Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen uit een behandelingsproces om zure materialen te verwijderen. Bestaat uit koolwaterstoffen overwegend C13 tot en met C25, met een kooktraject van ongeveer 230°C tot 400°C. Gasolie - niet gespecifieerd gasoliën (aardolie), chemisch geneutraliseerd | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 19-6-2019 om: 10:11

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Een Complexe Verzameling Koolwaterstoffen Verkregen Uit Een Behandelingsproces Om Zure Materialen Te Verwijderen. Bestaat Uit Koolwaterstoffen Overwegend C13 Tot En Met C25, Met Een Kooktraject Van Ongeveer 230°C Tot 400°C. Gasolie - Niet Gespecifieerd Gasoliën (Aardolie), Chemisch Geneutraliseerd

Stofgegevens

 
Stofnaam
Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen uit een behandelingsproces om zure materialen te verwijderen. Bestaat uit koolwaterstoffen overwegend C13 tot en met C25, met een kooktraject van ongeveer 230°C tot 400°C. Gasolie - niet gespecifieerd gasoliën (aardolie), chemisch geneutraliseerd
Engelse naam
Gas oils (petroleum), chemically neutralized, Gasoil - unspecified [A complex combination of hydrocarbons produced by a treating process to remove acidic materials. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C13 through C25 and boiling in the range of approximately 230 °C to 400 °C (446 °F to 752 °F).]
CAS-nummer
64742-29-6
EG-nummer
265-129-9
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
ZZS aardoliederivaten
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 19-6-2019 om: 10:11

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen uit een behandelingsproces om zure materialen te verwijderen. Bestaat uit koolwaterstoffen overwegend C13 tot en met C25, met een kooktraject van ongeveer 230°C tot 400°C. Gasolie - niet gespecifieerd gasoliën (aardolie), chemisch geneutraliseerd
(64742-29-6)
Specifieke naam op ZZS Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen uit een behandelingsproces om zure materialen te verwijderen. Bestaat uit koolwaterstoffen overwegend C13 tot en met C25, met een kooktraject van ongeveer 230°C tot 400°C. Gasolie - niet gespecifieerd gasoliën (aardolie), chemisch geneutraliseerd
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Datum toevoeging 2-12-2013
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

De stof hoeft volgens CLP niet als kankerverwekkend te worden ingedeeld als volledig bekend is hoe de raffinage daarvan is verlopen en kan worden aangetoond dat zij is geproduceerd uit een stof die niet kankerverwekkend is. De stof kan dan echter toch een ZZS zijn. Andere componenten erin kunnen bijvoorbeeld schadelijk zijn voor de voortplanting of PBT (Persistent, Bioaccumulerend én Toxisch) zijn. Om te concluderen dat de stof geen ZZS is moet duidelijk zijn dat het geen van deze componenten bevat.

1:

De meeste aardolie- en steenkool derivaten zijn niet als ZZS opgenomen in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer. Daarom is voor deze stof geen stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde weergegeven. In lijn met de indeling van aardolie, benzine, alifatisch koolwaterstofmengsel, olefinische koolwaterstoffen, aromatisch koolwaterstofmengsel, paraffine-olie en paraffinische koolwaterstoffen kan het beste de stofklasse gO.2 aangehouden worden.

Let op!

Geprint op: 19-6-2019 om: 10:11

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 19-6-2019 om: 10:11

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 19-6-2019 om: 10:11

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR volgens CLP
Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen uit een behandelingsproces om zure materialen te verwijderen. Bestaat uit koolwaterstoffen overwegend C13 tot en met C25, met een kooktraject van ongeveer 230°C tot 400°C. Gasolie - niet gespecifieerd gasoliën (aardolie), chemisch geneutraliseerd
(64742-29-6)
Specifieke naam CMR Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen uit een behandelingsproces om zure materialen te verwijderen. Bestaat uit koolwaterstoffen overwegend C13 tot en met C25, met een kooktraject van ongeveer 2300C tot 4000C. Gasolie - niet gespecifieerd gasoliën (aardolie), chemisch geneutraliseerd
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

De stof hoeft niet als kankerverwekkend te worden ingedeeld als volledig bekend is hoe de raffinage daarvan is verlopen en kan worden aangetoond dat zij is geproduceerd uit een stof die niet kankerverwekkend is.