chrysotiel | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/22/2019 om: 11:14 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Chrysotiel

Stofgegevens

 
Stofnaam
chrysotiel
Engelse naam
chrysotile
CAS-nummer
12001-29-5
UN-nummer
2590
Aquo-code
chrystl
SIKB-id
314
Synoniem
asbest chrysotiel
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst ADR
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
asbestvezels
ZZS minerale vezels
asbest
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 10/22/2019 om: 11:14 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
asbest
(1332-21-4)
chrysotiel
(12001-29-5)

(behoort tot asbest )
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Datum toevoeging 13-03-2019
13-03-2019
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
asbest
(1332-21-4)
chrysotiel
(12001-29-5)

(behoort tot asbest )
Stofklasse voor luchtemissies sA.1
sA.1
Grensmassastroom 0,25 g/uur
0,25 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
E-PRTR
asbest
(1332-21-4)
Specifieke stofnaam op EPRTR asbest
Drempelwaarde voor uitstoot in de lucht 1 kg/jaar
Drempelwaarde voor uitstoot in water 1 kg/jaar
Autorisaties en restricties
asbest
(1332-21-4)
chrysotiel
(12001-29-5)

(behoort tot asbest )
Specifieke naam op REACH bijlage XVII asbestvezels
chrysotiel
Beperkingsvoorwaarden volgens REACH Bijlage XVII
REACH Bijlage XVII

Toelichtende voetnoten

1:

Deze stof staat niet in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer maar valt onder een andere stof, de getoonde stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn die van de andere stof en zijn ook geldig voor deze stof.

2:

Deze stof staat niet in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer maar valt onder een andere stof, de getoonde stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn die van de andere stof en zijn ook geldig voor deze stof.

1:

Tenzij anders aangegeven wordt bij rapportage van een verontreinigende stof vermeld in bijlage II de totale massa van die verontreinigende stof vermeld of, als het om een groep van verontreinigende stoffen gaat, de totale massa van de groep.

2:

Tenzij anders aangegeven wordt bij rapportage van een verontreinigende stof vermeld in bijlage II de totale massa van die verontreinigende stof vermeld of, als het om een groep van verontreinigende stoffen gaat, de totale massa van de groep.

Let op!

Geprint op: 10/22/2019 om: 11:14 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm chrysotiel
(12001-29-5)

(behoort tot asbest )
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur 2000 vezels/m3
 

Toelichtende voetnoot

10:

tijdgewogen gemiddelde

Voetnoten

1:

Voor asbest geldt dat de som van alle afzonderlijke blootstellingsconcentraties (van zowel amfibool als chrysotiel) als fractie van de afzonderlijke grenswaarden kleiner is dan één. Zie besluit 340 van 19 september 2016.

Let op!

Geprint op: 10/22/2019 om: 11:14 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
chrysotiel
(12001-29-5)

(behoort tot asbest )
UN-nummer 2590
Benaming en beschrijving 3.1.2 ASBEST, CHRYSOTIEL
Klasse 2.2 9
Classificatiecode 2.2 M1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 III
Etiketten 5.2.2 9
Bijzondere bepalingen 3.3 168
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 5 kg
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P002 IBC08 R001
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 B4 PP37
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP10
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T1
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 SGAH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TU15
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 3 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V11
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV13 CV28
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 90

Voetnoten

Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen
diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen
diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen
Asbest, dat zodanig in een natuurlijk of kunstmatig bindmiddel (zoals cement, kunststof, asfalt, harsen of ertsen) is opgenomen of daaraan is gebonden dat tijdens het vervoer geen gevaarlijke hoeveelheden asbestvezels, die ingeademd kunnen worden, kunnen vrijkomen, is niet onderworpen aan de voorschriften van het ADR. Asbesthoudende fabricaten, die zodanig verpakt zijn, dat tijdens het vervoer geen gevaarlijke hoeveelheden asbestvezels, die ingeademd kunnen worden, kunnen vrijkomen, zijn eveneens niet onderworpen aan de voorschriften van het ADR.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
deze zijde boven
milieugevaarlijke stof of diverse gevaarlijke stoffen.

Let op!

Geprint op: 10/22/2019 om: 11:14 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten