chroomtrioxide Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 5/25/2022 om: 2:35 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Chroomtrioxide

Stofgegevens

 
Stofnaam
chroomtrioxide
Engelse naam
chromium trioxide
CAS-nummer
1333-82-0
UN-nummer
1463
EG-nummer
215-607-8
ECHA stofinformatie
Substance Infocard
Synoniem
chroomoxide
chroom (VI) oxide
chroom (VI) trioxide
chromium(VI)oxide
chroom(VI)oxide
Molecuulformule
Cr-O3
SMILES
O=[Cr](=O)=O
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst ADR
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Lijst PBT/vPvB volgens zelfclassificatie
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
Chemische stofgroep
chroom en chroomverbindingen
ZZS chroom (VI) verbindingen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 5/25/2022 om: 2:35 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
chroomtrioxide
(1333-82-0)
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Op ZZS lijst vanwege REACH Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV
Datum toevoeging 2-12-2013
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
chroomtrioxide
(1333-82-0)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Grensmassastroom 0,5 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,1 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

De getoonde waarde voor de grensmassastroom wijkt af van de algemene waarde voor de MVP 1 en 2 stofklassen. De getoonde waarde geldt tot 1 januari 2025, daarna wordt de algemene waarde van kracht.

2:

De getoonde waarde voor de emissiegrenswaarde wijkt af van de algemene waarde voor de MVP 1 en 2 stofklassen. De getoonde waarde geldt tot 1 januari 2025, daarna wordt de algemene waarde van kracht.

Let op!

Geprint op: 5/25/2022 om: 2:35 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm chroomtrioxide
(1333-82-0)
Milieu Lucht Lucht MTR 0,0025 µg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur 0,001 mg/m3
 

Toelichtende voetnoot

78:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

10:

tijdgewogen gemiddelde

Voetnoten

1:

gemeten als chroom (VI)

2:

Geplaatst op B2. Lijst met wettelijke grenswaarden voor kankerverwekkende stoffen, vastgesteld volgens de risicobenadering

Deze stof staat zelf niet in bijlage XIII van de arbeidsomstandigheden regeling maar valt onder een groepsvermelding, de getoonde grenswaarde is die van de groepsvermelding

behoort tot chroom (VI) verbindingen (als Cr)

Let op!

Geprint op: 5/25/2022 om: 2:35 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
chroomtrioxide
(1333-82-0)
UN-nummer 1463
Benaming en beschrijving 3.1.2 CHROOMTRIOXIDE, WATERVRIJ (chroomzuur, vast)
Klasse 2.2 5.1
Classificatiecode 2.2 OTC
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
Etiketten 5.2.2 5.1+6.1+8
Bijzondere bepalingen 3.3 510
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 1 kg
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E2
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P002 IBC08
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 B4
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP2
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T3
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 SGAN
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TU3
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V11
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV24 CV28
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 568

Voetnoten

Oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
UN 1755 Chroomzuur, oplossing, is een stof van klasse 8.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
deze zijde boven
oxiderende (verbranding bevorderende) stof, giftig, bijtend.
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
chroomtrioxide
(1333-82-0)
UN-nummer 1463
Benaming en beschrijving 3.1.2 CHROOMTRIOXIDE, WATERVRIJ (chroomzuur, vast)
GEVI-code 568
Stofindeling weg en spoor NR
Stofindeling water NR

Voetnoten

oxiderende (verbranding bevorderende) stof, giftig, bijtend
Niet relevant
Niet relevant
CMR volgens CLP
chroomtrioxide
(1333-82-0)
Specifieke naam CMR chroomtrioxide
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
CMR-stoffen SZW
chroomtrioxide
(1333-82-0)
Specifieke naam op SZW-lijst chroomtrioxide
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen Staatscourant 2022-51
SZW-lijst van mutagene stoffen Staatscourant 2022-51
SZW-lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2022-51
PBT/vPvB volgens zelfclassificatie
chroomtrioxide
(1333-82-0)
Specifieke naam ECHA Chromium trioxide
Zelfclassificatie als PBT of vPvB ECHA Substance Infocard

Toelichtende voetnoten

1:

C&L database geraadpleegd op 12 oktober 2021

Dit betreft een zelfclassificatie van de fabrikanten en importeurs. Deze zelfclassificatie is niet gecontroleerd door het RIVM.

1:

Dit betreft een zelfclassificatie van de fabrikanten en importeurs. Deze zelfclassificatie is niet gecontroleerd door het RIVM.

ECHA database geraadpleegd op 15 november 2021