Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door scheiding en daaropvolgende hydrogenering van de producten van een stoomkraakproces om ethyleen te produceren. Bestaat voornamelijk uit verzadigde en onverzadigde paraffinen cyclische paraffinen en cyclische aromatische koolwaterstoffen overwegend C4 tot en met C10, met een kooktraject van ongeveer 50°C tot 200°C. Het aandeel van benzeen-koolwaterstoffen kan oplopen tot 30 gewichtsprocenten en de stroom kan ook kleine hoeveelheden zwavel- en zuurstofverbindingen bevatten. Gehydrogeneerde nafta met laag kookpunt, Nafta (aardolie), met stoom gekraakte lichte, gehydrogeneerd Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 25-5-2024 om: 14:20

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door scheiding en daaropvolgende hydrogenering van de producten van een stoomkraakproces om ethyleen te produceren. Bestaat voornamelijk uit verzadigde en onverzadigde paraffinen cyclische paraffinen en cyclische aromatische koolwaterstoffen overwegend C4 tot en met C10, met een kooktraject van ongeveer 50°C tot 200°C. Het aandeel van benzeen-koolwaterstoffen kan oplopen tot 30 gewichtsprocenten en de stroom kan ook kleine hoeveelheden zwavel- en zuurstofverbindingen bevatten. Gehydrogeneerde nafta met laag kookpunt, Nafta (aardolie), met stoom gekraakte lichte, gehydrogeneerd

 
Stofgegevens
Stofnaam Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door scheiding en daaropvolgende hydrogenering van de producten van een stoomkraakproces om ethyleen te produceren. Bestaat voornamelijk uit verzadigde en onverzadigde paraffinen cyclische paraffinen en cyclische aromatische koolwaterstoffen overwegend C4 tot en met C10, met een kooktraject van ongeveer 50°C tot 200°C. Het aandeel van benzeen-koolwaterstoffen kan oplopen tot 30 gewichtsprocenten en de stroom kan ook kleine hoeveelheden zwavel- en zuurstofverbindingen bevatten. Gehydrogeneerde nafta met laag kookpunt, Nafta (aardolie), met stoom gekraakte lichte, gehydrogeneerd
Engelse naam Naphtha (petroleum), light steam-cracked, hydrogenated, Low boiling point hydrogen treated naphtha [A complex combination of hydrocarbons produced from the separation and subsequent hydrogenation of the products of a steam-cracking process to produce ethylene. It consists predominantly of saturated and unsaturated paraffins, cyclic paraffins and cyclic aromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C4 through C10 and boiling in the range of approximately 50°C to 200°C (122°F to 392°F). The proportion of benzene hydrocarbons may vary up to 30 wt. % and the stream may also contain small amounts of sulfur and oxygenated compounds.]
CAS-nummer 93165-55-0
EG-nummer 296-942-7
ECHA stofinformatie Substance Infocard
Functionele stofgroep Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep ZZS aardoliederivaten
Emissiegegevens ZZS-Navigator Naar lucht
Naar water

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 25-5-2024 om: 14:20

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door scheiding en daaropvolgende hydrogenering van de producten van een stoomkraakproces om ethyleen te produceren. Bestaat voornamelijk uit verzadigde en onverzadigde paraffinen cyclische paraffinen en cyclische aromatische koolwaterstoffen overwegend C4 tot en met C10, met een kooktraject van ongeveer 50°C tot 200°C. Het aandeel van benzeen-koolwaterstoffen kan oplopen tot 30 gewichtsprocenten en de stroom kan ook kleine hoeveelheden zwavel- en zuurstofverbindingen bevatten. Gehydrogeneerde nafta met laag kookpunt, Nafta (aardolie), met stoom gekraakte lichte, gehydrogeneerd
(93165-55-0)
Specifieke naam op ZZS Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door scheiding en daaropvolgende hydrogenering van de producten van een stoomkraakproces om ethyleen te produceren. Bestaat voornamelijk uit verzadigde en onverzadigde paraffinen cyclische paraffinen en cyclische aromatische koolwaterstoffen overwegend C4 tot en met C10, met een kooktraject van ongeveer 50°C tot 200°C. Het aandeel van benzeen-koolwaterstoffen kan oplopen tot 30 gewichtsprocenten en de stroom kan ook kleine hoeveelheden zwavel- en zuurstofverbindingen bevatten. Gehydrogeneerde nafta met laag kookpunt, Nafta (aardolie), met stoom gekraakte lichte, gehydrogeneerd
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Datum toevoeging 2-12-2013
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

1:

De stof hoeft volgens CLP niet als kankerverwekkend of mutageen te worden ingedeeld als kan worden aangetoond dat zij minder dan 0,1 % (g/g) benzeen (Einecs-nr. 200-753-7) bevat. Als de stof niet als kankerverwekkend wordt ingedeeld, gelden hiervoor minimaal de voorzorgsmaatregelen (P102-)P260-P262- P301 + P310-P331. De stof kan dan echter toch een ZZS zijn. Andere componenten erin kunnen bijvoorbeeld schadelijk zijn voor de voortplanting of PBT (Persistent, Bioaccumulerend én Toxisch) zijn. Om te concluderen dat de stof geen ZZS is moet duidelijk zijn dat het geen van deze componenten bevat.

1:

Dit aardolie- of steenkoolderivaat bevat een groot gehalte aan benzeen, daarom worden hier de stofklasse en emissiegrenswaarde van benzeen weergegeven.

Let op!

Geprint op: 25-5-2024 om: 14:20

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 25-5-2024 om: 14:20

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid zijn opgenomen.
CMR volgens CLP
Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door scheiding en daaropvolgende hydrogenering van de producten van een stoomkraakproces om ethyleen te produceren. Bestaat voornamelijk uit verzadigde en onverzadigde paraffinen cyclische paraffinen en cyclische aromatische koolwaterstoffen overwegend C4 tot en met C10, met een kooktraject van ongeveer 50°C tot 200°C. Het aandeel van benzeen-koolwaterstoffen kan oplopen tot 30 gewichtsprocenten en de stroom kan ook kleine hoeveelheden zwavel- en zuurstofverbindingen bevatten. Gehydrogeneerde nafta met laag kookpunt, Nafta (aardolie), met stoom gekraakte lichte, gehydrogeneerd
(93165-55-0)
Specifieke naam CMR Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door scheiding en daaropvolgende hydrogenering van de producten van een stoomkraakproces om ethyleen te produceren. Bestaat voornamelijk uit verzadigde en onverzadigde paraffinen cyclische paraffinen en cyclische aromatische koolwaterstoffen overwegend C4 tot en met C10, met een kooktraject van ongeveer 50°C tot 200°C. Het aandeel van benzeen-koolwaterstoffen kan oplopen tot 30 gewichtsprocenten en de stroom kan ook kleine hoeveelheden zwavel- en zuurstofverbindingen bevatten. Gehydrogeneerde nafta met laag kookpunt, Nafta (aardolie), met stoom gekraakte lichte, gehydrogeneerd
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

1:

De geharmoniseerde indeling van de stof als kankerverwekkend of mutageen is van toepassing, tenzij kan worden aangetoond dat zij minder dan 0,1 % (g/g) benzeen (Einecs-nr. 200-753-7) bevat, in welk geval ook voor die gevarenklassen de stof overeenkomstig titel II van deze verordening wordt ingedeeld. Als de stof niet als kankerverwekkend of mutageen wordt ingedeeld, gelden hiervoor minimaal de voorzorgsmaatregelen (P102-)P260-P262-P301 + P310-P331.