hydrazine dihydrobromide Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 25-6-2024 om: 16:14

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

hydrazine dihydrobromide

 
Stofgegevens
Stofnaam hydrazine dihydrobromide
Engelse naam hydrazine dihydrobromide
CAS-nummer 23268-00-0
EG-nummer 245-543-6
ECHA stofinformatie Substance Infocard
Molecuulformule Br2-H6-N2
SMILES Br.Br.NN
Functionele stofgroep Lijst ZZS
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Chemische stofgroep ZZS hydrazines
zouten van hydrazine
Emissiegegevens ZZS-Navigator Naar lucht
Naar water

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 25-6-2024 om: 16:14

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
zouten van hydrazine
(behoort tot hydrazine)
hydrazine dihydrobromide
(23268-00-0)

(behoort tot zouten van hydrazine)
Specifieke naam op ZZS zouten van hydrazine
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Datum toevoeging 2-12-2013
9-2-2022
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
zouten van hydrazine
(behoort tot hydrazine)
hydrazine dihydrobromide
(23268-00-0)

(behoort tot zouten van hydrazine)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 2 MVP 2
Emissiegrenswaarde 1 mg/Nm3
1 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

1:

Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder een ZZS (zie behoort tot bij stofgegevens).

1:

Deze stof staat niet in bijlage III van het BAL maar valt onder een andere stof of stofgroep, de getoonde stofklasse en emissiegrenswaarde zijn die van de andere stof of stofgroep en zijn ook geldig voor deze stof.

Let op!

Geprint op: 25-6-2024 om: 16:14

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 25-6-2024 om: 16:14

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid zijn opgenomen.
CMR volgens CLP
zouten van hydrazine
(behoort tot hydrazine)
Specifieke naam CMR zouten van hydrazine
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
CMR-stoffen SZW
zouten van hydrazine
(behoort tot hydrazine)
hydrazine dihydrobromide
(23268-00-0)

(behoort tot zouten van hydrazine)
Specifieke naam op SZW-lijst hydrazine zouten
hydrazine dihydrobromide
SZW-lijst met kankerverwekkende stoffen Staatscourant 2024-132
Staatscourant 2024-132
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten