tributyltin verbindingen Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 23-6-2024 om: 07:48

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

tributyltin verbindingen

 
Stofgegevens
Stofnaam tributyltin verbindingen
Engelse naam tributyltin compounds
ECHA stofinformatie Substance Infocard
Functionele stofgroep GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Biociden
Lijst ZZS
Lijst KRW prioritaire stoffen
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
ZZS gewasbeschermingsmiddelen en of biociden
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Chemische stofgroep ZZS organotinverbindingen
tributyl(vinyl)tin
tributyltin
tributyltin-kation
(acryloyloxy)tributylstannaan
(E,E)-tributyl(hexa-2,4-dienoyloxy)stannaan
(Z,Z)-tributyl(octadeca-9,12-dienoyloxy)stannaan
[(octylsuccinyl)bis(oxy)]bis[tributylstannaan]
[(ftaloylbis(oxy)]bis(tributylstannaan)
[(tereftaloylbis(oxy)]bis(tributylstannaan)
[(tetrachloorftaloyl)bis(oxy)]bis(tributylstannaan)
[1R-(1α,4aβ,4bα,10aα)]-tributyl[[[1,2,3,4,4a,4b,5,6,10,10a-decahydro-7-isopropyl-1,4a-dimethyl-1-fenanthryl]carbonyl]oxy]stannaan
[1R-(1α,4aβ,4bα,7β,10aα)]-tributyl[[(-1,2,3,4,4a,4b,5,6,7,9,10,10a-dodecahydro-1,4a,7-trihydroxy-7-vinyl-1-fenanthryl)carbonyl]oxy]stannaan
[benzeen-1,2,4,5-tetrayltetrakis(carbonyloxy)]tetrakis[tributylstannaan]
[isopropylideenbis(p-fenyleenoxy)]bis[tributylstannaan]
1,3-propaandiol, 2-amino-2-ethyl-, reactieproducten met tributyl(pentyloxy)stannaan
1-methyl-2-(tri-n-butylstannyl)imidazool
1-methyl-5-(tri-n-butylstannyl)imidazool
2-(tributylstannyl)pyridine
2-(tri-n-butylstannyl)oxazool
2-(tri-n-butylstannyl)thiofeen
2,3-difluor-4-(tributylstannyl)pyridine
3-isopropoxy-4-(tri-n-butylstannyl)-3-cyclobuteen-1,2-dion
4-(tri-n-butylstannyl)pyridine
4-(tri-n-butylstannyl)thiazool
5,5,9,9-tetrabutyl-7-[(tributylstannyl)oxy]-6,8-dioxa-7-fosfa-5,9-distannatridecaan 7-oxide
5-methyl-2-(tri-n-butylstannyl)pyridine
allyltributylstannaan
azidotri-n-butyltin(IV)
bis(tributylstannyl)acetyleen
cis-1-ethoxy-2-(tri-n-butylstannyl)ethyleen
natrium tributylstannolaat
stannaan, tributyl-, mono(C3-23-vertakt acyloxy) derivaten
stannaan, tributyl-, mono(naftenoyloxy) derivaten
stannaan, tributyl-, mono(hars acyloxy) derivaten
stannaan, tributyl-, mono(tallolie vet acyloxy) derivaten
stannaan, tributyl-, mono[(C1-12-alkylsulfonyl)oxy] derivaten
stannaan, tributyl[(1-oxooctyl)oxy]-, vertakt
tributyl(2,4,5-trichloorfenoxy)stannaan
tributyl(3-methyl-2-butenyl)tin
tributyl(isodecanoyloxy)stannaan
tributyl(isononanoyloxy)stannaan
tributyl(isoundecanoyloxy)stannaan
tributyl(lauroyloxy)stannaan
tributyl(methacryloyloxy)stannaan
tributyl(myristoyloxy)stannaan
tributyl(neodecanoyloxy)stannaan
tributyl(nicotinoyloxy)stannaan
tributyl(nonylfenoxy)stannaan
tributyl(octanoyloxy)stannaan
tributyl(oleoyloxy)stannaan
tributyl(palmitoyloxy)stannaan
tributyl(pentachloorfenoxy)stannaan
tributyl(stearoyloxy)stannaan
tributyl(tert-decanoyloxy)stannaan
tributyl(trichlooracetoxy)stannaan
tributyl(undec-10-enoyloxy)stannaan
tributyl[(2,3-dibroom-2-methylpropionyl)oxy]stannaan
tributyl[(2-ethylhexanoyl)oxy]stannaan
tributyl[(diethylthiocarbamoyl)thio]stannaan
tributyl[(dimethylthiocarbamoyl)thio]stannaan
tributyl[(ethylsulfonyl)oxy]stannaan
tributyl[(p-tert-butylbenzoyl)oxy]stannaan
tributyl[[(p-dodecylfenyl)sulfonyl]oxy]stannaan
tributylcyclopenta-2,4-dienylstannaan
tributylethynylstannaan
tributylmethylstannaan
tributylfenoxystannaan
tributyltin benzoaat
tributylthiocyanatostannaan
tributyltin acetaat
tributyltin bromide
tributyltin chloride
tributyltin fluoride
tributyltin hydroxide
triisooctyl 2,2',2''-[(1,1,3-tributyldistannathiaan-1-yl-3-ylideen)tris(thio)]triacetaat
tri-n-butyl(1-propenyl)tin, cis + trans
tributylfenyltin
tri-n-butyltin methanolaat
tributyltin jodide
Emissiegegevens ZZS-Navigator Naar lucht
Naar water

