antraceenolie Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 13-4-2024 om: 21:36

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

antraceenolie

 
Stofgegevens
Stofnaam antraceenolie
Engelse naam anthracene oil
CAS-nummer 90640-80-5
EG-nummer 292-602-7
ECHA stofinformatie Substance Infocard
Synoniem anthracene oil [A complex combination of polycyclic aromatic hydrocarbons obtained from coal tar having an approximate distillation range of 300 oC ot 400 oC (572 oF to 752 oF). Composed primarily of phenanthrene, anthracene and carbazole.]
antraceenolie, Een complexe verzameling polycyclische aromatische koolwaterstoffen die wordt verkregen uit koolteer met een destillatietraject van ongeveer 300°C tot 400°C. Voornamelijk samengesteld uit fenantreen antraceen en carbazool
Functionele stofgroep Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Lijst PBT/vPvB volgens zelfclassificatie
Chemische stofgroep ZZS steenkoolderivaten
Emissiegegevens ZZS-Navigator Naar lucht
Naar water

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 13-4-2024 om: 21:36

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
antraceenolie
(90640-80-5)
Specifieke naam op ZZS antraceenolie, Een complexe verzameling polycyclische aromatische koolwaterstoffen die wordt verkregen uit koolteer met een destillatietraject van ongeveer 300°C tot 400°C. Voornamelijk samengesteld uit fenantreen antraceen en carbazool.
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Op ZZS lijst vanwege REACH SVHC Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV
Datum toevoeging 2-12-2013
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
antraceenolie
(90640-80-5)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Autorisaties en restricties
antraceenolie
(90640-80-5)
Specifieke naam in REACH bijlage XIV antraceenolie
Verbod en vrijstelling volgens REACH Bijlage XIV
Specifieke naam op REACH bijlage XVII antraceenolie
Beperkingsvoorwaarden volgens REACH Annex XVII
Beperkingsvoorwaarden volgens restrictie 28, 29 en 30 REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

1:

De stof hoeft volgens CLP niet als kankerverwekkend te worden ingedeeld als kan worden aangetoond dat zij minder dan 0,005 % (g/g) benzo[a]pyreen (EINECS-nr. 200-028-5) bevat. De stof kan dan echter toch een ZZS zijn. Andere componenten erin kunnen bijvoorbeeld schadelijk zijn voor de voortplanting of PBT (Persistent, Bioaccumulerend én Toxisch) zijn. Om te concluderen dat de stof geen ZZS is moet duidelijk zijn dat het geen van deze componenten bevat.

Let op!

Geprint op: 13-4-2024 om: 21:36

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 13-4-2024 om: 21:36

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid zijn opgenomen.
CMR volgens CLP
antraceenolie
(90640-80-5)
Specifieke naam CMR anthraceen olie, Een complexe verzameling polycyclische aromatische koolwaterstoffen die wordt verkregen uit koolteer met een destillatietraject van ongeveer 3000C tot 4000C. Voornamelijk samengesteld uit fenantreen antraceen en carbazool. antraceenolie
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.
CMR volgens zelfclassificatie
antraceenolie
(90640-80-5)
Specifieke naam ECHA Anthracene oil|[A complex combination of polycyclic aromatic hydrocarbons obtained from coal tar having an approximate distillation range of 300 °C to 400 °C (572 °F to 752 °F). Composed primarily of phenanthrene, anthracene and carbazole.]|[A complex combination of polycyclic aromatic hydrocarbons obtained from coal tar having an approximate distillation range of 300 °C ot 400 °C (572 °F to 752 °F). Composed primarily of phenanthrene, anthracene and carbazole.]
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b https://echa.europa.eu/nl/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/details/14221
PBT/vPvB volgens zelfclassificatie
antraceenolie
(90640-80-5)
Specifieke naam ECHA Anthracene oil
Zelfclassificatie als PBT of vPvB ECHA Substance Infocard

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

1:

De geharmoniseerde indeling van de stof als kankerverwekkend is van toepassing, tenzij kan worden aangetoond dat zij minder dan 0,005 % (g/g) benzo(a)pyreen (Einecs-nr. 200-028-5) bevat, in welk geval ook voor die gevarenklasse de stof overeenkomstig titel II van deze verordening wordt ingedeeld.

1:

C&L database geraadpleegd op 28 augustus 2023

Dit betreft een zelfclassificatie van de fabrikanten en importeurs. Deze zelfclassificatie is niet gecontroleerd door het RIVM.

1:

Dit betreft een zelfclassificatie van de fabrikanten en importeurs. Deze zelfclassificatie is niet gecontroleerd door het RIVM.

ECHA database geraadpleegd op 17 mei 2022