tributyltin | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/18/2021 om: 12:01 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Tributyltin

Stofgegevens

 
Stofnaam
tributyltin
Engelse naam
tri-n-butyltin hydride
CAS-nummer
688-73-3
EG-nummer
211-704-4
Molecuulformule
C12-H28-Sn
Functionele stofgroep
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Biociden
Lijst ZZS
Lijst E-PRTR
Lijst Autorisaties en restricties
ZZS gewasbeschermingsmiddelen en of biociden
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
metalen en metaalverbindingen
ZZS organotinverbindingen
organometaalverbindingen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 10/18/2021 om: 12:01 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
tributyltin
(688-73-3)
Specifieke naam op ZZS tributyltinverbindingen
Datum toevoeging 2-12-2013
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
tributyltin
(688-73-3)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Grensmassastroom 0,15 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
E-PRTR
tributyltin
(688-73-3)
Specifieke stofnaam op EPRTR tributyltin en zijn verbindingen
Drempelwaarde voor uitstoot in de lucht _
Drempelwaarde voor uitstoot in water 1 kg/jaar
Autorisaties en restricties
tributyltin
(688-73-3)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII organische tinverbindingen
Beperkingsvoorwaarden volgens REACH Bijlage XVII, 20. organische tinverbindingen

Toelichtende voetnoten

1:

Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder de ZZS-stofgroep tributyltinverbindingen

1:

Totale massa van tributyltinverbindingen, uitgedrukt als massa tributyltin.

2:

Een streepje (_) geeft aan dat voor betrokken parameter en milieucompartiment geen rapportagevereiste geldt

3:

Tenzij anders aangegeven wordt bij rapportage van een verontreinigende stof vermeld in bijlage II de totale massa van die verontreinigende stof vermeld of, als het om een groep van verontreinigende stoffen gaat, de totale massa van de groep.

Let op!

Geprint op: 10/18/2021 om: 12:01 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm tributyltin
(688-73-3)
Milieu Grond Achtergrondwaarde (droge stof; bij toepassing in oppervlaktewater en voor de bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam) 0,065 mg/kg
Milieu Grond Achtergrondwaarde (droge stof; bij toepassing op of in de bodem) 0,065 mg/kg
Milieu Grond Maximale waarde bodemfunctieklasse wonen / Maximale waarden kwaliteitsklasse wonen (droge stof) 0,065 mg/kg
Milieu Grond Maximale waarde bodemfunctieklasse industrie / Maximale waarde kwaliteitsklasse industrie (droge stof) 0,065 mg/kg
Milieu Grond Maximale waarde grootschalige toepassingen op of in de bodem: Maximale emissiewaarde (via gestandaardiseerde uitlogingstoets met Liquid/Solid ratio 10)
Milieu Grond Maximale waarde grootschalige toepassingen op of in de bodem: Emissietoetswaarde (droge stof)
Milieu Grond Maximale waarde verspreiden baggerspecie in zoet oppervlaktewater / Maximale waarde kwaliteitsklasse A (droge stof) 0,25 mg/kg
Milieu Grond Maximale waarde verspreiden baggerspecie in zout oppervlaktewater (droge stof) 0,25 en 0,115 mg/kg
Milieu Grond Maximale waarde grootschalige toepassingen op of in de bodem onder oppervlaktewater: Maximale emissiewaarde (via gestandaardiseerde uitlogingstoets met een Liquid/Solid ratio van 10)
Milieu Grond Maximale waarde grootschalige toepassingen op of in de bodem onder oppervlaktewater: Emissietoetswaarde (droge stof)
 

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

1:

als Sn

2:

als Sn

3:

als Sn

4:

In oppervlaktewater wordt geen grond toegepast die niet afkomstig is van de bodem onder het oppervlaktewater en die de Maximale waarden voor de functieklasse industrie overschrijdt.

als organotin

5:

nvt

6:

nvt

7:

De Maximale waarden kwaliteitsklasse A zijn gebaseerd op een bepaald Herverontreinigingsniveau (HVN). Voor de stoffen waarvoor geen HVN is afgeleid gelden de Achtergrondwaarden en de toetsingsregels voor de Achtergrondwaarden.

als Sn

8:

Bij de toetsing aan de maximale waarden voor verspreiden in zout water wordt geen bodemtype correctie toegepast.

als Sn

Normwaarde Tributyltin van 0,25 mg Sn/kg ds geldt verspreiden van baggerspecie in de Waddenzee en de Zeeuwse Delta. Normwaarde Tributyltin van 0,115 mg Sn/kg ds geldt voor verspreiden van baggerspecie in de Noordzee langs de Noordzeekust.

9:

nvt

10:

nvt

Let op!

Geprint op: 10/18/2021 om: 12:01 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/18/2021 om: 12:01 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten