ZZS steenkoolderivaten - Detail ZZS-lijst Risico's van Stoffen

Zeer Zorgwekkende Stoffen: steenkoolderivaten

Versie
03-05-2024
Bron
website "Risico's van stoffen": rvs.rivm.nl

Hieronder vindt u alle Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) uit deze groep, die in het Risico’s van stoffen zoeksysteem zijn opgenomen. Een stof kan in meer groepen vallen.

U kunt de lijst printen (op papier of als PDF) via de printfunctie van de browser. U kunt de lijst exporteren voor gebruik in een spreadsheet via de knop "Download deze lijst". Bekijk de print en download instructies.

Lees meer over ZZS.

Vragen of opmerkingen over de lijst kunt u indienen via de Helpdesk "Risico's van stoffen".

CAS-nummer EG-nummer Nederlandse stofnaam Engelse stofnaam ZZS volgens EU gevaarsindeling ZZS volgens REACH SVHC ZZS volgens REACH Restricties ZZS volgens KRW ZZS volgens OSPAR ZZS volgens EU-POP Verordening Stofklasse voor luchtemissies Emissiegrenswaarde Datum toevoeging Voetnoot
90640-88-3 292-610-0 Alkalisch extract, Destillaten (koolteer), lichte oliën alkalische extracten Het waterig extract uit fenololie dat wordt verkregen door te wassen met alkali, zoals verdund natriumhydroxide. Bestaat voornamelijk uit de alkalizouten van verschillende fenolverbindingen. Distillates (coal tar), light oils, alk. exts., Alkaline Extract [The aqueous extract from carbolic oil produced by an alkaline wash such as aqueous sodium hydroxide. Composed primarily of the alkali salts of various phenolic compounds.] Ja 2-12-2013 1, 3, 4
90640-89-4 292-611-6 Alkalisch extract, Destillaten (koolteer), naftaleenoliën alkalische extracten Het waterig extract uit naftaleenolie dat wordt verkregen door te wassen met alkali, zoals verdund natriumhydroxide. Bestaat voornamelijk uit de alkalizouten van verschillende fenolverbindingen. Distillates (coal tar), naphthalene oils, alk. exts., Alkaline Extract [The aqueous extract from naphthalene oil produced by an alkaline wash such as aqueous sodium hydroxide. Composed primarily of the alkali salts of various phenolic compounds.] Ja 2-12-2013 1, 3, 4
65996-83-0 266-017-2 Alkalisch extract, Extracten koolteerolie, alkalische, Het extract van koolteerolie dat wordt verkregen door te wassen met alkali, zoals verdund natriumhydroxide. Bestaat voornamelijk uit de alkalizouten van verschillende fenolverbindingen. Extracts, coal tar oil alk., Alkaline Extract [The extract from coal tar oil produced by an alkaline wash such as aqueous sodium hydroxide. Composed primarily of the alkali salts of various phenolic compounds.] Ja 2-12-2013 1, 3, 4
68815-21-4 272-361-4 Alkalisch extract, Teerzuren kresyl-, natriumzouten loogoplossingen Tar acids, cresylic, sodium salts, caustic solns., Alkaline Extract Ja 2-12-2013 1, 3, 4
91995-14-1 295-274-3 Anthraceen olie, extractie-residu, Een complexe verzameling koolwaterstoffen uit de van base ontdane fractie verkregen door de destillatie van koolteer, met een kooktraject van ongeveer 325°C tot 365°C. Bevat voornamelijk antraceen fenantreen en alkylderivaten daarvan. antraceenolie, zuur extract Anthracene oil, acid ext., Anthracene Oil Extract Residue [A complex combination of hydrocarbons from the base-freed fraction obtained from the distillation of coal tar and boiling in the range of approximately 325 °C to 365 °C (617 °F to 689 °F). It contains predominantly anthracene and phenanthrene and their alkyl derivatives.] Ja 2-12-2013 1, 4
90640-80-5 292-602-7 antraceenolie anthracene oil Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 4
91995-17-4 295-278-5 antraceenolie, antraceenpasta, lichte destillatiefracties anthracene oil, anthracene paste, distn. lights Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 3, 4
90640-81-6 292-603-2 antraceenolie, fractie [De antraceenrijke vaste stof die wordt verkregen door de kristallisatie en centrifugatie van antraceenolie. Bestaat voornamelijk uit antraceen carbazool en fenantreen. antraceenolie, antraceenpasta] anthracene oil fraction [The anthracene-rich solid obtained by the crystallization and centrifuging of anthracene oil. It is composed primarily of anthracene, carbazole and phenanthrene.]. anthracene oil, anthracene paste Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 3, 4
90640-82-7 292-604-8 antraceenolie, fractie [De olie die resteert na de verwijdering, door middel van een kristallisatieproces, van een antraceenrijke vaste stof (antraceenpasta) uit antraceenolie. Bestaat voornamelijk uit aromatische verbindingen met twee, drie of vier ringen] anthracene oil, anthracene-low, anthracene Oil Fraction [The oil remaining after the removal, by a crystallization process, of an anthracene-rich solid (anthracene paste) from anthracene oil. It is composed primarily of two, three and four membered aromatic compounds.] Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 3, 4
91995-15-2 295-275-9 antraceenolie, fractie [Een complexe verzameling koolwaterstoffen uit de destillatie van antraceen die wordt verkregen door de kristallisatie van antraceenolie uit bitumineuze hoge-temperatuur-teer, met een kooktraject van ongeveer 330 °C tot 350 °C. Bevat hoofdzakelijk antraceen carbazool en fenantreen] anthracene oil, anthracene paste, anthracene fraction. anthracene Oil Fraction [a complex combination of hydrocarbons from the distillation of anthracene obtained by the crystallization of anthracene oil from bituminous high temperature tar and boiling in the range of 330°C to 350°C (626°F to 662°F). It contains chiefly anthracene, carbazole and phenanthrene.] Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 3, 4
91995-16-3 295-276-4 antraceenolie, fractie, Een complexe verzameling koolwaterstoffen uit de destillatie van antraceen die wordt verkregen door de kristallisatie van antraceenolie uit bitumineuze hoge-temperatuur-teer, met een kooktraject van ongeveer 350 °C tot 360 °C. Bevat hoofdzakelijk antraceen carbazool en fenantreen. antraceenolie, antraceenpasta, carbazoolfractie anthracene oil, anthracene paste, carbazole fraction, anthracene Oil Fraction [a complex combination of hydrocarbons from the distillation of anthracene obtained by crystallization of anthracene oil from bituminous coal high temperature tar and boiling in the approximate range of 350°C to 360°C (662°F to 680°F). It contains chiefly anthracene, carbazole and phenanthrene.] Ja 2-12-2013 1, 3, 4
92061-92-2 295-505-8 antraceenolie, fractie, Het residu van de fractionele destillatie van ongezuiverd antraceen met een kooktraject van ongeveer 340 °C tot 400 °C. Bestaat voornamelijk uit tri- en polycyclische aromatische en heterocyclische koolwaterstoffen. residuen (koolteer), antraceenolie, destillatie- Residues (coal tar), anthracene oil distn., Anthracene Oil Fraction [The residue from the fraction distillation of crude anthracene boiling in the approximate range of 340°C to 400°C (644°F to 752°F). It consists predominantly of tri- and polynuclear aromatic and heterocyclic hydrocarbons.] Ja 2-12-2013 1, 3, 4
65996-88-5 266-023-5 Benzolvoorloop (kool), Het destillaat van lichte olie uit de cokesoven met een destillatietraject beneden ongeveer 100 °C. Bestaat voornamelijk uit C4 tot C6 alifatische koolwaterstoffen. Lichte olie, herdestillaat, laagkokende fractie benzol forerunnings (coal), Light Oil Redistillate, low boiling [The distillate from coke oven light oil having an approximate distillation range below 100°C (212°F). Composed primarily of C4 to C6 aliphatic hydrocarbons.] Ja 2-12-2013 1, 3
84989-11-7 284-900-0 Benzol-wasolie, destillaat, Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door kristallisatie van teerolie. Bestaat uit aromatische en polycyclische koolwaterstoffen voornamelijk fluoreen en enig acenafteen. destillaten (koolteer), lichte fractie, rijk aan fluoreen Distillates (coal tar), upper, fluorene-rich, Wash Oil Redistillate [A complex combination of hydrocarbons obtained by the crystallization of tar oil. It consists af aromatic and polycyclic hydrocarbons primarily fluorene and some acenaphthene.] Ja 2-12-2013 1, 4
84989-10-6 284-899-7 Benzol-wasolie, destillaat, Een complexe verzameling van koolwaterstoffen die wordt verkregen door de kristallisatie van teerolie. Bestaat uit aromatische polycyclische koolwaterstoffen voornamelijk difenyl dibenzofuran en acenafteen. destillaten (koolteer), lichte fractie, fluoreenvrij Distillates (coal tar), upper, fluorene-free, Wash Oil Redistillate [A complex combination of hydrocarbons obtained by the crystallization of tar oil. It consists of aromatic polycyclic hydrocarbons, primarily diphenyl, dibenzofuran and acenaphthene.] Ja 2-12-2013 1, 4
92062-20-9 295-535-1 Cokes- en as-bevattende vaste residuen die worden afgescheiden bij destillatie en thermische behandeling van uit bitumineuze kool afkomstige hoge-temperatuur-teer in destillatie-installaties en opslagtanks. Bestaat voornamelijk uit koolstof en bevat een kleine hoeveelheid heteroverbindingen alsmede asbestanddelen. Steenkoolteer, vaste behanddelen teer, kool hoge temperatuur, destillatie- en opslagresiduen Tar, coal, high-temp., distn. and storage residues, Coal Tar Solids Residue [Coke- and ash-containing solid residues that separate on distillation and thermal treatment of bituminous coal high temperature tar in distillation installations and storage vessels. Consists predominantly of carbon and contains a small quantity of hetero compounds as well as ash components.] Ja 2-12-2013 1, 4
8001-58-9 232-287-5 creosoot creosote Ja 2-12-2013 1
90640-85-0 292-606-9 creosootolie, acenafteenfractie, acenafteenvrij, De olie die resteert na verwijdering door een kristallisatieproces van acenafteen uit acenafteenolie afkomstig uit koolteer. Bestaat voornamelijk uit naftaleen en alkylnaftalenen. Wasolie, herdestillaat creosote oil, acenaphthene fraction, acenaphthene-free, Wash Oil Redistillate [The oil remaining after removal by a crystallization process of acenaphthene from acenaphthene oil from coal tar. Composed primarily of naphthalene and alkylnaphthalenes.] Ja 2-12-2013 1, 4
90640-84-9 292-605-3 creosootolie, acenafteenfractie, Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door de destillatie van koolteer, met een kooktraject van ongeveer 240°C tot 280°C. Bestaat voornamelijk uit acenafteen naftaleen en alkylnaftaleen. Wasolie creosote oil, acenaphthene fraction, Wash Oil [A complex combination of hydrocarbons produced by the distillation of coal tar and boiling in the range of approximately 240°C to 280°C (464°F to 536°F). Composed primarily of acenaphthene, naphthalene and alkyl naphthalene.] Ja 2-12-2013 1, 4
61789-28-4 263-047-8 creosootolie, Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door de destillatie van koolteer. Bestaat voornamelijk uit aromatische koolwaterstoffen en kan aanzienlijke hoeveelheden teerzuren en teerbasen bevatten. Het destillatietraject ligt ongeveer tussen 200°C en 325°C. creosote oil [A complex combination of hydrocarbons obtained by the distillation of coal tar. It consists primarily of aromatic hydrocarbons and may contain appreciable quantities of tar acids and tar bases. It distills at the approximate range of 200°C to 325°C (392°F to 617°F).] Ja 2-12-2013 1, 4
70321-79-8 274-565-9 creosootolie, hoogkokend destillaat, De hoogkokende destillatiefractie die wordt verkregen door bitumineuze kool bij hoge temperatuur te fenoliseren en die verder wordt gezuiverd om een overmaat kristallijne zouten te verwijderen. Bestaat voornamelijk uit creosootolie waaruit enkele normale polycyclische aromatische zouten bestanddelen van koolteerdestillaten zijn verwijderd. Kristalvrij bij ongeveer 5°C. Wasolie creosote oil, high-boiling distillate, Wash Oil [The high-boiling distillation fraction obtained from the high temperature carbonization of bituminous coal which is further refined to remove excess crystalline salts. It consists primarily of creosote oil with some of the normal polynuclear aromatic salts, which are components of coal tar distillates, removed. It is crystal free at approximately 5°C (41°F).] Ja 2-12-2013 1, 4
70321-80-1 274-566-4 creosootolie, laagkokend destillaat, De laagkokende destillatiefractie die wordt verkregen door bitumineuze kool bij hoge temperatuur te verkooksen en die verder wordt gezuiverd om een overmaat kristallijne zouten te verwijderen. Bestaat voornamelijk uit creosootolie waaruit enkele normale polycyclische aromatische zouten bestanddelen van koolteerdestillaten zijn verwijderd. Kristalvrij bij ongeveer 38°C. Wasolie creosote oil, low-boiling distillate, Wash Oil [The low-boiling distillation fraction obtained from the high temperature carbonization of bituminous coal, which is further refined to remove excess crystalline salts. It consists primarily of creosote oil with some of the normal polynuclear aromatic salts, which are components of coal tar distillate, removed. It is crystal free at approximately 38°C (100°F).] Ja 2-12-2013 1, 4
92062-34-5 295-549-8 De combinatie van afvalstoffen die wordt gevormd door de verkooksing van bitumineuze koolteerpek. Bestaat voornamelijk uit koolstof. Steenkoolteer, vaste bestanddelen vaste afvalstoffen verkooksing van koolteerpek Waste solids, coal-tar pitch coking, Coal Tar Solids Residue [The combination of wastes formed by the coking of bituminous coal tar pitch. It consists predominantly of carbon.] Ja 2-12-2013 1, 4
85029-51-2 285-076-5 De complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen uit voorfractionering (continue destillatie) van lichte olie uit de cokesoven. Bestaat voornamelijk uit naftaleen cumaroon en indeen en kookt boven 148 °C. Destillaten (kool), lichte olie uit de cokesoven naftaleenfractie, Naftaleenolie Distillates (coal), coke-oven light oil, naphthalene cut, Naphthalene Oil [The complex combination of hydrocarbons obtained from prefractionation (continuous distillation) of coke oven light oil. It consists predominantly of naphthalene, coumarone and indene and boils above 148°C (298°F).] Ja 2-12-2013 1, 3, 4
68391-11-7 269-929-9 De complexe verzameling polygealkyleerde pyridinen verkregen uit de destillatie van koolteer of als hoogkokend destillaat (boven ongeveer 150°C) uit de reactie van ammoniak met aceetaldehyde, formaldehyde of paraformaldehyde. Pyridine, alkylderivaten Ruwe teerbasen Pyridine, alkyl derivs., Crude Tar Bases [The complex combination of polyalkylated pyridines derived from coal tar distillation or as high-boiling distillates approximately above 150°C (302°F) from the reaction of ammonia with acetaldehyde, formaldehyde or paraformaldehyde.] Ja 2-12-2013 1, 3
92062-27-6 295-541-4 De destillatiefractie met een kooktraject van ongeveer 180°C tot 200°C die afkomstig is uit de ruwe basen die worden verkregen door de verwijdering van fenolen en basen uit de gefenoliseerde olie die afkomstig is uit de destillatie van koolteer. Bevat voornamelijk aniline, collidinen lutidinen en toluïdinen. Gedestilleerde teerbasen Teerbasen kool anilinefractie Tar bases, coal, aniline fraction, Distillate Bases [The distillation fraction boiling in the range of approximately 180 °C to 200 °C (356 °F to 392 °F) from the crude bases obtained by dephenolating and debasing the carbolated oil from the distillation of coal tar. It contains chiefly aniline, collidines, lutidines and toluidines.] Ja 2-12-2013 1, 3
92062-28-7 295-543-5 De destillatiefractie met een kooktraject van ongeveer 181°C tot 186°C die afkomstig is uit de ruwe basen die worden verkregen uit de geneutraliseerde zuurgeëxtraheerde basebevattende teerfracties die worden gevormd door de destillatie van bitumineuze koolteer. Bevat voornamelijk aniline en collidinen. Gedestilleerde teerbasen Teerbasen kool collidinefractie Tar bases, coal, collidine fraction, Distillate Bases [The distillation fraction boiling in the range of approximately 181 °C to 186 °C (356 °F to 367 °F) from the crude bases obtained from the neutralized, acid-extracted base-containing tar fractions obtained by the distillation of bituminous coal tar. It contains chiefly aniline and collidines.] Ja 2-12-2013 1, 3
90641-02-4 292-625-2 De eerste fractie uit de destillatie van voorfractioneringsbodemfracties, rijk aan aromatische koolwaterstoffen cumaroon naftaleen en indeen of gewassen fenololie. Kookt grotendeels beneden 145 °C. Bestaat voornamelijk uit alifatische en aromatische C7 en C8-koolwaterstoffen. Extractieresiduen (kool), lichte olie alkalisch destillatietopproducten Lichte olie, extractieresidu, laagkokende fractie Extract residues (coal), light oil alk., distn. overheads, Light Oil Extract Residues, low boiling [The first fraction from the distillation of aromatic hydrocarbons, coumarone, naphthalene and indene rich prefractionator bottoms or washed carbolic oil boiling substantially below 145°C (293°F). Composed primarily of C7 and C8 aliphatic and aromatic hydrocarbons.] Ja 2-12-2013 1, 3
84989-12-8 284-901-6 De extractieolie met een kooktraject van ongeveer 220 °C tot 265 °C uit alkalisch koolteerextractieresidu, geproduceerd door na destillatie te wassen met zuur, zoals verdund zwavelzuur, om teerbasen te verwijderen. Bestaat voornamelijk uit primaire alkylnaftalenen. Extractieoliën (kool), zuur, vrij van teerbasen Methylnaftaleenolie, extractieresidu Extract oils (coal), acidic, tar-base free, Methylnaphthalene Oil Extract Residue [The extract oil boiling in the range of approximately 220°C to 265°C (428°F to 509°F) from coal tar alkaline extract residue produced by an acidic wash such as aqueous sulfuric acid after distillation to remove tar bases. Composed primarily of alkylnaphthalenes.] Ja 2-12-2013 1, 3, 4
90640-90-7 292-612-1 De olie die resteert na de verwijdering van fenolverbindingen (teerzuren) uit afgegoten naftaleenolie door met alkali te wassen. Bestaat voornamelijk uit naftaleen en alkylnaftalenen. Destillaten (koolteer), naftaleenoliën naftaleenvrij, alkalische extracten Naftaleenolie, extractieresidu Distillates (coal tar), naphthalene oils, naphthalene-free, alk. exts., Naphthalene Oil Extract Residue [The oil remaining after the removal of phenolic compounds (tar acids) from drained naphthalene oil by an alkali wash. Composed primarily of naphthalene and alkyl naphthalenes.] Ja 2-12-2013 1, 3, 4
90641-01-3 292-624-7 De olie die wordt verkregen door alkalisch gewassen fenololie met zuur te wassen om de geringe hoeveelheden basische verbindingen (teerbasen) te verwijderen. Bestaat voornamelijk uit indeen indaan en alkylbenzenen. Extractieresiduen (kool), lichte olie alkalisch zuurextract, Fenololie, extractieresidu Extract residues (coal), light oil alk., acid ext., Carbolic Oil Extract Residue [The oil resulting from the acid washing of alkali-washed carbolic oil to remove the minor amounts of basic compounds (tar bases). Composed primarily of indene, indan and alkylbenzenes.] Ja 2-12-2013 1, 3
101316-49-8 309-855-7 De olie die wordt verkregen uit de condensatie van de dampen uit de warmtebehandeling van pek. Voornamelijk samengesteld uit aromatische verbindingen met twee tot vier ringen en heeft een kooktraject van ongeveer 200°C tot meer dan 400°C. Zware anthraceen olie, destillaten (koolteer), pek Distillates (coal tar), pitch, Heavy Anthracene Oil [The oil obtained from condensation of the vapors from the heat treatment of pitch. Composed primarily of two- to four-ring aromatic compounds boiling in the range of 200 °C to greater than 400 °C (392 °F to greater than 752 °F).] Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 2, 4
84989-05-9 284-893-4 De teerzuurfractie die wordt verkregen door destillatie van ongezuiverde teerzuren uit lage-temperatuur-koolteer, met een kooktraject van ongeveer 225 °C tot 320 °C. Bestaat voornamelijk uit polyalkylfenolen. Gedestilleerde fenolen Teerzuren polyalkylfenolfractie Tar acids, polyalkylphenol fraction, Distillate Phenols [The fraction of tar acids, recovered by distillation of low-temperature coal tar crude tar acids, having an approximate boiling range of 225°C to 320°C (437°F to 608°F). Composed primarily of polyalkylphenols.] Ja 2-12-2013 1, 3, 4
84989-06-0 284-895-5 De teerzuurfractie, rijk aan 2,4- en 2,5-dimethylfenol die wordt verkregen door destillatie van ongezuiverde teerzuren uit lage-temperatuur-koolteer. Gedestilleerde fenolen Teerzuren xylenolfractie Tar acids, xylenol fraction, Distillate Phenols [The fraction of tar acids, rich in 2,4- and 2,5-dimethylphenol, recovered by distillation of low-temperature coal tar crude tar acids.] Ja 2-12-2013 1, 3, 4
84989-03-7 284-891-3 De teerzuurfractie, rijk aan 3- en 4-ethylfenol die wordt verkregen door destillatie van ongezuiverde teerzuren uit lage-temperatuur koolteer. Gedestilleerde fenolen Teerzuren ethylfenolfractie Tar acids, ethylphenol fraction, Distillate Phenols [The fraction of tar acids, rich in 3- and 4-ethylphenol, recovered by distillation of low-temperature coal tar crude tar acids.] Ja 2-12-2013 1, 3, 4
84989-04-8 284-892-9 De teerzuurfractie, rijk aan 3- en 4-methylfenol die wordt verkregen door destillatie van ongezuiverde teerzuren uit lage-temperatuur-koolteer. Gedestilleerde fenolen Teerzuren methylfenolfractie Tar acids, methylphenol fraction, Distillate Phenols [The fraction of tar acid rich in 3- and 4-methylphenol, recovered by distillation of low-temperature coal tar crude tar acids.] Ja 2-12-2013 1, 3, 4
84989-07-1 284-896-0 De teerzuurfractie, rijk aan 3,5-dimethylfenol die wordt verkregen door destillatie van teerzuren uit lage-temperatuur-koolteer. Gedestilleerde fenolen Teerzuren 3,5-xylenolfractie Tar acids, 3,5-xylenol fraction, Distillate Phenols [The fraction of tar acids, rich in 3,5-dimethylphenol, recovered by distillation of low-temperature coal tar acids.] Ja 2-12-2013 1, 3, 4
90641-11-5 292-635-7 De vluchtige organische vloeistof die wordt gecondenseerd uit het gas dat vrijkomt bij de destructieve destillatie van kool bij lage temperatuur (minder dan 700 °C). Bestaat voornamelijk uit C6-10-koolwaterstoffen. Lichte olie, Lichte olie (kool), semi-verkooksingsproces Light oil (coal), semi-coking process, Fresh oil [The volatile organic liquid condensed from the gas evolved in the low-temperature (less than 700°C (1292°F)) destructive distillation of coal. Composed primarily of C6-10 hydrocarbons.] Ja 2-12-2013 1, 3
