verkregen nafta, Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door katalytische reforming van door directe fractionering verkregen nafta, gevolgd door fractionering van de totale uitstroom. Bestaat uit verzadigde alifatische koolwaterstoffen overwegend C2 tot en met C6. Katalytisch gereformde nafta met laag kookpunt Distillates (petroleum), catalytic reformed straight-run naphtha overheads, Low boiling point cat-reformed naphtha [A complex combination of hydrocarbons obtained by the catalytic reforming of straight-run naphtha followed by the fractionation of the total effluent. It consists of saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C2 through C6.] Ja 2-12-2013 1, 10
68814-87-9 272-341-5 Destillaten (aardolie), volledig bereik door directe fractionering verkregen middenfractie Distillates (petroleum), full-range straight-run middle MVP 1 0,05 mg/Nm3 19-5-2021 12, 13
91995-50-5 295-311-3 Destillaten (aardolie), waterstofbehandelde aromatische lichte, afkomstig van het stoomkraken van nafta, Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door het behandelen met waterstof van een licht destillaat uit stoomgekraakte nafta. Bestaat voornamelijk uit aromatische koolwaterstoffen. Katalytisch gekraakte nafta met laag kookpunt Distillates (petroleum), naphtha steam cracking-derived, hydrotreated light arom., Low boiling point cat-cracked naphtha. [A complex combination of hydrocarbons obtained by treating a light distillate from steam-cracked naphtha. It consists predominantly of aromatic hydrocarbons.] Ja 2-12-2013 1, 10
68410-97-9 270-093-2 Destillaten (aardolie), waterstofbehandelde lichte fracties, laagkokend Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door destillatie van producten uit de waterstofbehandeling van licht destillaat. Bestaat uit koolwaterstoffen overwegend C6 tot en met C9, met een kooktraject van ongeveer 3°C tot 194°C. Gehydrogeneerde nafta met laag kookpunt Distillates (petroleum), light distillate hydrotreating process, low-boiling, Low boiling point hydrogen treated naphtha [A complex combination of hydrocarbons obtained by the distillation of products from the light distillate hydrotreating process. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C6 through C9 and boiling in the range of approximately 3°C to 194°C (37°F to 382°F).] Ja 2-12-2013 1, 10
68410-96-8 270-092-7 Destillaten (aardolie), waterstofbehandelde middenfracties, tussenfracties, Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door destillatie van producten uit de waterstofbehandeling van middendestillaat. Bestaat uit koolwaterstoffen voornamelijk C5 tot en met C10, met een kooktraject van ongeveer 127°C tot 188°C. Gehydrogeneerde nafta met laag kookpunt Distillates (petroleum), hydrotreated middle, intermediate boiling, Low boiling point hydrogen treated naphtha [A complex combination of hydrocarbons obtained by the distillation of products from a middle distillate hydrotreating process. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C5 through C10 and boiling in the range of approximately 127°C to 188°C (262°F to 370°F).] Ja 2-12-2013 1, 10
68410-98-0 270-094-8 Destillaten (aardolie), waterstofbehandelde zware nafta, topproducten isohexaanverwijdering, Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door destillatie van producten uit de waterstofbehandeling van zware nafta. Bestaat uit koolwaterstoffen overwegend C3 tot en met C6, met een kooktraject van ongeveer -49°C tot 68°C. Gehydrogeneerde nafta met laag kookpunkt Distillates (petroleum), hydrotreated heavy naphtha, deisohexanizer overheads, Low boiling point hydrogen treated naphtha [A complex combination of hydrocarbons obtained by distillation of the products from a heavy naphtha hydrotreating process. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C3 through C6 and boiling in the range of approximately -49°C to 68°C (-57°F to 155°F).] Ja 2-12-2013 1, 10
68915-96-8 272-817-2 Destillaten (aardolie), zware, directe destillatie Distillates (petroleum), heavy straight-run MVP 1 0,05 mg/Nm3 18-5-2021 12, 13
68188-48-7 269-159-3 Destillaten Het destillaat van een mengsel van koolteer en aromatische aardoliestromen met een destillatietraject van ongeveer 220°C tot 450°C. Voornamelijk samengesteld uit aromatiche koolwaterstoffen met drie of vier gecondenseerde ringen. destillaten (kool-aardolie), gecondenseerde ringen-aromatisch Distillates (coal-petroleum), condensed-ring arom, Distillates [The distillate from a mixture of coal and tar and aromatic petroleum streams having an approximate distillation range of 220 °C to 450 °C (428 °F to 842 °F). Composed primarily of 3- to 4-membered condensed ring aromatic hydrocarbons.] Ja 2-12-2013 1, 8
64741-44-2 265-044-7 dieselolie distillates (petroleum), straight-run middle MVP 1 0,05 mg/Nm3 18-5-2021 12, 13
68919-12-0 272-885-3 Een combinatie van waterstof en methaan die wordt verkregen door fractionering van de producten uit de unifiner-installatie. Gassen (aardolie), uitstoot unifiner-stripper, Raffinaderijgas Gases (petroleum), unifiner stripper off, Refinery gas [A combination of hydrogen and methane obtained by fractionation of the products from the unifiner unit.] Ja 2-12-2013 1, 5
90669-76-4 292-658-2 Een complex residu dat afkomstig is uit de vacuümdestillatie van het residu uit de atmosferische destillatie van ruwe olie. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend groter dan C24, kokend boven ongeveer 390°C. Stookolie, residuen (aardolie), vacuüm-, lichte Residues (petroleum), vacuum, light, Heavy Fuel oil [A complex residuum from the vacuum distillation of the residuum from atmospheric distillation of crude oil. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly greater than C24 and boiling above approximately 390 °C (734 °F).] Ja 2-12-2013 1
68955-36-2 273-272-3 Een complex residu dat wordt verkregen door de destillatie van stoomgekraakte aardolieresiduen. Stookolie, residuen (aardolie), stoomgekraakt, harsachtig Residues (petroleum), steam-cracked, resinous, Heavy Fuel oil [A complex residuum from the distillation of steam-cracked petroleum residues.] Ja 2-12-2013 1
68478-16-0 270-795-9 Een complex residu, afkomstig uit de atmosferische destillatie van de butaan-butyleenstroom. Bestaat uit alifatische koolwaterstoffen overwegend C4 tot en met C6. Nafta met laag kookpunt - niet gespecifieerd Residu-oliën (aardolie), butaanverwijderingstoren Residual oils (petroleum), deisobutanizer tower, Low boiling point naphtha - unspecified [A complex residuum from the atmospheric distillation of the butane-butylene stream. It consists of aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C4 through C6.] Ja 2-12-2013 1, 10
68513-69-9 271-013-9 Een complex residu, afkomstig uit de destillatie van de produkten uit een stoomkraakproces. Bestaat voornamelijk uit aromatische en onverzadigde koolwaterstoffen overwegend groter dan C7, met een kooktraject van ongeveer 101°C tot 555°C. Stookolie, residuen (aardolie), stoomgekraakte lichte Residues (petroleum), steam-cracked light, Heavy Fuel oil [A complex residuum from the distillation of the products from a steam-cracking process. It consists predominantly of aromatic and unsaturated hydrocarbons having carbon numbers greater than C7 and boiling in the range of approximately 101 °C to 555 °C (214 °F to 1030 °F).] Ja 2-12-2013 1
68478-12-6 270-791-7 Een complex residu, afkomstig uit de destillatie van een butaanstroom. Bestaat uit alifatische koolwaterstoffen overwegend C4 tot en met C6. Nafta met laag kookpunt - niet gespecifieerd Residuen (aardolie), butaansplitter-bodemfracties Residues (petroleum), butane splitter bottoms, Low boiling point naphtha - unspecified [A complex residuum from the distillation of butane stream. It consists of aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C4 through C6.] Ja 2-12-2013 1, 10
68478-13-7 270-792-2 Een complex residu, afkomstig uit de destillatie van katalytische reformator-fractioneerderresidu. Kookt boven ongeveer 399°C. Stookolie, residuen (aardolie), katalytische reformator-fractioneerder-residu destillatie- Residues (petroleum), catalytic reformer fractionator residue distn., Heavy Fuel oil [A complex residuum from the distillation of catalytic reformer fractionator residue. It boils approximately above 399 °C (750 °F).] Ja 2-12-2013 1
68513-66-6 271-010-2 Een complex residu, afkomstig uit de destillatie van stromen uit uiteenlopende raffinagebewerkingen. Bestaat uit koolwaterstoffen C4 tot en met C5, overwegend butaan met een kooktraject van ongeveer -11,7°C tot 27,8°C. Petroleumgas, Residuen (aardolie), alkyleringssplitter, C4-rijk Residues (petroleum), alkylation splitter, C4-rich, Petroleum gas [A complex residuum from the distillation of streams various refinery operations. It consists of hydrocarbons having carbon numbers in the range of C4 through C5, predominantly butane and boiling in the range of approximately -11.7°C to 27.8°C (11°F to 82°F).] Ja 2-12-2013 1, 5
68478-15-9 270-794-3 Een complex residu, afkomstig uit de katalytische reforming van C6-8-toevoer. Bestaat uit koolwaterstoffen overwegend C2 tot en met C6. Katalytisch gereformde nafta met laag kookpunt, Residuen (aardolie), katalytische reformer C6-8 Residues (petroleum), C6-8 catalytic reformer, Low boiling point cat-reformed naphtha [A complex residuum from the catalytic reforming of C6-8 feed. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C2 through C6.] Ja 2-12-2013 1, 10
68512-62-9 270-984-6 Een complex residu, afkomstig uit de vacuümdestillatie van het residu van de atmosferische destillatie van ruwe olie. Bestaat uit koolwaterstoffen overwegend groter dan C13, kokend boven ongeveer 230°C. Stookolie, residuen (aardolie), lichte vacuüm- Residues (petroleum), light vacuum, Heavy Fuel oil [A complex residuum from the vacuum distillation of the residuum from the atmospheric distillation of crude oil. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly greater than C13 and boiling above approximately 230 °C (446 °F).] Ja 2-12-2013 1
