ZZS gechloreerde benzenen - Detail ZZS-lijst Risico's van Stoffen

Zeer Zorgwekkende Stoffen: gechloreerde benzenen

Versie
05-05-2024
Bron
website "Risico's van stoffen": rvs.rivm.nl

Hieronder vindt u alle Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) uit deze groep, die in het Risico’s van stoffen zoeksysteem zijn opgenomen. Een stof kan in meer groepen vallen.

U kunt de lijst printen (op papier of als PDF) via de printfunctie van de browser. U kunt de lijst exporteren voor gebruik in een spreadsheet via de knop "Download deze lijst". Bekijk de print en download instructies.

Lees meer over ZZS.

Vragen of opmerkingen over de lijst kunt u indienen via de Helpdesk "Risico's van stoffen".

CAS-nummer EG-nummer Nederlandse stofnaam Engelse stofnaam ZZS volgens EU gevaarsindeling ZZS volgens REACH SVHC ZZS volgens REACH Restricties ZZS volgens KRW ZZS volgens OSPAR ZZS volgens EU-POP Verordening Stofklasse voor luchtemissies Emissiegrenswaarde Datum toevoeging Voetnoot
87-61-6 201-757-1 1,2,3-trichloorbenzeen 1,2,3-trichlorobenzene Ja MVP 2 1 mg/Nm3 2-12-2013
120-82-1 204-428-0 1,2,4-trichloorbenzeen 1,2,4-trichlorobenzene Ja MVP 2 1 mg/Nm3 2-12-2013
108-70-3 203-608-6 1,3,5-trichloorbenzeen 1,3,5-trichlorobenzene Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
2040-90-6 433-890-8 2-chloor-6-fluorfenol 2-chloro-6-fluoro-phenol Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
91-94-1 202-109-0 3,3'-dichloorbenzidine 3,3'-dichlorobenzidine Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 3
106-47-8 203-401-0 4-chlooraniline 4-chloroaniline Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
95-69-2 202-441-6 4-chloor-o-toluïdine 4-chloro-o-toluidine Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
3165-93-3 221-627-8 4-chloor-o-toluidine hydrochloride 4-chloro-o-toluidinium chloride Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
98-07-7 202-634-5 benzotrichloride α,α,α-trichlorotoluene Ja MVP 2 1 mg/Nm3 2-12-2013
100-44-7 202-853-6 benzylchloride α-chlorotoluene Ja MVP 2 1 mg/Nm3 2-12-2013
80-07-9 201-247-9 bis(4-chloorfenyl)sulfon bis(4-chlorophenyl) sulphone Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 24-8-2023 2
118-74-1 204-273-9 hexachloorbenzeen hexachlorobenzene Ja Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 4
5216-25-1 226-009-1 p-chloorbenzotrichloride p-chlorobenzotrichloride Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
1825-21-4 pentachlooranisol pentachloro-anisole Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
608-93-5 210-172-0 pentachloorbenzeen pentachlorobenzene Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
133-49-3 205-107-8 pentachloorbenzeenthiol pentachlorobenzenethiol MVP 1 0,05 mg/Nm3 30-05-2017 6
87-86-5 201-778-6 pentachloorfenol pentachlorophenol Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 7
12002-48-1 234-413-4 trichloorbenzenen trichlorobenzenes Ja 30-05-2016 1, 5
  1. Aangezien alle individuele trichloorbenzenen ZZS zijn, wordt ook de stofgroep trichloorbenzenen als ZZS weergegeven.
  2. Deze stof staat nog niet als ZZS in bijlage III van het BAL. De weergegeven stofklasse en emissiegrenswaarde zijn een voorstel op basis van de (geschatte) dampdruk
  3. Geldt ook voor: zouten van 3,3-dichloorbenzidine
  4. Het EG nummer 200-273-9 voor hexachloorbenzeen wordt gebruikt in de EU POP- en CLP/GHS verordeningen. Dit nummer is niet correct en zou 204-273-9 moeten zijn
  5. Deze stofgroep omvat de drie verschillende trichloorbenzenen, voor de stofklasse en de bijbehorende emissiegrenswaard zie de individuele stoffen
  6. Deze stof wordt als ZZS aangemerkt omdat onder voorgaande Europese regelgeving is vastgesteld dat deze aan de PBT/vPvB criteria voldoet
  7. Deze vermelding geldt ook voor zouten en esters van deze verbinding omdat deze in bijlage I van de POP verordening bij deze stof staan vermeld