65996-78-3 266-012-5 De vluchtige organische vloeistof die wordt geëxtraheerd uit het gas dat vrijkomt bij de destructieve destillatie van kool bij hoge temperatuur (hoger dan 700 °C). Bestaat voornamelijk uit benzeen tolueen en xylenen. Kan kleinere hoeveelheden andere koolwaterstoffen bevatten. Lichte olie (kool), cokesoven Ruwe benzol Light oil (coal), coke-oven, Crude benzole [The volatile organic liquid extracted from the gas evolved in the high temperature (greater than 700°C (1292°F)) destructive distillation of coal. Composed primarily of benzene, toluene, and xylenes. May contain other minor hydrocarbon constituents.] Ja 2-12-2013 1, 3
94114-57-5 302-693-8 Destillaat dat wordt verkregen door de hydrogenering van de met waterstof gekraakte middenfractie van koolextract of de oplossing die wordt verkregen door extractie met vloeibaar oplosmiddel of superkritisch gas, met een kooktraject van ongeveer 180 °C tot 280 °C. Bestaat voornamelijk uit gehydrogeneerde bicyclische koolstofverbindingen en alkylderivaten daarvan overwegend C9 tot en met C14. Destillaten (kool), oplosmiddelextractie, waterstofgekraakte gehydrogeneerde middenfractie Distillates (coal), solvent extn., hydrocracked hydrogenated middle [Distillate from the hydrogenation of hydrocracked middle distillate from coal extract or solution produced by the liquid solvent extraction or supercritical gas extraction processes and boiling in the range of approximately 180°C to 280°C (356°F to 536°F). Composed primarily of hydrogenated two- ring carbon compounds and their alkyl derivatives having carbon numbers predominantly in the range of C9 through C14.] Ja 2-12-2013 1, 3
94114-53-1 302-689-6 Destillaten (kool), oplosmiddelextractie, waterstofgekraakt, Het destillaat dat wordt verkregen door het met waterstof kraken van koolextract of de oplossing die wordt verkregen door extractie met vloeibaar oplosmiddel of met superkritisch gas, met een kooktraject van ongeveer 30 °C tot 300 °C. Bestaat voornamelijk uit aromatische, gehydrogeneerde aromatische en nafteenverbindingen alkylderivaten daarvan en alkanen overwegend C4 tot en met C14. Bevat eveneens stikstof-, zwavel- en zuurstofhoudende aromatische en gehydrogeneerde aromatische verbindingen. Distillates (coal), solvent extn., hydrocracked [Distillate obtained by hydrocracking of coal extract or solution produced by the liquid solvent extraction or supercritical gas extraction processes and boiling in the range of approximately 30°C to 300°C (86°F to 572°F). Composed primarily of aromatic, hydrogenated aromatic and naphthenic compounds, their alkyl derivatives and alkanes with carbon numbers predominantly in the range of C4 through C14. Nitrogen, sulfur and oxygen-containing aromatic and hydrogenated aromatic compounds are also present.] Ja 2-12-2013 1, 3
94114-56-4 302-692-2 Destillaten (kool), oplosmiddelextractie, waterstofgekraakte middenfractie, Het destillaat dat wordt verkregen door het met waterstof kraken van koolextract of de oplossing die wordt verkregen door extractie met vloeibaar oplosmiddel of met superkritisch gas, met een kooktraject van ongeveer 180 °C tot 300 °C. Bestaat voornamelijk uit bicyclische aromatische, gehydrogeneerde aromatische en nafteenverbindingen alkylderivaten daarvan en alkanen overwegend C9 tot en met C14. Bevat eveneens stikstof-, zwavel- en zuurstofhoudende verbindingen. Distillates (coal), solvent extn., hydrocracked middle [Distillate obtained from the hydrocracking of coal extract or solution produced by the liquid solvent extraction or supercritical gas extraction processes and boiling in the range of approximately 180°C to 300°C (356°F to 572°F. Composed primarily of two-ring aromatic, hydrogenated aromatic and naphthenic compounds, their alkyl derivatives and alkanes having carbon numbers predominantly in the range of C9 through C14. Nitrogen, sulfur and oxygen-containing compounds are also present.] Ja 2-12-2013 1, 3
94114-52-0 302-688-0 Destillaten (kool), primaire, vloeibaar-oplosmiddelextractie, Het vloeibare product van de condensatie van de damp die vrijkomt bij het ontsluiten van kool in een vloeibaar oplosmiddeL met een kooktraject van ongeveer 30°C tot 300°C. Bestaat voornamelijk uit gedeeltelijk gehydrogeneerde gecondenseerde aromatische koolwaterstoffen aromatische stikstof-, zuurstof- en zwavelhoudende verbindingen en de alkylderivaten daarvan overwegend C4 tot en met C14. Distillates (coal), liq. solvent extn., primary [The liquid product of condensation of vapors emitted during the digestion of coal in a liquid solvent and boiling in the range of approximately 30°C to 300°C (86°F to 572°F). Composed primarily of partly hydrogenated condensed-ring aromatic hydrocarbons, aromatic compounds containing nitrogen, oxygen and sulfur, and their alkyl derivatives having carbon numbers predominantly in the range of C4 through C14.] Ja 2-12-2013 1, 3
91995-35-6 295-295-8 Destillaten (kool), residuele pyrolyseoliën uit koolteer, naftaleenoliën Geherdestilleerde fracties, Het herdestillaat dat wordt verkregen uit de fractionele destillatie van bitumineuze hoge-temperatuur-koolteer en residuele pyrolyseoliën met een kooktraject van ongeveer 190°C tot 270°C. Bestaat voornamelijk uit gesubstitueerde bicyclische aromaten. Distillates (coal), coal tar-residual pyrolysis oils, naphthalene oils, Redistillates [The redistillate obtained from the fractional distillation of bituminous coal high temperature tar and pyrolysis residual oils and boiling in the range of approximately 190°C to 270°C (374°F to 518°F). Composed primarily of substituted dinuclear aromatics.] Ja 2-12-2013 1, 3
121620-46-0 310-165-3 Destillaten (koolteer), benzolfractie, destillatieresiduen Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen uit de destillatie van ruwe benzol (hoge-temperatuur-koolteer). Kan een vloeistof zijn met een destillatietraject van ongeveer 150 °C tot 300 °C, of een vaste of halfvaste stof met een smeltpunt tot 70 °C. Bestaat voornamelijk uit naftaleen en alkylnaftalenen. Wasolie Distillates (coal tar), benzole fraction, distn. residues, Wash Oil [A complex combination of hydrocarbons obtained from the distillation of crude benzole (high temperature coal tar). It may be a liquid with the approximate distillation range of 150°C to 300°C (302°F to 572°F) or a semi-solid or solid with a melting point up to 70°C (158°F). It is composed primarily of naphthalene and alkyl naphthalenes.] Ja 2-12-2013 1, 3, 4
101896-26-8 309-984-9 Destillaten (koolteer), benzolfractie, rijk aan benzeen tolueen en xyleen Een residu dat afkomstig is uit de destillatie van ruwe benzol om benzolvoorfracties te verwijderen. Bestaat voornamelijk uit benzeen tolueen en xylenen met een kooktraject van ongeveer 75 °C tot 200 °C. Lichte olie, herdestillaat, laagkokende fractie Distillates (coal tar), benzole fraction, BTX-rich, Light Oil Redistillate, low boiling [A residue from the distillation of crude benzole to remove benzole fronts. Composed primarily of benzene, toluene and xylenes boiling in the range of approximately 75°C to 200°C (167°F to 392°F).] Ja 2-12-2013 1, 3
65996-91-0 266-026-1 destillaten (koolteer), bovenste distillates (coal tar), upper Ja 2-12-2013 1, 4
101794-90-5 309-971-8 Destillaten (koolteer), lichte oliën neutrale fractie. Lichte olie, extractieresidu, hoogkokende fractie, [Een destillaat dat afkomstig is uit de fractionele destillatie van hoge-temperatuur-koolteer. Bestaat voornamelijk uit alkylgesubstitueerde monocyclische aromatische koolwaterstoffen met een kooktraject van ongeveer 135°C tot 210°C. Kan bovendien onverzadigde koolwaterstoffen zoals indeen en cumaroon bevatten.] Distillates (coal tar), light oils, neutral fraction, Light Oil Extract Residues, high boiling [A distillate from the fractional distillation of high temperature coal tar. Composed primarily of alkyl-substituted one ring aromatic hydrocarbons boiling in the range of approximately 135°C to 210°C (275°F to 410°F). May also include unsaturated hydrocarbons such as indene and coumarone.] Ja 2-12-2013 1, 3
90640-87-2 292-609-5 Destillaten (koolteer), lichte oliën zuurextracten Deze olie is een complex mengsel van aromatische koolwaterstoffen voornamelijk indeen naftaleen cumaroon fenol en o-, m- en p-kresol met een kooktraject van 140°C tot 215°C. Lichte olie, extractieresidu, hoogkokende fractie Distillates (coal tar), light oils, acid exts., Light Oil Extract Residues, high boiling [This oil is a complex reaction mass of aromatic hydrocarbons, primarily indene, naphthalene, coumarone, phenol, and o-, m- and p-cresol and boiling in the range of 140°C to 215°C (284°F to 419°F).] Ja 2-12-2013 1, 3
84650-03-3 283-483-2 Destillaten (koolteer), lichte oliën. Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door destillatie van koolteer. Bestaat uit aromatische en andere koolwaterstoffen fenolverbindingen en aromatische stikstofverbindingen en heeft een destillatietraject van ongeveer 150°C tot 210°C. Fenololie Distillates (coal tar), light oils, Carbolic Oil [A complex combination of hydrocarbons obtained by distillation of coal tar. It consists of aromatic and other hydrocarbons, phenolic compounds and aromatic nitrogen compounds and distills at the approximate range of 150°C to 210°C (302°F to 410°F).] Ja 2-12-2013 1, 3
84650-04-4 283-484-8 destillaten (koolteer), naftaleenoliën distillates (coal tar), naphthalene oils Ja 2-12-2013 1, 3, 4
101794-91-6 309-972-3 Destillaten (koolteer), naftaleenoliën indool-methylnaftaleenfractie, Een destillaat dat afkomstig is uit de fractionele destillatie van hoge-temperatuur-koolteer. Bestaat voornamelijk uit indool en methylnaftaleen en heeft een kooktraject van ongeveer 235 °C tot 255 °C. Methylnaftaleenolie Distillates (coal tar), naphthalene oils, indole-methylnaphthalene fraction, Methylnaphthalene Oil [A distillate from the fractional distillation of high temperature coal tar. Composed primarily of indole and methylnaphthalene boiling in the range of approximately 235°C to 255°C (455°F to 491°F).] Ja 2-12-2013 1, 3, 4
101896-27-9 309-985-4 Destillaten (koolteer), naftaleenoliën methylnaftaleenfractie, Een destillaat dat afkomstig is uit de fractionele destillatie van hoge-temperatuur-koolteer. Bestaat voornamelijk uit gesubstitueerde bicyclische aromatische koolwaterstoffen en aromatische stikstofbasen en heeft een kooktraject van ongeveer 225°C tot 255°C. Methylnaftaleenolie Distillates (coal tar), naphthalene oils, methylnaphthalene fraction, Methylnaphthalene Oil [A distillate from the fractional distillation of high temperature coal tar. Composed primarily of substituted two ring aromatic hydrocarbons and aromatic nitrogen bases boiling in the range of approximately 225°C to 255°C (437°F to 491°F).] Ja 2-12-2013 1, 3, 4
84989-09-3 284-898-1 Destillaten (koolteer), naftaleenoliën naftaleenarm Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door kristallisatie van naftaleenolie. Bestaat voornamelijk uit naftaleen alkylnaftalenen en fenolverbindingen. Naftaleenolie, herdestillaat Distillates (coal tar), naphthalene oils, naphthalene-low, Naphthalene Oil Redistillate [A complex combination of hydrocarbons obtained by crystallization of naphthalene oil. Composed primarily of naphthalene, alkyl naphthalenes and phenolic compounds.] Ja 2-12-2013 1, 3, 4
91995-48-1 295-309-2 Destillaten (koolteer), naftaleenoliën zuurextracten Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door het van basen ontdoen van de methylnaftaleenfractie die wordt verkregen uit de destillatie van koolteer en die een kooktraject heeft van ongeveer 230 °C tot 255 °C. Bevat voornamelijk 1(2)-methylnaftaleen naftaleen dimethylnaftaleen en bifenyl. Methylnaftaleenolie, extractieresidu Distillates (coal tar), naphthalene oils, acid exts., Methylnaphthalene Oil Extract Residue [A complex combination of hydrocarbons obtained by debasing the methylnaphthalene fraction obtained by the distillation of coal tar and boiling in the range of approximately 230°C to 255°C (446°F to 491°F). Contains chiefly 1(2)-methylnaphthalene, naphthalene, dimethylnaphthalene and biphenyl.] Ja 2-12-2013 1, 3, 4
90640-86-1 292-607-4 Destillaten die worden verkregen uit de gefractioneerde destillatie van koolteer uit bitumineuze kool met een kooktraject van 240°C tot 400°C. Voornamelijk samengesteld uit tri- en polynucleaire koolwaterstoffen en heterocyclische verbindingen. Zware anthraceen olie, destillaten (koolteer), zware oliën Distillates (coal tar), heavy oils, Heavy Anthracene Oil [Distillate from the fractional distillation of coal tar of bituminous coal, with boiling range of 240 °C to 400 °C (464 °F to 752 °F). Composed primarily of tri- and polynuclear hydrocarbons and heterocyclic compounds.] Ja 2-12-2013 1
91995-49-2 295-310-8 Destillatie (koolteer), moederloog uit naftaleenoliekristallisatie, Een complexe verzameling organische verbindingen die wordt verkregen als een filtraat uit de kristallisatie van de naftaleenfractie uit koolteer, met een kooktraject van ongeveer 200 °C tot 230 °C. Bevat voornamelijk naftaleen thionafteen en alkylnaftalenen. Naftaleenolie, herdestillaat Distillates (coal tar), naphthalene oil crystn. mother liquor, Naphthalene Oil Redistillate [A complex combination of organic compounds obtained as a filtrate from the crystallization of the naphthalene fraction from coal tar and boiling in the range of approximately 200°C to 230°C (392°F to 446°F). Contains chiefly naphthalene, thionaphthene and alkylnaphthalenes.] Ja 2-12-2013 1, 3, 4
101316-86-3 309-888-7 Een aangezuurd alkalisch extract van bruinkoolteerdestillaat. Bestaat voornamelijk uit fenol en fenolhomologen. Ruwe fenolen Teerzuren bruinkool ruw Tar acids, brown-coal, crude, Crude Phenols [An acidified alkaline extract of brown coal tar distillate. Composed primarily of phenol and phenol homologs.] Ja 2-12-2013 1, 3, 4
94114-46-2 302-681-2 Een coherent poeder, samengesteld uit minerale stoffen uit kool en onopgeloste kool overblijvend na extractie van kool met een vloeibaar solvent. residuen (kool), vloeibaar solvent extracten Residues (coal), liq. solvent extn. [A cohesive powder composed of coal mineral matter and undissolved coal remaining after extraction of coal by a liquid solvent.] Ja 2-12-2013 1, 4
121620-48-2 310-167-4 Een complexe verzameling koolwaterstoffen die resteert na de verwijdering van naftaleen door middel van een kristallisatieproces, uit met alkali gewassen naftaleenolie. Bestaat voornamelijk uit naftaleen en alkylnaftalenen. Extractieresiduen (kool), naftaleenolie, alkalisch naftaleenarm Naftaleenolie, extractieresidu Extract residues (coal), naphthalene oil, alk., naphthalene-low, Naphthalene Oil Extract Residue [A complex combination of hydrocarbons remaining after the removal of naphthalene from alkali-washed naphthalene oil by a crystallization process. It is composed primarily of naphthalene and alkyl naphthalenes.] Ja 2-12-2013 1, 3, 4
121620-47-1 310-166-9 Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen bij het alkalisch wassen van naftaleenolie om fenolverbindingen (teerzuren) te verwijderen. Bestaat voornamelijk uit naftaleen en alkylnaftalenen. Extractieresiduen (kool), naftaleenolie, alkalisch Naftaleenolie, extractieresidu Extract residues (coal), naphthalene oil, alk., Naphthalene Oil Extract Residue [A complex combination of hydrocarbons obtained from the alkali washing of naphthalene oil to remove phenolic compounds (tar acids). It is composed of naphthalene and alkyl naphthalenes.] Ja 2-12-2013 1, 3, 4
97926-77-7 308-297-1 Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de behandeling van lignietcarbonisatie teer met bentoniet om sporenbestanddelen en onzuiverheden te verwijderen. Bestaat voornamelijk uit verzadigde vertakte en niet-vertakte koolwaterstoffen overwegend groter dan C12. Steenkoolteer extract, paraffinewassen (kool), bruinkool hoge temperatuur teer, behandeld met klei Paraffin waxes (coal), brown-coal high-temp tar, clay-treated, Coal Tar Extract [A complex combination of hydrocarbons obtained by the treatment of lignite carbonization tar with bentonite for removal of trace constituents and impurities. It consists predominantly of saturated straight and branched chain hydrocarbons having carbon numbers predominantly greater than C12.] Ja 2-12-2013 1, 4
97926-76-6 308-296-6 Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de behandeling van lignietcarbonisatie teer met geacti-veerde kool om sporenbestanddelen en onzuiverheden te verwijderen. Bestaat voornamelijk uit verzadigde vertakte en niet-vertakte koolwaterstoffen overwegend groter dan C12. Steenkoolteer extract, paraffinewassen (kool), bruinkool hoge temperatuur teer, behandeld met kool Paraffin waxes (coal), brown-coal high-temp. tar, carbon-treated, Coal Tar Extract [A complet combination of hydrocarbons obtained by the treatment of lignite carbonization tar with activated carbon for removal of trace constituents and impurities. It consists predominantly of saturated straight and branched chain hydrocarbons having carbon numbers predominantly greater than C12.] Ja 2-12-2013 1, 4
97926-78-8 308-298-7 Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de behandeling van lignietcarbonisatie teer met kiezelzuur om sporenbestanddelen en onzuiverheden te verwijderen. Bestaat voornamelijk uit verzadigde vertakte en niet-vertakte koolwaterstoffen overwegend groter dan C12. Steenkoolteer extract, paraffinewassen (kool), bruinkool hoge temperatuur teer, behandeld met kiezelzuur Paraffin waxes (coal), brown-coal high-temp tar, silicic acid-treated, Coal Tar Extract [A complex combination of hydrocarbons obtained by the treatment of lignite carbonization tar with silicic acid for removal of trace constituents and impurities. It consists predominantly of saturated straight and branched chain hydrocarbons having carbon numbers predominantly greater than C12.] Ja 2-12-2013 1, 4
84650-02-2 283-482-7 Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de destillatie van koolteer. Bestaat uit koolwaterstoffen overwegend C4 tot en met C10, met een destillatietraject van ongeveer 80°C tot 160°C. Lichte teerolie, destillaten (koolteer), benzolfractie Distillates (coal tar), benzole fraction, Light Oil [A complex combination of hydrocarbons obtained by the distillation of coal tar. It consists of hydrocarbons having carbon numbers primarily in the range of C4 to C10 and distilling in the approximate range of 80 °C to 160 °C (175 °F to 320 °F).] Ja 2-12-2013 1
101316-63-6 309-868-8 Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de herdestillatie van het destillaat van hoge-temperatuur-koolteer (teerzuur- en teerbase-vrij). Bestaat voornamelijk uit ongesubstitueerde en gesubstitueerde monocyclische aromatische koolwaterstoffen met een kooktraject van 85°C tot 195°C. Extractieresiduen (koolteer), benzolfractie alkalisch zuurextract, Lichte olie, extractieresidu, laagkokende fractie Extract residues (coal tar), benzole fraction alk., acid ext., Light Oil Extract Residues, low boiling [A complex combination of hydrocarbons obtained by the redistillation of the distillate of high temperature coal tar (tar acid and tar base free). It consists predominantly of unsubstituted and substituted mononuclear aromatic hydrocarbons boiling in the range of 85°C to 195°C (185°F to 383°F).] Ja 2-12-2013 1, 3
101794-75-6 309-957-1 Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen uit de pyrolyse van gemengde koolteerpek en polyethyleen. Voornamelijk samengesteld uit polycyclische aromatische koolwaterstoffen overwegend C20 tot en met C28, met een verwekingstraject van 100°C tot 220°C volgens DIN 52025. Pyrolise producten aromatische koolwaterstoffen C20-28-, polycyclisch afkomstig uit de pyrolyse van gemengde koolteerpek en polyethyleen Aromatic hydrocarbons, C20-28, polycyclic, mixed coal-tar pitch-polyethylene pyrolysis-derived. Pyrolysis Products [A complex combination of hydrocarbons obtained from mixed coal tar pitch-polyethylene pyrolysis. Composed primarily of polycyclic aromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C20 through C28 and having a softening point of 100 °C to 220 °C (212 °F to 428 °F) according to DIN 52025.] Ja 2-12-2013 1, 4
101794-76-7 309-958-7 Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen uit de pyrolyse van gemengde koolteerpek en polystyreen. Voornamelijk samengesteld uit polycyclische aromatische koolwaterstoffen overwegend C20 tot en met C28, met een verwekingstraject van 100°C tot 220°C volgens DIN 52025. Pyrolise producten aromatische koolwaterstoffen C20-28-, polycyclisch afkomstig uit de pyrolyse van gemengde koolteerpek en polystyreen Aromatic hydrocarbons, C20-28, polycyclic, mixed coal-tar pitch-polystyrene pyrolysis-derived, Pyrolysis Products [A complex combination of hydrocarbons obtained from mixed coal tar pitch-polystyrene pyrolysis. Composed primarily of polycyclic aromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C20 through C28 and having a softening point of 100 °C to 220 °C (212 °F to 428 °F) according to DIN 52025.] Ja 2-12-2013 1, 4
101794-74-5 309-956-6 Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen uit de pyrolyse van gemengde koolteerpek polyethyleen en polypropyleen. Voornamelijk samengesteld uit polycyclische aromatische koolwaterstoffen overwegend C20 tot en met C28, met een verwekingstraject van 100°C tot 220°C volgens DIN 52025. Pyrolise producten aromatische koolwaterstoffen C20-28-, polycyclisch afkomstig uit de pyrolyse van gemengde koolteerpek polyethyleen en polypropyleen Aromatic hydrocarbons, C20-28, polycyclic, mixed coal-tar pitch-polyethylene-polypropylene pyrolysis-derived, Pyrolysis Products [A complex combination hydrocarbons obtained from mixed coal tar pitch-polyethylene-polypropylene pyrolysis. Composed primarily of polycyclic aromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C20 through C28 and having a softening point of 100 °C to 220 °C (212 °F to 428 °F) according to DIN 52025.] Ja 2-12-2013 1, 4
92045-72-2 295-455-7 Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen uit lignietcarbonisatieteer door solventkristallisatie (solvent-ontoliën), door uitzweting of een adductieproces behandeld met waterstof in de aanwezigheid van een katalysator. Bestaat voornamelijk uit vertakte en niet-vertakte verzadigde koolwaterstoffen overwegend groter dan C12. Steenkoolteer extract, paraffinewassen (kool), bruinkool hoge temperatuur teer, waterstofbehandeld Paraffin waxes (coal), brown-coal-high-temp. tar, hydrotreated, Coal Tar Extract [A complex combination of hydrocarbons obtained from lignite carbonization tar by solvent crystallisation (solvent deoiling), by sweating or an adducting process treated with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists predominantly of straight and branched chain saturated hydrocarbons having carbon numbers predominantly greater than C12.] Ja 2-12-2013 1, 4
92045-71-1 295-454-1 Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen uit lignietcarbonisatieteer door solventkristallisatie (solvent-ontoliën), door uitzweting of een adductieproces. Bestaat voornamelijk uit vertakte en niet-vertakte verzadigde koolwaterstoffen overwegend groter dan C12. Steenkoolteer extract, paraffinewassen (kool), bruinkool hoge temperatuur teer Paraffin waxes (coal), brown-coal-high-temp. tar, Coal Tar Extract [A complex combination of hydrocarbons obtained from lignite carbonization tar by solvent crystallisation (solvent deoiling), by sweating or an adducting process. It consists predominantly of straight and branched chain saturated hydrocarbons having carbon numbers predominantly greater than C12.] Ja 2-12-2013 1, 4
122384-77-4 310-189-4 Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen uit de van basen ontdane destillatiefractie van koolteer, met een kooktraject van ongeveer 250°C tot 280°C. Bestaat voornamelijk uit bifenyl en isomere difenylnaftalenen. Extractieresiduen (kool), creosootolie, zure, Wasolie, extractieresidu Extract residues (coal), creosote oil acid, Wash Oil Extract Residue [A complex combination of hydrocarbons from the base-freed fraction from the distillation of coal tar, boiling in the range of approximately 250°C to 280°C (482°F to 536°F). It consists predominantly of biphenyl and isomeric diphenylnaphthalenes.] Ja 2-12-2013 1, 4
92062-26-5 295-540-9 Een complexe verzameling organische verbindingen die wordt verkregen uit bruinkool met een kooktraject van ongeveer 200 °C tot 230 °C. Bestaat voornamelijk uit fenolen en pyridinebasen. Gedestilleerde fenolen Teerzuren kresylhoudend Tar acids, cresylic, Distillate Phenols [A complex combination of organic compounds obtained from brown coal and boiling in the range of approximately 200°C to 230°C (392°F to 446°F). It contains chiefly phenols and pyridine bases.] Ja 2-12-2013 1, 3, 4
92062-22-1 295-536-7 Een complexe verzameling organische verbindingen die wordt verkregen uit de bruinkoolvergassing. Bestaat voornamelijk uit C6-10-hydroxyaromaatfenolen en homologen daarvan. Ruwe fenolen Teerzuren bruinkoolvergassing Tar acids, brown-coal gasification, Crude Phenols [A complex combination of organic compounds obtained from brown coal gasification. Composed primarily of C6-10 hydroxy aromatic phenols and their homologs.] Ja 2-12-2013 1, 3, 4
90669-57-1 292-651-4 Een complexe zwarte vaste of halfvaste stof die wordt verkregen uit de destillatie van een lage temperatuur-koolteer. Verweekt in het traject van 40°C tot 180°C. Voornamelijk samengesteld uit een complex mengsel van koolwaterstoffen. pek residu, pek koolteer, lage temperatuur Pitch, coal tar, low-temp, Pitch Residue [A complex black solid or semi-solid obtained from the distillation of a low temperature coal tar. It has a softening point within the approximate range of 40 °C to 180 °C (104 °F to 356 °F). Composed primarily of a complex mixture of hydrocarbons.] Ja 2-12-2013 1, 4
90669-58-2 292-653-5 Een complexe zwarte vaste stof die wordt verkregen door de warmte-behandeling van lage temperatuur-koolteerpek. Heeft een verwekingstraject van ongeveer 50°C tot 140°C. Voornamelijk samengesteld uit een complex mengsel van aromatische verbindingen. pek residu, geoxydeerd pek residu, thermisch behandeld pek koolteer, lage temperatuur, met warmte behandeld Pitch, coal tar, low-temp., heat-treated, Pitch Residue, oxidised. Pitch Residue, heat-treated [A complex black solid obtained by the heat treatment of low temperature coal tar pitch. It has a softening point within the approximate range of 50 °C to 140 °C (122 °F to 284 °F). Composed primarily of a complex mixture of aromatic compounds.] Ja 2-12-2013 1, 4
101316-87-4 309-889-2 Een destillaat uit lage-temperatuur-koolteer. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen fenolverbindingen en aromatische stikstofbasen met een kooktraject van ongeveer 160 °C tot 340 °C. Teerolie, hoogkokend Teeroliën kool lage temperatuur Tar oils, coal, low-temp., Tar Oil, high boiling [A distillate from low-temperature coal tar. Composed primarily of hydrocarbons, phenolic compounds and aromatic nitrogen bases boiling in the range of approximately 160°C to 340°C (320°F to 644°F).] Ja 2-12-2013 1, 3, 4
122070-79-5 310-170-0 Een neutrale olie, die wordt verkregen door het van basen en fenolen ontdoen van de olie afkomstig uit de destillatie van hoge-temperatuur-teer en pyrolyse-residuoliën met een kooktraject van 225 °C tot 255 °C. Bestaat voornamelijk uit gesubstitueerde bicyclische aromatische koolwaterstoffen. Extractie-oliën (kool), koolteer en pyrolyse-residuoliën naftaleenoliën Geherdestilleerde fracties Extract oils (coal), coal tar-residual pyrolysis oils, naphthalene oils, Redistillates [A neutral oil obtained by debasing and dephenolating the oil obtained from the distillation of high temperature tar and pyrolysis residual oils which has a boiliing range of 225°C to 255°C (437°F to 491°F). Composed primarily of substituted dinuclear aromatic hydrocarbons.] Ja 2-12-2013 1, 3
101316-83-0 309-885-0 Een olie die is gedestilleerd uit bruinkoolteer. Voornamelijk samengesteld uit alifatische, naftenische en één- tot drie-rings aromatische koolwaterstoffen de alkylderivaten daarvan heteroaromaten en één- en twee-rings fenolen met een kooktraject van ongeveer 150°C tot 360°C. teer, bruinkool Tar brown-coal [An oil distilled from brown-coal tar. Composed primarily of aliphatic, naphthenic and one- to three-ring aromatic hydrocarbons, their alkyl derivates, heteroaromatics and one- and two-ring phenols boiling in the range of approximately 150 °C to 360 °C (302 °F to 680 °F).] Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 2
101316-84-1 309-886-6 Een teer die wordt verkregen uit de carbonisatie bij lage temperatuur en vergassing bij lage temperatuur van bruinkool. Voornamelijk samengesteld uit alifatische, naftenische en cyclische aromatische koolwaterstoffen heteroaromatische koolwaterstoffen en cyclische fenolen. teer, bruinkool lage temperatuur Tar, brown-coal, low-temp. [A tar obtained from low temperature carbonization and low temperature gasification of brown coal. Composed primarily of aliphatic, naphthenic and cyclic aromatic hydrocarbons, heteroaromatic hydrocarbons and cyclic phenols.] Ja 2-12-2013 1
93821-38-6 298-725-2 Een zuur bezinksel dat als bijproduct gevormd wordt bij de zuivering met zwavelzuur van ruwe hoge-temperatuur-kool. Bestaat voornamelijk uit zwavelzuur en organische verbindingen. Extractieresiduen (kool), benzolfractie zuur, Lichte olie, extractieresidu, laagkokende fractie Extract residues (coal), benzole fraction acid, Light Oil Extract Residues, low boiling [An acid sludge by-product of the sulfuric acid refining of crude high temperature coal. Composed primarily of sulfuric acid and organic compounds.] Ja 2-12-2013 1, 3
122070-80-8 310-171-6 Extractieoliën (kool), koolteer en pyrolyse-residuoliën naftaleenolie, destillatieresiduen Geherdestilleerde fracties, Residu van de destillatie van van fenolen en basen ontdane, methylnaftaleenolie (afkomstig uit bitumineuze koolteer en pyrolyse-residuoliën) met een kooktraject van 240 °C tot 260 °C. Bestaat voornamelijk uit gesubstitueerde bicyclische aromatische en heterocyclische koolwaterstoffen. Extract oils (coal), coal tar residual pyrolysis oils, naphthalene oil, distn. residues, Redistillates [Residue from the distillation of dephenolated and debased methylnaphthalene oil (from bituminous coal tar and pyrolysis residual oils) with a boiling range of 240°C to 260°C (464°F to 500°F). Composed primarily of substituted dinuclear aromatic and heterocyclic hydrocarbons.] Ja 2-12-2013 1, 3
90640-99-6 292-622-6 Extractieoliën (kool), lichte olie, Het waterige extract dat wordt verkregen door alkalisch gewassen fenololie met zuur te wassen. Bestaat voornamelijk uit zure zouten van verschillende aromatische stikstofbasen zoals pyridine en chinoline en alkylderivaten daarvan. zuurextract Extract oils (coal), light oil, Acid Extract [The aqueous extract produced by an acidic wash of alkali-washed carbolic oil. Composed primarily of acid salts of various aromatic nitrogen bases including pyridine, quinoline and their alkyl derivatives.] Ja 2-12-2013 1, 3
91995-66-3 295-329-1 Extractieoliën (kool), residuele pyrolyseoliën uit koolteer, naftaleenolie, herdestillaat, Geherdestilleerde fracties, Het herdestillaat dat afkomstig is uit de fractionele destillatie van van basen en fenolen ontdane, methylnaftaleenolie die wordt verkregen uit bitumineuze hoge-temperatuur-koolteer en residuele pyrolyseoliën met een kooktraject van ongeveer 220°C tot 230°C. Bestaat voornamelijk uit ongesubstitueerde en gesubstitueerde bicyclische aromatische koolwaterstoffen. Extract oils (coal), coal tar-residual pyrolysis oils, naphthalene oil, redistillate, Redistillates [The redistillate from the fractional distillation of dephenolated and debased methylnaphthalene oil obtained from bituminous coal high temperature tar and pyrolysis residual oils boiling in the approximate range of 220°C to 230°C (428°F to 446°F). It consists predominantly of unsubstituted and substituted dinuclear aromatic hydrocarbons.] Ja 2-12-2013 1, 3
68937-63-3 273-077-3 Extractieoliën (kool), teerbase, collidinefractie, Gedestilleerde teerbasen Het extract dat wordt gevormd door de zure extractie van basen uit aromatische oliën die afkomstig zijn uit ruwe koolteer, neutralisatie alsmede destillatie van de basen. Bestaat voornamelijk uit collidinen aniline, toluïdinen lutidinen en xylidinen. Extract oils (coal), tar base, collidine fraction, Distillate Bases [The extract produced by the acidic extraction of bases from crude coal tar aromatic oils, neutralization, and distillation of the bases. Composed primarily of collidines, aniline, toluidines, lutidines, xylidines.] Ja 2-12-2013 1, 3
