butadienen Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 16-6-2024 om: 14:55

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

butadienen

 
Stofgegevens
Stofnaam butadienen
UN-nummer 1010
Functionele stofgroep Lijst ADR
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
1,3-butadieen

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 16-6-2024 om: 14:55

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
1,3-butadieen
(106-99-0)

(behoort tot butadienen)
Specifieke naam op ZZS 1,3-butadieen; buta-1,3-dieen
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Datum toevoeging 2-12-2013
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Potentiële ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Potentiële ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
1,3-butadieen
(106-99-0)

(behoort tot butadienen)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 2
Emissiegrenswaarde 1 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 16-6-2024 om: 14:55

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 1,3-butadieen
(106-99-0)

(behoort tot butadienen)
Milieu Lucht Lucht MTR 3 µg/m3
Milieu Oppervlaktewater zoet log Kp l/kg (zwevend stof) 0,78
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren JG-MKN (totaal) 6,2E-02 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MAC-MKN (totaal) 330 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren JG-MKN (totaal) 6,2E-02 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren MAC-MKN (totaal) 33 µg/l
Milieu Sediment Sediment MTR (droge stof)
Milieu Sediment Sediment indicatief MTR
Milieu Grond Grond MTR
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur 2 mg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur, ppm 0,89 ppm
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 10 min 1.500 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 10 min 22.000** mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 10 min 89.000*** mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 30 min 1.500 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 30 min 15.000** mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 30 min 62.000*** mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 1 uur 1.500 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 1 uur 12.000* mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 1 uur 49.000*** mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Carcinogenic risk potency (CRP) 1 uur 615 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Level of distinct odour awareness (LOA) 8,5 mg/m3

Toelichtende voetnoot

78:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

89:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm

92:

Maximaal aanvaardbare concentratie

91:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm

94:

Maximaal aanvaardbare concentratie

57:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

61:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

177:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

10:

tijdgewogen gemiddelde

195:

tijdgewogen gemiddelde, parts per million

133:

De voorlichtingsrichtwaarde (VRW) geeft de luchtconcentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door de blootgestelde bevolking als hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte gezondheidseffecten mogelijk zijn.

134:

De alarmeringsgrenswaarde (AGW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen optreden of waarbij door blootstelling aan de stof personen minder goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen.

135:

De levensbedreigende waarde (LBW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of levensbedreigende aandoeningen kunnen ontstaan.

136:

De voorlichtingsrichtwaarde (VRW) geeft de luchtconcentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door de blootgestelde bevolking als hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte gezondheidseffecten mogelijk zijn.

137:

De alarmeringsgrenswaarde (AGW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen optreden of waarbij door blootstelling aan de stof personen minder goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen.

138:

De levensbedreigende waarde (LBW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of levensbedreigende aandoeningen kunnen ontstaan.

139:

De voorlichtingsrichtwaarde (VRW) geeft de luchtconcentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door de blootgestelde bevolking als hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte gezondheidseffecten mogelijk zijn.

140:

De alarmeringsgrenswaarde (AGW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen optreden of waarbij door blootstelling aan de stof personen minder goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen.

141:

De levensbedreigende waarde (LBW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of levensbedreigende aandoeningen kunnen ontstaan.

151:

De carcinogenic risk potency (CRP) geeft de luchtconcentratie van een stof bij een kankerrisico van 1 : 10.000 bij een eenmalige 1 uur durende blootstelling.

152:

De level of distinct odour awareness (LOA) geeft de luchtconcentratie van een stof waar de geur van de stof duidelijk wordt waargenomen.

Voetnoten

1:

De log Kp voor sediment/water is voor deze stof kleiner dan 3, afleiding van MTR sediment niet nodig.

2:

Voor deze stof zijn risicogrenzen voor bodem beschikbaar. Deze hebben geen officiƫle status als norm, maar kunnen wel worden gebruikt door het bevoegd gezag. Informatie over deze stof kunt u opvragen via de helpdesk van de website Risico's van stoffen (https://rvs.rivm.nl/vragen-enof-opmerkingen).

3:

Geplaatst op B2. Lijst met wettelijke grenswaarden voor kankerverwekkende stoffen, vastgesteld volgens de risicobenadering

4:

Geplaatst op B2. Lijst met wettelijke grenswaarden voor kankerverwekkende stoffen, vastgesteld volgens de risicobenadering

5:

** berekende interventiewaarde hoger dan 50% LEL (lower explosive limit)

6:

*** berekende interventiewaarde hoger dan LEL (lower explosive limit)

7:

** berekende interventiewaarde hoger dan 50% LEL (lower explosive limit)

8:

*** berekende interventiewaarde hoger dan LEL (lower explosive limit)

9:

* berekende interventiewaarde hoger dan 10% LEL (lower explosive limit)

10:

*** berekende interventiewaarde hoger dan LEL (lower explosive limit)

Let op!

Geprint op: 16-6-2024 om: 14:55

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
butadienen
UN-nummer 1010
Benaming en beschrijving 3.1.2 BUTADIENEN, GESTABILISEERD of MENGSEL VAN BUTADIENEN EN KOOLWATERSTOF, GESTABILISEERD, met meer dan 40% butadienen
Klasse 2.2 2
Classificatiecode 2.2 2F
Etiketten 5.2.2 2.1
Bijzondere bepalingen 3.3 386 618 662 676
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P200
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP9
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 (M) T50
ADR tanks: Tankcode 4.3 PxBN(M)
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TA4 TT9
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 FL
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (B/D)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V8
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV9 CV10 CV36
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S2 S4 S20
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 239

Voetnoten

Gassen
brandbare gassen
brandbare gassen
In houders met 1,2-butadieen mag de concentratie zuurstof in de gasfase niet hoger zijn dan 50 ml/m3.
brandbaar gas, dat aanleiding kan geven tot een spontane heftige reactie.
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
butadienen
UN-nummer 1010
Benaming en beschrijving 3.1.2 BUTADIENEN, GESTABILISEERD of MENGSEL VAN BUTADIENEN EN KOOLWATERSTOF, GESTABILISEERD, met meer dan 40% butadienen
GEVI-code 239
Stofindeling weg en spoor GF2
Stofindeling water GF2

Voetnoten

brandbaar gas, dat aanleiding kan geven tot een spontane heftige reactie
Brandbaar gas klasse 2
Brandbaar gas klasse 2
CMR volgens CLP
1,3-butadieen
(106-99-0)

(behoort tot butadienen)
Specifieke naam CMR 1,3-butadieen
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
CMR-stoffen SZW
1,3-butadieen
(106-99-0)

(behoort tot butadienen)
Specifieke naam op SZW-lijst 1,3-butadieen
SZW-lijst met kankerverwekkende stoffen Staatscourant 2024-132
SZW-lijst met mutagene stoffen Staatscourant 2024-132
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten