1,3-butadieen Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 6/9/2023 om: 6:26 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

1,3-Butadieen

Stofgegevens

 
Stofnaam
1,3-butadieen
Engelse naam
1,3-butadiene
CAS-nummer
106-99-0
EG-nummer
203-450-8
ECHA stofinformatie
Substance Infocard
Aquo-code
13butDen
SIKB-id
2819
Synoniem
buta-1,3-dieen
buta-1,3-diene
Molecuulformule
C4-H6
SMILES
C=CC=C
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…
Functionele stofgroep
Stoffenlijst rampeninterventiewaarden
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Lijst PBT/vPvB volgens zelfclassificatie
Chemische stofgroep
ZZS butadienen
butadienen
Emissiegegevens ZZS-Navigator (opens in a new tab)
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 6/9/2023 om: 6:26 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
1,3-butadieen
(106-99-0)

(behoort tot butadienen)
Specifieke naam op ZZS 1,3-butadieen; buta-1,3-dieen
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Datum toevoeging 2-12-2013
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
1,3-butadieen
(106-99-0)

(behoort tot butadienen)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 2
Grensmassastroom 2,5 g/uur
Emissiegrenswaarde 1 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 6/9/2023 om: 6:26 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen (opens in a new tab)

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 1,3-butadieen
(106-99-0)

(behoort tot butadienen)
Milieu Oppervlaktewater zoet log Kp l/kg (zwevend stof) 0,78
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren JG-MKN (totaal) 6,2E-02 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MAC-MKN (totaal) 330 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren JG-MKN (totaal) 6,2E-02 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren MAC-MKN (totaal) 33 µg/l
Milieu Sediment Sediment MTR (droge stof)
Milieu Sediment Sediment indicatief MTR
Milieu Grond Grond MTR
Milieu Grond Grond streefwaarde (standaardbodem met 10% organisch materiaal)
Milieu Lucht Lucht MTR 3 µg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur 2 mg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur, ppm 0,89 ppm
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 10 min 1.500 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 10 min 22.000** mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 10 min 89.000*** mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 30 min 1.500 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 30 min 15.000** mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 30 min 62.000*** mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 1 uur 1.500 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 1 uur 12.000* mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 1 uur 49.000*** mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Carcinogenic risk potency (CRP) 1 uur 615 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Level of distinct odour awareness (LOA) 8,5 mg/m3

Toelichtende voetnoot

89:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm

92:

Maximaal aanvaardbare concentratie

91:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm

94:

Maximaal aanvaardbare concentratie

57:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

61:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

177:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

78:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

10:

tijdgewogen gemiddelde

195:

tijdgewogen gemiddelde, parts per million

133:

De voorlichtingsrichtwaarde (VRW) geeft de luchtconcentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door de blootgestelde bevolking als hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte gezondheidseffecten mogelijk zijn.

134:

De alarmeringsgrenswaarde (AGW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen optreden of waarbij door blootstelling aan de stof personen minder goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen.

135:

De levensbedreigende waarde (LBW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of levensbedreigende aandoeningen kunnen ontstaan.

136:

De voorlichtingsrichtwaarde (VRW) geeft de luchtconcentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door de blootgestelde bevolking als hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte gezondheidseffecten mogelijk zijn.

137:

De alarmeringsgrenswaarde (AGW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen optreden of waarbij door blootstelling aan de stof personen minder goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen.

138:

De levensbedreigende waarde (LBW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of levensbedreigende aandoeningen kunnen ontstaan.

139:

De voorlichtingsrichtwaarde (VRW) geeft de luchtconcentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door de blootgestelde bevolking als hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte gezondheidseffecten mogelijk zijn.

140:

De alarmeringsgrenswaarde (AGW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen optreden of waarbij door blootstelling aan de stof personen minder goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen.

141:

De levensbedreigende waarde (LBW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of levensbedreigende aandoeningen kunnen ontstaan.

151:

De carcinogenic risk potency (CRP) geeft de luchtconcentratie van een stof bij een kankerrisico van 1 : 10.000 bij een eenmalige 1 uur durende blootstelling.

152:

De level of distinct odour awareness (LOA) geeft de luchtconcentratie van een stof waar de geur van de stof duidelijk wordt waargenomen.

Voetnoten

1:

De log Kp voor sediment/water is voor deze stof kleiner dan 3, afleiding van MTR sediment niet nodig.

