loodsulfochromaat Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 5/17/2022 om: 1:39 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Loodsulfochromaat

Stofgegevens

 
Stofnaam
loodsulfochromaat
Engelse naam
lead sulfochromate
CAS-nummer
1344-37-2
EG-nummer
215-693-7
ECHA stofinformatie
Substance Infocard
Synoniem
lead sulfochromate yellow
C.I. Pigment Yellow 34
loodsulfochromaat geel
C.I. 77603
Molecuulformule
Cr-H4-O8-Pb2-S
SMILES
[PbH2++].[PbH2++].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-][Cr]([O-])(=O)=O
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
ZZS kleurstoffen inclusief azokleurstoffen
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Chemische stofgroep
loodverbindingen, anorganisch
chroom en chroomverbindingen
ZZS lood en loodverbindingen
ZZS chroom (VI) verbindingen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 5/17/2022 om: 1:39 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
loodsulfochromaat
(1344-37-2)
Specifieke naam op ZZS loodsulfochromaat geel; deze stof wordt in de Colour Index beschreven onder Colour Index Constitution Number C.I. 77603.
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Op ZZS lijst vanwege REACH Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV
Datum toevoeging 2-12-2013
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
loodsulfochromaat
(1344-37-2)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Grensmassastroom 0,5 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,1 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Autorisaties en restricties
loodsulfochromaat
(1344-37-2)
Specifieke naam in REACH bijlage XIV loodsulfochromaat geel (C.I. Pigment Yellow 34)
Verbod en vrijstelling volgens REACH Bijlage XIV
Specifieke naam op REACH bijlage XVII chroom en chroomverbindingen; lood en de verbindingen daarvan
Beperkingsvoorwaarden volgens REACH Bijlage XVII, 47. chroom(VI)verbindingen
En beperkingsvoorwaarden volgens REACH Bijlage XVII, 63. lood en de verbindingen daarvan
Aangevuld door: REACH Bijlage XVII, 72. De in kolom 1 van de tabel in aanhangsel 12 vermelde stoffen
Aangevuld door:: REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.

Toelichtende voetnoten

1:

Deze stof staat niet in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer maar valt onder een andere stof of stofgroep, de getoonde stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn die van de andere stof of stofgroep en zijn ook geldig voor deze stof.

2:

De getoonde waarde voor de grensmassastroom wijkt af van de algemene waarde voor de MVP 1 en 2 stofklassen. De getoonde waarde geldt tot 1 januari 2025, daarna wordt de algemene waarde van kracht.

3:

De getoonde waarde voor de emissiegrenswaarde wijkt af van de algemene waarde voor de MVP 1 en 2 stofklassen. De getoonde waarde geldt tot 1 januari 2025, daarna wordt de algemene waarde van kracht.

Let op!

Geprint op: 5/17/2022 om: 1:39 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm loodsulfochromaat
(1344-37-2)
Milieu Lucht Lucht EU-grenswaarde 0,5 µg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur 0,001 mg/m3
 

Toelichtende voetnoot

10:

tijdgewogen gemiddelde

Voetnoten

1:

Geplaatst op B2. Lijst met wettelijke grenswaarden voor kankerverwekkende stoffen, vastgesteld volgens de risicobenadering

Deze stof staat zelf niet in bijlage XIII van de arbeidsomstandigheden regeling maar valt onder een groepsvermelding, de getoonde grenswaarde is die van de groepsvermelding

behoort tot chroom (VI) verbindingen (als Cr)

Let op!

Geprint op: 5/17/2022 om: 1:39 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid zijn opgenomen.
CMR volgens CLP
loodsulfochromaat
(1344-37-2)
Specifieke naam CMR Deze stof wordt in de Colour Index beschreven onder Colour Index Constitution Number, C.I. 77603. loodsulfochromaat geel
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
CMR-stoffen SZW
loodsulfochromaat
(1344-37-2)
Specifieke naam op SZW-lijst C.I. Pigment Yellow 34
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen Staatscourant 2022-51
SZW-lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2022-51
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor zelfclassificatie als PBT of vPvB zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

C&L database geraadpleegd op 12 oktober 2021

Dit betreft een zelfclassificatie van de fabrikanten en importeurs. Deze zelfclassificatie is niet gecontroleerd door het RIVM.