destillaten (koolteer), bovenste | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 16-6-2019 om: 8:55

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Destillaten (Koolteer), Bovenste

Stofgegevens

 
Stofnaam
destillaten (koolteer), bovenste
Engelse naam
distillates (coal tar), upper
CAS-nummer
65996-91-0
EG-nummer
266-026-1
Synoniem
zware antraceenolie
heavy anthracene oil
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
ZZS steenkoolderivaten
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 16-6-2019 om: 8:55

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
destillaten (koolteer), bovenste
(65996-91-0)
Specifieke naam op ZZS destillaten (koolteer), bovenste; Zware anthraceen olie; Het destillaat van koolteer met een destillatietraject van ongeveer 220°C tot 450°C. Voornamelijk samengesteld uit aromatische koolwaterstoffen met drie- tot viervoudig gecondenseerde ringen en andere koolwaterstoffen.
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Datum toevoeging 2-12-2013
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Autorisaties en restricties
destillaten (koolteer), bovenste
(65996-91-0)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII destillaten (koolteer), bovenste; zware antraceenolie
Beperkingsvoorwaarden volgens REACH Annex XVII

Toelichtende voetnoten

1:

De stof hoeft volgens CLP niet als kankerverwekkend te worden ingedeeld als kan worden aangetoond dat zij minder dan 0,005 % (g/g) benzo[a]pyreen (EINECS-nr. 200-028-5) bevat. De stof kan dan echter toch een ZZS zijn. Andere componenten erin kunnen bijvoorbeeld schadelijk zijn voor de voortplanting of PBT (Persistent, Bioaccumulerend én Toxisch) zijn. Om te concluderen dat de stof geen ZZS is moet duidelijk zijn dat het geen van deze componenten bevat.

1:

De meeste aardolie- en steenkool derivaten zijn niet als ZZS opgenomen in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer. Daarom is voor deze stof geen stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde weergegeven. In lijn met de indeling van aardolie, benzine, alifatisch koolwaterstofmengsel, olefinische koolwaterstoffen, aromatisch koolwaterstofmengsel, paraffine-olie en paraffinische koolwaterstoffen kan het beste de stofklasse gO.2 aangehouden worden.

Let op!

Geprint op: 16-6-2019 om: 8:55

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 16-6-2019 om: 8:55

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 16-6-2019 om: 8:55

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR volgens CLP
destillaten (koolteer), bovenste
(65996-91-0)
Specifieke naam CMR Het destillaat van koolteer met een destillatietraject van ongeveer 2200C tot 4500C. Voornamelijk samengesteld uit aromatische koolwaterstoffen met drie- tot viervoudig gecondenseerde ringen en andere koolwaterstoffen. Zware anthraceen olie, destillaten (koolteer), bovenste
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

De stof hoeft niet als kankerverwekkend te worden ingedeeld als kan worden aangetoond dat zij minder dan 0,005 % (g/g) benzo[a]pyreen (EINECS-nr. 200-028-5) bevat.