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 23-6-2024 om: 07:48

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
E-PRTR
tributyltin
(688-73-3)

(behoort tot tributyltin verbindingen)
Specifieke stofnaam op EPRTR tributyltin en zijn verbindingen
Drempelwaarde voor uitstoot in de lucht _
Drempelwaarde voor uitstoot in water 1 kg/jaar

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

1:

Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder de ZZS-stofgroep organische tinverbindingen

2:

Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder de ZZS-stofgroep organische tinverbindingen

3:

Op basis van de CLP worden niet alle tributyltinverbindingen als ZZS aangemerkt maar op basis van de KRW wel.

4:

Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder een ZZS (zie behoort tot bij stofgegevens).

1:

Deze stof staat niet in bijlage III van het BAL maar valt onder een andere stof of stofgroep, de getoonde stofklasse en emissiegrenswaarde zijn die van de andere stof of stofgroep en zijn ook geldig voor deze stof.

2:

Deze stof staat niet in bijlage III van het BAL maar valt onder een andere stof of stofgroep, de getoonde stofklasse en emissiegrenswaarde zijn die van de andere stof of stofgroep en zijn ook geldig voor deze stof.

1:

Met inbegrip van tributyltin-kation (CAS 36643-28-4).

2:

behoort tot de tributyltinverbindingen

1:

Totale massa van tributyltinverbindingen, uitgedrukt als massa tributyltin.

2:

Een streepje (_) geeft aan dat voor betrokken parameter en milieucompartiment geen rapportagevereiste geldt

3:

Tenzij anders aangegeven wordt bij rapportage van een verontreinigende stof vermeld in bijlage II de totale massa van die verontreinigende stof vermeld of, als het om een groep van verontreinigende stoffen gaat, de totale massa van de groep.

Let op!

Geprint op: 23-6-2024 om: 07:48

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm tributyltin verbindingen tributyltin
(688-73-3)

(behoort tot tributyltin verbindingen)
tributyltin-kation
(36643-28-4)

