benzo[e]pyreen | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 4/3/2020 om: 1:20 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Benzo[E]Pyreen

Stofgegevens

 
Stofnaam
benzo[e]pyreen
Engelse naam
benzo[e]pyrene
CAS-nummer
192-97-2
EG-nummer
205-892-7
Aquo-code
BeP
SIKB-id
350
Synoniem
benzo(e)pyreen
Molecuulformule
C20-H12
SMILES
c12c3cccc2c4ccccc4c5cccc(C=C3)c15
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Chemische stofgroep
polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs)
ZZS polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs)
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 4/3/2020 om: 1:20 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
benzo[e]pyreen
(192-97-2)
Specifieke naam op ZZS benzo[e]pyreen
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Datum toevoeging 2-12-2013
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
benzo[e]pyreen
(192-97-2)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Grensmassastroom 0,15 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

BeP

Let op!

Geprint op: 4/3/2020 om: 1:20 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm benzo[e]pyreen
(192-97-2)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR (opgelost) 1,47E-03 µg/l
Milieu Sediment Sediment indicatief MTR
Milieu Grond Grond Indicatief MTR
Milieu Lucht Lucht EU-streefwaarde 0,001 µg/m3
 

Toelichtende voetnoot

102:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

61:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

178:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

1:

Voor deze stof zijn risicogrenzen voor bodem beschikbaar. Deze hebben geen officiële status als norm, maar kunnen wel worden gebruikt door het bevoegd gezag. Informatie over deze stof kunt u opvragen via de helpdesk van de website Risico's van stoffen (https://rvs.rivm.nl/vragen-enof-opmerkingen).

2:

Richtwaarde per 1 januari 2013, gedefinieerd als het totale gehalte in de PM10 fractie.

Gemeten als benzo[a]pyreen

Streefwaarde PAKs

Let op!

Geprint op: 4/3/2020 om: 1:20 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 4/3/2020 om: 1:20 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR volgens CLP
benzo[e]pyreen
(192-97-2)
Specifieke naam CMR benzo[e]pyreen
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
CMR-stoffen SZW
benzo[e]pyreen
(192-97-2)
Specifieke naam op SZW-lijst benzo(e)pyreen
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen Staatscourant 2019-64379

Toelichtende voetnoten