benzotrichloride Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 22-5-2024 om: 07:21

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

benzotrichloride

 
Stofgegevens
Stofnaam benzotrichloride
Engelse naam α,α,α-trichlorotoluene
CAS-nummer 98-07-7
UN-nummer 2226
EG-nummer 202-634-5
ECHA stofinformatie Substance Infocard
Aquo-code 111TClTol
SIKB-id 2800
Synoniem trichloormethylbenzeen
α,α,α-trichloortolueen
1,1,1-trichloortolueen
Molecuulformule C7-H5-Cl3
SMILES ClC(Cl)(Cl)C1=CC=CC=C1
Structuurformule Structuurformule wordt geladen…
Functionele stofgroep Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst ADR
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
Chemische stofgroep chloor(nitro)toluenen
gehalogeneerde methylbenzenen
ZZS gechloreerde benzenen
Emissiegegevens ZZS-Navigator Naar lucht
Naar water

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 22-5-2024 om: 07:21

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
benzotrichloride
(98-07-7)
Specifieke naam op ZZS benzotrichloride; trichloormethylbenzeen; α,α,α-trichloortolueen
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Datum toevoeging 2-12-2013
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
benzotrichloride
(98-07-7)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 2
Emissiegrenswaarde 1 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Autorisaties en restricties
benzotrichloride
(98-07-7)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII α, α,α-Trichloortolueen
Beperkingsvoorwaarden volgens REACH Bijlage XVII, 72. De in kolom 1 van de tabel in aanhangsel 12 vermelde stoffen
Beperkingsvoorwaarden volgens restrictie 28, 29 en 30 REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-5-2024 om: 07:21

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm benzotrichloride
(98-07-7)
Milieu Lucht Lucht Indicatief MTR 0,028 µg/m3
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR (opgelost) 2,19E-04 µg/l
Milieu Sediment Sediment indicatief MTR
Milieu Grond Grond Indicatief MTR

Toelichtende voetnoot

80:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

102:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

61:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

178:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

1:

Voor deze stof zijn risicogrenzen voor bodem beschikbaar. Deze hebben geen officiële status als norm, maar kunnen wel worden gebruikt door het bevoegd gezag. Informatie over deze stof kunt u opvragen via de helpdesk van de website Risico's van stoffen (https://rvs.rivm.nl/vragen-enof-opmerkingen).

Let op!

Geprint op: 22-5-2024 om: 07:21

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
benzotrichloride
(98-07-7)
UN-nummer 2226
Benaming en beschrijving 3.1.2 BENZOTRICHLORIDE (trichloormethylbenzeen)
Klasse 2.2 8
Classificatiecode 2.2 C9
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
Etiketten 5.2.2 8
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 1 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E2
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001 IBC02
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP15
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T7
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP2
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BN
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (E)
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 80

Voetnoten

Bijtende stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
bijtende of zwak bijtende stof.
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
benzotrichloride
(98-07-7)
UN-nummer 2226
Benaming en beschrijving 3.1.2 BENZOTRICHLORIDE (trichloormethylbenzeen)
GEVI-code 80
Stofindeling weg en spoor LNR
Stofindeling water LNR

Voetnoten

bijtende of zwak bijtende stof
Vloeistof, niet relevant
Vloeistof, niet relevant
CMR volgens CLP
benzotrichloride
(98-07-7)
Specifieke naam CMR α,α,α-trichloortolueen
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
CMR-stoffen SZW
benzotrichloride
(98-07-7)
Specifieke naam op SZW-lijst benzotrichloride
SZW-lijst met kankerverwekkende stoffen Staatscourant 2024-132
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

1:

C&L database geraadpleegd op 28 maart 2024

Dit betreft een zelfclassificatie van de fabrikanten en importeurs. Deze zelfclassificatie is niet gecontroleerd door het RIVM.