2:

Voor deze stof zijn risicogrenzen voor bodem beschikbaar. Deze hebben geen officiële status als norm, maar kunnen wel worden gebruikt door het bevoegd gezag. Informatie over deze stof kunt u opvragen via de helpdesk van de website Risico's van stoffen (https://rvs.rivm.nl/vragen-enof-opmerkingen).

3:

Voor deze stof zijn risicogrenzen voor bodem beschikbaar. Deze hebben geen officiële status als norm, maar kunnen wel worden gebruikt door het bevoegd gezag. Informatie over deze stof kunt u opvragen via de helpdesk van de website Risico's van stoffen (https://rvs.rivm.nl/vragen-enof-opmerkingen).

4:

Geplaatst op B2. Lijst met wettelijke grenswaarden voor kankerverwekkende stoffen, vastgesteld volgens de risicobenadering

5:

Geplaatst op B2. Lijst met wettelijke grenswaarden voor kankerverwekkende stoffen, vastgesteld volgens de risicobenadering

6:

** berekende interventiewaarde hoger dan 50% LEL (lower explosive limit)

7:

*** berekende interventiewaarde hoger dan LEL (lower explosive limit)

8:

** berekende interventiewaarde hoger dan 50% LEL (lower explosive limit)

9:

*** berekende interventiewaarde hoger dan LEL (lower explosive limit)

10:

* berekende interventiewaarde hoger dan 10% LEL (lower explosive limit)

11:

*** berekende interventiewaarde hoger dan LEL (lower explosive limit)

Let op!

Geprint op: 6/9/2023 om: 6:26 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen (opens in a new tab)

ADR
butadienen
UN-nummer 1010
Benaming en beschrijving 3.1.2 BUTADIENEN, GESTABILISEERD of MENGSEL VAN BUTADIENEN EN KOOLWATERSTOF, GESTABILISEERD, met meer dan 40% butadienen
Klasse 2.2 2
Classificatiecode 2.2 2F
Etiketten 5.2.2 2.1
Bijzondere bepalingen 3.3 386 618 662
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P200
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP9
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 (M) T50
ADR tanks: Tankcode 4.3 PxBN(M)
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TA4 TT9
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 FL
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (B/D)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V8
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV9 CV10 CV36
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S2 S4 S20
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 239

Voetnoten

Gassen
brandbare gassen
brandbare gassen
In houders met 1,2-butadieen mag de concentratie zuurstof in de gasfase niet hoger zijn dan 50 ml/m3.
brandbaar gas, dat aanleiding kan geven tot een spontane heftige reactie.

Er is 1 stof in uw selectie zonder ADR-vermelding. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren die wel een ADR-vermelding heeft.

tonen verbergen
Informatieboodschap

De volgende stoffen in uw selectie hebben geen ADR-vermelding:

1,3-butadieen
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
butadienen
UN-nummer 1010
Benaming en beschrijving 3.1.2 BUTADIENEN, GESTABILISEERD of MENGSEL VAN BUTADIENEN EN KOOLWATERSTOF, GESTABILISEERD, met meer dan 40% butadienen
GEVI-code 239
Stofindeling weg en spoor GF2
Stofindeling water GF2

Voetnoten

brandbaar gas, dat aanleiding kan geven tot een spontane heftige reactie
Brandbaar gas klasse 2
Brandbaar gas klasse 2

Er is 1 stof in uw selectie zonder ADR-vermelding. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren die wel een ADR-vermelding heeft.

tonen verbergen
Informatieboodschap

De volgende stoffen in uw selectie hebben geen ADR-vermelding:

1,3-butadieen
CMR volgens CLP
1,3-butadieen
(106-99-0)

(behoort tot butadienen)
Specifieke naam CMR 1,3-butadieen
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
CMR-stoffen SZW
1,3-butadieen
(106-99-0)

(behoort tot butadienen)
Specifieke naam op SZW-lijst 1,3-butadieen
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen Staatscourant 2023-30
SZW-lijst van mutagene stoffen Staatscourant 2023-30
PBT/vPvB volgens zelfclassificatie
1,3-butadieen
(106-99-0)

(behoort tot butadienen)
Specifieke naam ECHA Buta-1,3-diene
Zelfclassificatie als PBT of vPvB ECHA Substance Infocard

Toelichtende voetnoten

1:

C&L database geraadpleegd op 17 januari 2023

Dit betreft een zelfclassificatie van de fabrikanten en importeurs. Deze zelfclassificatie is niet gecontroleerd door het RIVM.

1:

Dit betreft een zelfclassificatie van de fabrikanten en importeurs. Deze zelfclassificatie is niet gecontroleerd door het RIVM.

ECHA database geraadpleegd op 17 mei 2022