Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen uit een katalytisch waterstofontzwavelingsproces. Bestaat uit koolwaterstoffen overwegend C7 tot en met C12, met een kooktraject van ongeveer 90°C tot 230°C. Gehydrogeneerde nafta met laag kookpunt, Nafta (aardolie), waterstofontzwavelde zware Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 24/09/2023 om: 12:24

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Een Complexe Verzameling Koolwaterstoffen Verkregen Uit Een Katalytisch Waterstofontzwavelingsproces. Bestaat Uit Koolwaterstoffen Overwegend C7 Tot En Met C12, Met Een Kooktraject Van Ongeveer 90°C Tot 230°C. Gehydrogeneerde Nafta Met Laag Kookpunt, Nafta (Aardolie), Waterstofontzwavelde Zware

 
Stofgegevens
Stofnaam Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen uit een katalytisch waterstofontzwavelingsproces. Bestaat uit koolwaterstoffen overwegend C7 tot en met C12, met een kooktraject van ongeveer 90°C tot 230°C. Gehydrogeneerde nafta met laag kookpunt, Nafta (aardolie), waterstofontzwavelde zware
Engelse naam Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy, Low boiling point hydrogen treated naphtha [A complex combination of hydrocarbons obtained from a catalytic hydrodesulfurization process. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C7 through C12 and boiling in the range of approximately 90°C to 230°C (194°F to 446°F).]
CAS-nummer 64742-82-1
EG-nummer 265-185-4
ECHA stofinformatie Substance Infocard
Aquo-code terptne
SIKB-id 1684
Synoniem terpentine
Functionele stofgroep Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Chemische stofgroep ZZS aardoliederivaten
Emissiegegevens ZZS-Navigator Naar lucht
Naar water

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 24/09/2023 om: 12:24

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen uit een katalytisch waterstofontzwavelingsproces. Bestaat uit koolwaterstoffen overwegend C7 tot en met C12, met een kooktraject van ongeveer 90°C tot 230°C. Gehydrogeneerde nafta met laag kookpunt, Nafta (aardolie), waterstofontzwavelde zware
(64742-82-1)
Specifieke naam op ZZS Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen uit een katalytisch waterstofontzwavelingsproces. Bestaat uit koolwaterstoffen overwegend C7 tot en met C12, met een kooktraject van ongeveer 90°C tot 230°C. Gehydrogeneerde nafta met laag kookpunt, Nafta (aardolie), waterstofontzwavelde zware
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Datum toevoeging 2-12-2013
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

1:

De stof hoeft volgens CLP niet als kankerverwekkend of mutageen te worden ingedeeld als kan worden aangetoond dat zij minder dan 0,1 % (g/g) benzeen (Einecs-nr. 200-753-7) bevat. Als de stof niet als kankerverwekkend wordt ingedeeld, gelden hiervoor minimaal de voorzorgsmaatregelen (P102-)P260-P262- P301 + P310-P331. De stof kan dan echter toch een ZZS zijn. Andere componenten erin kunnen bijvoorbeeld schadelijk zijn voor de voortplanting of PBT (Persistent, Bioaccumulerend én Toxisch) zijn. Om te concluderen dat de stof geen ZZS is moet duidelijk zijn dat het geen van deze componenten bevat.

1:

De meeste aardolie- en steenkool derivaten zijn niet als ZZS opgenomen in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer. Alleen als deze producten minder dan 0,1 % aan ZZS componenten bevatten, kan stofklasse gO.2 worden aangehouden. Als er meer dan 0,1 % ZZS componenten aanwezig zijn, moet het product als ZZS worden beschouwd. Bij de aanwezigheid van vluchtige ZZS-componenten adviseren we de stofklasse MVP 2 te hanteren; bij de aanwezigheid van niet-vluchtige ZZS-componenten adviseren we de stofklasse MVP 1 te hanteren. Voor meer gedetailleerde criteria voor stoffen en mengsels met een ZZS-component zie: rvs.rivm.nl/stoffenlijsten/Zeer-Zorgwekkende-Stoffen/ZZS-in-mengels. Advies voor vergunningverlening voor mengsels en stoffen met ZZS-bestanddelen wordt gegeven op de website van het IPLO: https://iplo.nl/thema/zeer-zorgwekkende-stoffen-zzs/mengsels-zzs/

Let op!

Geprint op: 24/09/2023 om: 12:24

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 24/09/2023 om: 12:24

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid zijn opgenomen.
CMR volgens CLP
Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen uit een katalytisch waterstofontzwavelingsproces. Bestaat uit koolwaterstoffen overwegend C7 tot en met C12, met een kooktraject van ongeveer 90°C tot 230°C. Gehydrogeneerde nafta met laag kookpunt, Nafta (aardolie), waterstofontzwavelde zware
(64742-82-1)
Specifieke naam CMR Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen uit een katalytisch waterstofontzwavelingsproces. Bestaat uit koolwaterstoffen overwegend C7 tot en met C12, met een kooktraject van ongeveer 90°C tot 230°C. Gehydrogeneerde nafta met laag kookpunt, Nafta (aardolie), waterstofontzwavelde zware
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

1:

De geharmoniseerde indeling van de stof als kankerverwekkend of mutageen is van toepassing, tenzij kan worden aangetoond dat zij minder dan 0,1 % (g/g) benzeen (Einecs-nr. 200-753-7) bevat, in welk geval ook voor die gevarenklassen de stof overeenkomstig titel II van deze verordening wordt ingedeeld. Als de stof niet als kankerverwekkend of mutageen wordt ingedeeld, gelden hiervoor minimaal de voorzorgsmaatregelen (P102-)P260-P262-P301 + P310-P331.

1:

C&L database geraadpleegd op 28 augustus 2023

Dit betreft een zelfclassificatie van de fabrikanten en importeurs. Deze zelfclassificatie is niet gecontroleerd door het RIVM.