Fenololie, Het destillaat van hoge-temperatuur-koolteer, met een destillatietraject van ongeveer 130°C tot 250°C. Bestaat voornamelijk uit naftaleen alkylnaftalenen fenolverbindingen en aromatische stikstofbasen. Teeroliën kool | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 12/1/2021 om: 6:49 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Fenololie, Het Destillaat Van Hoge-Temperatuur-Koolteer, Met Een Destillatietraject Van Ongeveer 130°C Tot 250°C. Bestaat Voornamelijk Uit Naftaleen Alkylnaftalenen Fenolverbindingen En Aromatische Stikstofbasen. Teeroliën Kool

Stofgegevens

 
Stofnaam
Fenololie, Het destillaat van hoge-temperatuur-koolteer, met een destillatietraject van ongeveer 130°C tot 250°C. Bestaat voornamelijk uit naftaleen alkylnaftalenen fenolverbindingen en aromatische stikstofbasen. Teeroliën kool
Engelse naam
Tar oils, coal, Carbolic Oil [The distillate from high temperature coal tar having an approximate distillation range of 130°C to 250°C (266°F to 410°F). Composed primarily of naphthalene, alkylnaphthalenes, phenolic compounds, and aromatic nitrogen bases.]
CAS-nummer
65996-82-9
EG-nummer
266-016-7
Synoniem
Tar oils, coal
Carbolic Oil
[The distillate from high temperature coal tar having an approximate distillation range of 130°C to 250°C (266°F to 410°F). Composed primarily of naphthalene, alkylnaphthalenes, phenolic compounds, and aromatic nitrogen bases.]
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
ZZS steenkoolderivaten
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 12/1/2021 om: 6:49 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
Fenololie, Het destillaat van hoge-temperatuur-koolteer, met een destillatietraject van ongeveer 130°C tot 250°C. Bestaat voornamelijk uit naftaleen alkylnaftalenen fenolverbindingen en aromatische stikstofbasen. Teeroliën kool
(65996-82-9)
Specifieke naam op ZZS Fenololie, Het destillaat van hoge-temperatuur-koolteer, met een destillatietraject van ongeveer 130°C tot 250°C. Bestaat voornamelijk uit naftaleen alkylnaftalenen fenolverbindingen en aromatische stikstofbasen. Teeroliën kool
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Datum toevoeging 2-12-2013
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

De stof hoeft volgens CLP niet als kankerverwekkend of mutageen te worden ingedeeld als kan worden aangetoond dat zij minder dan 0,1 % (g/g) benzeen (EINECS-nr. 200-753-7) bevat. De stof kan dan echter toch een ZZS zijn. Andere componenten erin kunnen bijvoorbeeld schadelijk zijn voor de voortplanting of PBT (Persistent, Bioaccumulerend én Toxisch) zijn. Om te concluderen dat de stof geen ZZS is moet duidelijk zijn dat het geen van deze componenten bevat.

1:

De meeste aardolie- en steenkool derivaten zijn niet als ZZS opgenomen in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer. Alleen als deze producten minder dan 0,1% aan ZZS componenten bevatten, kan stofklasse gO.2 worden aangehouden. Als er meer dan 0,1% ZZS componenten aanwezig zijn, moet het product als ZZS worden beschouwd. Bij de aanwezigheid van vluchtige ZZS-componenten adviseren we de stofklasse MVP 2 te hanteren; bij de aanwezigheid van niet-vluchtige ZZS-componenten adviseren we de stofklasse MVP 1 te hanteren. Voor meer gedetailleerde criteria voor stoffen en mengsels met een ZZS-component zie: rvs.rivm.nl/stoffenlijsten/Zeer-Zorgwekkende-Stoffen/ZZS-in-mengels. Advies voor vergunningverlening voor mengsels en stoffen met ZZS-bestanddelen wordt gegeven op de website van InfoMil: www.infomil.nl/onderwerpen/lucht-water/zeer-zorgwekkende/mengsels-zzs/

Let op!

Geprint op: 12/1/2021 om: 6:49 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 12/1/2021 om: 6:49 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 12/1/2021 om: 6:49 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR volgens CLP
Fenololie, Het destillaat van hoge-temperatuur-koolteer, met een destillatietraject van ongeveer 130°C tot 250°C. Bestaat voornamelijk uit naftaleen alkylnaftalenen fenolverbindingen en aromatische stikstofbasen. Teeroliën kool
(65996-82-9)
Specifieke naam CMR Fenololie, Het destillaat van hoge-temperatuur-koolteer, met een destillatietraject van ongeveer 130°C tot 250°C. Bestaat voornamelijk uit naftaleen alkylnaftalenen fenolverbindingen en aromatische stikstofbasen. Teeroliën kool
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

De geharmoniseerde indeling van de stof als kankerverwekkend of mutageen is van toepassing, tenzij kan worden aangetoond dat zij minder dan 0,1 % (g/g) benzeen (Einecs-nr. 200-753-7) bevat, in welk geval ook voor die gevarenklassen de stof overeenkomstig titel II van deze verordening wordt ingedeeld.