Extracten (aardolie), met oplosmiddel van was ontdane zwaar paraffinisch zwaar destillaat-oplosmiddel-, met waterstof ontzwaveld; Aromatisch extract van destillaat (bewerkt); [Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen uit een met solvent van was ontdane aardoliegrondstof door behandeling met waterstof om organische zwavel om te zetten in waterstofsulfide dat wordt verwijderd. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend C15 tot en met C50 en vormt een voltooide olie met een viscositeit groter dan 19cSt bij 40°C.] | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 3:48 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Extracten (Aardolie), Met Oplosmiddel Van Was Ontdane Zwaar Paraffinisch Zwaar Destillaat-Oplosmiddel-, Met Waterstof Ontzwaveld; Aromatisch Extract Van Destillaat (Bewerkt); [Een Complexe Verzameling Koolwaterstoffen Die Wordt Verkregen Uit Een Met Solvent Van Was Ontdane Aardoliegrondstof Door Behandeling Met Waterstof Om Organische Zwavel Om Te Zetten In Waterstofsulfide Dat Wordt Verwijderd. Bestaat Voornamelijk Uit Koolwaterstoffen Overwegend C15 Tot En Met C50 En Vormt Een Voltooide Olie Met Een Viscositeit Groter Dan 19Cst Bij 40°C.]

Stofgegevens

 
Stofnaam
Extracten (aardolie), met oplosmiddel van was ontdane zwaar paraffinisch zwaar destillaat-oplosmiddel-, met waterstof ontzwaveld; Aromatisch extract van destillaat (bewerkt); [Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen uit een met solvent van was ontdane aardoliegrondstof door behandeling met waterstof om organische zwavel om te zetten in waterstofsulfide dat wordt verwijderd. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend C15 tot en met C50 en vormt een voltooide olie met een viscositeit groter dan 19cSt bij 40°C.]
Engelse naam
Extracts (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic distillate solvent, hydrodesulfurized, Distillate aromatic extract (treated) [A complex combination of hydrocarbons obtained from a solvent dewaxed petroleum stock by treating with hydrogen to convert organic sulfur to hydrogen sulfide which is removed. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C15 through C50 and produces a finished oil with a viscosity of greater than 19cSt at 40 °C.]
CAS-nummer
93763-11-2
EG-nummer
297-829-5
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
ZZS aardoliederivaten
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 3:48 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

De stof hoeft volgens CLP niet als kankerverwekkend te worden ingedeeld als kan worden aangetoond dat zij minder dan 3 % Dmso-extract bevat, gemeten volgens IP 346 „Determination of polycyclic aromatics in unused lubricating base oils and asphaltene free petroleum fractions — Dimethyl sulphoxide extraction refractive index method”, Institute of Petroleum, Londen. De stof kan dan echter toch een ZZS zijn. Andere componenten erin kunnen bijvoorbeeld schadelijk zijn voor de voortplanting of PBT (Persistent, Bioaccumulerend én Toxisch) zijn. Om te concluderen dat de stof geen ZZS is moet duidelijk zijn dat het geen van deze componenten bevat.

1:

De meeste aardolie- en steenkool derivaten zijn niet als ZZS opgenomen in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer. Alleen als deze producten minder dan 0,1% aan ZZS componenten bevatten, kan stofklasse gO.2 worden aangehouden. Als er meer dan 0,1% ZZS componenten aanwezig zijn, moet het product als ZZS worden beschouwd. Bij de aanwezigheid van vluchtige ZZS-componenten adviseren we de stofklasse MVP 2 te hanteren; bij de aanwezigheid van niet-vluchtige ZZS-componenten adviseren we de stofklasse MVP 1 te hanteren. Voor meer gedetailleerde criteria voor stoffen en mengsels met een ZZS-component zie: rvs.rivm.nl/stoffenlijsten/Zeer-Zorgwekkende-Stoffen/ZZS-in-mengels. Advies voor vergunningverlening voor mengsels en stoffen met ZZS-bestanddelen wordt gegeven op de website van InfoMil: www.infomil.nl/onderwerpen/lucht-water/zeer-zorgwekkende/mengsels-zzs/

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 3:48 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 3:48 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 3:48 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR volgens CLP
Extracten (aardolie), met oplosmiddel van was ontdane zwaar paraffinisch zwaar destillaat-oplosmiddel-, met waterstof ontzwaveld; Aromatisch extract van destillaat (bewerkt); [Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen uit een met solvent van was ontdane aardoliegrondstof door behandeling met waterstof om organische zwavel om te zetten in waterstofsulfide dat wordt verwijderd. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend C15 tot en met C50 en vormt een voltooide olie met een viscositeit groter dan 19cSt bij 40°C.]
(93763-11-2)
Specifieke naam CMR extracten (aardolie), met oplosmiddel van was ontdane paraffinisch zwaar destillaat-oplosmiddel-, met waterstof ontzwaveld; aromatisch extract van destillaat (bewerkt); [een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen uit de met oplosmiddel van was ontdane aardoliegrondstof door behandeling met waterstof om organische zwavel om te zetten in waterstofsulfide dat wordt verwijderd. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C15 tot en met C50, en vormt een voltooide olie met een viscositeit groter dan 19 cSt bij 40 oC.]
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

De geharmoniseerde indeling van de stof als kankerverwekkend is van toepassing, tenzij kan worden aangetoond dat zij minder dan 3 % dimethylsulfoxide-extract bevat, gemeten volgens IP 346 (“Determination of polycyclic aromatics in unused lubricating base oils and asphaltene free petroleum fractions — Dimethyl sulphoxide extraction refractive index method”, Institute of Petroleum, Londen), in welk geval ook voor die gevarenklasse de stof overeenkomstig titel II van deze verordening wordt ingedeeld.