(αS)-4-(1,1-dimethylethyl)-α-methylbenzenepropanal | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 5/14/2021 om: 9:12 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

(Αs)-4-(1,1-Dimethylethyl)-Α-Methylbenzenepropanal

Stofgegevens

 
Stofnaam
(αS)-4-(1,1-dimethylethyl)-α-methylbenzenepropanal
Engelse naam
(αS)-4-(1,1-dimethylethyl)-α-methylbenzenepropanal
CAS-nummer
75166-30-2
Synoniem
butylphenyl methylpropional, (+)-
Molecuulformule
C14-H20-O
SMILES
C[C@@H](Cc1ccc(cc1)C(C)(C)C)C=O
2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde

Let op!

Geprint op: 5/14/2021 om: 9:12 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Potentiële ZZS
2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde
(80-54-6)
Datum verwijdering 11-09-2020
Reden verwijdering Plaatsing op ZZS-lijst
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde
(80-54-6)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Grensmassastroom 0,15 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

Deze stof staat nog niet als ZZS in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer. De weergegeven stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn een voorstel op basis van de (geschatte) dampdruk

Let op!

Geprint op: 5/14/2021 om: 9:12 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/14/2021 om: 9:12 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/14/2021 om: 9:12 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten