Extractieoliën (kool), koolteer en pyrolyse-residuoliën naftaleenolie, destillatieresiduen Geherdestilleerde fracties, Residu van de destillatie van van fenolen en basen ontdane, methylnaftaleenolie (afkomstig uit bitumineuze koolteer en pyrolyse-residuoliën) met een kooktraject van 240 °C tot 260 °C. Bestaat voornamelijk uit gesubstitueerde bicyclische aromatische en heterocyclische koolwaterstoffen. | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 9/30/2020 om: 6:54 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Extractieoliën (Kool), Koolteer En Pyrolyse-Residuoliën Naftaleenolie, Destillatieresiduen Geherdestilleerde Fracties, Residu Van De Destillatie Van Van Fenolen En Basen Ontdane, Methylnaftaleenolie (Afkomstig Uit Bitumineuze Koolteer En Pyrolyse-Residuoliën) Met Een Kooktraject Van 240 °C Tot 260 °C. Bestaat Voornamelijk Uit Gesubstitueerde Bicyclische Aromatische En Heterocyclische Koolwaterstoffen.

Stofgegevens

 
Stofnaam
Extractieoliën (kool), koolteer en pyrolyse-residuoliën naftaleenolie, destillatieresiduen Geherdestilleerde fracties, Residu van de destillatie van van fenolen en basen ontdane, methylnaftaleenolie (afkomstig uit bitumineuze koolteer en pyrolyse-residuoliën) met een kooktraject van 240 °C tot 260 °C. Bestaat voornamelijk uit gesubstitueerde bicyclische aromatische en heterocyclische koolwaterstoffen.
Engelse naam
Extract oils (coal), coal tar residual pyrolysis oils, naphthalene oil, distn. residues, Redistillates [Residue from the distillation of dephenolated and debased methylnaphthalene oil (from bituminous coal tar and pyrolysis residual oils) with a boiling range of 240°C to 260°C (464°F to 500°F). Composed primarily of substituted dinuclear aromatic and heterocyclic hydrocarbons.]
CAS-nummer
122070-80-8
EG-nummer
310-171-6
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
ZZS steenkoolderivaten
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 9/30/2020 om: 6:54 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
Extractieoliën (kool), koolteer en pyrolyse-residuoliën naftaleenolie, destillatieresiduen Geherdestilleerde fracties, Residu van de destillatie van van fenolen en basen ontdane, methylnaftaleenolie (afkomstig uit bitumineuze koolteer en pyrolyse-residuoliën) met een kooktraject van 240 °C tot 260 °C. Bestaat voornamelijk uit gesubstitueerde bicyclische aromatische en heterocyclische koolwaterstoffen.
(122070-80-8)
Specifieke naam op ZZS Extractieoliën (kool), koolteer en pyrolyse-residuoliën naftaleenolie, destillatieresiduen Geherdestilleerde fracties, Residu van de destillatie van van fenolen en basen ontdane, methylnaftaleenolie (afkomstig uit bitumineuze koolteer en pyrolyse-residuoliën) met een kooktraject van 240 °C tot 260 °C. Bestaat voornamelijk uit gesubstitueerde bicyclische aromatische en heterocyclische koolwaterstoffen.
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Datum toevoeging 2-12-2013
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

De stof hoeft volgens CLP niet als kankerverwekkend of mutageen te worden ingedeeld als kan worden aangetoond dat zij minder dan 0,1 % (g/g) benzeen (EINECS-nr. 200-753-7) bevat. De stof kan dan echter toch een ZZS zijn. Andere componenten erin kunnen bijvoorbeeld schadelijk zijn voor de voortplanting of PBT (Persistent, Bioaccumulerend én Toxisch) zijn. Om te concluderen dat de stof geen ZZS is moet duidelijk zijn dat het geen van deze componenten bevat.

1:

De meeste aardolie- en steenkool derivaten zijn niet als ZZS opgenomen in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer. Alleen als deze producten minder dan 0,1% aan ZZS componenten bevatten, kan stofklasse gO.2 worden aangehouden. Als er meer dan 0,1% ZZS componenten aanwezig zijn, moet het product als ZZS worden beschouwd. Bij de aanwezigheid van vluchtige ZZS-componenten adviseren we de stofklasse MVP 2 te hanteren; bij de aanwezigheid van niet-vluchtige ZZS-componenten adviseren we de stofklasse MVP 1 te hanteren. Voor meer gedetailleerde criteria voor stoffen en mengsels met een ZZS-component zie: rvs.rivm.nl/stoffenlijsten/Zeer-Zorgwekkende-Stoffen/ZZS-in-mengels. Advies voor vergunningverlening voor mengsels en stoffen met ZZS-bestanddelen wordt gegeven op de website van InfoMil: www.infomil.nl/onderwerpen/lucht-water/zeer-zorgwekkende/mengsels-zzs/

Let op!

Geprint op: 9/30/2020 om: 6:54 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 9/30/2020 om: 6:54 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 9/30/2020 om: 6:54 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR volgens CLP
Extractieoliën (kool), koolteer en pyrolyse-residuoliën naftaleenolie, destillatieresiduen Geherdestilleerde fracties, Residu van de destillatie van van fenolen en basen ontdane, methylnaftaleenolie (afkomstig uit bitumineuze koolteer en pyrolyse-residuoliën) met een kooktraject van 240 °C tot 260 °C. Bestaat voornamelijk uit gesubstitueerde bicyclische aromatische en heterocyclische koolwaterstoffen.
(122070-80-8)
Specifieke naam CMR Extractieoliën (kool), koolteer en pyrolyse-residuoliën naftaleenolie, destillatieresiduen Geherdestilleerde fracties, Residu van de destillatie van van fenolen en basen ontdane, methylnaftaleenolie (afkomstig uit bitumineuze koolteer en pyrolyse-residuoliën) met een kooktraject van 240 °C tot 260 °C. Bestaat voornamelijk uit gesubstitueerde bicyclische aromatische en heterocyclische koolwaterstoffen.
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

De stof hoeft niet als kankerverwekkend of mutageen te worden ingedeeld als kan worden aangetoond dat zij minder dan 0,1 % (g/g) benzeen (Einecs-nr. 200-753-7) bevat.