Een complex residu, afkomstig uit de katalytische reforming van C6-8-toevoer. Bestaat uit koolwaterstoffen overwegend C2 tot en met C6. Katalytisch gereformde nafta met laag kookpunt, Residuen (aardolie), katalytische reformer C6-8 | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 11/29/2021 om: 6:18 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Een Complex Residu, Afkomstig Uit De Katalytische Reforming Van C6-8-Toevoer. Bestaat Uit Koolwaterstoffen Overwegend C2 Tot En Met C6. Katalytisch Gereformde Nafta Met Laag Kookpunt, Residuen (Aardolie), Katalytische Reformer C6-8

Stofgegevens

 
Stofnaam
Een complex residu, afkomstig uit de katalytische reforming van C6-8-toevoer. Bestaat uit koolwaterstoffen overwegend C2 tot en met C6. Katalytisch gereformde nafta met laag kookpunt, Residuen (aardolie), katalytische reformer C6-8
Engelse naam
Residues (petroleum), C6-8 catalytic reformer, Low boiling point cat-reformed naphtha [A complex residuum from the catalytic reforming of C6-8 feed. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C2 through C6.]
CAS-nummer
68478-15-9
EG-nummer
270-794-3
Synoniem
Residues (petroleum), C6-8 catalytic reformer
Low boiling point cat-reformed naphtha
[A complex residuum from the catalytic reforming of C6-8 feed. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C2 through C6.]
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
ZZS aardoliederivaten
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 11/29/2021 om: 6:18 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
Een complex residu, afkomstig uit de katalytische reforming van C6-8-toevoer. Bestaat uit koolwaterstoffen overwegend C2 tot en met C6. Katalytisch gereformde nafta met laag kookpunt, Residuen (aardolie), katalytische reformer C6-8
(68478-15-9)
Specifieke naam op ZZS Een complex residu, afkomstig uit de katalytische reforming van C6-8-toevoer. Bestaat uit koolwaterstoffen overwegend C2 tot en met C6. Katalytisch gereformde nafta met laag kookpunt, Residuen (aardolie), katalytische reformer C6-8
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Datum toevoeging 2-12-2013
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

De stof hoeft volgens CLP niet als kankerverwekkend of mutageen te worden ingedeeld als kan worden aangetoond dat zij minder dan 0,1 % (g/g) benzeen (Einecs-nr. 200-753-7) bevat. Als de stof niet als kankerverwekkend wordt ingedeeld, gelden hiervoor minimaal de voorzorgsmaatregelen (P102-)P260-P262- P301 + P310-P331. De stof kan dan echter toch een ZZS zijn. Andere componenten erin kunnen bijvoorbeeld schadelijk zijn voor de voortplanting of PBT (Persistent, Bioaccumulerend én Toxisch) zijn. Om te concluderen dat de stof geen ZZS is moet duidelijk zijn dat het geen van deze componenten bevat.

1:

De meeste aardolie- en steenkool derivaten zijn niet als ZZS opgenomen in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer. Alleen als deze producten minder dan 0,1% aan ZZS componenten bevatten, kan stofklasse gO.2 worden aangehouden. Als er meer dan 0,1% ZZS componenten aanwezig zijn, moet het product als ZZS worden beschouwd. Bij de aanwezigheid van vluchtige ZZS-componenten adviseren we de stofklasse MVP 2 te hanteren; bij de aanwezigheid van niet-vluchtige ZZS-componenten adviseren we de stofklasse MVP 1 te hanteren. Voor meer gedetailleerde criteria voor stoffen en mengsels met een ZZS-component zie: rvs.rivm.nl/stoffenlijsten/Zeer-Zorgwekkende-Stoffen/ZZS-in-mengels. Advies voor vergunningverlening voor mengsels en stoffen met ZZS-bestanddelen wordt gegeven op de website van InfoMil: www.infomil.nl/onderwerpen/lucht-water/zeer-zorgwekkende/mengsels-zzs/

Let op!

Geprint op: 11/29/2021 om: 6:18 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 11/29/2021 om: 6:18 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 11/29/2021 om: 6:18 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR volgens CLP
Een complex residu, afkomstig uit de katalytische reforming van C6-8-toevoer. Bestaat uit koolwaterstoffen overwegend C2 tot en met C6. Katalytisch gereformde nafta met laag kookpunt, Residuen (aardolie), katalytische reformer C6-8
(68478-15-9)
Specifieke naam CMR Een complex residu, afkomstig uit de katalytische reforming van C6-8-toevoer. Bestaat uit koolwaterstoffen overwegend C2 tot en met C6. Katalytisch gereformde nafta met laag kookpunt, Residuen (aardolie), katalytische reformer C6-8
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

De geharmoniseerde indeling van de stof als kankerverwekkend of mutageen is van toepassing, tenzij kan worden aangetoond dat zij minder dan 0,1 % (g/g) benzeen (Einecs-nr. 200-753-7) bevat, in welk geval ook voor die gevarenklassen de stof overeenkomstig titel II van deze verordening wordt ingedeeld. Als de stof niet als kankerverwekkend of mutageen wordt ingedeeld, gelden hiervoor minimaal de voorzorgsmaatregelen (P102-)P260-P262-P301 + P310-P331.