koolwaterstoffen C10, aromaten, <1% naftaleen Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 6/1/2023 om: 11:29 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Koolwaterstoffen C10, Aromaten, <1% Naftaleen

Stofgegevens

 
Stofnaam
koolwaterstoffen C10, aromaten, <1% naftaleen
Engelse naam
hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene
EG-nummer
918-811-1
ECHA stofinformatie
Substance Infocard
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Emissiegegevens ZZS-Navigator (opens in a new tab)
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 6/1/2023 om: 11:29 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
koolwaterstoffen C10, aromaten, <1% naftaleen
Specifieke naam op ZZS
Datum toevoeging 24-1-2020
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
koolwaterstoffen C10, aromaten, <1% naftaleen
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Grensmassastroom 0,15 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

Deze stof is als ZZS geïdentificeerd omdat deze volgens de stofnaam mogelijk meer dan 0,1 % van de ZZS naftaleen bevat. Als kan worden aangetoond dat het gehalte aan naftaleen lager is dan 0,1 % en er ook geen andere ZZS in de stof aanwezig zijn in een concentratie hoger dan 0,1 % hoeft de stof niet als ZZS te worden beschouwd.

1:

Deze stof staat niet in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer maar bevat één of meerdere ZZS. De stofklasse van de ZZS met de strengste stofklasse is weergegeven.

Let op!

Geprint op: 6/1/2023 om: 11:29 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 6/1/2023 om: 11:29 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen (opens in a new tab)

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.

Toelichtende voetnoten