Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door waterstofbehandeling van een aardoliefractie, afkomstig uit een pyrolyseproces, in aanwezigheid van een katalysator. Bestaat voornamelijk uit onverzadigde koolwaterstoffen overwegend C5 tot en met C11, met een kooktraject van ongeveer 35°C tot 190°C. Gehydrogeneerde nafta met laag kookpunt, Nafta (aardolie), met stoom gekraakte lichte fractie, waterstofbehandeld | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 17-6-2019 om: 9:35

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Een Complexe Verzameling Koolwaterstoffen Verkregen Door Waterstofbehandeling Van Een Aardoliefractie, Afkomstig Uit Een Pyrolyseproces, In Aanwezigheid Van Een Katalysator. Bestaat Voornamelijk Uit Onverzadigde Koolwaterstoffen Overwegend C5 Tot En Met C11, Met Een Kooktraject Van Ongeveer 35°C Tot 190°C. Gehydrogeneerde Nafta Met Laag Kookpunt, Nafta (Aardolie), Met Stoom Gekraakte Lichte Fractie, Waterstofbehandeld

Stofgegevens

 
Stofnaam
Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door waterstofbehandeling van een aardoliefractie, afkomstig uit een pyrolyseproces, in aanwezigheid van een katalysator. Bestaat voornamelijk uit onverzadigde koolwaterstoffen overwegend C5 tot en met C11, met een kooktraject van ongeveer 35°C tot 190°C. Gehydrogeneerde nafta met laag kookpunt, Nafta (aardolie), met stoom gekraakte lichte fractie, waterstofbehandeld
Engelse naam
Naphtha (petroleum), hydrotreated light steam-cracked, Low boiling point hydrogen treated naphtha [A complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction, derived from a pyrolysis process, with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists predominantly of unsaturated hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C5 through C11 and boiling in the range of approximately 35°C to 190°C (95°F to 374°F).]
CAS-nummer
92045-57-3
EG-nummer
295-438-4
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
ZZS aardoliederivaten
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 17-6-2019 om: 9:35

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door waterstofbehandeling van een aardoliefractie, afkomstig uit een pyrolyseproces, in aanwezigheid van een katalysator. Bestaat voornamelijk uit onverzadigde koolwaterstoffen overwegend C5 tot en met C11, met een kooktraject van ongeveer 35°C tot 190°C. Gehydrogeneerde nafta met laag kookpunt, Nafta (aardolie), met stoom gekraakte lichte fractie, waterstofbehandeld
(92045-57-3)
Specifieke naam op ZZS Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door waterstofbehandeling van een aardoliefractie, afkomstig uit een pyrolyseproces, in aanwezigheid van een katalysator. Bestaat voornamelijk uit onverzadigde koolwaterstoffen overwegend C5 tot en met C11, met een kooktraject van ongeveer 35°C tot 190°C. Gehydrogeneerde nafta met laag kookpunt, Nafta (aardolie), met stoom gekraakte lichte fractie, waterstofbehandeld
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Datum toevoeging 2-12-2013
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

De stof hoeft volgens CLP niet als kankerverwekkend of mutageen te worden ingedeeld als kan worden aangetoond dat zij minder dan 0,1 % (g/g) benzeen (Einecs-nr. 200-753-7) bevat. Als de stof niet als kankerverwekkend wordt ingedeeld, gelden hiervoor minimaal de voorzorgsmaatregelen (P102-)P260-P262- P301 + P310-P331. De stof kan dan echter toch een ZZS zijn. Andere componenten erin kunnen bijvoorbeeld schadelijk zijn voor de voortplanting of PBT (Persistent, Bioaccumulerend én Toxisch) zijn. Om te concluderen dat de stof geen ZZS is moet duidelijk zijn dat het geen van deze componenten bevat.

1:

De meeste aardolie- en steenkool derivaten zijn niet als ZZS opgenomen in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer. Daarom is voor deze stof geen stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde weergegeven. In lijn met de indeling van aardolie, benzine, alifatisch koolwaterstofmengsel, olefinische koolwaterstoffen, aromatisch koolwaterstofmengsel, paraffine-olie en paraffinische koolwaterstoffen kan het beste de stofklasse gO.2 aangehouden worden.

Let op!

Geprint op: 17-6-2019 om: 9:35

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 17-6-2019 om: 9:35

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 17-6-2019 om: 9:35

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR volgens CLP
Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door waterstofbehandeling van een aardoliefractie, afkomstig uit een pyrolyseproces, in aanwezigheid van een katalysator. Bestaat voornamelijk uit onverzadigde koolwaterstoffen overwegend C5 tot en met C11, met een kooktraject van ongeveer 35°C tot 190°C. Gehydrogeneerde nafta met laag kookpunt, Nafta (aardolie), met stoom gekraakte lichte fractie, waterstofbehandeld
(92045-57-3)
Specifieke naam CMR Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door waterstofbehandeling van een aardoliefractie, afkomstig uit een pyrolyseproces, in aanwezigheid van een katalysator. Bestaat voornamelijk uit onverzadigde koolwaterstoffen overwegend C5 tot en met C11, met een kooktraject van ongeveer 35°C tot 190°C. Gehydrogeneerde nafta met laag kookpunt, Nafta (aardolie), met stoom gekraakte lichte fractie, waterstofbehandeld
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

De stof hoeft niet als kankerverwekkend of mutageen te worden ingedeeld als kan worden aangetoond dat zij minder dan 0,1 % (g/g) benzeen (Einecs-nr. 200-753-7) bevat. Als de stof niet als kankerverwekkend wordt ingedeeld, gelden hiervoor minimaal de voorzorgsmaatregelen (P102-)P260-P262- P301 + P310-P331.