asbest | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 17-2-2019 om: 6:57

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Asbest

Stofgegevens

 
Stofnaam
asbest
Engelse naam
asbestos
CAS-nummer
1332-21-4
Aquo-code
asbt
SIKB-id
313
Synoniem
asbestvezels
asbestos
Functionele stofgroep
Lijst E-PRTR
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
asbestvezels
chrysotiel
asbest amfibolen

Let op!

Geprint op: 17-2-2019 om: 6:57

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Potentiële ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Potentiële ZZS zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
asbest
(1332-21-4)
Stofklasse voor luchtemissies sA.1
Grensmassastroom 0,25 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
E-PRTR
asbest
(1332-21-4)
Specifieke stofnaam op EPRTR asbest
Drempelwaarde voor uitstoot in de lucht 1 kg/jaar
Drempelwaarde voor uitstoot in water 1 kg/jaar
Autorisaties en restricties
asbest
(1332-21-4)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII asbestvezels
Beperkingsvoorwaarden volgens REACH Bijlage XVII

Toelichtende voetnoten

137:

Tenzij anders aangegeven wordt bij rapportage van een verontreinigende stof vermeld in bijlage II de totale massa van die verontreinigende stof vermeld of, als het om een groep van verontreinigende stoffen gaat, de totale massa van de groep.

137:

Tenzij anders aangegeven wordt bij rapportage van een verontreinigende stof vermeld in bijlage II de totale massa van die verontreinigende stof vermeld of, als het om een groep van verontreinigende stoffen gaat, de totale massa van de groep.

Let op!

Geprint op: 17-2-2019 om: 6:57

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm asbest
(1332-21-4)
Milieu Grond Grond interventiewaarde (droge stof) 100 mg/kg
Milieu Lucht Lucht MTR 100000 vezelequivalenten/m3
Milieu Lucht Lucht VR 1000 vezelequivalenten/m3
Hergebruik bagger en grond Grond Maximale waarde bodemfunctieklasse wonen / Maximale waarden kwaliteitsklasse wonen (droge stof) 100 mg/kg
Hergebruik bagger en grond Grond Maximale waarde bodemfunctieklasse industrie / Maximale waarde kwaliteitsklasse industrie (droge stof) 100 mg/kg
Hergebruik bagger en grond Grond Maximale waarde grootschalige toepassingen op of in de bodem: Maximale emissiewaarde (via gestandaardiseerde uitlogingstoets met Liquid/Solid ratio 10)
Hergebruik bagger en grond Grond Maximale waarde grootschalige toepassingen op of in de bodem: Emissietoetswaarde (droge stof)
Hergebruik bagger en grond Grond Maximale waarde verspreiden baggerspecie in zoet oppervlaktewater / Maximale waarde kwaliteitsklasse A (droge stof) 100 mg/kg
Hergebruik bagger en grond Grond Interventiewaarde bodem onder oppervlaktewater / Maximale waarde kwaliteitsklasse B (droge stof) 100 mg/kg
Hergebruik bagger en grond Grond Maximale waarde verspreiden baggerspecie in zout oppervlaktewater (droge stof) 100 mg/kg
Hergebruik bagger en grond Grond Maximale waarde grootschalige toepassingen op of in de bodem onder oppervlaktewater: Maximale emissiewaarde (via gestandaardiseerde uitlogingstoets met een Liquid/Solid ratio van 10)
Hergebruik bagger en grond Grond Maximale waarde grootschalige toepassingen op of in de bodem onder oppervlaktewater: Emissietoetswaarde (droge stof)
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur -
 

Toelichtende voetnoot

78:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

79:

Verwaarloosbaar risiconiveau

10:

tijdgewogen gemiddelde

Voetnoten

1:

Gewogen norm (concentratie serpentijn asbest + 10 x concentratie amfibool asbest).

2:

Norm in herziening

3:

Norm in herziening

4:

Gewogen norm (concentratie serpentijn asbest + 10x concentratie amfibool asbest). Deze eis bedraagt 0 mg/kg d.s. indien niet is voldaan aan artikel 2, onder b, van het Productenbesluit Asbest.

5:

In oppervlaktewater wordt geen grond toegepast die niet afkomstig is van de bodem onder het oppervlaktewater en die de Maximale waarden voor de functieklasse industrie overschrijdt.

Gewogen norm (concentratie serpentijn asbest + 10x concentratie amfibool asbest). Deze eis bedraagt 0 mg/kg d.s. indien niet is voldaan aan artikel 2, onder b, van het Productenbesluit Asbest.

6:

nvt

7:

nvt

8:

De Maximale waarden kwaliteitsklasse A zijn gebaseerd op een bepaald Herverontreinigingsniveau (HVN). Voor de stoffen waarvoor geen HVN is afgeleid gelden de Achtergrondwaarden en de toetsingsregels voor de Achtergrondwaarden.

9:

Gewogen norm (concentratie serpentijn asbest + 10x concentratie amfibool asbest). Deze eis bedraagt 0 mg/kg d.s. indien niet is voldaan aan artikel 2, onder b, van het Productenbesluit Asbest.

10:

Bij de toetsing aan de maximale waarden voor verspreiden in zout water wordt geen bodemtype correctie toegepast.

Gewogen norm (concentratie serpentijn asbest + 10x concentratie amfibool asbest). Deze eis bedraagt 0 mg/kg d.s. indien niet is voldaan aan artikel 2, onder b, van het Productenbesluit Asbest.

11:

nvt

12:

nvt

13:

Met ingang van 1 oktober 2008: geplaatst op de lijst met wettelijke grenswaarden voor kankerverwekkende stoffen, vastgesteld volgens de risicobenadering

Voor asbest geldt dat de som van alle afzonderlijke blootstellingsconcentraties (van zowel amfibool als chrysotiel) als fractie van de afzonderlijke grenswaarden kleiner is dan één. Zie besluit 340 van 19 september 2016.

Let op!

Geprint op: 17-2-2019 om: 6:57

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap

Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 17-2-2019 om: 6:57

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR
asbest
(1332-21-4)
Specifieke naam CMR asbest
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.

Toelichtende voetnoten