Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door behandeling van een aardoliefractie met waterstof in aanwezigheid van een katalysator. Bestaat uit koolwaterstoffen overwegend C6 tot en met C13, met een kooktraject van ongeveer 65°C tot 230°C. Gehydrogeneerde nafta met laag kookpunt, Nafta (aardolie), waterstofbehandelde zware Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 3/20/2023 om: 10:36 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Een Complexe Verzameling Koolwaterstoffen Verkregen Door Behandeling Van Een Aardoliefractie Met Waterstof In Aanwezigheid Van Een Katalysator. Bestaat Uit Koolwaterstoffen Overwegend C6 Tot En Met C13, Met Een Kooktraject Van Ongeveer 65°C Tot 230°C. Gehydrogeneerde Nafta Met Laag Kookpunt, Nafta (Aardolie), Waterstofbehandelde Zware

Stofgegevens

 
Stofnaam
Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door behandeling van een aardoliefractie met waterstof in aanwezigheid van een katalysator. Bestaat uit koolwaterstoffen overwegend C6 tot en met C13, met een kooktraject van ongeveer 65°C tot 230°C. Gehydrogeneerde nafta met laag kookpunt, Nafta (aardolie), waterstofbehandelde zware
Engelse naam
Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy, Low boiling point hydrogen treated naphtha [A complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C6 through C13 and boiling in the range of approximately 65°C to 230°C (149°F to 446°F).]
CAS-nummer
64742-48-9
EG-nummer
265-150-3
ECHA stofinformatie
Substance Infocard
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Chemische stofgroep
ZZS aardoliederivaten
Emissiegegevens ZZS-Navigator (opens in a new tab)
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 3/20/2023 om: 10:36 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door behandeling van een aardoliefractie met waterstof in aanwezigheid van een katalysator. Bestaat uit koolwaterstoffen overwegend C6 tot en met C13, met een kooktraject van ongeveer 65°C tot 230°C. Gehydrogeneerde nafta met laag kookpunt, Nafta (aardolie), waterstofbehandelde zware
(64742-48-9)
Specifieke naam op ZZS Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door behandeling van een aardoliefractie met waterstof in aanwezigheid van een katalysator. Bestaat uit koolwaterstoffen overwegend C6 tot en met C13, met een kooktraject van ongeveer 65°C tot 230°C. Gehydrogeneerde nafta met laag kookpunt, Nafta (aardolie), waterstofbehandelde zware
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Datum toevoeging 2-12-2013
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

De stof hoeft volgens CLP niet als kankerverwekkend of mutageen te worden ingedeeld als kan worden aangetoond dat zij minder dan 0,1 % (g/g) benzeen (Einecs-nr. 200-753-7) bevat. Als de stof niet als kankerverwekkend wordt ingedeeld, gelden hiervoor minimaal de voorzorgsmaatregelen (P102-)P260-P262- P301 + P310-P331. De stof kan dan echter toch een ZZS zijn. Andere componenten erin kunnen bijvoorbeeld schadelijk zijn voor de voortplanting of PBT (Persistent, Bioaccumulerend én Toxisch) zijn. Om te concluderen dat de stof geen ZZS is moet duidelijk zijn dat het geen van deze componenten bevat.

1:

Dit aardolie- of steenkoolderivaat bevat een groot gehalte aan benzeen, daarom worden hier de stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde van benzeen weergegeven.

Let op!

Geprint op: 3/20/2023 om: 10:36 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 3/20/2023 om: 10:36 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen (opens in a new tab)

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid zijn opgenomen.
CMR volgens CLP
Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door behandeling van een aardoliefractie met waterstof in aanwezigheid van een katalysator. Bestaat uit koolwaterstoffen overwegend C6 tot en met C13, met een kooktraject van ongeveer 65°C tot 230°C. Gehydrogeneerde nafta met laag kookpunt, Nafta (aardolie), waterstofbehandelde zware
(64742-48-9)
Specifieke naam CMR Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door behandeling van een aardoliefractie met waterstof in aanwezigheid van een katalysator. Bestaat uit koolwaterstoffen overwegend C6 tot en met C13, met een kooktraject van ongeveer 65°C tot 230°C. Gehydrogeneerde nafta met laag kookpunt, Nafta (aardolie), waterstofbehandelde zware
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoten

1:

De geharmoniseerde indeling van de stof als kankerverwekkend of mutageen is van toepassing, tenzij kan worden aangetoond dat zij minder dan 0,1 % (g/g) benzeen (Einecs-nr. 200-753-7) bevat, in welk geval ook voor die gevarenklassen de stof overeenkomstig titel II van deze verordening wordt ingedeeld. Als de stof niet als kankerverwekkend of mutageen wordt ingedeeld, gelden hiervoor minimaal de voorzorgsmaatregelen (P102-)P260-P262-P301 + P310-P331.

1:

C&L database geraadpleegd op 17 januari 2023

Dit betreft een zelfclassificatie van de fabrikanten en importeurs. Deze zelfclassificatie is niet gecontroleerd door het RIVM.