65996-86-3 266-020-9 Extractieoliën (kool), teerbasen Het extract uit het alkalisch extractieresidu van koolteerolie dat wordt verkregen door te wassen met zuur, zoals verdund zwavelzuur, na destillatie om naftaleen te verwijderen. Bestaat voornamelijk uit de zure zouten van verschillende aromatische stikstofbasen zoals pyridine en chinoline en alkylderivaten daarvan. zuurextract Extract oils (coal), tar base, Acid Extract [The extract from coal tar oil alkaline extract residue produced by an acidic wash such as aqueous sulfuric acid after distillation to remove naphthalene. Composed primarily of the acid salts of various aromatic nitrogen bases including pyridine, quinoline, and their alkyl derivatives.] Ja 2-12-2013 1, 3, 4
91995-61-8 295-323-9 Extractieresiduen (kool), benzolfractie alkalisch zuurextract, Het herdestillaat dat afkomstig is uit het destillaat, ontdaan van teerzuren en teerbasen uit bitumineuze hoge-temperatuur-koolteer en dat een kooktraject heeft van ongeveer 90°C tot 160°C. Bestaat voornamelijk uit benzeen tolueen en xylenen. Lichte olie, extractieresidu, laagkokende fractie Extract residues (coal), benzole fraction alk., acid ext., Light Oil Extract Residues, low boiling [The redistillate from the distillate, freed of tar acids and tar bases, from bituminous coal high temperature tar boiling in the approximate range of 90°C to 160°C (194°F to 320°F). It consists predominantly of benzene, toluene and xylenes.] Ja 2-12-2013 1, 3
90641-03-5 292-626-8 Extractieresiduen (kool), lichte olie alkalisch indeen-naftafractie, Het destillaat van voorfractioneringsbodemfracties, rijk aan aromatische koolwaterstoffen cumaroon naftaleen en indeen of gewassen fenololiën met een kooktraject van ongeveer 155 °C tot 180 °C. Bestaat voornamelijk uit indeen indaan en trimethylbenzenen. Lichte olie, extractieresidu, hoogkokende fractie Extract residues (coal), light oil alk., indene naphtha fraction, Light Oil Extract Residues, high boiling [The distillate from aromatic hydrocarbons, coumarone, naphthalene and indene rich prefractionator bottoms or washed carbolic oils, having an approximate boiling range of 155°C to 180°C (311°F to 356°F). Composed primarily of indene, indan and trimethylbenzenes.] Ja 2-12-2013 1, 3
101316-62-5 309-867-2 Extractieresiduen (kool), lichte olie alkalisch zuurextract, indeenfractie, Lichte olie, extractieresidu, middenfractie Extract residues (coal), light oil alk., acid ext., indene fraction, Light Oil Extract Residues, intermediate boiling Ja 2-12-2013 1, 3
90641-05-7 292-628-9 Extractieresiduen (kool), naftaleenolie alkalisch destillatieresiduen Het residu dat afkomstig is uit de destillatie van met alkali gewassen naftaleenolie, met een destillatietraject van ongeveer 220 °C tot 300 °C. Bestaat voornamelijk uit naftaleen alkylnaftalenen en aromatische stikstofbasen. Methylnaftaleenolie, extractieresidu Extract residues (coal), naphthalene oil alk., distn. residues, Methylnaphthalene Oil Extract Residue [The residue from the distillation of alkali-washed naphthalene oil having an approximate distillation range of 220°C to 300°C (428°F to 572°F). Composed primarily of naphthalene, alkylnaphthalenes and aromatic nitrogen bases.] Ja 2-12-2013 1, 3, 4
90641-04-6 292-627-3 Extractieresiduen (kool), naftaleenolie, alkalisch destillatietopproducten Het destillaat van met alkali gewassen naftaleenolie met een kooktraject van ongeveer 180°C tot 220°C. Bestaat voornamelijk uit naftaleen alkylbenzenen indeen en indaan. Naftaleenolie, extractieresidu Extract residues (coal), naphthalene oil alk., distn. overheads, Naphthalene Oil Extract Residue [The distillate from alkali-washed naphthalene oil having an approximate distillation range of 180°C to 220°C (356°F to 428°F). Composed primarily of naphthalene, alkylbenzenes, indene and indan.] Ja 2-12-2013 1, 3, 4
65996-87-4 266-021-4 Extractieresiduen (kool), teerolie alkalisch fenololie, extractieresidu, Het residu dat wordt verkregen uit koolteerolie door alkalisch te wassen bijvoorbeeld met verdund natriumhydroxide, na de verwijdering van ruwe koolteerzuren. Bestaat voornamelijk uit naftalenen en aromatische stikstofbasen. Extract residues (coal), tar oil alk., Carbolic Oil Extract Residue [The residue obtained from coal tar oil by an alkaline wash such as aqueous sodium hydroxide after the removal of crude coal tar acids. Composed primarily of naphthalenes and aromatic nitrogen bases.] Ja 2-12-2013 1, 3
90641-06-8 292-629-4 Extractieresiduen (kool), teerolie alkalisch gecarboneerd met ongebluste kalk behandeld Het product dat wordt verkregen door de behandeling van een alkalisch extract van koolteerolie met CO2 en CaO. Bestaat voornamelijk uit CaCO3, Ca(OH)2, Na2CO3 en andere organische en anorganische verontreinigingen. Ruwe fenolen Extract residues (coal), tar oil alk., carbonated, limed, Crude Phenols [The product obtained by treatment of coal tar oil alkaline extract with CO2 and CaO. Composed primarily of CaCO3, Ca(OH)2, Na2CO3 and other organic and inorganic impurities.] Ja 2-12-2013 1, 3, 4
73665-18-6 277-567-8 Extractieresiduen (kool), teerolie, alkalische, naftaleendestillatieresiduen Het residu dat wordt verkregen uit chemische olie die is geëxtraheerd na verwijdering van naftaleen door destillatie. Bestaat voornamelijk uit aromatische koolwaterstoffen met twee tot vier gecondenseerde ringen en aromatische stikstofbasen. Naftaleenolie, extractieresidu Extract residues (coal), tar oil alk., naphthalene distn. residues, Naphthalene Oil Extract Residue [The residue obtained from chemical oil extracted after the removal of naphthalene by distillation composed primarily of two to four membered condensed ring aromatic hydrocarbons and aromatic nitrogen bases.] Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 2, 3, 4
90641-00-2 292-623-1 Extract-oliën (kool), naftaleenoliën Het waterige extract dat wordt verkregen door wassen met zuur van alkalisch gewassen naftaleenolie. Bestaat voornamelijk uit zure zouten van uiteenlopende aromatische stikstofbasen met inbegrip van pyridine, chinoline en alkylderivaten daarvan. zuur extract Extract oils (coal), naphthalene oils, Acid Extract [The aqueous extract produced by an acidic wash of alkali-washed naphthalene oil. Composed primarily of acid salts of various aromatic nitrogen bases including pyridine, quinoline and their alkyl derivatives.] Ja 2-12-2013 1, 3, 4
65996-82-9 266-016-7 Fenololie, Het destillaat van hoge-temperatuur-koolteer, met een destillatietraject van ongeveer 130°C tot 250°C. Bestaat voornamelijk uit naftaleen alkylnaftalenen fenolverbindingen en aromatische stikstofbasen. Teeroliën kool Tar oils, coal, Carbolic Oil [The distillate from high temperature coal tar having an approximate distillation range of 130°C to 250°C (266°F to 410°F). Composed primarily of naphthalene, alkylnaphthalenes, phenolic compounds, and aromatic nitrogen bases.] Ja 2-12-2013 1, 3
94114-54-2 302-690-1 Fractie van het destillaat dat wordt verkregen door het met waterstof kraken van koolextraxt of de oplossing die wordt verkregen door extractie met vloeibaar oplosmiddel of met superkritisch gas, met een kooktraject van ongeveer 30 °C tot 180 °C. Bestaat voornamelijk uit aromatische, gehydrogeneerde aromatische en nafteenverbindingen alkylderivaten daarvan en alkanen overwegend C4 tot en met C9. Bevat eveneens stikstof-, zwavel- en zuurstofhoudende aromatische en gehydrogeneerde aromatische verbindingen. nafta (kool), oplosmiddelextractie, waterstofgekraakt Naphtha (coal), solvent extn., hydrocracked [Fraction of the distillate obtained by hydrocracking of coal extract or solution produced by the liquid solvent extraction or supercritical gas extraction processes and boiling in the range of approximately 30°C to 180°C (86°F to 356°F). Composed primarily of aromatic, hydrogenated aromatic and naphthenic compounds, their alkyl derivatives and alkanes with carbon numbers predominantly in the range of C4 to C9. Nitrogen, sulfur and oxygen-containing aromatic and hydrogenated aromatic compounds are also present.] Ja 2-12-2013 1, 3
94114-29-1 302-662-9 Gedestilleerde fenolen Het destillaat van de aanzuring van met alkali gewassen bruinkoolteerdestillaat, met een kooktraject van ongeveer 200 °C tot 230 °C. Bestaat voornamelijk uit m- en p-ethylfenol alsmede kresolen en xylenolen. Teerzuren bruinkool C2-alkylfenolfractie Tar acids, brown-coal, C2-alkylphenol fraction, Distillate Phenols [The distillate from the acidification of alkaline washed lignite tar distillate boiling in the range of approximately 200°C to 230°C (392°F to 446°F). Composed primarily of m- and p-ethylphenol as well as cresols and xylenols.] Ja 2-12-2013 1, 3, 4
68477-23-6 270-713-1 Gedestilleerde fenolen Het residu van de destillatie van lichte fenololie op het kooktraject van 235°C tot 355°C. Teerzuren residuen destillaten voorloop Tar acids, residues, distillates, first-cut, Distillate Phenols [The residue from the distillation in the range of 235°C to 355°C (481°F to 697°F) of light carbolic oil.] Ja 2-12-2013 1, 3, 4
96690-55-0 306-251-5 Gedestilleerde fenolen Het residu van de destillatie van ruwe fenol uit kool. Bestaat voornamelijk uit fenolen overwegend C8 tot en met C10, met een verwekingstraject van 60 °C tot 80 °C. Teerzuren destillatieresiduen Tar acids, distn. residues, Distillate Phenols [A residue from the distillation of crude phenol from coal. It consists predominantly of phenols having carbon numbers in the range of C8 through C10 with a softening point of 60°C to 80°C (140°F to 176°F).] Ja 2-12-2013 1, 3, 4
68555-24-8 271-418-0 Gedestilleerde fenolen Het residu van teerzuren afkomstig uit ruwe kool na verwijdering van fenol kresolen en xylenolen en fenolen met een hoger kookpunt. Een zwarte vaste stof met een smeltpunt van ongeveer 80°C. Bestaat voornamelijk uit polyalkylfenolen harsgommen en anorganische zouten. Teerzuren kresylhoudend residuen Tar acids, cresylic, residues, Distillate Phenols [The residue from crude coal tar acids after removal of phenol, cresols, xylenols and any higher boiling phenols. A black solid with a melting point approximately 80°C (176°F). Composed primarily of polyalkylphenols, resin gums, and inorganic salts.] Ja 2-12-2013 1, 3, 4
92062-29-8 295-544-0 Gedestilleerde teerbasen Het destillatieresidu dat achterblijft na de destillatie van de geneutraliseerde met zuur geëxtraheerde basehoudende teerfracties die worden verkregen door de destillatie van koolteer. Bevat voornamelijk aniline, collidinen chinoline, chinolinederivaten en toluïdinen. Teerbasen kool destillatieresiduen Tar bases, coal, distn. residues, Distillate Bases [The distillation residue remaining after the distillation of the neutralized, acid-extracted base-containing tar fractions obtained by the distillation of coal tars. It contains chiefly aniline, collidines, quinoline and quinoline derivatives and toluidines.] Ja 2-12-2013 1, 3, 4
92062-33-4 295-548-2 Gedestilleerde teerbasen Pyridinebasen met een kooktraject van ongeveer 125°C tot 160°C die worden verkregen door destillatie van geneutraliseerd zuurextract van de basebevattende teerfractie die wordt verkregen door de destillatie van bitumineuze koolteer. Bestaat voornamelijk uit lutidinen en picolinen. Teerbasen kool picolinefractie Tar bases, coal, picoline fraction, Distillate Bases [Pyridine bases boiling in the range of approximately 125°C to 160°C (257°F 320°F) obtained by distillation of neutralized acid extract of the base-containing tar fraction obtained by the distillation of bituminous coal tars. Composed chiefly of lutidines and picolines.] Ja 2-12-2013 1, 3
