chroomzuur Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 5/24/2022 om: 5:50 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Chroomzuur

Stofgegevens

 
Stofnaam
chroomzuur
Engelse naam
chromic acid
CAS-nummer
7738-94-5
UN-nummer
1755; 1755
EG-nummer
231-801-5
ECHA stofinformatie
Substance Infocard
Synoniem
chroom(III)zuur
(di)waterstofchromaat
Molecuulformule
Cr-H2-O4
SMILES
O[Cr](O)(=O)=O
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst ADR
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
Chemische stofgroep
chroom en chroomverbindingen
ZZS chroom (VI) verbindingen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 5/24/2022 om: 5:50 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
chroomzuur
(7738-94-5)
Specifieke naam op ZZS chroomzuur
Op ZZS lijst vanwege REACH Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV
Datum toevoeging 27-6-2013
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
chroomzuur
(7738-94-5)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Grensmassastroom 0,5 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,1 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Autorisaties en restricties
chroomzuur
(7738-94-5)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII chroom (VI) verbindingen
Beperkingsvoorwaarden volgens REACH Bijlage XVII, 47. chroom(VI)verbindingen

Toelichtende voetnoten

1:

Geldt ook voor oligomeren van deze stof

1:

De getoonde waarde voor de grensmassastroom wijkt af van de algemene waarde voor de MVP 1 en 2 stofklassen. De getoonde waarde geldt tot 1 januari 2025, daarna wordt de algemene waarde van kracht.

2:

De getoonde waarde voor de emissiegrenswaarde wijkt af van de algemene waarde voor de MVP 1 en 2 stofklassen. De getoonde waarde geldt tot 1 januari 2025, daarna wordt de algemene waarde van kracht.

Let op!

Geprint op: 5/24/2022 om: 5:50 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm chroomzuur
(7738-94-5)
Milieu Lucht Lucht MTR 0,0025 µg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur 0,001 mg/m3
 

Toelichtende voetnoot

78:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

10:

tijdgewogen gemiddelde

Voetnoten

1:

gemeten als chroom (VI)

2:

Geplaatst op B2. Lijst met wettelijke grenswaarden voor kankerverwekkende stoffen, vastgesteld volgens de risicobenadering

Deze stof staat zelf niet in bijlage XIII van de arbeidsomstandigheden regeling maar valt onder een groepsvermelding, de getoonde grenswaarde is die van de groepsvermelding

behoort tot chroom (VI) verbindingen (als Cr)

Let op!

Geprint op: 5/24/2022 om: 5:50 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
chroomzuur
(7738-94-5)
chroomzuur
(7738-94-5)
UN-nummer 1755
1755
Benaming en beschrijving 3.1.2 CHROOMZUUR, OPLOSSING
CHROOMZUUR, OPLOSSING
Klasse 2.2 8 8
Classificatiecode 2.2 C1
C1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
III
Etiketten 5.2.2 8 8
Bijzondere bepalingen 3.3 518 518
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 1 L
5 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E2
E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001 IBC02
P001 IBC02 LP01 R001
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP15
MP19
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T8
T4
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP2 TP1
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BN
L4BN
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TU42
TU42
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (E)
3 (E)
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 80 80

Voetnoten

Bijtende stoffen
Bijtende stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
UN 1463 Chroomtrioxide, watervrij (chroomzuur, vast), is een stof van klasse 5.1.
UN 1463 Chroomtrioxide, watervrij (chroomzuur, vast), is een stof van klasse 5.1.
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
De in 4.2.1.9.2 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
bijtende of zwak bijtende stof.
bijtende of zwak bijtende stof.
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
chroomzuur
(7738-94-5)
chroomzuur
(7738-94-5)
UN-nummer 1755
1755
Benaming en beschrijving 3.1.2 CHROOMZUUR, OPLOSSING
CHROOMZUUR, OPLOSSING
GEVI-code 80 80
Stofindeling weg en spoor LNR LNR
Stofindeling water LNR LNR

Voetnoten

bijtende of zwak bijtende stof
bijtende of zwak bijtende stof
Vloeistof, niet relevant
Vloeistof, niet relevant
Vloeistof, niet relevant
Vloeistof, niet relevant
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.
CMR-stoffen SZW
chroomzuur
(7738-94-5)
Specifieke naam op SZW-lijst chroomzuur
SZW-lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2022-51
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor zelfclassificatie als PBT of vPvB zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

C&L database geraadpleegd op 12 oktober 2021

Dit betreft een zelfclassificatie van de fabrikanten en importeurs. Deze zelfclassificatie is niet gecontroleerd door het RIVM.