ZZS cadmium en cadmiumverbindingen - Detail ZZS-lijst Risico's van Stoffen

Zeer Zorgwekkende Stoffen: cadmium en cadmiumverbindingen

Versie
05-05-2024
Bron
website "Risico's van stoffen": rvs.rivm.nl

Hieronder vindt u alle Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) uit deze groep, die in het Risico's van stoffen zoeksysteem zijn opgenomen. Een stof kan in meer groepen vallen.

Op basis van de KRW worden alle cadmiumverbindingen als ZZS aangemerkt.

U kunt de lijst exporteren voor gebruik in een spreadsheet via de knop "Download als Excel bestand".

Lees meer over ZZS.

Vragen of opmerkingen over de lijst kunt u indienen via de Helpdesk "Risico's van stoffen".

CAS-nummer EG-nummer Nederlandse stofnaam Engelse stofnaam ZZS volgens EU gevaarsindeling ZZS volgens REACH SVHC ZZS volgens REACH Restricties ZZS volgens KRW ZZS volgens OSPAR ZZS volgens EU-POP Verordening Stofklasse voor luchtemissies Emissiegrenswaarde Datum toevoeging Voetnoot
71411-66-0 275-370-1 (R)-12-hydroxyoliezuur, barium cadmium zout (R)-12-hydroxyoleic acid, barium cadmium salt MVP 1 0,05 mg/Nm3 21-1-2022 3, 4
64681-08-9 265-010-1 (S)-dichloor[2-[[(2,3-dihydroxypropoxy)hydroxyfosfinyl]oxy]triethylmethylammoniumaat]cadmium (S)-dichloro[2-[[(2,3-dihydroxypropoxy)hydroxyphosphinyl]oxy]triethylmethylammoniumato]cadmium MVP 1 0,05 mg/Nm3 28-1-2022 3, 4
29977-13-7 249-987-1 [[N,N'-ethyleenbis[glycinaat]](2-)-N,N',O,O']cadmium [[N,N'-ethylenebis[glycinato]](2-)-N,N',O,O']cadmium MVP 1 0,05 mg/Nm3 21-1-2022 3, 4
69012-21-1 273-721-3 afvalwater, elektrolytische oplossing voornamelijk bestaand uit cadmiumsulfaat en zwavelzuur wastewater, cadmium sulfate electrolytic, acid MVP 1 0,05 mg/Nm3 24-8-2023 3, 4
5743-04-4 611-525-5 azijnzuur, cadmiumzout, dihydraat acetic acid, cadmium salt, dihydrate MVP 1 0,05 mg/Nm3 28-1-2022 3, 4
7440-43-9 231-152-8 cadmium cadmium Ja Ja Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
35658-65-2 621-024-3 cadmium (II) chloride monohydraat cadmium (II) chloride monohydrate MVP 1 0,05 mg/Nm3 28-1-2022 3, 4
2420-98-6 219-346-0 cadmium bis(2-ethylhexanoaat) cadmium bis(2-ethylhexanoate) MVP 1 0,05 mg/Nm3 24-8-2023 3, 4
14402-75-6 238-371-8 cadmium di-kalium tetracyanide cadmium dipotassium tetracyanide MVP 1 0,05 mg/Nm3 24-8-2023 3, 4
69011-69-4 273-707-7 cadmium, slakken cadmium, dross MVP 1 0,05 mg/Nm3 24-8-2023 3, 4
7789-42-6 232-165-1 cadmiumbromide cadmium bromide MVP 1 0,05 mg/Nm3 24-8-2023 3, 4
513-78-0 208-168-9 cadmiumcarbonaat cadmium carbonate Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 30-05-2017 3
10108-64-2 233-296-7 cadmiumchloride cadmium chloride Ja Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 3
654054-66-7 629-592-4 cadmiumchloride hydraat cadmium chloride hydrate MVP 1 0,05 mg/Nm3 24-8-2023 3, 4
7790-78-5 640-998-0 cadmiumchloride, hydraat (2:5) cadmium chloride, hydrate (2:5) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 24-8-2023 3
543-90-8 208-853-2 cadmiumdi(acetaat) cadmium di(acetate) MVP 1 0,05 mg/Nm3 24-8-2023 3, 4
7790-79-6 232-222-0 cadmiumfluoride cadmium fluoride Ja Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
21041-95-2 244-168-5 cadmiumhydroxide cadmium hydroxide Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 30-05-2017 3
10325-94-7 233-710-6 cadmiumnitraat cadmium nitrate Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 30-05-2017 3
10022-68-1 638-751-7 cadmiumnitraat tetrahydraat cadmium nitrate tetrahydrate MVP 1 0,05 mg/Nm3 24-8-2023 3, 4
1306-19-0 215-146-2 cadmiumoxide cadmium oxide Ja Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 3
10124-36-4 233-331-6 cadmiumsulfaat cadmium sulphate Ja Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013 2, 3
15244-35-6 626-360-4 cadmiumsulfaat hydraat cadmium sulfate hydrate Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 24-8-2023 3
7790-84-3 616-572-5 cadmiumsulfaat hydraat (3:8) cadmium sulphate hydrate (3:8) Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 24-8-2023 3
1306-23-6 215-147-8 cadmiumsulfide cadmium sulphide Ja Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
68877-00-9 272-541-2 cadmiumsulfide (CdS), gedoteerd met koperchloride cadmium sulfide (CdS), copper chloride-doped MVP 1 0,05 mg/Nm3 24-8-2023 3, 4
68512-49-2 270-977-8 cadmiumsulfide (CdS), vaste oplossing met zinksulfide, gedoteerd met koperchloride cadmium sulfide (CdS), solid soln. with zinc sulfide, copper chloride-doped MVP 1 0,05 mg/Nm3 24-8-2023 3, 4
68583-45-9 271-513-7 cadmiumsulfide (CdS), vaste oplossing met zinksulfide, gedoteerd met zilverchloride cadmium sulfide (CdS), solid soln. with zinc sulfide, silver chloride-doped MVP 1 0,05 mg/Nm3 24-8-2023 3, 4
cadmiumverbindingen cadmium compounds Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
102184-95-2 310-077-5 kiezelzuur, zirkoniumzout, ingekapseld cadmiumpigment silicic acid, zirconium salt, cadmium pigment-encapsulated MVP 1 0,05 mg/Nm3 21-1-2022 3, 4
935-119-5 mengsel van cadmium sulfide (CdS), vaste oplossing met zinksulfide, gedoteerd met koperchloride en zinksulfide (ZnS), gedoteerd met zilverchloride en yttriumoxidesulfide (Y2O2S), gedoteerd met europium blend of cadmium sulfide (CdS), solid soln. with zinc sulfide, copper chloride-doped and zinc sulfide (ZnS), silver chloride-doped and yttrium oxide sulfide (Y2O2S), europium-doped MVP 1 0,05 mg/Nm3 28-1-2022 3, 4
935-120-0 mengsel van digadolinium-dioxidesulfide en cadmium-zinksulfide blend of digadolinium dioxide sulphide and cadmium zinc sulphide MVP 1 0,05 mg/Nm3 28-1-2022 3, 4
934-478-5 mengsel van lood, nikkel, thallium, cadmium en koper reaction mass of lead and nickel and thallium and cadmium and copper MVP 1 0,05 mg/Nm3 4-4-2022 1, 3
12139-21-8 monteponiet monteponite Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 26-1-2024 3
12006-15-4 234-484-1 tricadmium diarsenide tricadmium diarsenide Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 21-1-2022 3, 4, 5
91053-44-0 293-309-7 uitloogresten, cadmiumkoek leach residues, cadmium cake MVP 1 0,05 mg/Nm3 24-8-2023 3, 4
  1. Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder de ZZS-stofgroep loodverbindingen.
  2. Op de REACH kandidaatslijst wordt ook casnummer 31119-53-6 gebruikt.
  3. Deze stof staat niet in bijlage III van het BAL maar valt onder een andere stof of stofgroep, de getoonde stofklasse en emissiegrenswaarde zijn die van de andere stof of stofgroep en zijn ook geldig voor deze stof.
  4. Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder de ZZS-stofgroep cadmiumverbindingen
  5. Alle arseen verbindingen worden als ZZS aangemerkt omdat deze zijn opgenomen in Annex XVII van REACH vanwege het voldoen aan de criteria carcinogeen en mutageen