ZZS boorverbindingen - Detail ZZS-lijst Risico's van Stoffen

Zeer Zorgwekkende Stoffen: boorverbindingen

Versie
05-05-2024
Bron
website "Risico's van stoffen": rvs.rivm.nl

Hieronder vindt u alle Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) uit deze groep, die in het Risico's van stoffen zoeksysteem zijn opgenomen. Een stof kan in meer groepen vallen.

In principe worden alle boorverbindingen die in water worden omgezet in boorzuur als ZZS beschouwd.

U kunt de lijst exporteren voor gebruik in een spreadsheet via de knop "Download als Excel bestand".

Lees meer over ZZS.

Vragen of opmerkingen over de lijst kunt u indienen via de Helpdesk "Risico's van stoffen".

CAS-nummer EG-nummer Nederlandse stofnaam Engelse stofnaam ZZS volgens EU gevaarsindeling ZZS volgens REACH SVHC ZZS volgens REACH Restricties ZZS volgens KRW ZZS volgens OSPAR ZZS volgens EU-POP Verordening Stofklasse voor luchtemissies Emissiegrenswaarde Datum toevoeging Voetnoot
13701-59-2 237-222-4 bariumdiboortetraoxide Barium diboron tetraoxide Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 8-7-2022 7
956-834-9 boorlithiumzinktelluriet, amorf amorphous boron lithium zinc tellurite MVP 1 0,05 mg/Nm3 22-9-2023 6, 8
10043-35-3 233-139-2 boorzuur boric acid Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
22454-04-2 boorzuur (H3BO3), dinatrium zout boric acid (H3BO3), disodium salt Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 13-7-2021 2
14890-53-0 boorzuur (H3BO3), natriumzout (1:1) boric acid (H3BO3), sodium salt (1:1) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 13-7-2021 2
25747-83-5 boorzuur (H3BO3), natriumzout, hydraat boric acid (H3BO3), sodium salt, hydrate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 13-7-2021 2
1333-73-9 215-604-1 boorzuur, natrium zout boric acid, sodium salt Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 13-7-2021 2
90568-23-3 boraat(2-), tetrahydroxybis[μ-(peroxy-kappaO1:kappaO2)]di-, natrium (1:2) borate(2-), tetrahydroxybis[μ-(peroxy-kappaO1:kappaO2)]di-, sodium (1:2) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 10-1-2022 2
125022-34-6 boraat(2-), tetrahydroxybis[μ-(peroxy-kappaO1:kappaO2)]di-, natrium, hydraat (1:2:6) borate(2-), tetrahydroxybis[μ-(peroxy-kappaO1:kappaO2)]di-, sodium, hydrate (1:2:6) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 10-1-2022 2
1303-96-4 603-411-9 boraxdecahydraat sodium tetraborate decahydrate Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
12179-04-3 601-808-1 boraxpentahydraat disodium tetraborate pentahydrate Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
1303-86-2 215-125-8 diboortrioxide diboron trioxide Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
75113-37-0 401-040-5 dibutyltinwaterstofboraat dibutyltin hydrogen borate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
12280-03-4 602-894-3 dinatriumoctaboraat tetrahydraat disodium octaborate tetrahydrate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 4-1-2017
12008-41-2 234-541-0 dinatriumoctaboraat, watervrij disodium octaborate Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 4-1-2017
1330-43-4 215-540-4 dinatriumtetraboraat, watervrij disodium tetraborate, anhydrous Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
12007-01-1 234-494-6 dinikkelboride dinickel boride Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
13814-96-5 237-486-0 loodbis(tetrafluorboraat) lead bis(tetrafluoroborate) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
948-775-2 mengsel van karayagom, dinatriumsulfaat, water, boraxdecahydraat, quarternaire ammoniumverbindingen, ethyl(gehydrogeneerde talk), geëthoxyleerd alkyl bis(hydroxyethyl) en sulfaten (zouten) reaction mass of karaya gum and disodium sulfate and water and borax decahydrated and quaternary ammonium compounds, ethyl(hydrogenated tallow alkyl)bis(hydroxyethyl), ethoxylated, et sulfates (salts) MVP 1 0,05 mg/Nm3 28-1-2022 4, 8
7775-19-1 231-891-6 natrium metaboraat, anhydraat sodium metaborate, anhydrous MVP 1 0,05 mg/Nm3 15-9-2022 5, 7
16940-66-2 241-004-4 natriumboorhydride sodium borohydride MVP 1 0,05 mg/Nm3 17-5-2021 1, 5
15120-21-5 239-172-9 natriumperboraat sodium perborate Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
7632-04-4 231-556-4 natriumperoxometaboraat sodium peroxometaborate Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
11113-50-1 234-343-4 natuurlijk ruw boorzuur met een gehalte aan H3BO3 van niet meer dan 85 gewichtsprocenten berekend op de droge stof boric acid, crude natural, containing not more than 85 per cent of H3BO3 calculated on the dry weight Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
14708-14-6 238-753-4 nikkelbis(tetrafluorboraat) nickel bis(tetrafluoroborate) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
65229-23-4 nikkelboorfosfide nickel boron phosphide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
12007-00-0 234-493-0 nikkelboride nickel boride Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
13840-56-7 237-560-2 orthoboorzuur natriumzout orthoboric acid, sodium salt Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
26038-87-9 247-421-8 orthoboorzuur, verbinding met 2-aminoethanol orthoboric acid, compound with 2-aminoethanol MVP 1 0,05 mg/Nm3 19-11-2019 2, 3
13517-20-9 603-902-8 perboorzuur (H3BO2(O2)) mononatriumzout trihydraat perboric acid (H3BO2(O2)), monosodium salt trihydrate Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
10332-33-9 600-419-4 perboorzuur (HBO(O2)) natriumzout monohydraat perboric acid (HBO(O2)), sodium salt, monohydrate Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
10486-00-7 600-611-8 perboorzuur (HBO(O2)) natriumzout tetrahydraat perboric acid (HBO(O2)), sodium salt, tetrahydrate Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
11138-47-9 234-390-0 perboorzuur natriumzout perboric acid, sodium salt Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
12040-72-1 perboorzuur natriumzout monohydraat perboric acid, sodium salt, monohydrate Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
37244-98-7 perboorzuur natriumzout tetrahydraat perboric acid, sodium salt, tetrahydrate Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
12267-73-1 235-541-3 tetraboordinatriumheptaoxide hydraat tetraboron disodium heptaoxide, hydrate Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
688-74-4 211-706-5 tributylboraat tributyl borate MVP 1 0,05 mg/Nm3 22-9-2023 2, 3
150-46-9 205-760-9 triethylboraat triethyl borate MVP 1 0,05 mg/Nm3 22-9-2023 2, 3
14312-40-4 238-253-6 trinatrium orthoboraat trisodium orthoborate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 13-7-2021 2
12007-02-2 234-495-1 trinikkelboride trinickel boride Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
51136-86-8 257-004-2 tris(2-ethylhexaanzuur), tri-anhydride met boorzuur tris(2-ethylhexanoic) acid, trianhydride with boric acid MVP 1 0,05 mg/Nm3 29-1-2024 2, 3
  1. Deze stof staat nog niet als ZZS in bijlage III van het BAL. De weergegeven stofklasse en emissiegrenswaarde zijn een voorstel op basis van de (geschatte) dampdruk
  2. Deze stof staat niet in bijlage III van het BAL maar valt onder een andere stof of stofgroep, de getoonde stofklasse en emissiegrenswaarde zijn die van de andere stof of stofgroep en zijn ook geldig voor deze stof.
  3. Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder een ZZS (zie behoort tot bij stofgegevens).
  4. Deze stof wordt niet in de algemene bronnen voor ZZS-identificatie genoemd maar bevat een ZZS
  5. Deze stof wordt als ZZS aangemerkt omdat deze in water wordt omgezet in de ZZS boorzuur
  6. Deze stof wordt als ZZS geïdentificeerd omdat deze volgens de gegevens bij ECHA (echa.europa.eu) één of meerdere ZZS bevat. In overeenkomst met de mengselnotitie wordt de stof dan als ZZS geïdentificeerd.
  7. Deze stof staat niet in bijlage III van het BAL. De weergegeven stofklasse en emissiegrenswaarde zijn een voorstel op basis van de (geschatte) dampdruk.
  8. Deze stof staat niet in bijlage III van het BAL maar bevat één of meerdere ZZS. De stofklasse van de ZZS met de strengste stofklasse is weergegeven.