(αS)-4-(1,1-dimethylethyl)-α-methylbenzeenpropanal Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 6/2/2023 om: 3:32 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

(Αs)-4-(1,1-Dimethylethyl)-Α-Methylbenzeenpropanal

Stofgegevens

 
Stofnaam
(αS)-4-(1,1-dimethylethyl)-α-methylbenzeenpropanal
Engelse naam
(αS)-4-(1,1-dimethylethyl)-α-methylbenzenepropanal
CAS-nummer
75166-30-2
Synoniem
butylphenyl methylpropional, (+)-
(2S)-3-(4-tert-butylphenyl)-2-methylpropanal
Molecuulformule
C14-H20-O
SMILES
C[C@@H](CC1=CC=C(C=C1)C(C)(C)C)C=O
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…
Functionele stofgroep
geurstoffen
ZZS geurstoffen
Lijst ZZS
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde
Emissiegegevens ZZS-Navigator (opens in a new tab)
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 6/2/2023 om: 3:32 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Potentiële ZZS
2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde - VERWIJDERD VAN LIJST
(80-54-6)
Datum verwijdering 11-09-2020
Reden verwijdering Plaatsing op ZZS-lijst
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde
(80-54-6)
(αS)-4-(1,1-dimethylethyl)-α-methylbenzeenpropanal
(75166-30-2)

(behoort tot 2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1 MVP 1
Grensmassastroom 0,15 g/uur
0,15 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

Deze stof staat niet in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer. De weergegeven stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn een voorstel op basis van de (geschatte) dampdruk.

2:

Deze stof staat niet in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer. De weergegeven stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn een voorstel op basis van de (geschatte) dampdruk.

Let op!

Geprint op: 6/2/2023 om: 3:32 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 6/2/2023 om: 3:32 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen (opens in a new tab)

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid zijn opgenomen.
CMR-stoffen SZW
2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde
(80-54-6)
Specifieke naam op SZW-lijst 2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde
SZW-lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2023-30
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoten

1:

C&L database geraadpleegd op 17 januari 2023

Dit betreft een zelfclassificatie van de fabrikanten en importeurs. Deze zelfclassificatie is niet gecontroleerd door het RIVM.