Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door destillatie van aromatische stromen. Bestaat voornamelijk uit aromatische koolwaterstoffen overwegend C8 tot en met C10, met een kooktraject van ongeveer 135°C tot 210°C. Nafta met laag kookpunt - niet gespecifieerd Oplosmiddelnafta (aardolie), lichte aromatische | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 7:04 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Een Complexe Verzameling Koolwaterstoffen Verkregen Door Destillatie Van Aromatische Stromen. Bestaat Voornamelijk Uit Aromatische Koolwaterstoffen Overwegend C8 Tot En Met C10, Met Een Kooktraject Van Ongeveer 135°C Tot 210°C. Nafta Met Laag Kookpunt - Niet Gespecifieerd Oplosmiddelnafta (Aardolie), Lichte Aromatische

Stofgegevens

 
Stofnaam
Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door destillatie van aromatische stromen. Bestaat voornamelijk uit aromatische koolwaterstoffen overwegend C8 tot en met C10, met een kooktraject van ongeveer 135°C tot 210°C. Nafta met laag kookpunt - niet gespecifieerd Oplosmiddelnafta (aardolie), lichte aromatische
Engelse naam
Solvent naphtha (petroleum), light arom., Low boiling point naphtha - unspecified [A complex combination of hydrocarbons obtained from distillation of aromatic streams. It consists predominantly of aromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C8 through C10 and boiling in the range of approximately 135°C to 210°C (275°F to 410°F).]
CAS-nummer
64742-95-6
EG-nummer
265-199-0
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
ZZS aardoliederivaten
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 7:04 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door destillatie van aromatische stromen. Bestaat voornamelijk uit aromatische koolwaterstoffen overwegend C8 tot en met C10, met een kooktraject van ongeveer 135°C tot 210°C. Nafta met laag kookpunt - niet gespecifieerd Oplosmiddelnafta (aardolie), lichte aromatische
(64742-95-6)
Specifieke naam op ZZS Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door destillatie van aromatische stromen. Bestaat voornamelijk uit aromatische koolwaterstoffen overwegend C8 tot en met C10, met een kooktraject van ongeveer 135°C tot 210°C. Nafta met laag kookpunt - niet gespecifieerd Oplosmiddelnafta (aardolie), lichte aromatische
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Datum toevoeging 2-12-2013
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

De stof hoeft volgens CLP niet als kankerverwekkend of mutageen te worden ingedeeld als kan worden aangetoond dat zij minder dan 0,1 % (g/g) benzeen (Einecs-nr. 200-753-7) bevat. Als de stof niet als kankerverwekkend wordt ingedeeld, gelden hiervoor minimaal de voorzorgsmaatregelen (P102-)P260-P262- P301 + P310-P331. De stof kan dan echter toch een ZZS zijn. Andere componenten erin kunnen bijvoorbeeld schadelijk zijn voor de voortplanting of PBT (Persistent, Bioaccumulerend én Toxisch) zijn. Om te concluderen dat de stof geen ZZS is moet duidelijk zijn dat het geen van deze componenten bevat.

1:

Dit aardolie- of steenkoolderivaat bevat een groot gehalte aan benzeen, daarom worden hier de stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde van benzeen weergegeven.

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 7:04 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 7:04 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 7:04 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR volgens CLP
Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door destillatie van aromatische stromen. Bestaat voornamelijk uit aromatische koolwaterstoffen overwegend C8 tot en met C10, met een kooktraject van ongeveer 135°C tot 210°C. Nafta met laag kookpunt - niet gespecifieerd Oplosmiddelnafta (aardolie), lichte aromatische
(64742-95-6)
Specifieke naam CMR Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door destillatie van aromatische stromen. Bestaat voornamelijk uit aromatische koolwaterstoffen overwegend C8 tot en met C10, met een kooktraject van ongeveer 135°C tot 210°C. Nafta met laag kookpunt - niet gespecifieerd Oplosmiddelnafta (aardolie), lichte aromatische
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

De geharmoniseerde indeling van de stof als kankerverwekkend of mutageen is van toepassing, tenzij kan worden aangetoond dat zij minder dan 0,1 % (g/g) benzeen (Einecs-nr. 200-753-7) bevat, in welk geval ook voor die gevarenklassen de stof overeenkomstig titel II van deze verordening wordt ingedeeld. Als de stof niet als kankerverwekkend of mutageen wordt ingedeeld, gelden hiervoor minimaal de voorzorgsmaatregelen (P102-)P260-P262-P301 + P310-P331.