64741-45-3 265-045-2 Een complex residu, verkregen door atmosferische destillatie van ruwe olie. Bestaat uit koolwaterstoffen overwegend groter dan C20 en kokend boven ongeveer 350°C. Deze stroom bevat waarschijnlijk 5 of meer gewichtsprocenten aromatische koolwaterstoffen met 4- tot 6-voudig gecondenseerde ringen. Stookolie, residuen (aardolie), atmosferische destillatietoren Residues (petroleum), atm. tower, Heavy Fuel oil [A complex residuum from the atmospheric distillation of crude oil. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly greater than C20 and boiling above approximately 350 °C (662 °F). This stream is likely to contain 5 wt. % or more of 4- to 6-membered condensed ring aromatic hydrocarbons.] Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 4
68333-22-2 269-777-3 Een complex residu, verkregen uit de atmosferische destillatie van ruwe olie. Bestaat uit koolwaterstoffen overwegend groter dan C11, die koken boven ongeveer 200°C. Deze stroom bevat waarschijnlijk 5 of meer gewichtsprocenten aromatische koolwaterstoffen met 4-tot 6-voudig gecondenseerde ringen. Stookolie, residuen (aardolie), atmosferische destillatie Residues (petroleum), atmospheric, Heavy Fuel oil [A complex residuum from atmospheric distillation of crude oil. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly greater than C11 and boiling above approximately 200 °C (392 °F). This stream is likely to contain 5 wt. % or more of 4-to 6-membered condensed ring aromatic hydrocarbons.] Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 4
68477-97-4 270-780-7 Een complexe combinatie die door koeling als gas wordt afgescheiden uit koolwaterstofgassen. Bestaat voornamelijk uit waterstof met uiteenlopende kleine hoeveelheden koolmonoxide, stikstof, methaan en C2-koolwaterstoffen. Gassen (aardolie), waterstof-rijk Raffinaderijgas Gases (petroleum), hydrogen-rich, Refinery gas [A complex combination separated as a gas from hydrocarbon gases by chilling. It consists primarily of hydrogen with various small amounts of carbon monoxide, nitrogen, methane, and C2 hydrocarbons.] Ja 2-12-2013 1, 5
68527-15-1 271-258-1 Een complexe combinatie die wordt afgescheiden door destillatie van een gasstroom die waterstof, koolmonoxide, kooldioxide en koolwaterstoffen C1 tot en met C6, bevat of verkregen door het kraken van ethaan en propaan. Bestaat uit koolwaterstoffen overwegend C1 tot en met C2, waterstof, stikstof en koolmonoxide. Gassen (aardolie), olieraffinage, uitstoot gasdestillatie, Raffinaderijgas Gases (petroleum), oil refinery gas distn. off, Refinery gas [A complex combination separated by distillation of a gas stream containing hydrogen, carbon monoxide, carbon dioxide and hydrocarbons having carbon numbers in the range of C1 through C6 or obtained by cracking ethane and propane. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C2, hydrogen, nitrogen, and carbon monoxide.] Ja 2-12-2013 1, 5
68478-05-7 270-789-6 Een complexe combinatie die wordt gevormd door destillatie van producten van een thermisch kraakproces. Bestaat uit waterstof, waterstofsulfide, koolmonoxide, kooldioxide en koolwaterstoffen overwegend C1 tot en met C6. Gassen (aardolie), thermisch kraken-destillatie-, Raffinaderijgas Gases (petroleum), thermal cracking distn., Refinery gas [A complex combination produced by distillation of products from a thermal cracking process. It consists of hydrogen, hydrogen sulfide, carbon monoxide, carbon dioxide and hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C6.] Ja 2-12-2013 1, 5
92045-19-7 295-401-2 Een complexe combinatie die wordt verkregen als mengsel van de niet-condenseerbare delen uit het product van een nafta-stoomkraakproces evenals restgassen die worden verkregen tijdens de bereiding van daaruit voortkomende producten. Bestaat voornamelijk uit waterstof en paraffine- en olefine-koolwaterstoffen overwegend C1 tot en met C5, waarmee aardgas ook kan worden gemengd. Gassen (aardolie), stoomkraken van nafta, hogedruk-restgassen Raffinaderijgas Gases (petroleum), naphtha steam cracking high-pressure residual, Refinery gas [A complex combination obtained as a reaction mass of the non-condensable portions from the product of a naphtha steam cracking process as well as residual gases obtained during the preparation of subsequent products. It consists predominantly of hydrogen and paraffinic and olefinic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5 with which natural gas may also be mixed.] Ja 2-12-2013 1, 5
92045-16-4 295-398-8 Een complexe combinatie die wordt verkregen door afscheiding van de vloeibare fase van de uitstroom uit de hydrogeneringsreactor. Bestaat voornamelijk uit waterstof, waterstofsulfide en alifatische koolwaterstoffen overwegend C1 tot en met C3. Gassen (aardolie), gasolie, uitstroom waterstofontzwaveling, Raffinaderijgas Gases (petroleum), gas oil hydrodesulfurization effluent, Refinery gas [A complex combination obtained by separation of the liquid phase from the effluent from the hydrogenation reaction. It consists predominantly of hydrogen, hydrogen sulfide and aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C3.] Ja 2-12-2013 1, 5
68602-84-6 271-625-6 Een complexe combinatie die wordt verkregen door de fractionering van de topproducten uit het katalytisch kraakproces in de katalytische kraker met wervelbed. Bestaat uit waterstof, stikstof en koolwaterstoffen overwegend C1 tot en met C3. Gassen (aardolie), uitstoot secundaire absorbeerder, fractionering van topproducten uit katalytische kraker wervelbed Raffinaderijgas Gases (petroleum), secondary absorber off, fluidized catalytic cracker overheads fractionator, Refinery gas [A complex combination produced by the fractionation of the overhead products from the catalytic cracking process in the fluidized catalytic cracker. It consists of hydrogen, nitrogen, and hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C3.] Ja 2-12-2013 1, 5
68919-11-9 272-884-8 Een complexe combinatie die wordt verkregen door de fractionering van gereduceerde ruwe olie. Bestaat uit waterstof en koolwaterstoffen overwegend C1 tot en met C4. Gassen (aardolie), uitstoot teerstripper, Raffinaderijgas Gases (petroleum), tar stripper off, Refinery gas [A complex combination obtained by the fractionation of reduced crude oil. It consists of hydrogen and hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C4.] Ja 2-12-2013 1, 5
68955-33-9 273-269-7 Een complexe combinatie die wordt verkregen door de fractionering van producten uit de katalytische kraker met wervelbed en de gasolieontzwavelaar. Bestaat uit waterstof en koolwaterstoffen overwegend C1 tot en met C4. Gassen (aardolie), uitstoot sponsabsorptievat, katalytische kraker met wervelbed en gasolieontzwavelaar, fractionering topproducten Raffinaderijgas Gases (petroleum), sponge absorber off, fluidized catalytic cracker and gas oil desulfurizer overhead fractionation, Refinery gas [A complex combination obtained by the fractionation of products from the fluidized catalytic cracker and gas oil desulfurizer. It consists of hydrogen and hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C4.] Ja 2-12-2013 1, 5
92045-15-3 295-397-2 Een complexe combinatie die wordt verkregen door de ontzwaveling van gasoliën met diethanolamine. Bestaat voornamelijk uit waterstofsulfide, waterstof en alifatische koolwaterstoffen C1 tot en met C5. Gassen (aardolie), gasolie, uitstoot diethanolamine-gaswasser, Raffinaderijgas Gases (petroleum), gas oil diethanolamine scrubber off, Refinery gas [A complex combination produced by desulfurization of gas oils with diethanolamine. It consists predominantly of hydrogen sulfide, hydrogen and aliphatic hydrocarbons having carbon numbers in the range of C1 through C5.] Ja 2-12-2013 1, 5
68783-06-2 272-182-1 Een complexe combinatie die wordt verkregen door de vloeistof-dampscheiding van de uitstroom uit de waterstofkraker. Bestaat voornamelijk uit waterstof en verzadigde koolwaterstoffen overwegend C1 tot en met C3. Gassen (aardolie), waterstofkraken lagedruk-afscheider, Raffinaderijgas Gases (petroleum), hydrocracking low-pressure separator, Refinery gas [A complex combination obtained by the liquid-vapor separation of the hydrocracking process reactor effluent. It consists predominantly of hydrogen and saturated hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C3.] Ja 2-12-2013 1, 5
68602-82-4 271-623-5 Een complexe combinatie die wordt verkregen door de waterstofbehandeling van de toevoer uit de benzeeninstallatie in aanwezigheid van een katalysator, gevolgd door pentaanverwijderering. Bestaat voornamelijk uit waterstof, ethaan en propaan met uiteenlopende kleine hoeveelheden stikstof, koolmonoxide, kooldioxide en koolwaterstoffen overwegend C1 tot en met C6. Kan sporen benzeen bevatten. Gassen (aardolie), benzeeninstallatie, waterstofbehandelaar, pentaanverwijdering-topproducten Raffinaderijgas Gases (petroleum), benzene unit hydrotreater depentanizer overheads, Refinery gas [A complex combination produced by treating the feed from the benzene unit with hydrogen in the presence of a catalyst followed by depentanizing. It consists primarily of hydrogen, ethane and propane with various small amounts of nitrogen, carbon monoxide, carbon dioxide and hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C6. It may contain trace amounts of benzene.] Ja 2-12-2013 1, 5