(behoort tot tributyltin verbindingen)
Milieu Lucht Lucht Indicatief MTR 0,020 µg/m3
Milieu Oppervlaktewater zoet log Kp l/kg (zwevend stof) 3,17
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren wettelijk JG-MKN (totaal) 0,0002 µg/l 0,0002 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren wettelijk MAC-MKN (totaal) 0,0015 µg/l 0,0015 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren wettelijk JG-MKN (totaal) 0,0002 µg/l 0,0002 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren wettelijk MAC-MKN (totaal) 0,0015 µg/l 0,0015 µg/l
Milieu Sediment Sediment MTR (droge stof) 10 µg/kg
Milieu Sediment Sediment MTR andere oppervlaktewateren (droge stof) 0,7 mg/kg
Milieu Grond Grond VR (droge stof) 0,1 mg/kg
Milieu Grond Grond Indicatief MTR
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘landbouw/natuur’ (bij toepassing op de landbodem) 0,065 mg/kg
Milieu Grond kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘wonen’ (bij toepassing op de landbodem) 0,065 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘industrie’ (bij toepassing op de landbodem) 0,065 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis (maximale concentratiewaarde) voor ‘voor verspreiden op de landbodem geschikte baggerspecie’ (maximale concentratie)
Milieu Grond Maximale waarde grootschalige toepassingen op of in de bodem: Emissietoetswaarde (droge stof)
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘niet verontreinigd’ of kwaliteitsklasse ‘algemeen toepasbaar’ (bij toepassing op de waterbodem) 0,065 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘licht verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem) 0,25 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis voor ‘voor verspreiden in zout oppervlaktewater geschikte baggerspecie’ 0,25 en 0,115 mg/kg
Milieu Grond kwaliteitseis (emissietoetswaarde) voor ‘emissiearme grond’, ‘emissiearme baggerspecie’, ‘emissiearme mijnsteen’ of ‘emissiearme vermengde mijnsteen’ (maximale concentratie)
Milieu Grond kwaliteitseis (maximale emissiewaarde) voor ‘emissiearme grond’, ‘emissiearme baggerspecie’, ‘emissiearme mijnsteen’ of ‘emissiearme vermengde mijnsteen’ (maximale emissie)
Milieu Grondwater Grondwater streefwaarde (opgelost) 0,0001 µg/l

Toelichtende voetnoot

80:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

33:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm (JG-MKN). Deze term werd gebruikt in de Nederlandse wetgeving onder de KRW, maar bij de laatste wijziging van het Besluit milieukwaliteitseisen water (BKMW) is de term milieukwaliteitsnorm vervangen door milieukwaliteitseis (JG-MKE). In de Regeling monitoring Kaderrichtlijn water wordt gesproken over ‘jaargemiddelde waarde van de concentratie’. Deze wijziging heeft te maken de juridische status van de getallen in beide documenten. De inhoudelijke betekenis van de getallen en de wijze van toetsing is niet veranderd en de wijziging is ook niet van toepassing op de stoffen die niet in BKMW of Regeling staan genoemd. Op deze website kiezen we er daarom voor om de term JG-MKN te blijven gebruiken, ongeacht de status van het getal.

37:

Maximaal aanvaardbare concentratie (MAC-MKN). Deze term werd gebruikt in de Nederlandse wetgeving onder de KRW, maar bij de laatste wijziging van het Besluit milieukwaliteitseisen water (BKMW) is de term milieukwaliteitsnorm vervangen door milieukwaliteitseis (MAC-MKE). In de Regeling monitoring Kaderrichtlijn water wordt gesproken over ‘Maximaal aanvaardbare waarde van de concentratie’. Deze wijziging heeft te maken de juridische status van de getallen in beide documenten. De inhoudelijke betekenis van de getallen en de wijze van toetsing is niet veranderd en de wijziging is ook niet van toepassing op de stoffen die niet in BKMW of Regeling staan genoemd. Op deze website kiezen we er daarom voor om de term MAC-MKN te blijven gebruiken, ongeacht de status van het getal.

35:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm (JG-MKN). Deze term werd gebruikt in de Nederlandse wetgeving onder de KRW, maar bij de laatste wijziging van het Besluit milieukwaliteitseisen water (BKMW) is de term milieukwaliteitsnorm vervangen door milieukwaliteitseis (JG-MKE). In de Regeling monitoring Kaderrichtlijn water wordt gesproken over ‘jaargemiddelde waarde van de concentratie’. Deze wijziging heeft te maken de juridische status van de getallen in beide documenten. De inhoudelijke betekenis van de getallen en de wijze van toetsing is niet veranderd en de wijziging is ook niet van toepassing op de stoffen die niet in BKMW of Regeling staan genoemd. Op deze website kiezen we er daarom voor om de term JG-MKN te blijven gebruiken, ongeacht de status van het getal.

