ZZS butadienen - Detail ZZS-lijst Risico's van Stoffen

Zeer Zorgwekkende Stoffen: butadienen

Versie
03-05-2024
Bron
website "Risico's van stoffen": rvs.rivm.nl

Hieronder vindt u alle Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) uit deze groep, die in het Risico’s van stoffen zoeksysteem zijn opgenomen. Een stof kan in meer groepen vallen.

U kunt de lijst printen (op papier of als PDF) via de printfunctie van de browser. U kunt de lijst exporteren voor gebruik in een spreadsheet via de knop "Download deze lijst". Bekijk de print en download instructies.

Lees meer over ZZS.

Vragen of opmerkingen over de lijst kunt u indienen via de Helpdesk "Risico's van stoffen".

CAS-nummer EG-nummer Nederlandse stofnaam Engelse stofnaam ZZS volgens EU gevaarsindeling ZZS volgens REACH SVHC ZZS volgens REACH Restricties ZZS volgens KRW ZZS volgens OSPAR ZZS volgens EU-POP Verordening Stofklasse voor luchtemissies Emissiegrenswaarde Datum toevoeging Voetnoot
106-99-0 203-450-8 1,3-butadieen 1,3-butadiene Ja MVP 2 1 mg/Nm3 2-12-2013
106-97-8 203-448-7 butaan butane Ja MVP 2 1 mg/Nm3 2-12-2013 2
126-99-8 204-818-0 chloropreen chloroprene Ja MVP 2 1 mg/Nm3 2-12-2013
68955-28-2 273-265-5 Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt gevormd door de destillatie van producten van een thermisch kraakproces. Bestaat uit koolwaterstoffen overwegend C4. Gassen (aardolie), lichte stoomgekraakte, butadieenconcentraat, Petroleumgas Gases (petroleum, light steam-cracked, butadiene conc., Petroleum gas [A complex combination of hydrocarbons produced by the distillation of products from a thermal cracking process. It consists of hydrocarbons having a carbon number predominantly of C4.] Ja MVP 2 1 mg/Nm3 2-12-2013 1, 3
68606-34-8 271-742-2 Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen uit de fractionering van propaanverwijdering -bodemfracties. Bestaat voornamelijk uit butaan isobutaan en butadieen. Gassen (aardolie), propaanverwijdering-bodemfracties, fractioneringsuitstoot, Petroleumgas Gases (petroleum), depropanizer bottoms fractionation off, Petroleum gas [A complex combination of hydrocarbons obtained from the fractionation of depropanizer bottoms. It consists predominantly of butane, isobutane and butadiene.] Ja MVP 2 1 mg/Nm3 2-12-2013 1, 3
87-68-3 201-765-5 hexachloorbutadieen hexachlorobuta-1,3-diene Ja Ja MVP 1 0,05 mg/Nm3 2-12-2013
75-28-5 200-857-2 isobutaan isobutane Ja MVP 2 1 mg/Nm3 2-12-2013 2
  1. Dit aardolie- of steenkoolderivaat bevat een groot gehalte aan butadieen, daarom worden hier de stofklasse en emissiegrenswaarde van butadieen weergegeven.
  2. Butaan is alleen ZZS als dit 0,1 % of meer butadieen (203-450-8) bevat
  3. De stof hoeft volgens CLP niet als kankerverwekkend of mutageen te worden ingedeeld als kan worden aangetoond dat zij minder dan 0,1 % (g/g) 1,3-butadieen (Einecs-nr. 203-450-8) bevat. Als de stof niet als kankerverwekkend of mutageen wordt ingedeeld, gelden hiervoor minimaal de voorzorgsmaatregelen (P102-)P210-P403. De stof kan dan echter toch een ZZS zijn. Andere componenten erin kunnen bijvoorbeeld schadelijk zijn voor de voortplanting of PBT (Persistent, Bioaccumulerend én Toxisch) zijn. Om te concluderen dat de stof geen ZZS is moet duidelijk zijn dat het geen van deze componenten bevat.