kaliumbromaat | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 7/25/2021 om: 2:01 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Kaliumbromaat

Stofgegevens

 
Stofnaam
kaliumbromaat
Engelse naam
potassium bromate
CAS-nummer
7758-01-2
UN-nummer
1484
EG-nummer
231-829-8
Aquo-code
KBrO3
SIKB-id
4050
Molecuulformule
K-Br-O3
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van kaliumbromaat
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst ADR
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 7/25/2021 om: 2:01 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
kaliumbromaat
(7758-01-2)
Specifieke naam op ZZS kaliumbromaat
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Datum toevoeging 2-12-2013
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
kaliumbromaat
(7758-01-2)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Grensmassastroom 0,15 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 7/25/2021 om: 2:01 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm kaliumbromaat
(7758-01-2)
Milieu Lucht Lucht Indicatief MTR 0,49 µg/m3
 

Toelichtende voetnoot

80:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

1:

als bromaat

Let op!

Geprint op: 7/25/2021 om: 2:01 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
kaliumbromaat
(7758-01-2)
UN-nummer 1484
Benaming en beschrijving 3.1.2 KALIUMBROMAAT
Klasse 2.2 5.1
Classificatiecode 2.2 O2
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
Etiketten 5.2.2 5.1
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 1 kg
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E2
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P002 IBC08
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 B4
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP2
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T3
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 SGAV
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TU3
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V11
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Los gestort 7.3.3 AP6 AP7 VC1 VC2
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV24
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 50

Voetnoten

Oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
deze zijde boven
oxiderende (verbranding bevorderende) stof.

Let op!

Geprint op: 7/25/2021 om: 2:01 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR volgens CLP
kaliumbromaat
(7758-01-2)
Specifieke naam CMR kaliumbromaat
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
CMR-stoffen SZW
kaliumbromaat
(7758-01-2)
Specifieke naam op SZW-lijst kaliumbromaat
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen Staatscourant 2021-31285

Toelichtende voetnoten