39:

Maximaal aanvaardbare concentratie (MAC-MKN). Deze term werd gebruikt in de Nederlandse wetgeving onder de KRW, maar bij de laatste wijziging van het Besluit milieukwaliteitseisen water (BKMW) is de term milieukwaliteitsnorm vervangen door milieukwaliteitseis (MAC-MKE). In de Regeling monitoring Kaderrichtlijn water wordt gesproken over ‘Maximaal aanvaardbare waarde van de concentratie’. Deze wijziging heeft te maken de juridische status van de getallen in beide documenten. De inhoudelijke betekenis van de getallen en de wijze van toetsing is niet veranderd en de wijziging is ook niet van toepassing op de stoffen die niet in BKMW of Regeling staan genoemd. Op deze website kiezen we er daarom voor om de term MAC-MKN te blijven gebruiken, ongeacht de status van het getal.

57:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

58:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

64:

Verwaarloosbaar risiconiveau

178:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

12:

voor standaardbodem, uitgedrukt in mg/kg droge stof

13:

voor standaardbodem, uitgedrukt in mg/kg droge stof

14:

voor standaardbodem, uitgedrukt in mg/kg droge stof

16:

voor standaardbodem, uitgedrukt in mg/kg droge stof Er is gebruik gemaakt van 3 typen kwaliteitseisen. Als de kwaliteitseis is gebaseerd op de bovengrens voor de kwaliteitsklasse ‘matig verontreinigd’ is de betreffende kwaliteitseis cursief weergegeven. Als de kwaliteitseis is gebaseerd op een bovengrens voor landbouwkundig gebruik, is de betreffende kwaliteitseis vetgedrukt weergegeven. De niet cursief en niet vetgedrukte kwaliteitseisen zijn gebaseerd op de bovengrens voor de kwaliteitsklasse ‘landbouw/natuur’. Voor Sn en V is de kwaliteitseis gebaseerd op de bovengrens voor de kwaliteitsklasse industrie.

184:

voor standaardbodem, in mg kg/droge stof

18:

voor standaardbodem, in mg kg/droge stof

20:

voor standaardbodem, in mg kg/droge stof

22:

voor standaardbodem, uitgedrukt in mg/kg droge stof

21:

uitgedrukt in mg/kg droge stof

Voetnoten

1:

Geldt voor de som van organotinverbindingen

2:

datum van realisatie van de milieukwaliteitseis: 22 december 2015

3:

datum van realisatie van de milieukwaliteitseis: 22 december 2015

4:

datum van realisatie van de milieukwaliteitseis: 22 december 2015

5:

datum van realisatie van de milieukwaliteitseis: 22 december 2015

6:

datum van realisatie van de milieukwaliteitseis: 22 december 2015

7:

datum van realisatie van de milieukwaliteitseis: 22 december 2015

8:

datum van realisatie van de milieukwaliteitseis: 22 december 2015

9:

datum van realisatie van de milieukwaliteitseis: 22 december 2015

10:

Voor deze stof zijn risicogrenzen voor bodem beschikbaar. Deze hebben geen officiële status als norm, maar kunnen wel worden gebruikt door het bevoegd gezag. Informatie over deze stof kunt u opvragen via de helpdesk van de website Risico's van stoffen (https://rvs.rivm.nl/vragen-enof-opmerkingen).

11:

als Sn

12:

als Sn

13:

In oppervlaktewater wordt geen grond toegepast die niet afkomstig is van de bodem onder het oppervlaktewater en die de Maximale waarden voor de functieklasse industrie overschrijdt.

als organotin

14:

nvt

15:

nvt

16:

als Sn

17:

De Maximale waarden kwaliteitsklasse A zijn gebaseerd op een bepaald Herverontreinigingsniveau (HVN). Voor de stoffen waarvoor geen HVN is afgeleid gelden de Achtergrondwaarden en de toetsingsregels voor de Achtergrondwaarden.

als Sn

18:

Bij de toetsing aan de maximale waarden voor verspreiden in zout water wordt geen bodemtype correctie toegepast.

als Sn

Normwaarde Tributyltin van 0,25 mg Sn/kg ds geldt verspreiden van baggerspecie in de Waddenzee en de Zeeuwse Delta. Normwaarde Tributyltin van 0,115 mg Sn/kg ds geldt voor verspreiden van baggerspecie in de Noordzee langs de Noordzeekust.

19:

nvt

20:

nvt

Let op!

Geprint op: 23-6-2024 om: 07:48

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid zijn opgenomen.
CMR volgens CLP
tributyltin verbindingen
Specifieke naam CMR tributyltinverbindingen, met uitzondering van de elders in deze bijlage met name genoemde
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten