chroomtrioxide Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 19:44

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

chroomtrioxide

 

Stofgegevens

CAS-nummer
1333-82-0
EG-nummer
215-607-8
UN-nummer
1463
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
chromium trioxide
Synoniemen
chroomoxide
chroom (VI) oxide
chroom (VI) trioxide
chromium(VI)oxide
chroom(VI)oxide
Molecuulformule
Cr-O3
SMILES
O=[Cr](=O)=O
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst ADR
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Lijst PBT/vPvB volgens zelfclassificatie
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
Chemische stofgroepen
chroom en chroomverbindingen
ZZS chroom (VI) verbindingen
chroom
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 19:44

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
chroomtrioxide
(1333-82-0)

(behoort tot chroom)
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling
Op ZZS lijst vanwege REACH SVHC
Datum toevoeging
2-12-2013

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
chroom
(7440-47-3)
chroomtrioxide
(1333-82-0)

(behoort tot chroom)
Stofklasse voor luchtemissies
sA.3
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,5 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

E-PRTR
chroom
(7440-47-3)
Specifieke stofnaam op EPRTR
Chroom en zijn verbindingen
Drempelwaarde voor uitstoot in de lucht
Drempelwaarde voor uitstoot in water

Autorisaties en restricties

Autorisaties en restricties
chroomtrioxide
(1333-82-0)

(behoort tot chroom)
Verbod en vrijstelling volgens
Specifieke naam op REACH bijlage XVII
Beperkingsvoorwaarden volgens
En beperkingsvoorwaarden volgens
Beperkingsvoorwaarden volgens restrictie 28, 29 en 30

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 19:44

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm chroom
(7440-47-3)
chroomtrioxide
(1333-82-0)

(behoort tot chroom)
Milieu Lucht Lucht MTR
0,0025 µg/m3
Milieu Oppervlaktewater zoet log Kp l/kg (zwevend stof)
5,46
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren achtergrondconcentratie (opgelost)
0,2 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren wettelijk JG-MKN (opgelost)
3,4 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren wettelijk MAC-MKN (opgelost)
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren wettelijk JG-MKN (opgelost)
0,6 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren wettelijk MAC-MKN (opgelost)
Milieu Oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding Oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding (gericht op waterbeheerder)
20 µg/l
Milieu Oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding Oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding (gericht tot het drinkwaterbedrijf)
20 µg/l
Milieu Sediment Sediment MTR (droge stof)
380 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘landbouw/natuur’ (bij toepassing op de landbodem)
55 mg/kg
Milieu Grond kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘wonen’ (bij toepassing op de landbodem)
62 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘industrie’ (bij toepassing op de landbodem)
180 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis (maximale concentratiewaarde) voor ‘voor verspreiden op de landbodem geschikte baggerspecie’ (maximale concentratie)
0,17 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis (ms PAF) voor ‘voor verspreiden op de landbodem geschikte baggerspecie’(toxische druk)
Milieu Grond Maximale waarde grootschalige toepassingen op of in de bodem: Emissietoetswaarde (droge stof)
180 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘niet verontreinigd’ of kwaliteitsklasse ‘algemeen toepasbaar’ (bij toepassing op de waterbodem)
55 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘licht verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem)
120 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘matig verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem)
380 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis voor ‘voor verspreiden in zout oppervlaktewater geschikte baggerspecie’
120 mg/kg
Milieu Grond kwaliteitseis (emissietoetswaarde) voor ‘emissiearme grond’, ‘emissiearme baggerspecie’, ‘emissiearme mijnsteen’ of ‘emissiearme vermengde mijnsteen’ (maximale concentratie)
180 mg/kg
Milieu Grond kwaliteitseis (maximale emissiewaarde) voor ‘emissiearme grond’, ‘emissiearme baggerspecie’, ‘emissiearme mijnsteen’ of ‘emissiearme vermengde mijnsteen’ (maximale emissie)
0,17 mg/kg
Milieu Grondwater Grondwater streefwaarde ondiep (opgelost)
1 µg/l
Milieu Grondwater Grondwater diep landelijke achtergrondconcentratie (AC) (opgelost)
2,4 µg/l
Milieu Grondwater Standaardwaarden grondwater (inclusief AC) (opgelost)
2,5 µg/l
Milieu Grondwater Signaleringsparameter beoordeling grondwatersanering (opgelost)
30 µg/l
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur
0,5 mg/m3
0,001 mg/m3
Mens Drinkwater Drinkwaterkwaliteitseis - chemische parameters
50 µg/l

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 19:44

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
chroomtrioxide
(1333-82-0)

(behoort tot chroom)
Specifieke naam CMR
chroomtrioxide
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens
CMR Categorie 2 volgens

CMR-stoffen SZW

CMR-stoffen SZW
chroomtrioxide
(1333-82-0)

(behoort tot chroom)
Specifieke naam op SZW-lijst
chroomtrioxide
SZW-lijst met kankerverwekkende stoffen
SZW-lijst met mutagene stoffen
SZW-lijst met voor de voortplanting giftige stoffen

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
chroomtrioxide
(1333-82-0)

(behoort tot chroom)
Specifieke naam ECHA
Chromium trioxide
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie
chroomtrioxide
(1333-82-0)

(behoort tot chroom)
Specifieke naam ECHA
Chromium trioxide
Zelfclassificatie als PBT of vPvB

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR
chroomtrioxide
(1333-82-0)

(behoort tot chroom)
UN-nummer 1463
Benaming en beschrijving 3.1.2 CHROOMTRIOXIDE, WATERVRIJ (chroomzuur, vast)
Klasse 2.2 5.1
Classificatiecode 2.2 OTC
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
Etiketten 5.2.2 5.1+6.1+8
Bijzondere bepalingen 3.3 510
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 1 kg
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E2
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P002 IBC08
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 B4
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP2
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T3
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 SGAN
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TU3
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V11
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV24 CV28
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 568

Voetnoten

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
chroomtrioxide
(1333-82-0)

(behoort tot chroom)
UN-nummer 1463
Benaming en beschrijving 3.1.2 CHROOMTRIOXIDE, WATERVRIJ (chroomzuur, vast)
GEVI-code 568
Stofindeling weg en spoor NR
Stofindeling water NR

Voetnoten