butaan Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 25-6-2024 om: 18:31

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

butaan

 
Stofgegevens
Stofnaam butaan
Engelse naam butane
CAS-nummer 106-97-8
UN-nummer 1011
EG-nummer 203-448-7
ECHA stofinformatie Substance Infocard
Aquo-code C4a
SIKB-id 1789
Synoniem n-butaan
n-butane
Molecuulformule C4-H10
SMILES CCCC
Structuurformule Structuurformule wordt geladen…
Functionele stofgroep Stoffenlijst rampeninterventiewaarden
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst ADR
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
Chemische stofgroep ZZS butadienen
Emissiegegevens ZZS-Navigator Naar lucht
Naar water

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 25-6-2024 om: 18:31

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
butaan
(106-97-8)
Specifieke naam op ZZS butaan [met 0,1 procent of meer butadieen (EG-nr. 203-450-8)]
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Datum toevoeging 2-12-2013
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
butaan
(106-97-8)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 2
Emissiegrenswaarde 1 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

1:

Butaan is alleen ZZS als dit 0,1 % of meer butadieen (203-450-8) bevat

1:

Butaan is alleen ZZS als dit 0,1 % of meer butadieen (203-450-8) bevat

Let op!

Geprint op: 25-6-2024 om: 18:31

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm butaan
(106-97-8)
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 10 min 24.000 ** mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 10 min 58.000 *** mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 10 min 190.000 *** mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 30 min 17.000 ** mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 30 min 40.000 *** mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 30 min 130.000 *** mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 1 uur 17.000 ** mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 1 uur 40.000 *** mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 1 uur 130.000 *** mg/m3

Toelichtende voetnoot

133:

De voorlichtingsrichtwaarde (VRW) geeft de luchtconcentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door de blootgestelde bevolking als hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte gezondheidseffecten mogelijk zijn.

134:

De alarmeringsgrenswaarde (AGW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen optreden of waarbij door blootstelling aan de stof personen minder goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen.

135:

De levensbedreigende waarde (LBW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of levensbedreigende aandoeningen kunnen ontstaan.

136:

De voorlichtingsrichtwaarde (VRW) geeft de luchtconcentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door de blootgestelde bevolking als hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte gezondheidseffecten mogelijk zijn.

137:

De alarmeringsgrenswaarde (AGW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen optreden of waarbij door blootstelling aan de stof personen minder goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen.

138:

De levensbedreigende waarde (LBW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of levensbedreigende aandoeningen kunnen ontstaan.

139:

De voorlichtingsrichtwaarde (VRW) geeft de luchtconcentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door de blootgestelde bevolking als hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte gezondheidseffecten mogelijk zijn.

140:

De alarmeringsgrenswaarde (AGW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen optreden of waarbij door blootstelling aan de stof personen minder goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen.

141:

De levensbedreigende waarde (LBW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of levensbedreigende aandoeningen kunnen ontstaan.

Voetnoten

1:

** berekende interventiewaarde hoger dan 50% LEL (lower explosive limit)

2:

*** berekende interventiewaarde hoger dan LEL (lower explosive limit)

3:

*** berekende interventiewaarde hoger dan LEL (lower explosive limit)

4:

** berekende interventiewaarde hoger dan 50% LEL (lower explosive limit)

5:

*** berekende interventiewaarde hoger dan LEL (lower explosive limit)

6:

*** berekende interventiewaarde hoger dan LEL (lower explosive limit)

7:

** berekende interventiewaarde hoger dan 50% LEL (lower explosive limit)

8:

*** berekende interventiewaarde hoger dan LEL (lower explosive limit)

9:

*** berekende interventiewaarde hoger dan LEL (lower explosive limit)

Let op!

Geprint op: 25-6-2024 om: 18:31

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
butaan
(106-97-8)
UN-nummer 1011
Benaming en beschrijving 3.1.2 BUTAAN
Klasse 2.2 2
Classificatiecode 2.2 2F
Etiketten 5.2.2 2.1
Bijzondere bepalingen 3.3 392 652 657 662 674
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P200
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP9
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 (M) T50
ADR tanks: Tankcode 4.3 PxBN(M)
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TA4 TT9 TT11
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 FL
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (B/D)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV9 CV10 CV36
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S2 S20
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 23

Voetnoten

Gassen
brandbare gassen
brandbare gassen
Deze positie moet alleen voor de technisch zuivere stof worden gebruikt; voor mengsels van LPG-bestanddelen, zie UN-nummer 1965 of zie UN-nummer 1075 in combinatie met Opmerking 2 in 2.2.2.3.
brandbaar gas
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
butaan
(106-97-8)
UN-nummer 1011
Benaming en beschrijving 3.1.2 BUTAAN
GEVI-code 23
Stofindeling weg en spoor GF2
Stofindeling water GF2

Voetnoten

brandbaar gas
Brandbaar gas klasse 2
Brandbaar gas klasse 2
CMR volgens CLP
butaan
(106-97-8)
Specifieke naam CMR butaan (bevattend 0,1 procent of meer butadieen (203-450-8)) [1], isobutaan (bevattend 0,1 procent of meer butadieen (203-450-8)) [2]
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

1:

C&L database geraadpleegd op 28 maart 2024

Dit betreft een zelfclassificatie van de fabrikanten en importeurs. Deze zelfclassificatie is niet gecontroleerd door het RIVM.