68952-80-7 273-174-0 Een complexe combinatie die wordt verkregen door de waterstofontzwaveling van direct door fractionering verkregen nafta . Bestaat uit waterstof en koolwaterstoffen overwegend C1 tot en met C5. Raffinaderijgas, Restgas (aardolie), direct door fractionering verkregen nafta, waterstofontzwavelaar Tail gas (petroleum), straight-run naphtha hydrodesulfurizer, Refinery gas [A complex combination obtained from the hydrodesulfurization of straight-run naphtha. It consists of hydrogen and hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5.] Ja 2-12-2013 1, 5
68919-02-8 272-874-3 Een complexe combinatie die wordt verkregen door fractionering van het topproduct van het katalytische kraakproces met wervelbed. Bestaat uit waterstof, waterstofsulfide, stikstof en koolwaterstoffen overwegend C1 tot en met C5. Gassen (aardolie), katalytische kraker met wervelbed fractioneringsuitstoot, Raffinaderijgas Gases (petroleum), fluidized catalytic cracker fractionation off, Refinery gas [A complex combination produced by the fractionation of the overhead product of the fluidized catalytic cracking process. It consists of hydrogen, hydrogen sulfide, nitrogen, and hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5.] Ja 2-12-2013 1, 5
68477-96-3 270-779-1 Een complexe combinatie die wordt verkregen door het absorberen van waterstof uit een waterstofrijke stroom. Bestaat uit waterstof, koolmonoxide, stikstof en methaan met kleine hoeveelheden C2-koolwaterstoffen. Gassen (aardolie), uitstoot waterstofabsorbeerder, Raffinaderijgas Gases (petroleum), hydrogen absorber off, Refinery gas [A complex combination obtained by absorbing hydrogen from a hydrogen rich stream. It consists of hydrogen, carbon monoxide, nitrogen, and methane with small amounts of C2 hydrocarbons.] Ja 2-12-2013 1, 5
68513-18-8 271-003-4 Een complexe combinatie die wordt verkregen door het afdampen onder hoge druk van de uitstroom uit de reformingsreactor. Bestaat voornamelijk uit waterstof, met uiteenlopende kleine hoeveelheden methaan ethaan en propaan. Gassen (aardolie), reformeruitstroom uitstoot hogedruk-afdampvat, Raffinaderijgas Gases (petroleum), reformer effluent high-pressure flash drum off, Refinery gas [A complex combination produced by the high-pressure flashing of the effluent from the reforming reactor. It consists primarily of hydrogen with various small amounts of methane, ethane, and propane.] Ja 2-12-2013 1, 5
68513-19-9 271-005-5 Een complexe combinatie die wordt verkregen door het afdampen onder lage druk van de uitstroom uit de reformingreactor. Bestaat voornamelijk uit waterstof, met uiteenlopende kleine hoeveelheden methaan ethaan en propaan. Gassen (aardolie), reformeruitstroom uitstoot lagedruk-afdampvat, Raffinaderijgas Gases (petroleum), reformer effluent low-pressure flash drum off, Refinery gas [A complex combination produced by low-pressure flashing of the effluent from the reforming reactor. It consists primarily of hydrogen with various small amounts of methane, ethane, and propane.] Ja 2-12-2013 1, 5
68919-03-9 272-875-9 Een complexe combinatie die wordt verkregen door het wassen van topgas uit de katalytische kraker met wervelbed. Bestaat uit waterstof, stikstof, methaan ethaan en propaan. Gassen (aardolie), katalytische kraker met wervelbed wassing uitstoot secundair absorptievat, Raffinaderijgas Gases (petroleum), fluidized catalytic cracker scrubbing secondary absorber off, Refinery gas [A complex combination produced by scrubbing the overhead gas from the fluidized catalytic cracker. It consists of hydrogen, nitrogen, methane, ethane and propane.] Ja 2-12-2013 1, 5
68989-88-8 273-563-5 Een complexe combinatie die wordt verkregen door ruwe destillatie en katalytisch kraken. Bestaat uit waterstof, waterstofsulfide, stikstof, koolmonoxide en paraffine- en olefine-koolwaterstoffen overwegend C1 tot en met C6. Gassen (aardolie), ruwe destillatie en katalytisch kraken Raffinaderijgas Gases (petroleum), crude distn. and catalytic cracking, Refinery gas [A complex combination produced by crude distillation and catalytic cracking processes. It consists of hydrogen, hydrogen sulfide, nitrogen, carbon monoxide and paraffinic and olefinic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C6.] Ja 2-12-2013 1, 5
68919-08-4 272-881-1 Een complexe combinatie die wordt verkregen in de eerste destillatietoren die wordt gebruikt bij de destillatie van ruwe olie. Bestaat uit stikstof en verzadigde alifatische koolwaterstoffen overwegend C1 tot en met C5. Gassen (aardolie), uitstoot voor-afdampingstoren ruwe destillatie, Raffinaderijgas Gases (petroleum), preflash tower off, crude distn., Refinery gas [A complex combination produced from the first tower used in the distillation of crude oil. It consists of nitrogen and saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5.] Ja 2-12-2013 1, 5
68814-90-4 272-343-6 Een complexe combinatie die wordt verkregen uit de chemische reforming van naftenen tot aromaten. Bestaat uit waterstof en verzadigde alifatische koolwaterstoffen overwegend C2 tot en met C4. Gassen (aardolie), platformingproducten afscheideruitstoot, Raffinaderijgas Gases (petroleum), platformer products separator off, Refinery gas [A complex combination obtained from the chemical reforming of naphthenes to aromatics. It consists of hydrogen and saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C2 through C4.] Ja 2-12-2013 1, 5
68478-01-3 270-784-9 Een complexe combinatie die wordt verkregen uit de reformers. Bestaat voornamelijk uit waterstof met uiteenlopende kleine hoeveelheden koolmonoxide en alifatische koolwaterstoffen overwegend C1 tot en met C5. Gassen (aardolie), reformer-verzamel-, waterstof-rijk Raffinaderijgas Gases (petroleum), reformer make-up, hydrogen-rich, Refinery gas [A complex combination obtained from the reformers. It consists primarily of hydrogen with various small amounts of carbon monoxide and aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5.] Ja 2-12-2013 1, 5
92045-20-0 295-402-8 Een complexe combinatie die wordt verkregen uit de viscositeitsreductie van residuen in een oven. Bestaat voornamelijk uit waterstofsulfide en paraffine- en olefine-koolwaterstoffen overwegend C1 tot en met C5. Gassen (aardolie), residu visbreaking uitstoot, Raffinaderijgas Gases (petroleum), residue visbaking off, Refinery gas [A complex combination obtained from viscosity reduction of residues in a furnace. It consists predominantly of hydrogen sulfide and paraffinic and olefinic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5.] Ja 2-12-2013 1, 5
68911-59-1 272-776-0 Een complexe combinatie die wordt verkregen uit het afdampvat van de installatie voor de waterstofbehandeling van zwavelhoudende kerosine in aanwezigheid van een katalysator. Bestaat voornamelijk uit waterstof en methaan alsmede uiteenlopende kleine hoeveelheden stikstof, koolmonoxide en koolwaterstoffen overwegend C2 tot en met C5. Gassen (aardolie), waterstofbehandelde zwavelhoudende kerosine, afdampvat, Raffinaderijgas Gases (petroleum), hydrotreated sour kerosine flash drum, Refinery gas [A complex combination obtained from the flash drum of the unit treating sour kerosine with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists primarily of hydrogen and methane with various small amounts of nitrogen, carbon monoxide, and hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C2 through C5.] Ja 2-12-2013 1, 5
68478-03-5 270-787-5 Een complexe combinatie die wordt verkregen uit het reformende waterstofbehandelingsproces. Bestaat voornamelijk uit waterstof en methaan met uiteenlopende kleine hoeveelheden koolmonoxide, kooldioxide, stikstof en verzadigde alifatische koolwaterstoffen overwegend C2 tot en met C5. Gassen (aardolie), reformende waterstofbehandelaar, rijk aan waterstof en methaan Gases (petroleum), reforming hydrotreater, hydrogen-methane-rich, Refinery gas [A complex combination obtained from the reforming hydrotreating process. It consists primarily of hydrogen and methane with various small amounts of carbon monoxide, carbon dioxide, nitrogen and saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C2 through C5.] Ja 2-12-2013 1, 5
68478-04-6 270-788-0 Een complexe combinatie die wordt verkregen uit het reformende waterstofbehandelingsproces. Bestaat voornamelijk uit waterstof met uiteenlopende kleine hoeveelheden koolmonoxide en alifatische koolwaterstoffen overwegend C1 tot en met C5. Gassen (aardolie), reformende waterstofbehandelaar aanvullings-, waterstof-rijk Raffinaderijgas Gases (petroleum), reforming hydrotreater make-up, hydrogen-rich, Refinery gas [A complex combination obtained from the reforming hydrotreating process. It consists primarily of hydrogen with various small amounts of carbon monoxide and aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5.] Ja 2-12-2013 1, 5
68478-02-4 270-785-4 Een complexe combinatie die wordt verkregen uit het reformerende waterstofbehandelingsproces. Bestaat voornamelijk uit waterstof, methaan en ethaan met uiteenlopende kleine hoeveelheden waterstofsulfide en alifatische koolwaterstoffen overwegend C3 tot en met C5. Gassen (aardolie), reformende waterstofbehandelaar, Raffinaderijgas Gases (petroleum), reforming hydrotreater, Refinery gas [A complex combination obtained from the reforming hydrotreating process. It consists primarily of hydrogen, methane, and ethane with various small amounts of hydrogen sulfide and aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C3 through C5.] Ja 2-12-2013 1, 5
68477-98-5 270-781-2 Een complexe combinatie die wordt verkregen uit teruggevoerde met waterstof behandelde mengolie. Bestaat voornamelijk uit waterstof en stikstof met uiteenlopende kleine hoeveelheden koolmonoxide, kooldioxide en koolwaterstoffen overwegend C1 tot en met C5. Gassen (aardolie), waterstofbehandelaar-mengolie-terugvoer-, rijk aan waterstof en stikstof, Raffinaderijgas Gases (petroleum), hydrotreater blend oil recycle, hydrogen-nitrogen-rich, Refinery gas [A complex combination obtained from recycled hydrotreated blend oil. It consists primarily of hydrogen and nitrogen with various small amounts of carbon monoxide, carbon dioxide and hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5.] Ja 2-12-2013 1, 5
68478-00-2 270-783-3 Een complexe combinatie die wordt verkregen uit teruggevoerde reactorgassen. Bestaat voornamelijk uit waterstof met uiteenlopende kleine hoeveelheden koolmonoxide, kooldioxide, stikstof, waterstofsulfide en verzadigde alifatische koolwaterstoffen C1 tot en met C5. Gassen (aardolie), terugvoer-, waterstof-rijk Raffinaderijgas Gases (petroleum), recycle, hydrogen-rich, Refinery gas [A complex combination obtained from recycled reactor gases. It consists primarily of hydrogen with various small amounts of carbon monoxide, carbon dioxide, nitrogen, hydrogen sulfide, and saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers in the range of C1 through C5.] Ja 2-12-2013 1, 5
68814-67-5 272-338-9 Een complexe combinatie die wordt verkregen uit verscheidene aardolieraffinageoperaties. Bestaat uit waterstof en koolwaterstoffen overwegend C1 tot en met C3. Raffinaderijgas, gassen (aardolie), raffinage Gases (petroleum), refinery, Refinery gas [A complex combination obtained from various petroleum refining operations. It consists of hydrogen and hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C3.] Ja 2-12-2013 1, 5
68919-04-0 272-876-4 Een complexe combinatie, gestript uit het vloeibare product van de waterstofontzwaveling van zwaar destillaat. Bestaat uit waterstof, waterstofsulfide en verzadigde alifatische koolwaterstoffen overwegend C1 tot en met C5. Gassen (aardolie), zwaar destillaat, waterstofontzwaveling, stripper-uitstoot, Raffinaderijgas Gases (petroleum), heavy distillate hydrotreater desulfurization stripper off, Refinery gas [A complex combination stripped from the liquid product of the heavy distillate hydrotreater desulfurization process. It consists of hydrogen, hydrogen sulfide, and saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5.] Ja 2-12-2013 1, 5
68919-01-7 272-873-8 Een complexe combinatie, gestript uit het vloeibare product van het unifiner-ontzwavelingsproces. Bestaat uit waterstofsulfide, methaan ethaan en propaan. Gassen (aardolie), destillaat, unifiner-ontzwaveling, stripperuitstoot, Raffinaderijgas Gases (petroleum), distillate unifiner desulfurization stripper off, Refinery gas [A complex combination stripped from the liquid product of the unifiner desulfurization process. It consists of hydrogen sulfide, methane, ethane, and propane.] Ja 2-12-2013 1, 5
68919-07-3 272-880-6 Een complexe combinatie, verkregen door fractionering van de lichte eindfracties uit de platinareactoren van de platforminginstallatie. Bestaat uit waterstof, methaan ethaan en propaan. Gassen (aardolie), platforming, stabilisatoruitstoot, fractionering van lichte eindfracties Gases (petroleum), platformer stabilizer off, light ends fractionation, Refinery gas [A complex combination obtained by the fractionation of the light ends of the platinum reactors of the platformer unit. It consists of hydrogen, methane, ethane and propane.] Ja 2-12-2013 1, 5
68783-07-3 272-183-7 Een complexe combinatie, verkregen uit uiteenlopende raffinageprocessen. Bestaat uit waterstof, waterstofsulfide en koolwaterstoffen overwegend C1 tot en met C5. Gassen (aardolie), raffinage-meng-, Petroleumgas Gases (petroleum), refinery blend, Petroleum gas [A complex combination obtained from various processes. It consists of hydrogen, hydrogen sulfide and hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5.] Ja 2-12-2013 1, 5
92045-17-5 295-399-3 Een complexe verzameling gassen die wordt verkregen uit de reformer en van de ontgassing van de hydrogeneringsreactor. Bestaat voornamelijk uit waterstof en alifatische koolwaterstoffen overwegend C1 tot en met C4. Gassen (aardolie), gasolie, ontgassing waterstofontzwaveling, Raffinaderijgas Gases (petroleum), gas oil hydrodesulfurization purge, Refinery gas [A complex combination of gases obtained from the reformer and from the purges from the hydrogenation reactor. It consists predominantly of hydrogen and aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C4.] Ja 2-12-2013 1, 5
92045-18-6 295-400-7 Een complexe verzameling gassen die wordt verkregen uit het afdampen van de uitstroomfracties na de hydrogeneringsreactie. Bestaat voornamelijk uit waterstof en alifatische koolwaterstoffen overwegend C1 tot en met C6. Gassen (aardolie), hydogenatoruitstroom uitstoot afdampvat, Raffinaderijgas Gases (petroleum), hydrogenator effluent flash drum off, Refinery gas [A complex combination of gases obtained from flash of the effluents after the hydrogenation reaction. It consists predominantly of hydrogen and aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C6.] Ja 2-12-2013 1, 5
100683-99-6 309-669-6 Een complexe verzameling koolwaterstoffen die is verkregen door de behandeling van aardolie met bleekaarde voor de verwijdering van sporen polaire bestanddelen en onzuiverheden. Bevat voornamelijk koolwaterstoffen overwegend C16 tot en met C36. Gasolie - niet gespecifieerd destillaten (aardolie), middelste paraffine-houdende, behandeld met klei Distillates (petroleum), intermediate paraffinic, clay-treated, Gasoil - unspecified [A complex combination of hydrocarbons obtained by the treatment of petroleum with bleaching earth for the removal of trace polar constituents and impurities. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C16 through C36.] Ja 2-12-2013 1, 9
100683-98-5 309-668-0 Een complexe verzameling koolwaterstoffen die is verkregen door de behandeling van aardolie met geactiveerde houtskool voor de verwijdering van sporen polaire bestanddelen en onzuiverheden. Bevat voornamelijk koolwaterstoffen overwegend C16 tot en met C36. Gasolie - niet gespecifieerd destillaten (aardolie), middelste paraffine-houdende, behandeld met koolstof Distillates (petroleum), intermediate paraffinic, carbon-treated, Gasoil - unspecified [A complex combination of hydrocarbons obtained by the treatment of petroleum with activated charcoal for the removal of trace polar constituents and impurities. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C16 through C36.] Ja 2-12-2013 1, 9
100683-97-4 309-667-5 Een complexe verzameling koolwaterstoffen die is verkregen door de behandeling van een aardoliefractie met geactiveerde houtskool voor de verwijdering van sporen polaire bestanddelen en onzuiverheden. Bevat voornamelijk koolwaterstoffen overwegend C12 tot en met C28. Gasolie - niet gespecifieerd destillaten (aardolie), met koolstof behandelde lichte paraffine-houdende Distillates (petroleum), carbon-treated light paraffinic, Gasoil - unspecified [A complex combination of hydrocarbons obtained by the treatment of a petroleum oil fraction with activated charcoal for the removal of traces of polar constituents and impurities. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C12 through C28.] Ja 2-12-2013 1, 9
68477-95-2 270-778-6 Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt gebruikt als grondstof in een Girbatol-installatie, om waterstofsulfide te verwijderen. Bestaat uit alifatische koolwaterstoffen overwegend C2 tot en met C4. Gassen (aardolie), grondstof Girbatol-installatie, Petroleumgas Gases (petroleum), Girbotol unit feed, Petroleum gas [A complex combination of hydrocarbons that is used as the feed into the Girbatol unit to remove hydrogen sulfide. It consists of aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C2 through C4.] Ja 2-12-2013 1, 5
68955-28-2 273-265-5 Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt gevormd door de destillatie van producten van een thermisch kraakproces. Bestaat uit koolwaterstoffen overwegend C4. Gassen (aardolie), lichte stoomgekraakte, butadieenconcentraat, Petroleumgas Gases (petroleum, light steam-cracked, butadiene conc., Petroleum gas [A complex combination of hydrocarbons produced by the distillation of products from a thermal cracking process. It consists of hydrocarbons having a carbon number predominantly of C4.] Ja MVP 2 1 mg/Nm3 2-12-2013 3, 5
92201-60-0 295-991-1 Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt gevormd door de destillatie van produkten uit een katalytisch kraakproces en die is gebruikt als een warmte-overdrachtsvloeistof. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen met een kooktraject van ongeveer 190°C tot 340°C. Deze stroom bevat waarschijnlijk organische zwavelverbindingen. Gekraakte gasolie, destillaten (aardolie), katalytisch gekraakte lichte fracties, thermisch gedesintegreerd Distillates (petroleum), light catalytic cracked, thermally degraded, Cracked gasoil [A complex combination of hydrocarbons produced by the distillation of products from a catalytic cracking process which has been used as a heat transfer fluid. It consists predominantly of hydrocarbons boiling in the range of approximately 190 °C to 340 °C (374 °F to 644 °F). This stream is likely to contain organic sulfur compounds.] Ja 2-12-2013 1
92201-59-7 295-990-6 Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt gevormd door de destillatie van produkten uit een katalytisch kraakproces en die is gebruikt als een warmte-overdrachtsvloeistof. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen met een kooktraject van ongeveer 220°C tot 450°C. Deze stroom bevat waarschijnlijk organische zwavelverbindingen. Stookolie, destillaten (aardolie), katalytisch gekraakte middenfracties, thermisch gedesintegreerd Distillates (petroleum), intermediate catalytic cracked, thermally degraded, Heavy Fuel oil [A complex combination of hydrocarbons produced by the distillation of products from a catalytic cracking process which has been used as a heat transfer fluid. It consists predominantly of hydrocarbons boiling in the range of approximately 220 °C to 450 °C (428 °F to 842 °F). This stream is likely to contain organic sulfur compounds.] Ja 2-12-2013 1
68918-99-0 272-871-7 Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt gevormd door de fractionering van ruwe olie. Bestaat uit verzadigde alifatische koolwaterstoffen overwegend C1 tot en met C5. Gassen (aardolie), ruwe olie, fractioneringsuitstoot, Petroleumgas Gases (petroleum), crude oil fractionation off, Petroleum gas [A complex combination of hydrocarbons produced by the fractionation of crude oil. It consists of saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5.] Ja 2-12-2013 1, 5
68955-27-1 273-263-4 Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt gevormd door de vacuümdestillatie van het residu dat afkomstig is van de atmosferische destillatie van ruwe olie. Stookolie, destillaten (aardolie), aardolieresiduen vacuüm- Distillates (petroleum), petroleum residues vacuum, Heavy Fuel oil [A complex combination of hydrocarbons produced by the vacuum distillation of the residuum from the atmospheric distillation of crude oil.] Ja 2-12-2013 1
97675-85-9 307-659-6 Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen als de eerste fracties uit de vacuümdestillatie van de vloeistof die wordt verkregen door de behandeling van een middendestillaat met waterstof. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend C16 tot en met C20, met een kooktraject van ongeveer 290°C tot 350°C. Het vormt een voltooide olie met een viscositeit van 2cSt bij 100°C. Gasolie - niet gespecifieerd koolwaterstoffen C16-20-waterstofbehandeld middendestillaat, lichte destillatiefracties Hydrocarbons, C16-20, hydrotreated middle distillate, distn. lights, Gasoil - unspecified [A complex combination of hydrocarbons obtained as first runnings from the vacuum distillation of effluents from the treatment of a middle distillate with hydrogen. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C16 through C20 and boiling in the range of approximately 290 °C to 350 °C (554 °F to 662 °F). It produces a finished oil having a viscosity of 2cSt at 100 °C (212 °F).] Ja 2-12-2013 1, 9
97675-86-0 307-660-1 Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen als de eerste fracties uit de vacuümdestillatie van de vloeistoffen die worden verkregen bij de behandeling van zware paraffine met waterstof in de aanwezigheid van een katalysator. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend C12 tot en met C20, met een kooktraject van ongeveer 230°C tot 350°C. Het vormt een voltooide olie met een viscositeit van 2cSt bij 100°C. Gasolie - niet gespecifieerd koolwaterstoffen C12-20-, waterstofbehandelde parafinische, lichte destillatiefracties Hydrocarbons, C12-20, hydrotreated paraffinic, distn. lights, Gasoil - unspecified [A complex combination of hydrocarbons obtained as first runnings from the vacuum distillation of effluents from the treatment of heavy paraffins with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C12 through C20 and boiling in the range of approximately 230 °C to 350 °C (446 °F to 662 °F). It produces a finished oil having a viscosity of 2cSt at 100 °C (212 °F).] Ja 2-12-2013 1, 9
92061-97-7 295-511-0 Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen als de residufractie uit de destillatie van de produkten van een katalytisch kraakproces. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend groter dan C11, kokend boven ongeveer 200°C. Stookolie, residuen (aardolie), katalytische kraak- Residues (petroleum), catalytic cracking, Heavy Fuel oil [A complex combination of hydrocarbons produced as the residual fraction from the distillation of the products from a catalytic cracking process. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly greater than C11 and boiling above approximately 200 °C (392 °F).] Ja 2-12-2013 1
92045-77-7 295-459-9 Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen als een halfvaste stof uit van was ontdane paraffinische residu-olie, die in aanwezigheid van een katalysator met waterstof behandeld is. Bestaat voornamelijk uit verzadigde microkristallijne en vloeibare koolwaterstoffen overwegend groter dan C20. Petrolatum petrolatum (aardolie), met waterstof behandeld Petrolatum (petroleum), hydrotreated, Petrolatum [A complex combination of hydrocarbons obtained as a semi-solid from dewaxed paraffinic residual oil treated with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists predominantly of saturated microcrystalline and liquid hydrocarbons having carbon numbers predominantly greater than C20.] Ja 2-12-2013 1, 9
92062-04-9 295-517-3 Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen als een kolombodemfractie uit de scheiding van uitstromen uit het stoomkraken van nafta bij hoge temperatuur. Heeft een kooktraject van ongeveer 147°C tot 300°C en vormt een voltooide olie met een viscositeit van 18cSt bij 50°C. Gekraakte gasolie, residuen (aardolie), stoomgekraakte naftadestillatie Residues (petroleum), steam-cracked naphtha distn., Cracked gasoil [A complex combination of hydrocarbons obtained as a column bottom from the separation of effluents from steam cracking naphtha at a high temperature. It boils in the range of approximately 147 °C to 300 °C (297 °F to 572 °F) and produces a finished oil having a viscosity of 18cSt at 50 °C.] Ja 2-12-2013 1
90669-77-5 292-659-8 Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen als een raffinaat door de behandeling van een olierijke paraffinewas-fractie uit aardolie in een zwavelzuurbehandelingsproces. Bestaat voornamelijk uit verzadigde vertakte en niet-vertakte koolwaterstoffen overwegend groter dan C20. Ruwe paraffinewas, olierijke paraffinewas (aardolie), zuur-behandeld Slack wax (petroleum), acid-treated, Slack wax [A complex combination of hydrocarbons obtained as a raffinate by treatment of a petroleum slack wax fraction with sulfuric acid treating process. It consists predominantly of saturated straight and branched chain hydrocarbons having carbon numbers predominantly greater than C20.] Ja 2-12-2013 1, 9
92062-00-5 295-514-7 Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen als een residufractie uit de destillatie van met waterstof behandelde met stoom gekraakte nafta. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen met een kooktraject van ongeveer 200°C tot 350°C. Gekraakte gasolie, residuen (aardolie), gehydrogeneerde met stoom gekraakte nafta- Residues (petroleum), hydrogenated steam-cracked naphtha, Cracked gasoil [A complex combination of hydrocarbons obtained as a residual fraction from the distillation of hydrotreated steam-cracked naphtha. It consists predominantly of hydrocarbons boiling in the range of approximately 200 °C to 350 °C (32 °F to 662 °F).] Ja 2-12-2013 1
64742-19-4 265-118-9 Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen als het raffinaat uit een zwavelzuurbehandelingsproces. Bestaat uit koolwaterstoffen overwegend C15 tot en met C30, en vormt een voltooide olie met een viscositeit die kleiner is dan 19 cSt bij 40°C. Bevat relatief weinig normale paraffinen. Niet of licht geraffineerde basisolie, destillaten (aardolie), zuurbehandelde lichte nafteenhoudende Distillates (petroleum), acid-treated light naphthenic, Unrefined or mildly refined baseoil [A complex combination of hydrocarbons obtained as a raffinate from a sulfuric acid treating process. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C15 through C30 and produces a finished oil with a viscosity of less than 100 SUS at 100 °F (19cSt at 40 °C). It contains relatively few normal paraffins.] Ja 2-12-2013 1
64742-21-8 265-121-5 Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen als het raffinaat uit een zwavelzuurbehandelingsproces. Bestaat voornamelijk uit aromatische koolwaterstoffen overwegend C15 tot en met C30, en vormt een voltooide olie met een viscositeit die kleiner is dan 19 cSt bij 40°C. Niet of licht geraffineerde basisolie, destillaten (aardolie), zuurbehandelde lichte paraffinehoudende Distillates (petroleum), acid-treated light paraffinic, Unrefined or mildly refined baseoil [A complex combination of hydrocarbons obtained as a raffinate from a sulfuric acid treating process. It consists predominantly of saturated hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C15 through C30 and produces a finished oil having a viscosity of less than 100 SUS at 100 °F (19cSt at 40 °C).] Ja 2-12-2013 1
64742-20-7 265-119-4 Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen als het raffinaat uit een zwavelzuurbehandelingsproces. Bestaat voornamelijk uit aromatische koolwaterstoffen overwegend C20 tot en met C50, en vormt een voltooide olie met een viscositeit die minstens 19 cSt is bij 40°C. Niet of licht geraffineerde basisolie, destillaten (aardolie), zuurbehandelde zware paraffinehoudende Distillates (petroleum), acid-treated heavy paraffinic, Unrefined or mildly refined baseoil [A complex combination of hydrocarbons obtained as a raffinate from a sulfuric acid process. It consists predominantly of saturated hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C20 through C50 and produces a finished oil having a viscosity of a least 100 SUS at 100 °F (19cSt at 40 °C).] Ja 2-12-2013 1
93763-85-0 297-905-8 Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen als residu uit de destillatie van stoomgekraakte uitputtend verhitte nafta, met een kooktraject van ongeveer 150°C tot 350°C. Gekraakte gasolie, residuen (aardolie), stoomgekraakte uitputtend verhitte nafta Residues (petroleum), steam-cracked heat-soaked naphtha, Cracked gasoil [A complex combination of hydrocarbons obtained as residue from the distillation of steam cracked heat soaked naphtha and boiling in the range of approximately 150 °C to 350 °C (302 °F to 662 °F).] Ja 2-12-2013 1
97862-98-1 308-150-1 Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de behandeling van aardolie-petrolatum met geactiveerde kool om sporen polaire bestanddelen en onzuiverheden te verwijderen. Bestaat voornamelijk uit verzadigde koolwaterstoffen overwegend groter dan C20. Petrolatum petrolatum (aardolie), behandeld met kiezelzuur Petrolatum (petroleum), silicic acid-treated, Petrolatum [A complex combination of hydrocarbons obtained by the treatment of petroleum petrolatum with silicic acid for the removal of trace polar constituents and impurities. It consists predominantly of saturated hydrocarbons having carbon numbers predominantly greater than C20.] Ja 2-12-2013 1, 9
97862-97-0 308-149-6 Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de behandeling van aardolie-petrolatum met geactiveerde kool om sporen polaire bestanddelen en onzuiverheden te verwijderen. Bestaat voornamelijk uit verzadigde koolwaterstoffen overwegend groter dan C20. Petroleum petrolatum (aardolie), behandeld met kool Petrolatum (petroleum), carbon-treated, Petrolatum [A complex combination of hydrocarbons obtained by the treatment of petroleum petrolatum with activated carbon for the removal of trace polar constituents and impurities. It consists predominantly of saturated hydrocarbons having carbon numbers predominantly greater than C20.] Ja 2-12-2013 1, 9
92062-11-8 295-525-7 Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de behandeling van bij lage temperatuur smeltende olierijke paraffine uit aardolie met waterstof en de aanwezigheid van een katalysator. Bestaat voornamelijk uit verzadigde vertakte en niet-vertakte koolwaterstoffen overwegend groter dan C12. Ruwe paraffinewas, olierijke paraffine (aardolie), smeltend bij lage temperatuur, met waterstof behandeld Slack wax (petroleum), low-melting, hydrotreated, Slack wax [A complex combination of hydrocarbons obtained by treatment of low-melting petroleum slack wax with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists predominantly of saturated straight and branched chain hydrocarbons having carbon numbers predominantly greater than C12.] Ja 2-12-2013 1, 9
68333-27-7 269-783-6 Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de behandeling van de katalytisch gekraakte destillaattussenfracties met waterstof om organisch zwavel om te zetten in waterstofsulfide dat verwijderd wordt. Bestaat uit koolwaterstoffen overwegend C11 tot en met C30, met een kooktraject van ongeveer 205°C tot 450°C. Bevat een relatief grote hoeveelheid tricyclische aromatische koolwaterstoffen. Stookolie, destillaten (aardolie), met waterstof ontzwavelde katalytisch gekraakte tussenfractie Distillates (petroleum), hydrodesulfurized intermediate catalytic cracked, Heavy Fuel oil [A complex combination of hydrocarbons obtained by treating intermediate catalytic cracked distillates with hydrogen to convert organic sulfur to hydrogen sulfide which is removed. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C11 through C30 and boiling in the range of approximately 205 °C to 450 °C (401 °F to 842 °F). It contains a relatively large proportion of tricyclic aromatic hydrocarbons.] Ja 2-12-2013 1
101316-57-8 309-863-0 Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de behandeling van een aardolie-uitgangsstof met waterstof. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend C9 tot en met C25, met een kooktraject van ongeveer 150°C tot a 400°C. Stookolie, destillaten (aardolie), met waterstof ontzwavelde volledig bereik aan middelste Distillates (petroleum), hydrodesulfurized full-range middle, Heavy Fuel oil [A complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum stock with hydrogen. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C9 through C25 and boiling in the range of approximately 150 °C to 400 °C (302 °F to 752 °F).] Ja 2-12-2013 1
90669-78-6 292-660-3 Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de behandeling van een olierijke paraffinewas-fractie uit aardolie met natuurlijke of gemodificeerde klei in een contact- of een filtratieproces. Bestaat voornamelijk uit verzadigde vertakte en niet-vertakte koolwaterstoffen overwegend groter dan C20. Ruwe paraffinewas, olierijke paraffinewas (aardolie), met klei behandeld Slack wax (petroleum), clay-treated, Slack wax [A complex combination of hydrocarbons obtained by treatment of a petroleum slack wax fraction with natural or modified clay in either a contacting or percolation process. It consists predominantly of saturated straight and branched hydrocarbons having carbon numbers predominantly greater than C20.] Ja 2-12-2013 1, 9
97863-04-2 308-155-9 Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de behandeling van laag-smeltende olierijke paraffinewas met geactiveerde kool om sporen polaire bestanddelen en onzuiverheden te verwijderen. Bestaat voornamelijk uit verzadigde vertakte en niet-vertakte koolwaterstoffen overwegend groter dan C12. Ruwe paraffinewas, olierijke paraffinewas (aardolie), laagsmeltend behandeld met kool Slack wax (petroleum), low-melting, carbon-treated, Slack wax [A complex combination of hydrocarbons obtained by the treatment of low-melting slack wax with activated carbon for the removal of trace polar constituents and impurities. It consists predominantly of saturated straight and branched chain hydrocarbons having carbon numbers predominantly greater than C12.] Ja 2-12-2013 1, 9
97863-05-3 308-156-4 Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de behandeling van laag-smeltende olierijke paraffinewas uit aardolie met bentoniet om sporen polaire bestanddelen en onzuiverheden te verwijderen. Bestaat voornamelijk uit verzadigde vertakte en niet-vertakte koolwaterstoffen overwegend groter dan C12. Ruwe paraffinewas, olierijke paraffinewas (aardolie), laagsmeltend behandeld met klei Slack wax (petroleum), low-melting, clay-treated, Slack wax [A complex combination of hydrocarbons obtained by the treatment of low-melting petroleum slack wax with bentonite for removal of trace polar constituents and impurities. It consists predominantly of saturated straight and branched chain hydrocarbons having carbon numbers predominantly greater than C12.] Ja 2-12-2013 1, 9
97863-06-4 308-158-5 Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de behandeling van laag-smeltende olierijke paraffinewas uit aardolie met kiezelzuur om sporen polaire bestanddelen en onzuiverheden te verwijderen. Bestaat voornamelijk uit verzadigde vertakte en niet-vertakte koolwaterstoffen overwegend groter dan C12. Ruwe paraffinewas, olierijke paraffinewas (aardolie), laag-smeltend behandeld met kiezelzuur Slack wax (petroleum), low-melting, silicic acid-treated, Slack wax [A complex combination of hydrocarbons obtained by the treatment of low-melting petroleum slack wax with silicic acid for the removal of trace polar constituents and impurities. It consists predominantly of saturated straight and branched chain hydrocarbons having carbon numbers predominantly greater than C12.] Ja 2-12-2013 1, 9
100684-49-9 309-723-9 Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de behandeling van olierijke paraffinewas uit aardolie met geactiveerde kool teneinde sporen van polaire bestanddelen en onzuiverheden te verwijderen. Ruwe paraffinewas, olierijke paraffinewas (aardolie), behandeld met koolstof Slack wax (petroleum), carbon-treated, Slack wax [A complex combination of hydrocarbons obtained by treatment of petroleum slack wax with activated charcoal for the removal of trace polar constituents and impurities.] Ja 2-12-2013 1, 9
100684-33-1 309-706-6 Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de behandeling van petrolatum met bleekaarde teneinde sporen van polaire bestanddelen en onzuiverheden te verwijderen. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend groter dan C25. Petrolatum petrolatum (aardolie), behandeld met klei Petrolatum (petroleum), clay-treated, Petrolatum [A complex combination of hydrocarbons obtained by treatment of petrolatum with bleaching earth for the removal of traces of polar constituents and impurities. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of greater than C25.] Ja 2-12-2013 1, 9
92045-23-3 295-405-4 Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de destillatie van de producten uit een stoomkraakproces. Bestaat voornamelijk uit C4-koolwaterstoffen overwegend 1-buteen en 2-buteen bevat ook butaan en isobuteen en heeft een kooktraject van ongeveer -12°C tot 5°C. Koolwaterstoffen C4-, stoomkrakerdestillaat, Petroleumgas Hydrocarbons, C4, steam-cracker distillate, Petroleum gas [A complex combination of hydrocarbons produced by the distillation of the products of a steam cracking process. It consists predominantly of hydrocarbons having a carbon number of C4, predominantly 1-butene and 2-butene, containing also butane and isobutene and boiling in the range of approximately minus 12°C to 5°C (10.4°F to 41°F).] Ja 2-12-2013 1, 5
92045-22-2 295-404-9 Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de destillatie van producten uit een stoomkraakproces. Bestaat voornamelijk uit propyleen met wat propaan en heeft een kooktraject van ongeveer -70°C tot 0°C. Gassen (aardolie), stoomkraker, rijk aan C3, Petroleumgas Gases (petroleum), steam-cracker C3-rich, Petroleum gas [A complex combination of hydrocarbons produced by the distillation of products from a steam cracking process. It consists predominantly of propylene with some propane and boils in the range of approximately -70°C to 0°C (-94°F to 32°F).] Ja 2-12-2013 1, 5
92045-14-2 295-396-7 Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de destillatie van ruwe aardolie. Bestaat voornamelijk uit alifatische, aromatische en cyclo-alifatische koolwaterstoffen overwegend groter dan C25 en kokend boven ongeveer 400°C. Stookolie, zware stookolie, hoog zwavelgehalte Fuel oil, heavy, high-sulfur, Heavy Fuel oil [A complex combination of hydrocarbons obtained by the distillation of crude petroleum. It consists predominantly of aliphatic, aromatic and cycloaliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly higher than C25 and boiling above approximately 400 °C (752 °F).] Ja 2-12-2013 1
68919-20-0 272-893-7 Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de fractionering van de invoer van de C3-C4-splitter. Bestaat voornamelijk uit C3-koolwaterstoffen. Gassen (aardolie), katalytische kraker met wervelbed splitter-topproducten Petroleumgas Gases (petroleum), fluidized catalytic cracker splitter overheads, Petroleum gas [A complex combination of hydrocarbons produced by the fractionation of the charge to the C3 -C4 splitter. It consists predominantly of C3 hydrocarbons.] Ja 2-12-2013 1, 5
68919-05-1 272-878-5 Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de fractionering van direct door fractionering verkregen lichte benzine. Bestaat uit verzadigde alifatische koolwaterstoffen overwegend C1 tot en met C5. Gassen (aardolie), direct door fractionering verkregen lichte benzine, stabilisatoruitstoot, Petroleumgas Gases (petroleum), light straight run gasoline fractionation stabilizer off, Petroleum gas [A complex combination of hydrocarbons obtained by the fractionation of light straight-run gasoline. It consists of saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5.] Ja 2-12-2013 1, 5
68919-00-6 272-872-2 Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de fractionering van gecombineerde naftastromen. Bestaat uit verzadigde alifatische koolwaterstoffen overwegend C1 tot en met C5. Gassen (aardolie), hexaanverwijdering-uitstoot, Petroleumgas Gases (petroleum), dehexanizer off, Petroleum gas [A complex combination of hydrocarbons obtained by the fractionation of combined naphtha streams. It consists of saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5.] Ja 2-12-2013 1, 5
68952-77-2 273-170-9 Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de fractionering van katalytisch gekraakte nafta en destillaat. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend C1 tot en met C4. Petroleumgas, Restgas (aardolie), katalytisch gekraakt destillaat, naftastabilisator Tail gas (petroleum), catalytic cracked distillate and naphtha stabilizer, Petroleum gas [A complex combination of hydrocarbons obtained by the fractionation of catalytic cracked naphtha and distillate. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C4.] Ja 2-12-2013 1, 5
68955-34-0 273-270-2 Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de katalytische reforming van direct door fractionering verkregen nafta en de fractionering van de totale uitstroom. Bestaat uit verzadigde alifatische koolwaterstoffen overwegend C2 tot en met C4. Gassen (aardolie), direct door fractionering verkregen nafta, katalytische reformer, stabilisator-topproducten Petroleumgas Gases (petroleum), straight-run naphtha catalytic reformer stabilizer overhead, Petroleum gas [A complex combination of hydrocarbons obtained by the catalytic reforming of straight-run naphtha and the fractionation of the total effluent. It consists of saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C2 through C4.] Ja 2-12-2013 1, 5
68919-09-5 272-882-7 Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de katalytische reforming van direct door fractionering verkregen nafta en fractionering van de totale uitstroom. Bestaat uit methaan ethaan en propaan. Gassen (aardolie), direct door fractionering verkregen nafta, katalytische reforming, uitstoot, Petroleumgas Gases (petroleum), straight-run naphtha catalytic reforming off, Petroleum gas [A complex combination of hydrocarbons obtained by the catalytic reforming of straight-run naphtha and fractionation of the total effluent. It consists of methane, ethane, and propane.] Ja 2-12-2013 1, 5
68477-93-0 270-776-5 Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door destillatie van producten van gecombineerde gasstromen in een gasconcentratie-herabsorbeerder. Bestaat voornamelijk uit waterstof, koolmonoxide, kooldioxide, stikstof, waterstofsulfide en koolwaterstoffen C1 tot en met C3. Gassen (aardolie), destillatie gasconcentratie-herabsorbeerder, Raffinaderijgas Gases (petroleum), gas concn. reabsorber distn., Refinery gas [A complex combination of hydrocarbons produced by distillation of products from combined gas streams in a gas concentration reabsorber. It consists predominantly of hydrogen, carbon monoxide, carbon dioxide, nitrogen, hydrogen sulfide and hydrocarbons having carbon numbers in the range of C1 through C3.] Ja 2-12-2013 1, 5
101631-14-5 309-939-3 Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door destillatie van stoomgekraakte zware residuen. Bestaat voornamelijk uit in hoge mate gealkyleerde zware aromatische koolwaterstoffen met een kooktraject van ongeveer 250°C tot 400°C. Gekraakte gasolie, destillaten (aardolie), zware stoomgekraakte Distillates (petroleum), heavy steam-cracked, Cracked gasoil [A complex combination of hydrocarbons obtained by distillation of steam cracking heavy residues. It consists predominantly of highly alkylated heavy aromatic hydrocarbons boiling in the range of approximately 250 °C to 400 °C (482 °F to 752 °F).] Ja 2-12-2013 1
68919-06-2 272-879-0 Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door een nafta-unifiner-ontzwavelingsproces en gestript van het naftaproduct. Bestaat uit verzadigde alifatische koolwaterstoffen overwegend C1 tot en met C4. Gassen (aardolie), nafta-unifiner-ontzwaveling stripperuitstoot, Petroleumgas Gases (petroleum), naphtha unifiner desulfurization stripper off, Petroleum gas [A complex combination of hydrocarbons produced by a naphtha unifiner desulfurization process and stripped from the naphtha product. It consists of saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C4.] Ja 2-12-2013 1, 5
97722-08-2 307-757-9 Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door extractie van de aromaten uit een licht naftenisch destillaat met een viscositeit van 2,2 cSt bij 40°C. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend C11 tot en met C17, met een kooktraject van ongeveer 200°C tot 300°C, Gasolie - niet gespecifieerd koolwaterstoffen C11-17-, solvent-geëxtraheerde lichte naftenische Hydrocarbons, C11-17, solvent-extd. light naphthenic, Gasoil - unspecified [A complex combination of hydrocarbons obtained by extraction of the aromatics from a light naphthenic distillate having a visciosity of 2.2 cSt at 40 °C (104 °F). It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C11 through C17 and boiling in the range of approximately 200 °C to 300 °C (392 °F to 572 °F).] Ja 2-12-2013 1, 9
101316-59-0 309-865-1 Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door fractionering van met waterstof ontzwavelde verkookser-destillaatuitgangsstoffen. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend C12 tot en met C21, met een kooktraject van ongeveer 200°C tot 360°C. Gekraakte gasolie, destillaten (aardolie), met waterstof ontzwaveld middelste verkookser- Distillates (petroleum), hydrodesulfurized middle coker, Cracked gasoil [A complex combination of hydrocarbons by fractionation from hydrodesulfurised coker distillate stocks. Is consists of hydro-carbons having carbon numbers predominantly in the range of C12 through C21 and boiling in the range of approximately 200 °C to 360 °C (392 °F to 680 °F).] Ja 2-12-2013 1
97862-78-7 308-128-1 Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door herdestillatie van de vloeistoffen die worden verkregen bij de behandeling van paraffinen met waterstof in aanwezigheid van een katalysator. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend C17 tot en met C27, met een kooktraject van ongeveer 330°C tot 340°C. Gasolie - niet gespecifieerd gasoliën waterstofbehandeld Gas oils, hydrotreated, Gasoil - unspecified [A complex combination of hydrocarbons obtained from the redistillation of the effluents from the treatment of paraffins with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C17 through C27 and boiling in the range of approximately 330 °C to 340 °C (626 °F to 644 °F).] Ja 2-12-2013 1, 9
92062-09-4 295-523-6 Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door het behandelen van olierijke paraffine met waterstof in de aanwezigheid van een katalysator. Bestaat voornamelijk uit verzadigde vertakte en niet-vertakte koolwaterstoffen overwegend groter dan C20. Ruwe paraffinewas, olierijke paraffine (aardolie), met waterstof behandeld Slack wax (petroleum), hydrotreated, Slack wax [A complex combination of hydrocarbons obtained by treating slack wax with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists predominantly of saturated straight and branched chain hydrocarbons having carbon numbers predominantly greater than C20.] Ja 2-12-2013 1, 9
68783-65-3 272-205-5 Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door het onderwerpen van een aardoliedestillaat aan een stankverwijderingsproces om mercaptanen om te zetten of zure verontreinigingen te verwijderen. Bestaat voornamelijk uit verzadigde en onverzadigde koolwaterstoffen overwegend C2 tot en met C4, met een kooktraject van ongeveer -51°C tot -34°C. Gassen (aardolie), C2-4-, stankvrij gemaakt, Petroleumgas Gases (petroleum), C2-4, sweetened, Petroleum gas [A complex combination of hydrocarbons obtained by subjecting a petroleum distillate to a sweetening process to convert mercaptans or to remove acidic impurities. It consists predominantly of saturated and unsaturated hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C2 through C4 and boiling in the range of approximately -51°C to -34°C (-60°F to -30°F).] Ja 2-12-2013 1, 5
