chloropreen Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 9/27/2022 om: 7:53 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Chloropreen

Stofgegevens

 
Stofnaam
chloropreen
Engelse naam
chloroprene
CAS-nummer
126-99-8
UN-nummer
1991
EG-nummer
204-818-0
ECHA stofinformatie
Substance Infocard
Aquo-code
Clpn
SIKB-id
3478
Synoniem
2-chloor-1,3-butadieen
2-chloropreen
2-chlorobuta-1,3-diene
chloroprene (stabilised)
2-chlorobuta-1,3-diene (stabilised)
2-chloorbutadieen
chloropreen, gestabiliseerd
Molecuulformule
C4-H5-Cl
SMILES
ClC(=C)C=C
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…
Functionele stofgroep
Stoffenlijst rampeninterventiewaarden
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst ADR
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
Chemische stofgroep
gehalogeneerde koolwaterstoffen
ZZS butadienen
ZZS gechloreerde en gebromeerde koolwaterstoffen
Emissiegegevens ZZS-Navigator (opens in a new tab)
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 9/27/2022 om: 7:53 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
chloropreen
(126-99-8)
Specifieke naam op ZZS chloropreen; 2-chloor-1,3-butadieen; 2-chloropreen
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Datum toevoeging 2-12-2013
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
chloropreen
(126-99-8)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 2
Grensmassastroom 500 g/uur
Emissiegrenswaarde 50 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

De getoonde waarde voor de grensmassastroom wijkt af van de algemene waarde voor de MVP 1 en 2 stofklassen. De getoonde waarde geldt tot 1 januari 2025, daarna wordt de algemene waarde van kracht.

2:

De getoonde waarde voor de emissiegrenswaarde wijkt af van de algemene waarde voor de MVP 1 en 2 stofklassen. De getoonde waarde geldt tot 1 januari 2025, daarna wordt de algemene waarde van kracht.

Let op!

Geprint op: 9/27/2022 om: 7:53 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen (opens in a new tab)

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm chloropreen
(126-99-8)
Milieu Oppervlaktewater zoet log Kp l/kg (zwevend stof) 0,92
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MAC-MKN (opgelost) 0,19 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren MAC-MKN (opgelost) 0,19 µg/l
Milieu Sediment Sediment MTR (standaard Sediment met 10% organisch materiaal)
Milieu Grond Grond streefwaarde (standaardbodem met 10% organisch materiaal) 1 µg/kg
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 1 uur 10 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 1 uur 100 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 1 uur 1.000 mg/m3

Toelichtende voetnoot

93:

Maximaal aanvaardbare concentratie

132:

Maximaal aanvaardbare concentratie

56:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

139:

De voorlichtingsrichtwaarde (VRW) geeft de luchtconcentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door de blootgestelde bevolking als hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte gezondheidseffecten mogelijk zijn.

140:

De alarmeringsgrenswaarde (AGW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen optreden of waarbij door blootstelling aan de stof personen minder goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen.

141:

De levensbedreigende waarde (LBW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of levensbedreigende aandoeningen kunnen ontstaan.

Voetnoten

1:

De log Kp voor sediment/water is voor deze stof kleiner dan 3, afleiding van MTR sediment niet nodig.

Let op!

Geprint op: 9/27/2022 om: 7:53 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen (opens in a new tab)

ADR
chloropreen
(126-99-8)
UN-nummer 1991
Benaming en beschrijving 3.1.2 CHLOROPREEN, GESTABILISEERD
Klasse 2.2 3
Classificatiecode 2.2 FT1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 I
Etiketten 5.2.2 3+6.1
Bijzondere bepalingen 3.3 386
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP7 MP17
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T14
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP2 TP6
ADR tanks: Tankcode 4.3 L10CH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE21 TU14 TU15
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 FL
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (C/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V8
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S2 S4 S22
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 336

Voetnoten

Brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
Om te bereiken dat de tank in geen geval, ook niet bij aanwezigheid van de tank in een brandhaard, open barst, moet de tank voorzien zijn van drukontlastingsinrichtingen die zijn afgestemd op de grootte van de tank en op de aard van de vervoerde stof. Ook moeten de inrichtingen inert ten opzichte van de stof zijn.
zeer brandbare vloeistof, giftig.
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
chloropreen
(126-99-8)
UN-nummer 1991
Benaming en beschrijving 3.1.2 CHLOROPREEN, GESTABILISEERD
GEVI-code 336
Stofindeling weg en spoor LF2/LT2
Stofindeling water LF2/LT2

Voetnoten

zeer brandbare vloeistof, giftig
Brandbare vloeistof klasse 2 / Giftige vloeistof klasse 2
Brandbare vloeistof klasse 2 / Giftige vloeistof klasse 2
CMR volgens CLP
chloropreen
(126-99-8)
Specifieke naam CMR 2-chloor-1,3-butadieen chloropreen
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
CMR-stoffen SZW
chloropreen
(126-99-8)
Specifieke naam op SZW-lijst chloropreen, gestabiliseerd
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen Staatscourant 2022-17428
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoten

1:

C&L database geraadpleegd op 5 april 2022

Dit betreft een zelfclassificatie van de fabrikanten en importeurs. Deze zelfclassificatie is niet gecontroleerd door het RIVM.