tributyltin-kation Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 24-4-2024 om: 17:44

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

tributyltin-kation

 
Stofgegevens
Stofnaam tributyltin-kation
Engelse naam tributyltin cation
CAS-nummer 36643-28-4
ECHA stofinformatie Substance Infocard
Aquo-code TC4ySn
SIKB-id 1712
Synoniem tributyltin (kation)
tributyltin-cation
stannylium, tributyl-
Molecuulformule C12-H27-Sn
SMILES CCCC[Sn+](CCCC)CCCC
Structuurformule Structuurformule wordt geladen…
Functionele stofgroep GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Biociden
Lijst ZZS
Lijst KRW prioritaire stoffen
Lijst Autorisaties en restricties
ZZS gewasbeschermingsmiddelen en of biociden
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep ZZS organotinverbindingen
tributyltin verbindingen
Emissiegegevens ZZS-Navigator Naar lucht
Naar water

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 24-4-2024 om: 17:44

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
tributyltin verbindingen tributyltin-kation
(36643-28-4)

(behoort tot tributyltin verbindingen)
Specifieke naam op ZZS
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Op ZZS lijst vanwege KRW Prioritair gevaarlijke stoffen KRW lijst
Prioritair gevaarlijke stoffen KRW lijst
Datum toevoeging 2-12-2013
2-12-2013
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
tributyltin verbindingen tributyltin-kation
(36643-28-4)

(behoort tot tributyltin verbindingen)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1 MVP 1
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Autorisaties en restricties
tributyltin verbindingen tributyltin-kation
(36643-28-4)

(behoort tot tributyltin verbindingen)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII organische tinverbindingen
organische tinverbindingen
Beperkingsvoorwaarden volgens REACH Bijlage XVII, 20. organische tinverbindingen
REACH Bijlage XVII, 20. organische tinverbindingen
Beperkingsvoorwaarden volgens restrictie 28, 29 en 30 REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

1:

Op basis van de CLP worden niet alle tributyltinverbindingen als ZZS aangemerkt maar op basis van de KRW wel.

1:

Met inbegrip van tributyltin-kation (CAS 36643-28-4).

2:

behoort tot de tributyltinverbindingen

Let op!

Geprint op: 24-4-2024 om: 17:44

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm tributyltin verbindingen tributyltin-kation
(36643-28-4)

(behoort tot tributyltin verbindingen)
Milieu Lucht Lucht Indicatief MTR 0,020 µg/m3
Milieu Oppervlaktewater zoet log Kp l/kg (zwevend stof) 3,17
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren wettelijk JG-MKN (totaal) 0,0002 µg/l 0,0002 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren wettelijk MAC-MKN (totaal) 0,0015 µg/l 0,0015 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren wettelijk JG-MKN (totaal) 0,0002 µg/l 0,0002 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren wettelijk MAC-MKN (totaal) 0,0015 µg/l 0,0015 µg/l
Milieu Sediment Sediment MTR (droge stof) 10 µg/kg
Milieu Sediment Sediment MTR andere oppervlaktewateren (droge stof) 0,7 mg/kg
Milieu Grond Grond VR (droge stof) 0,1 mg/kg
Milieu Grond Grond Indicatief MTR
Milieu Grondwater Grondwater streefwaarde (opgelost) 0,0001 µg/l

Toelichtende voetnoot

80:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

33:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm (JG-MKN). Deze term werd gebruikt in de Nederlandse wetgeving onder de KRW, maar bij de laatste wijziging van het Besluit milieukwaliteitseisen water (BKMW) is de term milieukwaliteitsnorm vervangen door milieukwaliteitseis (JG-MKE). In de Regeling monitoring Kaderrichtlijn water wordt gesproken over ‘jaargemiddelde waarde van de concentratie’. Deze wijziging heeft te maken de juridische status van de getallen in beide documenten. De inhoudelijke betekenis van de getallen en de wijze van toetsing is niet veranderd en de wijziging is ook niet van toepassing op de stoffen die niet in BKMW of Regeling staan genoemd. Op deze website kiezen we er daarom voor om de term JG-MKN te blijven gebruiken, ongeacht de status van het getal.

37:

Maximaal aanvaardbare concentratie (MAC-MKN). Deze term werd gebruikt in de Nederlandse wetgeving onder de KRW, maar bij de laatste wijziging van het Besluit milieukwaliteitseisen water (BKMW) is de term milieukwaliteitsnorm vervangen door milieukwaliteitseis (MAC-MKE). In de Regeling monitoring Kaderrichtlijn water wordt gesproken over ‘Maximaal aanvaardbare waarde van de concentratie’. Deze wijziging heeft te maken de juridische status van de getallen in beide documenten. De inhoudelijke betekenis van de getallen en de wijze van toetsing is niet veranderd en de wijziging is ook niet van toepassing op de stoffen die niet in BKMW of Regeling staan genoemd. Op deze website kiezen we er daarom voor om de term MAC-MKN te blijven gebruiken, ongeacht de status van het getal.

35:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm (JG-MKN). Deze term werd gebruikt in de Nederlandse wetgeving onder de KRW, maar bij de laatste wijziging van het Besluit milieukwaliteitseisen water (BKMW) is de term milieukwaliteitsnorm vervangen door milieukwaliteitseis (JG-MKE). In de Regeling monitoring Kaderrichtlijn water wordt gesproken over ‘jaargemiddelde waarde van de concentratie’. Deze wijziging heeft te maken de juridische status van de getallen in beide documenten. De inhoudelijke betekenis van de getallen en de wijze van toetsing is niet veranderd en de wijziging is ook niet van toepassing op de stoffen die niet in BKMW of Regeling staan genoemd. Op deze website kiezen we er daarom voor om de term JG-MKN te blijven gebruiken, ongeacht de status van het getal.

39:

Maximaal aanvaardbare concentratie (MAC-MKN). Deze term werd gebruikt in de Nederlandse wetgeving onder de KRW, maar bij de laatste wijziging van het Besluit milieukwaliteitseisen water (BKMW) is de term milieukwaliteitsnorm vervangen door milieukwaliteitseis (MAC-MKE). In de Regeling monitoring Kaderrichtlijn water wordt gesproken over ‘Maximaal aanvaardbare waarde van de concentratie’. Deze wijziging heeft te maken de juridische status van de getallen in beide documenten. De inhoudelijke betekenis van de getallen en de wijze van toetsing is niet veranderd en de wijziging is ook niet van toepassing op de stoffen die niet in BKMW of Regeling staan genoemd. Op deze website kiezen we er daarom voor om de term MAC-MKN te blijven gebruiken, ongeacht de status van het getal.

57:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

58:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

64:

Verwaarloosbaar risiconiveau

178:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

1:

Geldt voor de som van organotinverbindingen

2:

datum van realisatie van de milieukwaliteitseis: 22 december 2015

3:

datum van realisatie van de milieukwaliteitseis: 22 december 2015

4:

datum van realisatie van de milieukwaliteitseis: 22 december 2015

5:

datum van realisatie van de milieukwaliteitseis: 22 december 2015

6:

datum van realisatie van de milieukwaliteitseis: 22 december 2015

7:

datum van realisatie van de milieukwaliteitseis: 22 december 2015

8:

datum van realisatie van de milieukwaliteitseis: 22 december 2015

9:

datum van realisatie van de milieukwaliteitseis: 22 december 2015

10:

Voor deze stof zijn risicogrenzen voor bodem beschikbaar. Deze hebben geen officiële status als norm, maar kunnen wel worden gebruikt door het bevoegd gezag. Informatie over deze stof kunt u opvragen via de helpdesk van de website Risico's van stoffen (https://rvs.rivm.nl/vragen-enof-opmerkingen).

Let op!

Geprint op: 24-4-2024 om: 17:44

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid zijn opgenomen.
CMR volgens CLP
tributyltin verbindingen
Specifieke naam CMR tributyltinverbindingen, met uitzondering van de elders in deze bijlage met name genoemde
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
CMR-stoffen SZW
tributyltin verbindingen
Specifieke naam op SZW-lijst tributyltin verbindingen
SZW-lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2024-132
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten