4-chlooraniline | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 7/16/2020 om: 6:58 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

4-Chlooraniline

Stofgegevens

 
Stofnaam
4-chlooraniline
Stofafkorting
4-CA
Engelse naam
4-chloroaniline
CAS-nummer
106-47-8
EG-nummer
203-401-0
Aquo-code
4ClAn
SIKB-id
228
Synoniem
p-chlooraniline
Molecuulformule
C6-H6-Cl-N
SMILES
Clc1ccc(N)cc1
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van 4-chlooraniline
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
ZZS kleurstoffen inclusief azokleurstoffen
KRW specifiek verontreinigende stoffen
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Chemische stofgroep
aromatische amines
chlooranilines
ZZS aromatische amines
ZZS gechloreerde benzenen
monochlooranilines som
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 7/16/2020 om: 6:58 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
4-chlooraniline (4-CA)
(106-47-8)

(behoort tot monochlooranilines som )
Specifieke naam op ZZS 4-chlooraniline
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Datum toevoeging 2-12-2013
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
4-chlooraniline (4-CA)
(106-47-8)

(behoort tot monochlooranilines som )
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Grensmassastroom 0,15 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 7/16/2020 om: 6:58 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 4-chlooraniline (4-CA)
(106-47-8)

(behoort tot monochlooranilines som )
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren wettelijk JG-MKN (totaal) 0,22 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren wettelijk MAC-MKN (totaal) 1,2 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren JG-MKN (opgelost) 0,22 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MAC-MKN (opgelost) 1,2 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren VR (opgelost)
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren MTR (opgelost) 0,057 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren wettelijk JG-MKN (totaal) 0,057 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren wettelijk MAC-MKN (totaal) 0,12 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren MAC-MKN (opgelost) 0,12 µg/l
Milieu Sediment Sediment MTR (standaard Sediment met 10% organisch materiaal)
Milieu Grondwater Grondwater streefwaarde (opgelost) 0,02 µg/l
 

Toelichtende voetnoot

33:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm (JG-MKN). Deze term werd gebruikt in de Nederlandse wetgeving onder de KRW, maar bij de laatste wijziging van het Besluit milieukwaliteitseisen water (BKMW) is de term milieukwaliteitsnorm vervangen door milieukwaliteitseis (JG-MKE). In de Regeling monitoring Kaderrichtlijn water wordt gesproken over ‘jaargemiddelde waarde van de concentratie’. Deze wijziging heeft te maken de juridische status van de getallen in beide documenten. De inhoudelijke betekenis van de getallen en de wijze van toetsing is niet veranderd en de wijziging is ook niet van toepassing op de stoffen die niet in BKMW of Regeling staan genoemd. Op deze website kiezen we er daarom voor om de term JG-MKN te blijven gebruiken, ongeacht de status van het getal.

37:

Maximaal aanvaardbare concentratie (MAC-MKN). Deze term werd gebruikt in de Nederlandse wetgeving onder de KRW, maar bij de laatste wijziging van het Besluit milieukwaliteitseisen water (BKMW) is de term milieukwaliteitsnorm vervangen door milieukwaliteitseis (MAC-MKE). In de Regeling monitoring Kaderrichtlijn water wordt gesproken over ‘Maximaal aanvaardbare waarde van de concentratie’. Deze wijziging heeft te maken de juridische status van de getallen in beide documenten. De inhoudelijke betekenis van de getallen en de wijze van toetsing is niet veranderd en de wijziging is ook niet van toepassing op de stoffen die niet in BKMW of Regeling staan genoemd. Op deze website kiezen we er daarom voor om de term MAC-MKN te blijven gebruiken, ongeacht de status van het getal.

90:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm

93:

Maximaal aanvaardbare concentratie

46:

Verwaarloosbaar risiconiveau

42:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

35:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm (JG-MKN). Deze term werd gebruikt in de Nederlandse wetgeving onder de KRW, maar bij de laatste wijziging van het Besluit milieukwaliteitseisen water (BKMW) is de term milieukwaliteitsnorm vervangen door milieukwaliteitseis (JG-MKE). In de Regeling monitoring Kaderrichtlijn water wordt gesproken over ‘jaargemiddelde waarde van de concentratie’. Deze wijziging heeft te maken de juridische status van de getallen in beide documenten. De inhoudelijke betekenis van de getallen en de wijze van toetsing is niet veranderd en de wijziging is ook niet van toepassing op de stoffen die niet in BKMW of Regeling staan genoemd. Op deze website kiezen we er daarom voor om de term JG-MKN te blijven gebruiken, ongeacht de status van het getal.

39:

Maximaal aanvaardbare concentratie (MAC-MKN). Deze term werd gebruikt in de Nederlandse wetgeving onder de KRW, maar bij de laatste wijziging van het Besluit milieukwaliteitseisen water (BKMW) is de term milieukwaliteitsnorm vervangen door milieukwaliteitseis (MAC-MKE). In de Regeling monitoring Kaderrichtlijn water wordt gesproken over ‘Maximaal aanvaardbare waarde van de concentratie’. Deze wijziging heeft te maken de juridische status van de getallen in beide documenten. De inhoudelijke betekenis van de getallen en de wijze van toetsing is niet veranderd en de wijziging is ook niet van toepassing op de stoffen die niet in BKMW of Regeling staan genoemd. Op deze website kiezen we er daarom voor om de term MAC-MKN te blijven gebruiken, ongeacht de status van het getal.

132:

Maximaal aanvaardbare concentratie

56:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

1:

JG-MKN is gebaseerd op additioneel kankerrisico van 10-6 per leven, dit komt overeen met Nederlandse VR

2:

De log Kp voor sediment/water is voor deze stof kleiner dan 3, afleiding van MTR sediment niet nodig.

Let op!

Geprint op: 7/16/2020 om: 6:58 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 7/16/2020 om: 6:58 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR volgens CLP
4-chlooraniline (4-CA)
(106-47-8)

(behoort tot monochlooranilines som )
Specifieke naam CMR 4-chlooraniline
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
CMR-stoffen SZW
4-chlooraniline (4-CA)
(106-47-8)

(behoort tot monochlooranilines som )
Specifieke naam op SZW-lijst p-chlooraniline
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen Staatscourant 2020-30592

Toelichtende voetnoten