asbest | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 9/30/2020 om: 12:25 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Asbest

Stofgegevens

 
Stofnaam
asbest
Engelse naam
asbestos
CAS-nummer
1332-21-4
Aquo-code
asbt
SIKB-id
313
Synoniem
asbestvezels
asbestos
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst E-PRTR
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Chemische stofgroep
asbestvezels
ZZS minerale vezels
chrysotiel
asbest amfibolen
chrysotiel
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 9/30/2020 om: 12:25 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
asbest
(1332-21-4)
asbest amfibolen
(behoort tot asbest )
chrysotiel
(12001-29-5)

(behoort tot asbest )
chrysotiel
(132207-32-0)

(behoort tot asbest )
Stofklasse voor luchtemissies sA.1
sA.1 sA.1 sA.1
Grensmassastroom 0,25 g/uur
0,25 g/uur
0,25 g/uur 0,25 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
E-PRTR
asbest
(1332-21-4)
Specifieke stofnaam op EPRTR asbest
Drempelwaarde voor uitstoot in de lucht 1 kg/jaar
Drempelwaarde voor uitstoot in water 1 kg/jaar
Autorisaties en restricties
asbest
(1332-21-4)
asbest amfibolen
(behoort tot asbest )
chrysotiel
(12001-29-5)

(behoort tot asbest )
chrysotiel
(132207-32-0)

(behoort tot asbest )
Specifieke naam op REACH bijlage XVII asbestvezels
asbestvezels
chrysotiel chrysotiel
Beperkingsvoorwaarden volgens REACH Bijlage XVII
REACH Bijlage XVII
REACH Bijlage XVII
REACH Bijlage XVII

Toelichtende voetnoten

1:

Deze stof staat niet in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer maar valt onder een andere stof, de getoonde stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn die van de andere stof en zijn ook geldig voor deze stof.

2:

Deze stof staat niet in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer maar valt onder een andere stof, de getoonde stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn die van de andere stof en zijn ook geldig voor deze stof.

3:

Deze stof staat niet in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer maar valt onder een andere stof, de getoonde stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn die van de andere stof en zijn ook geldig voor deze stof.

4:

Deze stof staat niet in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer maar valt onder een andere stof, de getoonde stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn die van de andere stof en zijn ook geldig voor deze stof.

1:

Tenzij anders aangegeven wordt bij rapportage van een verontreinigende stof vermeld in bijlage II de totale massa van die verontreinigende stof vermeld of, als het om een groep van verontreinigende stoffen gaat, de totale massa van de groep.

2:

Tenzij anders aangegeven wordt bij rapportage van een verontreinigende stof vermeld in bijlage II de totale massa van die verontreinigende stof vermeld of, als het om een groep van verontreinigende stoffen gaat, de totale massa van de groep.

1:

asbestvezels

2:

asbestvezels

Let op!

Geprint op: 9/30/2020 om: 12:25 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm asbest
(1332-21-4)
Milieu Grond Grond interventiewaarde (droge stof) 100 mg/kg
Milieu Grond Maximale waarde bodemfunctieklasse wonen / Maximale waarden kwaliteitsklasse wonen (droge stof) 100 mg/kg
Milieu Grond Maximale waarde bodemfunctieklasse industrie / Maximale waarde kwaliteitsklasse industrie (droge stof) 100 mg/kg
Milieu Grond Maximale waarde grootschalige toepassingen op of in de bodem: Maximale emissiewaarde (via gestandaardiseerde uitlogingstoets met Liquid/Solid ratio 10)
Milieu Grond Maximale waarde grootschalige toepassingen op of in de bodem: Emissietoetswaarde (droge stof)
Milieu Grond Maximale waarde verspreiden baggerspecie in zoet oppervlaktewater / Maximale waarde kwaliteitsklasse A (droge stof) 100 mg/kg
Milieu Grond Interventiewaarde bodem onder oppervlaktewater / Maximale waarde kwaliteitsklasse B (droge stof) 100 mg/kg
Milieu Grond Maximale waarde verspreiden baggerspecie in zout oppervlaktewater (droge stof) 100 mg/kg
Milieu Grond Maximale waarde grootschalige toepassingen op of in de bodem onder oppervlaktewater: Maximale emissiewaarde (via gestandaardiseerde uitlogingstoets met een Liquid/Solid ratio van 10)
Milieu Grond Maximale waarde grootschalige toepassingen op of in de bodem onder oppervlaktewater: Emissietoetswaarde (droge stof)
Milieu Lucht Lucht MTR 100000 vezelequivalenten/m3
Milieu Lucht Lucht VR 1000 vezelequivalenten/m3
Mens Lucht Grenswaarde binnenlucht 2000 vezels/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur 2000 vezels/m3
 

Toelichtende voetnoot

78:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

79:

Verwaarloosbaar risiconiveau

10:

tijdgewogen gemiddelde

Voetnoten

1:

Gewogen norm (concentratie serpentijn asbest + 10 x concentratie amfibool asbest).

2:

Gewogen norm (concentratie serpentijn asbest + 10x concentratie amfibool asbest). Deze eis bedraagt 0 mg/kg d.s. indien niet is voldaan aan artikel 2, onder b, van het Productenbesluit Asbest.

3:

In oppervlaktewater wordt geen grond toegepast die niet afkomstig is van de bodem onder het oppervlaktewater en die de Maximale waarden voor de functieklasse industrie overschrijdt.

Gewogen norm (concentratie serpentijn asbest + 10x concentratie amfibool asbest). Deze eis bedraagt 0 mg/kg d.s. indien niet is voldaan aan artikel 2, onder b, van het Productenbesluit Asbest.

4:

nvt

5:

nvt

6:

De Maximale waarden kwaliteitsklasse A zijn gebaseerd op een bepaald Herverontreinigingsniveau (HVN). Voor de stoffen waarvoor geen HVN is afgeleid gelden de Achtergrondwaarden en de toetsingsregels voor de Achtergrondwaarden.

7:

Gewogen norm (concentratie serpentijn asbest + 10x concentratie amfibool asbest). Deze eis bedraagt 0 mg/kg d.s. indien niet is voldaan aan artikel 2, onder b, van het Productenbesluit Asbest.

8:

Bij de toetsing aan de maximale waarden voor verspreiden in zout water wordt geen bodemtype correctie toegepast.

Gewogen norm (concentratie serpentijn asbest + 10x concentratie amfibool asbest). Deze eis bedraagt 0 mg/kg d.s. indien niet is voldaan aan artikel 2, onder b, van het Productenbesluit Asbest.

9:

nvt

10:

nvt

11:

Norm in herziening

12:

Norm in herziening

13:

De concentratie van asbestvezels in een voor personen toegankelijke ruimte van een bestaand bouwwerk is niet groter dan 2.000 vezels/m³, bepaald volgens NEN 2991.

14:

Met ingang van 1 oktober 2008: geplaatst op de lijst met wettelijke grenswaarden voor kankerverwekkende stoffen, vastgesteld volgens de risicobenadering

Let op!

Geprint op: 9/30/2020 om: 12:25 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
asbest amfibolen
(behoort tot asbest )
chrysotiel
(12001-29-5)

(behoort tot asbest )
UN-nummer 2212
2590
Benaming en beschrijving 3.1.2 ASBEST, AMFIBOOL (amosiet, tremoliet, actinoliet, anthofylliet, crocidoliet)
ASBEST, CHRYSOTIEL
Klasse 2.2 9 9
Classificatiecode 2.2 M1
M1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
III
Etiketten 5.2.2 9 9
Bijzondere bepalingen 3.3 168 274 542 168
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 1 kg
5 kg
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P002 IBC08
P002 IBC08 R001
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 B4 PP37
B4 PP37
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP10
MP10
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T3
T1
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33 TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 SGAH
SGAH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TU15
TU15
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (E)
3 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V11 V11
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV1 CV13 CV28
CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S19
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 90 90

Voetnoten

Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen
Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen
diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen
diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen
diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen
diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen
Asbest, dat zodanig in een natuurlijk of kunstmatig bindmiddel (zoals cement, kunststof, asfalt, harsen of ertsen) is opgenomen of daaraan is gebonden dat tijdens het vervoer geen gevaarlijke hoeveelheden asbestvezels, die ingeademd kunnen worden, kunnen vrijkomen, is niet onderworpen aan de voorschriften van het ADR. Asbesthoudende fabricaten, die zodanig verpakt zijn, dat tijdens het vervoer geen gevaarlijke hoeveelheden asbestvezels, die ingeademd kunnen worden, kunnen vrijkomen, zijn eveneens niet onderworpen aan de voorschriften van het ADR.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
Talk die tremoliet en/of actinoliet bevat, valt onder deze positie.
Asbest, dat zodanig in een natuurlijk of kunstmatig bindmiddel (zoals cement, kunststof, asfalt, harsen of ertsen) is opgenomen of daaraan is gebonden dat tijdens het vervoer geen gevaarlijke hoeveelheden asbestvezels, die ingeademd kunnen worden, kunnen vrijkomen, is niet onderworpen aan de voorschriften van het ADR. Asbesthoudende fabricaten, die zodanig verpakt zijn, dat tijdens het vervoer geen gevaarlijke hoeveelheden asbestvezels, die ingeademd kunnen worden, kunnen vrijkomen, zijn eveneens niet onderworpen aan de voorschriften van het ADR.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
deze zijde boven
deze zijde boven
milieugevaarlijke stof of diverse gevaarlijke stoffen.
milieugevaarlijke stof of diverse gevaarlijke stoffen.

Let op!

Geprint op: 9/30/2020 om: 12:25 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten