dibenzo[a,h]pyreen | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/18/2019 om: 3:28 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Dibenzo[A,H]Pyreen

Stofgegevens

 
Stofnaam
dibenzo[a,h]pyreen
Engelse naam
dibenzo[b,def]chrysene
CAS-nummer
189-64-0
EG-nummer
205-878-0
Aquo-code
DBahP
SIKB-id
5187
Synoniem
dibenzo[a,h]pyrene
hexacyclo[10.10.2.0^{2,7}.0^{9,23}.0^{13,18}.0^{20,24}]tetracosa-1(23),2(7),3,5,8,10,12(24),13(18),14,16,19,21-dodecaene
dibenz(a,h)pyreen
Molecuulformule
C24H14
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van dibenzo[a,h]pyreen
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Chemische stofgroep
polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs)
ZZS polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs)
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 10/18/2019 om: 3:28 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
dibenzo[a,h]pyreen
(189-64-0)
Specifieke naam op ZZS dibenzo[a,h]pyreen (PAK)
Datum toevoeging 12-8-2014
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
dibenzo[a,h]pyreen
(189-64-0)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Grensmassastroom 0,15 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder een ZZS-stofgroep en was onder de NeR een MVP of ERS stof.

Let op!

Geprint op: 10/18/2019 om: 3:28 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm dibenzo[a,h]pyreen
(189-64-0)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR (opgelost) 4,98E-04 µg/l
Milieu Sediment Sediment indicatief MTR
Milieu Grond Grond Indicatief MTR
Milieu Lucht Lucht EU-streefwaarde 0,001 µg/m3
 

Toelichtende voetnoot

102:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

61:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

178:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

1:

Voor deze stof zijn risicogrenzen voor bodem beschikbaar. Deze hebben geen officiële status als norm, maar kunnen wel worden gebruikt door het bevoegd gezag. Informatie over deze stof kunt u opvragen via de helpdesk van de website Risico's van stoffen (https://rvs.rivm.nl/vragen-enof-opmerkingen).

2:

Richtwaarde per 1 januari 2013, gedefinieerd als het totale gehalte in de PM10 fractie.

Gemeten als benzo[a]pyreen

Streefwaarde PAKs

Let op!

Geprint op: 10/18/2019 om: 3:28 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 10/18/2019 om: 3:28 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen.
CMR-stoffen SZW
dibenzo[a,h]pyreen
(189-64-0)
Specifieke naam op SZW-lijst dibenz(a,h)pyreen
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen Staatscourant 2019-37266

Toelichtende voetnoten