chroom (VI) Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 24-6-2024 om: 16:35

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

chroom (VI)

 
Stofgegevens
Stofnaam chroom (VI)
Engelse naam chromium (VI)
CAS-nummer 18540-29-9
EG-nummer 606-053-1
ECHA stofinformatie Substance Infocard
Aquo-code CrVI
SIKB-id 516
Synoniem chroom (zeswaardig)
chromium (VI) compounds, with the exception of barium chromate
Molecuulformule Cr
SMILES [Cr+6]
Structuurformule Structuurformule wordt geladen…
Functionele stofgroep Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Chemische stofgroep chroom en chroomverbindingen
ZZS chroom (VI) verbindingen
chroom (VI) verbindingen
Emissiegegevens ZZS-Navigator Naar lucht
Naar water

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 24-6-2024 om: 16:35

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
chroom (VI) verbindingen
(behoort tot chroom)
chroom (VI)
(18540-29-9)

(behoort tot chroom (VI) verbindingen)
Specifieke naam op ZZS
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Datum toevoeging 2-12-2013
2-12-2013
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
chroom (VI) verbindingen
(behoort tot chroom)
chroom (VI)
(18540-29-9)

(behoort tot chroom (VI) verbindingen)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1 MVP 1
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

1:

Deze vermelding geldt voor alle chroom(VI)verbindingen, met uitzondering van bariumchromaat

2:

Deze vermelding geldt voor alle chroom(VI)verbindingen, met uitzondering van bariumchromaat

Let op!

Geprint op: 24-6-2024 om: 16:35

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm chroom (VI) verbindingen
(behoort tot chroom)
chroom (VI)
(18540-29-9)

(behoort tot chroom (VI) verbindingen)
Milieu Lucht Lucht MTR 0,0025 µg/m3 0,0025 µg/m3
Milieu Grond Interventiewaarde bodemkwaliteit (droge stof) 78 mg/kg
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur 0,001 mg/m3

Toelichtende voetnoot

78:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

1:

1. De waarden in deze tabel gelden voor een standaardbodem (10% organische stof en 25% lutum). Op het omrekenen van de meetwaarden naar een standaardbodem zijn de regels krachtens artikel 25g, negende lid, onder i en j, van het Besluit bodemkwaliteit van toepassing. 2. Op het omgaan met meetwaarden beneden de bepalingsgrens van het laboratorium zijn de regels krachtens artikel 25g, negende lid, onder i en j, van het Besluit bodemkwaliteit van toepassing.

10:

tijdgewogen gemiddelde

Voetnoten

1:

gemeten als chroom (VI)

2:

Geplaatst op B2. Lijst met wettelijke grenswaarden voor kankerverwekkende stoffen, vastgesteld volgens de risicobenadering

Let op!

Geprint op: 24-6-2024 om: 16:35

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid zijn opgenomen.
CMR volgens CLP
chroom (VI) verbindingen
(behoort tot chroom)
chroom (VI)
(18540-29-9)

(behoort tot chroom (VI) verbindingen)
Specifieke naam CMR Chroom(VI)verbindingen met uitzondering van bariumchromaat alsmede van in deze bijlage met name genoemde zouten
Chroom(VI)verbindingen met uitzondering van bariumchromaat alsmede van in deze bijlage met name genoemde zouten
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008 Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30. REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
CMR-stoffen SZW
chroom (VI) verbindingen
(behoort tot chroom)
chroom (VI)
(18540-29-9)

(behoort tot chroom (VI) verbindingen)
Specifieke naam op SZW-lijst chroom (VI) verbindingen
chroom(VI)verbindingen: alle, waaronder:
SZW-lijst met kankerverwekkende stoffen Staatscourant 2024-132
Staatscourant 2024-132
SZW-lijst met voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2024-132
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

1:

Chroom(VI)verbindingen met uitzondering van bariumchromaat alsmede van in deze bijlage met name genoemde zouten

2:

Chroom(VI)verbindingen met uitzondering van bariumchromaat alsmede van in deze bijlage met name genoemde zouten

3:

Chroom(VI)verbindingen met uitzondering van bariumchromaat alsmede van in deze bijlage met name genoemde zouten

4:

Chroom(VI)verbindingen met uitzondering van bariumchromaat alsmede van in deze bijlage met name genoemde zouten

1:

C&L database geraadpleegd op 28 maart 2024

Dit betreft een zelfclassificatie van de fabrikanten en importeurs. Deze zelfclassificatie is niet gecontroleerd door het RIVM.