ZZS minerale vezels - Detail ZZS-lijst Risico's van Stoffen

Zeer Zorgwekkende Stoffen: minerale vezels

Versie
05-05-2024
Bron
website "Risico's van stoffen": rvs.rivm.nl

Hieronder vindt u alle Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) uit deze groep, die in het Risico's van stoffen zoeksysteem zijn opgenomen. Een stof kan in meer groepen vallen.

U kunt de lijst exporteren voor gebruik in een spreadsheet via de knop "Download als Excel bestand".

Lees meer over ZZS.

Vragen of opmerkingen over de lijst kunt u indienen via de Helpdesk "Risico's van stoffen".

CAS-nummer EG-nummer Nederlandse stofnaam Engelse stofnaam ZZS volgens EU gevaarsindeling ZZS volgens REACH SVHC ZZS volgens REACH Restricties ZZS volgens KRW ZZS volgens OSPAR ZZS volgens EU-POP Verordening Stofklasse voor luchtemissies Emissiegrenswaarde Datum toevoeging Voetnoot
77536-66-4 actinoliet actinolite Ja sA.1 0,05 mg/Nm3 13-03-2019 1
142844-00-6 604-314-4 aluminiumsilicaat vuurvaste keramische vezels aluminosilicate refractory ceramic fibres Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
12172-73-5 amosiet amosite Ja sA.1 0,05 mg/Nm3 13-03-2019 1
77536-67-5 anthofylliet anthophyllite Ja sA.1 0,05 mg/Nm3 13-03-2019 1
1332-21-4 asbest asbestos Ja sA.1 0,05 mg/Nm3 13-03-2019
asbest amfibolen asbestos amphibole Ja sA.1 0,05 mg/Nm3 13-03-2019 1
12001-29-5 601-650-3 asbest chrysotiel asbestos, chrysotile Ja sA.1 0,05 mg/Nm3 13-03-2019 1
132207-32-0 chrysotiel asbest chrysotile asbestos Ja sA.1 0,05 mg/Nm3 10-5-2019 1
12001-28-4 crocidoliet crocidolite Ja sA.1 0,05 mg/Nm3 13-03-2019 1
e-glas microvezels met een representatieve samenstelling e-glass microfibres of representative composition Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 4-1-2017
12510-42-8 620-440-2 erioniet erionite Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
409-21-2 206-991-8 siliciumcarbide (vezelvormig) silicon carbide Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 11-9-2020 3
77536-68-6 616-473-7 tremoliet tremolite Ja sA.1 0,05 mg/Nm3 13-03-2019 1
vuurvaste keramische vezels, vezels voor speciale toepassingen, met uitzondering van minerale wol zoals gedefinieerd in bijlage VI van de EU-CLP/GHS [synthetische (silicaat)glasvezels met een willekeurige oriëntatie en een gehalte aan alkali- en aardalkalioxiden (Na2O plus K2O plus CaO plus MgO plus BaO) van ten hoogste 18 gewichtsprocent] Refractory Ceramic Fibres, Special Purpose Fibres, with the exception of mineral wool as defined in Annex VI of the EU-CLP/GHS [Man-made vitreous (silicate) fibres with random orientation with alkaline oxide and alkali earth oxide (Na2O+K2O+CaO+ MgO+BaO) content less or equal to 18 % by weight] Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 2
936-037-2 zirkonium aluminiumsilicaat vuurvaste keramische vezels zirconia aluminosilicate refractory ceramic fibres Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
  1. Deze stof staat niet in bijlage III van het BAL maar valt onder een andere stof of stofgroep, de getoonde stofklasse en emissiegrenswaarde zijn die van de andere stof of stofgroep en zijn ook geldig voor deze stof.
  2. Indeling als kankerverwekkend is volgens CLP niet noodzakelijk voor vezels waarvan de naar de lengte gewogen meetkundig gemiddelde diameter, minus tweemaal de meetkundige standaardfout, groter is dan 6 μm. De stof kan dan echter toch een ZZS zijn. Andere componenten erin kunnen bijvoorbeeld schadelijk zijn voor de voortplanting of PBT (Persistent, Bioaccumulerend én Toxisch) zijn. Om te concluderen dat de stof geen ZZS is moet duidelijk zijn dat het geen van deze componenten bevat.
  3. Deze stof staat niet in bijlage III van het BAL. De weergegeven stofklasse en emissiegrenswaarde zijn een voorstel op basis van de (geschatte) dampdruk.