naftaleen Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 03:00

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

naftaleen

 

Stofgegevens

CAS-nummer
91-20-3
EG-nummer
202-049-5
UN-nummers
1334
2304
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
naphthalene
Synoniem
naftaline
Aquo-code
Naf
SIKB-id
1259
Molecuulformule
C10-H8
SMILES
C1=CC2=CC=CC=C2C=C1
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst KRW prioritaire stoffen
Lijst E-PRTR
Lijst ADR
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
Chemische stofgroepen
BTEXNS (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xyleen, naftaleen en styreen)
ZZS polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs)
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 03:00

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs) naftaleen
(91-20-3)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
Specifieke naam op ZZS
polycyclische aromatische koolwaterstoffen; PAKs
naftaleen
Op ZZS lijst vanwege KRW
Op ZZS lijst vanwege OSPAR
Op ZZS lijst vanwege EU-POP Verordening
Datum toevoeging
2-12-2013
27-05-2016

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs) naftaleen
(91-20-3)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

KRW prioritaire stoffen
polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs) naftaleen
(91-20-3)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
Specifieke naam op KRW
polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK)
naftaleen
Geplaatst als

OSPAR

OSPAR
polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs)
Specifieke naam op OSPAR
polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's)
Laatste revisie Achtergrond document (Organiserend land)
2009 (Noorwegen)

E-PRTR

E-PRTR
polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs) naftaleen
(91-20-3)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
Specifieke stofnaam op EPRTR
polycyclische aromatische koolwaterstoffen; PAK's
naftaleen
Drempelwaarde voor uitstoot in de lucht
Drempelwaarde voor uitstoot in water

Autorisaties en restricties

Autorisaties en restricties
polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII
polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's)
Beperkingsvoorwaarden volgens
En beperkingsvoorwaarden volgens

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 03:00

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs) naftaleen
(91-20-3)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
Milieu Lucht Lucht MTR
0,001 µg/m3
0,001 µg/m3
Milieu Oppervlaktewater zoet log Kp l/kg (zwevend stof)
2,37
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren wettelijk JG-MKN (totaal)
2 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren wettelijk MAC-MKN (totaal)
130 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren wettelijk JG-MKN (totaal)
2 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren wettelijk MAC-MKN (totaal)
130 µg/l
Milieu Oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding Oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding (gericht op waterbeheerder)
1 µg/l
Milieu Oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding Oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding (gericht tot het drinkwaterbedrijf)
1 µg/l
Milieu Sediment Sediment MTR (droge stof)
0,1 µg/kg
Milieu Grond Interventiewaarde bodemkwaliteit (droge stof)
40 mg/kg
Milieu Grond Grond VR (droge stof)
0,001 µg/kg
Milieu Grond Grond ernstig risiconiveau
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘landbouw/natuur’ (bij toepassing op de landbodem)
1,5 mg/kg
Milieu Grond kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘wonen’ (bij toepassing op de landbodem)
6,8 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘industrie’ (bij toepassing op de landbodem)
40 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis (maximale concentratiewaarde) voor ‘voor verspreiden op de landbodem geschikte baggerspecie’ (maximale concentratie)
Milieu Grond Kwaliteitseis (ms PAF) voor ‘voor verspreiden op de landbodem geschikte baggerspecie’(toxische druk)
Milieu Grond Maximale waarde grootschalige toepassingen op of in de bodem: Emissietoetswaarde (droge stof)
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘niet verontreinigd’ of kwaliteitsklasse ‘algemeen toepasbaar’ (bij toepassing op de waterbodem)
1,5 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘licht verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem)
9 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘matig verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem)
40 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis voor ‘voor verspreiden in zout oppervlaktewater geschikte baggerspecie’
8 mg/kg
Milieu Grond kwaliteitseis (emissietoetswaarde) voor ‘emissiearme grond’, ‘emissiearme baggerspecie’, ‘emissiearme mijnsteen’ of ‘emissiearme vermengde mijnsteen’ (maximale concentratie)
Milieu Grond kwaliteitseis (maximale emissiewaarde) voor ‘emissiearme grond’, ‘emissiearme baggerspecie’, ‘emissiearme mijnsteen’ of ‘emissiearme vermengde mijnsteen’ (maximale emissie)
Milieu Grondwater Standaardwaarden grondwater (inclusief AC) (opgelost)
0,01 µg/l
Milieu Grondwater Signaleringsparameter beoordeling grondwatersanering (opgelost)
70 µg/l
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur
550 ng/m3
50 mg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur, ppm
10 ppm
Mens Grenswaarde werknemer TGG 15 min
80 mg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 15 min, ppm
16 ppm
Mens Grenswaarde werknemer Aanduiding
Mens Drinkwater Drinkwaterkwaliteitseis - chemische parameters
0,10 µg/l

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 03:00

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR
naftaleen
(91-20-3)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
naftaleen
(91-20-3)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
UN-nummer 2304
1334
Benaming en beschrijving 3.1.2 NAFTALEEN, GESMOLTEN
NAFTALEEN, RUW of NAFTALEEN, GERAFFINEERD
Klasse 2.2 4.1 4.1
Classificatiecode 2.2 F2
F1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 III
III
Etiketten 5.2.2 4.1 4.1
Bijzondere bepalingen 3.3 536 501
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
5 kg
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4
P002 IBC08 LP02 R001
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4
B3
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10
MP10
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T1
BK1 BK2 T1 BK3
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP3 TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 LGBV
SGAV
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE4 TE6 TU27
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 3 (E)
3 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Los gestort 7.3.3
AP1 VC1 VC2
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 44 40

Voetnoten

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
naftaleen
(91-20-3)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
naftaleen
(91-20-3)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
UN-nummer 2304
1334
Benaming en beschrijving 3.1.2 NAFTALEEN, GESMOLTEN
NAFTALEEN, RUW of NAFTALEEN, GERAFFINEERD
GEVI-code 44 40
Stofindeling weg en spoor NR NR
Stofindeling water NR NR

Voetnoten