Extractieoliën (kool), teerbase, collidinefractie, Gedestilleerde teerbasen Het extract dat wordt gevormd door de zure extractie van basen uit aromatische oliën die afkomstig zijn uit ruwe koolteer, neutralisatie alsmede destillatie van de basen. Bestaat voornamelijk uit collidinen aniline, toluïdinen lutidinen en xylidinen. | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 18-4-2019 om: 14:19

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Extractieoliën (Kool), Teerbase, Collidinefractie, Gedestilleerde Teerbasen Het Extract Dat Wordt Gevormd Door De Zure Extractie Van Basen Uit Aromatische Oliën Die Afkomstig Zijn Uit Ruwe Koolteer, Neutralisatie Alsmede Destillatie Van De Basen. Bestaat Voornamelijk Uit Collidinen Aniline, Toluïdinen Lutidinen En Xylidinen.

Stofgegevens

 
Stofnaam
Extractieoliën (kool), teerbase, collidinefractie, Gedestilleerde teerbasen Het extract dat wordt gevormd door de zure extractie van basen uit aromatische oliën die afkomstig zijn uit ruwe koolteer, neutralisatie alsmede destillatie van de basen. Bestaat voornamelijk uit collidinen aniline, toluïdinen lutidinen en xylidinen.
Engelse naam
Extract oils (coal), tar base, collidine fraction, Distillate Bases [The extract produced by the acidic extraction of bases from crude coal tar aromatic oils, neutralization, and distillation of the bases. Composed primarily of collidines, aniline, toluidines, lutidines, xylidines.]
CAS-nummer
68937-63-3
EG-nummer
273-077-3
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
ZZS steenkoolderivaten
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 18-4-2019 om: 14:19

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

De meeste aardolie- en steenkool derivaten zijn niet als ZZS opgenomen in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer. Daarom is voor deze stof geen stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde weergegeven. In lijn met de indeling van aardolie, benzine, alifatisch koolwaterstofmengsel, olefinische koolwaterstoffen, aromatisch koolwaterstofmengsel, paraffine-olie en paraffinische koolwaterstoffen kan het beste de stofklasse gO.2 aangehouden worden.

Let op!

Geprint op: 18-4-2019 om: 14:19

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 18-4-2019 om: 14:19

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 18-4-2019 om: 14:19

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR volgens CLP
Extractieoliën (kool), teerbase, collidinefractie, Gedestilleerde teerbasen Het extract dat wordt gevormd door de zure extractie van basen uit aromatische oliën die afkomstig zijn uit ruwe koolteer, neutralisatie alsmede destillatie van de basen. Bestaat voornamelijk uit collidinen aniline, toluïdinen lutidinen en xylidinen.
(68937-63-3)
Specifieke naam CMR Extractieoliën (kool), teerbase, collidinefractie, Gedestilleerde teerbasen Het extract dat wordt gevormd door de zure extractie van basen uit aromatische oliën die afkomstig zijn uit ruwe koolteer, neutralisatie alsmede destillatie van de basen. Bestaat voornamelijk uit collidinen aniline, toluïdinen lutidinen en xylidinen.
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten