koolwaterstoffen, C10, aromaten, <1% naftaleen Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-6-2024 om: 21:27

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

koolwaterstoffen, C10, aromaten, <1% naftaleen

 
Stofgegevens
Stofnaam koolwaterstoffen, C10, aromaten, <1% naftaleen
Engelse naam hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene
CAS-nummer 1189173-42-9
EG-nummer 918-811-1
Alternatief EG-nummer 824-107-4
ECHA stofinformatie Substance Infocard
Synoniem koolwaterstoffen C10, aromaten, <1% naftaleen
Functionele stofgroep Lijst ZZS
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Chemische stofgroep ZZS aardoliederivaten
ZZS polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs)
Emissiegegevens ZZS-Navigator Naar lucht
Naar water

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 14-6-2024 om: 21:27

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
koolwaterstoffen, C10, aromaten, <1% naftaleen
(1189173-42-9)
Specifieke naam op ZZS
Datum toevoeging 24-1-2020
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
koolwaterstoffen, C10, aromaten, <1% naftaleen
(1189173-42-9)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

1:

Deze stof is als ZZS geïdentificeerd omdat deze volgens de stofnaam mogelijk meer dan 0,1 % van de ZZS naftaleen bevat. Als kan worden aangetoond dat het gehalte aan naftaleen lager is dan 0,1 % en er ook geen andere ZZS in de stof aanwezig zijn in een concentratie hoger dan 0,1 % hoeft de stof niet als ZZS te worden beschouwd.

1:

Deze stof staat niet in bijlage III van het BAL maar bevat één of meerdere ZZS. De stofklasse van de ZZS met de strengste stofklasse is weergegeven.

Let op!

Geprint op: 14-6-2024 om: 21:27

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 14-6-2024 om: 21:27

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

1:

C&L database geraadpleegd op 28 maart 2024

Dit betreft een zelfclassificatie van de fabrikanten en importeurs. Deze zelfclassificatie is niet gecontroleerd door het RIVM.