90640-93-0 292-615-8 Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door het onderwerpen van een aardoliefractie aan verscheidene van de volgende stappen: filtratie, centrifugatie, atmosferische destillatie, vacuümdestillatie, verzuring, neutralisatie en behandeling met klei. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend C10 tot en met C20. Gasolie - niet gespecifieerd destillaten (aardolie), hooggezuiverde midden- Distillates (petroleum), highly refined middle, Gasoil - unspecified [A complex combination of hydrocarbons obtained by the subjection of a petroleum fraction to several of the following steps: filtration, centrifugation, atmospheric distillation, vacuum distillation, acidification, neutralization and clay treatment. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C10 through C20.] Ja 2-12-2013 1, 9
97926-59-5 308-278-8 Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door katalytische verwijdering van zwavelwaterstofgroepen uit thermisch gekraakte lichte vacuüm aardoliefracties. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend C14 tot en met C20, met een kooktraject van ongeveer 270°C tot 370°C. Gekraakte gasolie, gasoliën (aardolie), lichte vacuüm-, thermisch gekraakt met waterstof ontzwaveld Gas oils (petroleum), light vacuum, thermal-cracked hydrodesulfurized, Cracked gasoil [A complex combination of hydrocarbons obtained by catalytic dehydrosulfurization of thermal-cracked light vacuum petroleum. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C14 through C20 and boiling in the range of approximately 270 °C to 370 °C (518 °F to 698 °F).] Ja 2-12-2013 1
68952-79-4 273-173-5 Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door waterstof-ontzwaveling van nafta. Bestaat uit waterstof, methaan ethaan en propaan. Raffinaderijgas, Restgas (aardolie), katalytisch waterstof-ontzwavelde nafta, afscheider Tail gas (petroleum), catalytic hydrodesulfurized naphtha separator, Refinery gas [A complex combination of hydrocarbons obtained from the hydrodesulfurization of naphtha. It consists of hydrogen, methane, ethane, and propane.] Ja 2-12-2013 1, 5
90669-75-3 292-657-7 Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen tvdens de produktie van gezuiverde aardolieteer door de destillatie van stoomgekraakte teer. Bestaat voornamelijk uit aromatische en andere koolwaterstoffen en organische zwavelverbindingen. Stookolie, residuen (aardolie), stoomgekraakt, destillaten Residues (petroleum), steam-cracked, distillates, Heavy Fuel oil [A complex combination of hydrocarbons obtained during the production of refined petroleum tar by the distillation of steam cracked tar. It consists predominantly of aromatic and other hydrocarbons and organic sulfur compounds.] Ja 2-12-2013 1
68527-21-9 271-262-3 Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen uit de behandeling van de totaalfractie van direct door fractionering verkregen nafta met natuurlijke of gemodificeerde klei, meestal in een percolatieproces, om de aanwezige sporen polaire verbindingen en verontreinigingen te verwijderen. Bestaat uit koolwaterstoffen overwegend C4 tot en met C11, met een kooktraject van ongeveer -20°C tot 220°C. Nafta (aardolie), met klei behandelde totaalfractie direct door fractionering verkregen Nafta met laag kookpunt - niet gespecifieerd Naphtha (petroleum), clay-treated full-range straight-run, Low boiling point naphtha - unspecified [A complex combination of hydrocarbons resulting from treatment of full-range straight-run naphtha with natural or modified clay, usually in a percolation process to remove the trace amounts of polar compounds and impurities present. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C4 through C11 and boiling in the range of approximately -20°C to 220°C (-4°F to 429°F).] Ja 2-12-2013 1, 10
68783-64-2 272-203-4 Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen uit de destillatie van de producten van een katalytisch kraakproces. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend C3 tot en met C5. Gassen (aardolie), katalytisch kraken Petroleumgas Gases (petroleum), catalytic cracking, Petroleum gas [A complex combination of hydrocarbons produced by the distillation of the products from a catalytic cracking process. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C3 through C5.] Ja 2-12-2013 1, 5
91995-34-5 295-294-2 Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen uit de destillatie van een katalytisch gereformeerde aardoliefractie. Bestaat voornamelijk uit aromatische koolwaterstoffen overwegend C10 tot en met C16, met een kooktraject van ongeveer 200°C tot 300°C. Gasolie - niet gespecifieerd destillaten (aardolie), katalytische reformator, concentraat van zware aromaten Distillates (petroleum) catalytic reformer, heavy arom. conc., Gasoil - unspecified [A complex combination of hydrocarbons obtained from the distillation of a catalytically reformed petroleum cut. It consists predominantly of aromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C10 through C16 and boiling in the range of approximately 200 °C to 300 °C (392 °F to 572 °F).] Ja 2-12-2013 1, 9
68919-10-8 272-883-2 Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen uit de fractionering van de vloeistof uit de eerste destillatietoren die wordt gebruikt bij de destillatie van ruwe olie. Bestaat uit verzadigde alifatische koolwaterstoffen overwegend C1 tot en met C4. Gassen (aardolie), directe fractionering, stabilisatoruitstoot, Petroleumgas Gases (petroleum), straight-run stabilizer off, Petroleum gas [A complex combination of hydrocarbons obtained from the fractionation of the liquid from the first tower used in the distillation of crude oil. It consists of saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C4.] Ja 2-12-2013 1, 5
68478-33-1 270-814-0 Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen uit de fractionering van destillatierestgas, van door directe fractionering verkregen nafta en van stabilisator-restgas van katalytisch gereformde nafta. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen C1 tot en met C5, overwegend methaan en ethaan. Petroleumgas, Restgas (aardolie), verzadigd- gasterugwinningsinstallatie, rijk aan C1-2 Tail gas (petroleum), saturate gas recovery plant, C1-2-rich, Petroleum gas [A complex combination of hydrocarbons obtained from fractionation of distillate tail gas, straight-run naphtha, catalytic reformed naphtha stabilizer tail gas. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers in the range of C1through C5, predominantly methane and ethane.] Ja 2-12-2013 1, 5
68952-76-1 273-169-3 Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen uit de fractionering van katalytisch gekraakte nafta. Bestaat uit koolwaterstoffen overwegend C1 tot en met C4. Gassen (aardolie), katalytisch gekraakte nafta, butaanverwijdering, Petroleumgas Gases (petroleum), catalytic cracked naphtha debutanizer, Petroleum gas [A complex combination of hydrocarbons obtained from fractionation of catalytic cracked naphtha. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C4.] Ja 2-12-2013 1, 5
68478-32-0 270-813-5 Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen uit de fractioneringsstabilisatie van door directe fractionering verkregen nafta, van destillatierestgas en van stabilisator-restgas van katalytisch gereformde nafta. Bestaat uit koolwaterstoffen C3 tot en met C6, overwegend butaan en isobutaan. Petroleumgas, Restgas (aardolie), gemengde stroom uit de verzadigd-gasinstallatie, rijk aan C4 Tail gas (petroleum), saturate gas plant mixed stream, C4-rich, Petroleum gas [A complex combination of hydrocarbons obtained from the fractionation stabilization of straight-run naphtha, distillation tail gas and catalytic reformed naphtha stabilizer tail gas. It consists of hydrocarbons having carbon numbers in the range of C3 through C6, predominantly butane and isobutane.] Ja 2-12-2013 1, 5
68952-82-9 273-176-1 Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen uit de fractioneringsstabilisatie van thermisch gekraakte koolwaterstoffen die afkomstig zijn uit het aardolieverkooksingproces. Bestaat uit koolwaterstoffen overwegend C1 tot en met C6. Petroleumgas, Restgas (aardolie), thermisch gekraakte koolwaterstof, fractioneringsstabilisator, aardolieverkooksing Tail gas (petroleum), thermal cracked hydrocarbon fractionation stabilizer, petroleum coking, Petroleum gas [A complex combination of hydrocarbons obtained from the fractionation stabilization of thermal cracked hydrocarbons from petroleum coking process. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C6.] Ja 2-12-2013 1, 5
68952-81-8 273-175-6 Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen uit de scheiding van thermisch gekraakte destillaten nafta en gasolie. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend C1 tot en met C6. Petroleumgas, Restgas (aardolie), thermisch gekraakt destillaat, gasolie en nafta-absorptievat Tail gas (petroleum), thermal-cracked distillate, gas oil and naphtha absorber, petroleum gas [A complex combination of hydrocarbons obtained from the separation of thermal-cracked distillates, naphtha and gas oil. It consists pedrominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C6.] Ja 2-12-2013 1, 5
92062-10-7 295-524-1 Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen uit een aardoliefractie door solvent-deparaffinering. Bestaat voornamelijk uit verzadigde vertakte en niet-vertakte koolwaterstoffen overwegend groter dan C12. Ruwe paraffinewas, olierijke paraffine (aardolie), smeltend bij lage temperaturen Slack wax (petroleum), low-melting, Slack wax [A complex combination of hydrocarbons obtained from a petroleum fraction by solvent deparaffination. It consists predominantly of saturated straight and branched chain hydrocarbons having carbon numbers predominantly greater than C12.] Ja