68513-87-1 271-020-7 Gedestilleerde teerbasen Teerbasen chinolinederivaten Tar bases, quinoline derivs., Distillate Bases Ja 2-12-2013 1, 3, 4
70321-67-4 274-560-1 Gedestilleerde teerbasen Teerbasen kool fractie van chinolinederivaten Tar bases, coal, quinoline derivs. fraction, Distillate Bases Ja 2-12-2013 1, 3, 4
91082-52-9 293-766-2 Gedestilleerde teerbasen Teerbasen kool lutidinefractie Tar bases, coal, lutidine fraction, Distillate Bases Ja 2-12-2013 1, 3
91082-53-0 293-767-8 Gedestilleerde teerbasen Teerbasen kool toluïdinefractie Tar bases, coal, toluidine fraction, Distillate Bases Ja 2-12-2013 1, 3
91082-50-7 293-764-1 Het bezinksel dat wordt verwijderd uit ruwe koolteeropslag. Voornamelijk samengesteld uit koolteer en koolstofhoudend deeltjesmateriaal. Steenkoolteer, vaste bestanddelen teer, kool opslagresiduen Tar, coal, storage residues, Coal Tar Solids Residue [The deposit removed from crude coal tar storages. Composed primarily of coal tar and carbonaceous particulate matter.] Ja 2-12-2013 1, 4
8007-45-2 232-361-7 Het bijprodukt van de destructieve destillatie van steenkool. Nagenoeg zwarte halfvaste stof. Een complexe verzameling van aromatische koolwaterstoffen fenolische verbindingen stikstofbasen en thiofeen. Koolteer, teer, steenkool Tar, coal, Coal tar [The by-product from the destructive distillation of coal. Almost black semisolid. A complex combination of aromatic hydro-carbons, phenolic compounds, nitrogen bases and thiophene.] Ja 2-12-2013 1
65996-89-6 266-024-0 Het condensatieprodukt dat wordt verkregen door afkoeling tot ongeveer omgevingstemperatuur van het gas dat vrijkomt bij de destructieve destillatie van kool bij hoge temperatuur (hoger dan 700°C). Een zwarte viskeuze vloeistof met een dichtheid groter dan water. Voornamelijk samengesteld uit een complex mengsel van aromatische koolwaterstoffen met gecondenseerde ringen. Kan ondergeschikte hoeveelheden fenolhoudende verbindingen en aromatische stikstofbasen bevatten. Koolteer, teer, kool hoge temperatuur Tar, coal, high-temp., Coal tar [The condensation product obtained by cooling, to approximately ambient temperature, the gas evolved in the high temperature (greater than 700 °C (1292 °F)) destructive distillation of coal. A black viscous liquid denser than water. Composed primarily of a complex mixture of condensed ring aromatic hydrocarbons. May contain minor amounts of phenolic compounds and aromatic nitrogen bases.] Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 2
65996-90-9 266-025-6 Het condensatieprodukt dat wordt verkregen door afkoeling tot ongeveer omgevingstemperatuur van het gas dat vrijkomt bij de destructieve destillatie van kool bij lage temperatuur (lager dan 700°C). Een zwarte viskeuze vloeistof met een grotere dichtheid dan water. Voornamelijk samengesteld uit aromatische koolwaterstoffen met gecondenseerde ringen fenolhoudende verbindingen en aromatische stikstofbasen en hun alkylderivaten. Petroleum teer, kool lage temperatuur Tar, coal, low-temp., Coal oil [The condensation product obtained by cooling, to approximately ambient temperature, the gas evolved in low temperature (less than 700 °C (1292 °F)) destructive distillation of coal. A black viscous liquid denser than water. Composed primarily of condensed ring aromatic hydrocarbons, phenolic compounds, aromatic nitrogen bases, and their alkyl derivatives.] Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 2
68990-61-4 273-615-7 Het condensatieprodukt dat wordt verkregen door koelen tot ongeveer omgevingstemperatuur, van het gas dat vrijkomt bij de destructieve destillatie bij hoge temperatuur (boven 700°C) van kool. Voornamelijk samengesteld uit een complex mengsel van aromatische koolwaterstoffen met gecondenseerde ringen en heeft een hoog gehalte aan vaste kool- en cokesachtige materialen. Steenkoolteer, vaste bestanddelen teer, kool-, hoge temperatuur, hoge gehaltes aan vaste stof Tar, coal, high-temp., high-solids, Coal Tar Solids Residue [The condensation product obtained by cooling, to approximately ambient temperature, the gas evolved in the high temperature (greater than 700 °C (1292 °F)) destructive distillation of coal. Composed primarily of a complex mixture of condensed ring aromatic hydrocarbons with a high solid content of coal-type materials.] Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 2, 4
91995-51-6 295-312-9 Het destillaat dat afkomstig is uit de destillatie van de pek die wordt verkregen uit bitumineuze hoge temperatuur teer. Voornamelijk samengesteld uit tri- en polynucleaire aromatische koolwaterstoffen met een kooktraject van ongeveer 300°C tot 470°C. Het produkt kan tevens hetero-atomen bevatten. Zware anthraceen olie, destillaten (koolteer), pek zware oliën Distillates (coal tar), pitch, heavy oils, Heavy Anthracene Oil [The distillate from the distillation of the pitch obtained from bituminous high temperature tar. Composed primarily of tri- and polynuclear aromatic hydrocarbons and boiling in the range of approximately 300 °C to 470 °C (572 °F to 878 °F). The product may also contain heteroatoms.] Ja 2-12-2013 1, 4
65996-79-4 266-013-0 Het destillaat dat wordt verkregen uit het alkalische extractieresidu van hoge-temperatuur-koolteer, lichte olie uit de cokesoven of koolteerolie, met een destillatietraject van ongeveer 130°C tot 210°C. Bestaat voornamelijk uit indeen en andere polycyclische ringsystemen die één aromatische ring bevatten. Kan fenolverbindingen en aromatische stikstofbasen bevatten. Lichte olie, extractieresidu, hoogkokende fractie, Solventnafta (kool) Solvent naphtha (coal), Light Oil Extract Residues, high boiling [The distillate from either high temperature coal tar, coke oven light oil, or coal tar oil alkaline extract residue having an approximate distillation range of 130°C to 210°C (266°F to 410°F). Composed primarily of indene and other polycyclic ring systems containing a single aromatic ring. May contain phenolic compounds and aromatic nitrogen bases.] Ja 2-12-2013 1, 3
94114-40-6 302-674-4 Het destillaat van bruinkoolteer, met een kooktraject van ongeveer 80°C tot 250°C. Bestaat voornamelijk uit alifatische en aromatische koolwaterstoffen en monobasische fenolen. Lichte olie, Teeroliën bruinkool Tar oils, brown-coal, Light Oil [The distillate from lignite tar boiling in the range of approximately 80°C to 250°C (176°F to 482°F). Composed primarily of aliphatic and aromatic hydrocarbons and monobasic phenols.] Ja 2-12-2013 1, 3
65996-92-1 266-027-7 Het destillaat van koolteer met een destillatietraject van ongeveer 100°C tot 450°C. Voornamelijk samengesteld uit aromatische koolwaterstoffen met twee- tot viervoudig condenseerde ringen fenolhoudende verbindingen en aromatische stikstofbasen. Zware anthraceen olie, destillaten (koolteer) Distillates (coal tar), Heavy Anthracene Oil [The distillate from coal tar having an approximate distillation range of 100 °C to 450 °C (212 °F to 842 °F). Composed primarily of two to four membered condensed ring aromatic hydrocarbons, phenolic compounds, and aromatic nitrogen bases.] Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 2, 4
91995-52-7 295-313-4 Het herdestillaat dat wordt verkregen uit de gefractioneerde destillatie van pekdestillaat en een kooktraject heeft van ongeveer 380°C tot 410°C. Voornamelijk samengesteld uit tri- en polynucleaire aromatische koolwaterstoffen en heterocyclische verbindingen. Zware anthraceen olie, destillaat, destillaten (koolteer), pek pyreenfractie Distillates (coal tar), pitch, pyrene fraction, Heavy Anthracene Oil Redistillate [The redistillate obtained from the fractional distillation of pitch distillate and boiling in the range of approximately 380 °C to 410 °C (7160 to 770 °F). Composed primarily of tri- and polynuclear aromatic hydrocarbons and heterocyclic compounds.] Ja 2-12-2013 1, 4
91995-42-5 295-304-5 Het herdestillaat dat wordt verkregen uit de gefractioneerde destillatie van pekdestillaat met een kooktraject van ongeveer 350°C tot 400°C. Bestaat voornamelijk uit tri- en polynucleaire aromaten en heterocyclische koolwaterstoffen. Zware anthraceen olie, destillaat, destillaten (koolteer), zware oliën pyreenfractie Distillates (coal tar), heavy oils, pyrene fraction, Heavy Anthracene Oil Redistillate [The redistillate obtained from the fractional distillation of pitch distillate boiling in the range of approximately 350 °C to 400 °C (662 °F to 752 °F). Consists predominantly of tri- and polynuclear aromatics and heterocyclic hydrocarbons.] Ja 2-12-2013 1, 4
94114-48-4 302-683-3 Het in wezen solvent-vrije produkt, verkregen bij de destillatie van het solvent van een gefilterde koolextractie oplossing, geproduceerd door kool op te lossen in een vloeibaar solvent. Een zwarte halfvaste stof, voornamelijk samengesteld uit een complexe verzameling aromatische koolwaterstoffen met gecondenseerde ringsystemen aromatische stikstofverbindingen fenolachtige verbindingen en andere aromatische zuurstofverbindingen en de alkylderivaten daarvan. koolvloeistoffen vloeibaar solvent-extracten Coal liquids, liq. solvent extn. [The substantially solvent-free product obtained by the distillation of the solvent from filtered coal extract solution produced by digesting coal in a liquid solvent. A black semi-solid, composed primarily of a complex combination of condensed-ring aromatic hydrocarbons, aromatic nitrogen compounds, aromatic sulfur compounds, phenolic compounds and other aromatic oxygen compounds, and their alkyl derivatives.] Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 2, 4
121575-60-8 310-162-7 Het met warmte behandelde residu van de destillatie van hoge-temperatuur-koolteer. Het is een zwarte vaste stof met een verwekingstraject van ongeveer 80°C tot 180°C. Voornamelijk samengesteld uit een complex mengsel van aromatische koolwaterstoffen met drie of meer gecondenseerde ringen. pek pek koolteer, hoge temperatuur, warmte-behandeld Pitch, coal tar, high-temp., heat-treated, Pitch [The heat treated residue from the distillation of high temperature coal tar. A black solid with an approximate softening point from 80 °C to 180 °C (176 °F to 356 °F). Composed primarily of a complex mixture of three or more membered condensed ring aromatic hydrocarbons.] Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 2, 4
90669-59-3 292-654-0 Het produkt dat wordt verkregen door het doorblazen met lucht, bij verhoogde temperatuur, van lage temperatuur-koolteerpek. Heeft een verwekingstraject van ongeveer 70°C tot 180°C. Voornamelijk samengesteld uit een complex mengsel van koolwaterstoffen. pek residu, geoxydeerd pek koolteer, lage temperatuur, geoxideerd Pitch, coal tar, low-temp., oxidized, Pitch Residue, oxidised [The product obtained by air-blowing, at elevated temperature, low-temperature coal tar pitch. It has a softening-point within the approximate range of 70 °C to 180 °C (158 °F to 356 °F). Composed primarily of a complex mixture of hydrocarbons.] Ja 2-12-2013 1, 4
94114-47-3 302-682-8 Het produkt verkregen na filtratie van minerale stoffen uit kool en onopgeloste kool van een koolextract oplossing geproduceerd door kool op te lossen in een vloeibaar solvent. Een zwarte, viskeuze, zeer complexe vloeibare combinatie, voornamelijk samengesteld uit aromatische en gedeeltelijk gehydrogeneerde aromatische koolwaterstoffen aromatische stikstofverbindingen aromatische zwavelverbindingen fenolische en andere aromatische zuurstofverbindingen en de alkylderivaten daarvan. koolvloeistoffen vloeibaar solventextractie oplossing Coal liquids, liq. solvent extn. soln. [The product obtained by filtration of coal mineral matter and undissolved coal from coal extract solution produced by digesting coal in a liquid solvent. A black, viscous, highly complex liquid combination composed primarily of aromatic and partly hydro-genated aromatic hydrocarbons, aromatic nitrogen compounds, aromatic sulfur compounds, phenolic and other aromatic oxygen compounds and their alkyl derivatives.] Ja 2-12-2013 1, 4
65996-84-1 266-018-8 Het reactieproduct dat wordt verkregen door extractieolie uit koolteerbase met een alkalische oplossing, zoals verdund natriumhydroxide, te neutraliseren om de vrije basen te verkrijgen. Bestaat voornamelijk uit organische basen zoals acridine, fenantridine, pyridine, chinoline en hun alkylderivaten. Ruwe teerbasen Teerbasen kool ruw Tar bases, coal, crude, Crude Tar Bases [The reaction product obtained by neutralizing coal tar base extract oil with an alkaline solution, such as aqueous sodium hydroxide, to obtain the free bases. Composed primarily of such organic bases as acridine, phenanthridine, pyridine, quinoline and their alkyl derivatives.] Ja 2-12-2013 1, 3, 4
91697-23-3 294-285-0 Het residu dat afkomstig is van de tolueenextractie van gedroogde bruinkool. Steenkoolteer extract, extractresiduen (kool), bruin Extract residues (coal), brown, Coal Tar Extract [The residue from extraction of dried coal.] Ja 2-12-2013 1, 4
90641-12-6 292-636-2 Het residu dat resteert uit de destillatie van herwonnen nafta. Bestaat voornamelijk uit naftaleen en condensatieproducten van indeen en styreen. Lichte olie, herdestillaat, hoogkokende fractie, Nafta (kool), destillatieresiduen Naphtha (coal), distn. residues, Light Oil Redistillate, high boiling [The residue remaining from the distillation of recovered naphtha. Composed primarily of naphthalene and condensation products of indene and styrene.] Ja 2-12-2013 1, 3
92061-93-3 295-506-3 Het residu van de fractionele destillatie van wasolie, met een kooktraject van ongeveer 270°C tot 330°C. Bestaat voornamelijk uit bicyclische aromatische en heterocyclische koolwaterstoffen. Residuen (koolteer), creosootolie-destillatie, Wasolie, herdestillaat Residues (coal tar), creosote oil distn., Wash Oil Redistillate [The residue from the fractional distillation of wash oil boiling in the approximate range of 270°C to 330°C (518°F to 626°F). It consists predominantly of dinuclear aromatic and heterocyclic hydrocarbons.] Ja 2-12-2013 1, 4
94114-13-3 302-650-3 Het residu, verkregen tvdens de destillatie van hoogkokende fracties uit hoge temperatuur teer uit bitumineuze kool en/of pek-cokes-olie, met een verwekingspunt van 140°C tot 170°C volgens DIN 52025. Bestaat voornamelijk uit tri- en meerkernige aromatische verbindingen die ook heteroatomen bevatten. pek destillaat, pek koolteer, hoge temperatuur, secundair Pitch, coal tar, high-temp., secondary, Pitch Redistillate [The residue obtained during the distillation of high boiling fractions from bituminous coal high temperature tar and/or pitch coke oil, with a softening point of 140 °C to 170 °C (284 °F to 392 °F) according to DIN 52025. Composed primarily of tri- and polynuclear aromatic compounds which also contain heteroatoms.] Ja 2-12-2013 1, 4
122384-78-5 310-191-5 lagetemperatuurkoolteerolie, alkalische low temperature tar oil, alkaline Ja 2-12-2013 1, 3, 4
85536-17-0 287-498-5 Lichte olie, herdestillaat, laagkokende fractie, Oplosmiddelnafta (kool), licht Solvent naphtha (coal), light, Light Oil Redistillate, low boiling Ja 2-12-2013 1, 3
85536-19-2 287-500-4 Lichte olie, herdestillaat, middenfractie, Oplosmiddelnafta (kool), cumaroon -styreen bevattend Solvent naphtha (coal), coumarone-styrene contg., Light Oil Redistillate, intermediate boiling Ja 2-12-2013 1, 3
94114-55-3 302-691-7 Motorbrandstof, geproduceerd door het omvormen van de gezuiverde naftafractie van de produkten van het met waterstof kraken van koolextract of de oplossing geproduceerd door het vloeibaar solvent extractie- of het superkritisch gas extractieproces, met een kooktraject van ongeveer 30°C tot 180°C. Bestaat voornamelijk uit aromatische en naftenische verbindingen en alkylderivaten daarvan en alkylkoolwaterstoffen overwegend C4 tot en met C9. gasolie, kool solventextractie, met waterstof gekraakte nafta Gasoline, coal solvent extn., hydrocracked naphtha [Motor fuel produced by the reforming of the refined naphtha fraction of the products of hydrocracking of coal extract or solution produced by the liquid solvent extraction or supercritical gas extraction processes and boiling in the range of approximately 30 °C to 180 °C (86 °F to 356 °F). Composed primarily of aromatic and naphthenic hydrocarbons, their alkyl derivatives and alkyl hydrocarbons having carbon numbers in the range of C4 through C9.] Ja 2-12-2013 1
85536-20-5 287-502-5 Oplosmiddelnafta (kool), xyleen-styreenfractie, herdestillaat, Lichte olie, middenfractie Solvent naphtha (coal), xylene-styrene cut, Light Oil Redistillate, intermediate boiling Ja 2-12-2013 1, 3
61789-60-4 263-072-4 Pek Pitch, Pitch Ja 2-12-2013 1, 4
92061-94-4 295-507-9 Pek destillaat, Residu van de gefractioneerde destillatie van pekdestillaat, met een kooktraject van ongeveer 400°C tot 470°C. Bestaat voornamelijk uit polynucleaire aromatische koolwaterstoffen en heterocyclische verbindingen. residuen (koolteer), pekdestillatie- Residues (coal tar), pitch distn., Pitch Redistillate [Residue from the fractional distillation of pitch distillate boiling in the range of approximately 400 °C to 470 °C (752 °F to 846 °F). Composed primarily of polynuclear aromatic hydrocarbons, and heterocyclic compounds.] Ja 2-12-2013 1, 4
65996-93-2 266-028-2 pek koolteer, hoge temperatuur [Het residu dat wordt verkregen bij de destillatie van bij hoge temperatuur verkregen koolteer. Een zwarte vaste stof met een verwekingstraject van bij benadering 30°C tot 180°C. Voornamelijk samengesteld uit een complexe verzameling van aromatische koolwaterstoffen met drie- of meervoudig gecondenseerde ringen.] pitch, coal tar, high-temp. [The residue from the distillation of high temperature coal tar. A black solid with an approximate softening point from 30 oC to 180 oC (86 oF to 356 oF). Composed primarily of a complex mixture of three or more membered condensed ring aromatic hydrocarbons.] Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
68187-57-5 269-109-0 Pek residuen Residu uit de destillatie van een mengsel van koolteer en aromatische aardoliestromen. Een vaste stof met een verwekingstemperatuur van 40°C tot 180°C. Voornamelijk samengesteld uit een complexe verzameling van aromatische koolwaterstoffen met drie of meer gecondenseerde ringen. Pek koolteer-aardolie Pitch, coal tar-petroleum, Pitch Residues [The residue from the distillation of a mixture of coal tar and aromatic petroleum streams. A solid with a softening point from 40 °C to 180 °C (140 °F to 356 °F). Composed primarily of a complex combination of three or more membered condensed ring aromatic hydrocarbons.] Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 2, 4
101316-85-2 309-887-1 Residuen die worden verkregen uit de fractionele destillatie van bij lage temperatuur verkregen koolteer, waarbij oliën met een kookpunt tot ongeveer 300°C worden verwijderd. Voornamelijk samengesteld uit aromatische verbindingen. Teerolie, tussenfractie, teer, kool lage temperatuur, destillatieresiduen Tar, coal, low-temp., distn. residues, Tar Oil, intermediate boiling [Residues from fractional distillation of low temperature coal tar to remove oils that boil in a range up to approximately 300 °C (572 °F). Composed primarily of aromatic compounds.] Ja 2-12-2013 1, 4
100684-51-3 309-726-5 Steenkoolteer, vaste bestanddelen Vaste stoffen die worden gevormd tvdens de verkooksing van bitumineuze kool om ruwe bitumineuze bij hoge temperatuur verkregen koolteer te vormen. Bestaat voornamelijk uit cokes en kooldeeltjes, in hoge mate gearomatiseerde verbindingen en minerale stoffen. teer, kool hoge temperatuur, residuen Tar, coal, high-temp., residues, Coal Tar Solids Residue [Solids formed during the coking of bituminous coal to produce crude bituminous coal high temperature tar. Composed primarily of coke and coal particles, highly aromatized compounds and mineral substances.] Ja 2-12-2013 1, 4
65996-85-2 266-019-3 teerzuren, kool, ruw tar acids, coal, crude Ja 2-12-2013 1, 3, 4
  1. De meeste aardolie- en steenkool derivaten zijn niet als ZZS opgenomen in bijlage III van het BAL. Alleen als deze producten minder dan 0,1 % aan ZZS componenten bevatten, kan stofklasse gO.2 worden aangehouden. Als er meer dan 0,1 % ZZS componenten aanwezig zijn, moet het product als ZZS worden beschouwd. Bij de aanwezigheid van vluchtige ZZS-componenten adviseren we de stofklasse MVP 2 te hanteren; bij de aanwezigheid van niet-vluchtige ZZS-componenten adviseren we de stofklasse MVP 1 te hanteren. Voor meer gedetailleerde criteria voor stoffen en mengsels met een ZZS-component zie: rvs.rivm.nl/stoffenlijsten/Zeer-Zorgwekkende-Stoffen/ZZS-in-mengels. Advies voor vergunningverlening voor mengsels en stoffen met ZZS-bestanddelen wordt gegeven op de website van het IPLO: https://iplo.nl/thema/zeer-zorgwekkende-stoffen-zzs/mengsels-zzs/
  2. Dit steenkoolderivaat bevat een groot gehalte aan PAKs, daarom worden hier de stofklasse en emissiegrenswaarde voor PAKs weergegeven.
  3. De stof hoeft volgens CLP niet als kankerverwekkend of mutageen te worden ingedeeld als kan worden aangetoond dat zij minder dan 0,1 % (g/g) benzeen (EINECS-nr. 200-753-7) bevat. De stof kan dan echter toch een ZZS zijn. Andere componenten erin kunnen bijvoorbeeld schadelijk zijn voor de voortplanting of PBT (Persistent, Bioaccumulerend én Toxisch) zijn. Om te concluderen dat de stof geen ZZS is moet duidelijk zijn dat het geen van deze componenten bevat.
  4. De stof hoeft volgens CLP niet als kankerverwekkend te worden ingedeeld als kan worden aangetoond dat zij minder dan 0,005 % (g/g) benzo[a]pyreen (EINECS-nr. 200-028-5) bevat. De stof kan dan echter toch een ZZS zijn. Andere componenten erin kunnen bijvoorbeeld schadelijk zijn voor de voortplanting of PBT (Persistent, Bioaccumulerend én Toxisch) zijn. Om te concluderen dat de stof geen ZZS is moet duidelijk zijn dat het geen van deze componenten bevat.