chroomzuur Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 15:44

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

chroomzuur

 

Stofgegevens

CAS-nummer
7738-94-5
EG-nummer
231-801-5
UN-nummers
1755
1755
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
chromic acid
Synoniemen
chroom(III)zuur
(di)waterstofchromaat
Molecuulformule
Cr-H2-O4
SMILES
O[Cr](O)(=O)=O
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst ADR
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
Chemische stofgroepen
chroom en chroomverbindingen
ZZS chroom (VI) verbindingen
chroom
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 15:44

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
chroomzuur
(7738-94-5)

(behoort tot chroom)
Specifieke naam op ZZS
Op ZZS lijst vanwege REACH SVHC
Datum toevoeging
27-6-2013

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
chroom
(7440-47-3)
chroomzuur
(7738-94-5)

(behoort tot chroom)
Stofklasse voor luchtemissies
sA.3
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,5 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

E-PRTR
chroom
(7440-47-3)
Specifieke stofnaam op EPRTR
Chroom en zijn verbindingen
Drempelwaarde voor uitstoot in de lucht
Drempelwaarde voor uitstoot in water

Autorisaties en restricties

Autorisaties en restricties
chroomzuur
(7738-94-5)

(behoort tot chroom)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII
chroom (VI) verbindingen
Beperkingsvoorwaarden volgens

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 15:44

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm chroom
(7440-47-3)
chroomzuur
(7738-94-5)

(behoort tot chroom)
Milieu Lucht Lucht MTR
0,0025 µg/m3
Milieu Oppervlaktewater zoet log Kp l/kg (zwevend stof)
5,46
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren achtergrondconcentratie (opgelost)
0,2 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren wettelijk JG-MKN (opgelost)
3,4 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren wettelijk MAC-MKN (opgelost)
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren wettelijk JG-MKN (opgelost)
0,6 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren wettelijk MAC-MKN (opgelost)
Milieu Oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding Oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding (gericht op waterbeheerder)
20 µg/l
Milieu Oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding Oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding (gericht tot het drinkwaterbedrijf)
20 µg/l
Milieu Sediment Sediment MTR (droge stof)
380 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘landbouw/natuur’ (bij toepassing op de landbodem)
55 mg/kg
Milieu Grond kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘wonen’ (bij toepassing op de landbodem)
62 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘industrie’ (bij toepassing op de landbodem)
180 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis (maximale concentratiewaarde) voor ‘voor verspreiden op de landbodem geschikte baggerspecie’ (maximale concentratie)
0,17 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis (ms PAF) voor ‘voor verspreiden op de landbodem geschikte baggerspecie’(toxische druk)
Milieu Grond Maximale waarde grootschalige toepassingen op of in de bodem: Emissietoetswaarde (droge stof)
180 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘niet verontreinigd’ of kwaliteitsklasse ‘algemeen toepasbaar’ (bij toepassing op de waterbodem)
55 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘licht verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem)
120 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘matig verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem)
380 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis voor ‘voor verspreiden in zout oppervlaktewater geschikte baggerspecie’
120 mg/kg
Milieu Grond kwaliteitseis (emissietoetswaarde) voor ‘emissiearme grond’, ‘emissiearme baggerspecie’, ‘emissiearme mijnsteen’ of ‘emissiearme vermengde mijnsteen’ (maximale concentratie)
180 mg/kg
Milieu Grond kwaliteitseis (maximale emissiewaarde) voor ‘emissiearme grond’, ‘emissiearme baggerspecie’, ‘emissiearme mijnsteen’ of ‘emissiearme vermengde mijnsteen’ (maximale emissie)
0,17 mg/kg
Milieu Grondwater Grondwater streefwaarde ondiep (opgelost)
1 µg/l
Milieu Grondwater Grondwater diep landelijke achtergrondconcentratie (AC) (opgelost)
2,4 µg/l
Milieu Grondwater Standaardwaarden grondwater (inclusief AC) (opgelost)
2,5 µg/l
Milieu Grondwater Signaleringsparameter beoordeling grondwatersanering (opgelost)
30 µg/l
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur
0,5 mg/m3
0,001 mg/m3
Mens Drinkwater Drinkwaterkwaliteitseis - chemische parameters
50 µg/l

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 15:44

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR-stoffen SZW
chroomzuur
(7738-94-5)

(behoort tot chroom)
Specifieke naam op SZW-lijst
chroomzuur
SZW-lijst met voor de voortplanting giftige stoffen

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
chroomzuur
(7738-94-5)

(behoort tot chroom)
Specifieke naam ECHA
Chromic acid
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR
chroomzuur
(7738-94-5)

(behoort tot chroom)
chroomzuur
(7738-94-5)

(behoort tot chroom)
UN-nummer 1755
1755
Benaming en beschrijving 3.1.2 CHROOMZUUR, OPLOSSING
CHROOMZUUR, OPLOSSING
Klasse 2.2 8 8
Classificatiecode 2.2 C1
C1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
III
Etiketten 5.2.2 8 8
Bijzondere bepalingen 3.3 518 518
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 1 L
5 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E2
E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001 IBC02
P001 IBC02 LP01 R001
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP15
MP19
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T8
T4
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP2 TP1
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BN
L4BN
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TU42
TU42
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (E)
3 (E)
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 80 80

Voetnoten

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
chroomzuur
(7738-94-5)

(behoort tot chroom)
chroomzuur
(7738-94-5)

(behoort tot chroom)
UN-nummer 1755
1755
Benaming en beschrijving 3.1.2 CHROOMZUUR, OPLOSSING
CHROOMZUUR, OPLOSSING
GEVI-code 80 80
Stofindeling weg en spoor LNR LNR
Stofindeling water LNR LNR

Voetnoten