asbest amfibolen Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 19:34

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

asbest amfibolen

 

Stofgegevens

UN-nummer
2212

Engelse naam
asbestos amphibole
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst ADR
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
Chemische stofgroepen
asbestvezels
ZZS minerale vezels
asbest
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 19:34

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
asbest
(1332-21-4)
asbest amfibolen
(behoort tot asbest)
actinoliet
(77536-66-4)

(behoort tot asbest amfibolen)
amosiet
(12172-73-5)

(behoort tot asbest amfibolen)
anthofylliet
(77536-67-5)

(behoort tot asbest amfibolen)
crocidoliet
(12001-28-4)

(behoort tot asbest amfibolen)
tremoliet
(77536-68-6)

(behoort tot asbest amfibolen)
Stofklasse voor luchtemissies
sA.1
sA.1
sA.1
sA.1
sA.1
sA.1
sA.1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

E-PRTR
asbest
(1332-21-4)
Specifieke stofnaam op EPRTR
asbest
Drempelwaarde voor uitstoot in de lucht
Drempelwaarde voor uitstoot in water

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 19:34

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm asbest
(1332-21-4)
asbest amfibolen
(behoort tot asbest)
actinoliet
(77536-66-4)

(behoort tot asbest amfibolen)
amosiet
(12172-73-5)

(behoort tot asbest amfibolen)
anthofylliet
(77536-67-5)

(behoort tot asbest amfibolen)
crocidoliet
(12001-28-4)

(behoort tot asbest amfibolen)
tremoliet
(77536-68-6)

(behoort tot asbest amfibolen)
Milieu Lucht Lucht MTR
100000 vezelequivalenten/m3
Milieu Grond Interventiewaarde bodemkwaliteit (droge stof)
100 mg/kg
Milieu Grond kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘wonen’ (bij toepassing op de landbodem)
100 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘industrie’ (bij toepassing op de landbodem)
100 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis (maximale concentratiewaarde) voor ‘voor verspreiden op de landbodem geschikte baggerspecie’ (maximale concentratie)
Milieu Grond Maximale waarde grootschalige toepassingen op of in de bodem: Emissietoetswaarde (droge stof)
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘licht verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem)
100 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘matig verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem)
100 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis voor ‘voor verspreiden in zout oppervlaktewater geschikte baggerspecie’
100 mg/kg
Milieu Grond kwaliteitseis (emissietoetswaarde) voor ‘emissiearme grond’, ‘emissiearme baggerspecie’, ‘emissiearme mijnsteen’ of ‘emissiearme vermengde mijnsteen’ (maximale concentratie)
Milieu Grond kwaliteitseis (maximale emissiewaarde) voor ‘emissiearme grond’, ‘emissiearme baggerspecie’, ‘emissiearme mijnsteen’ of ‘emissiearme vermengde mijnsteen’ (maximale emissie)
Mens Lucht Grenswaarde binnenlucht
2000 vezels/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur
2000 vezels/m3
2000 vezels/m3
2000 vezels/m3
2000 vezels/m3
2000 vezels/m3
2000 vezels/m3
2000 vezels/m3

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 19:34

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR
asbest amfibolen
(behoort tot asbest)
UN-nummer 2212
Benaming en beschrijving 3.1.2 ASBEST, AMFIBOOL (amosiet, tremoliet, actinoliet, anthofylliet, crocidoliet)
Klasse 2.2 9
Classificatiecode 2.2 M1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
Etiketten 5.2.2 9
Bijzondere bepalingen 3.3 168 274 542
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 1 kg
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P002 IBC08
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 B4 PP37
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP10
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T3
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 SGAH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TU15
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V11
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV1 CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S19
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 90

Voetnoten

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
asbest amfibolen
(behoort tot asbest)
UN-nummer 2212
Benaming en beschrijving 3.1.2 ASBEST, AMFIBOOL (amosiet, tremoliet, actinoliet, anthofylliet, crocidoliet)
GEVI-code 90
Stofindeling weg en spoor SNR
Stofindeling water SNR

Voetnoten