chroom (VI) Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 5/23/2022 om: 2:26 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Chroom (VI)

Stofgegevens

 
Stofnaam
chroom (VI)
Engelse naam
chromium (VI)
CAS-nummer
18540-29-9
EG-nummer
606-053-1
ECHA stofinformatie
Substance Infocard
Aquo-code
CrVI
SIKB-id
516
Synoniem
chroom (zeswaardig)
chromium (VI) compounds, with the exception of barium chromate
Molecuulformule
Cr
SMILES
[Cr+6]
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Chemische stofgroep
chroom en chroomverbindingen
ZZS chroom (VI) verbindingen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 5/23/2022 om: 2:26 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
chroom (VI)
(18540-29-9)
Specifieke naam op ZZS
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Datum toevoeging 2-12-2013
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
chroom (VI)
(18540-29-9)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Grensmassastroom 0,5 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,1 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Autorisaties en restricties
chroom (VI)
(18540-29-9)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII chroom (VI) verbindingen
Beperkingsvoorwaarden volgens REACH Bijlage XVII, 47. chroom(VI)verbindingen
En beperkingsvoorwaarden volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.

Toelichtende voetnoten

1:

Deze vermelding geldt voor alle chroom(VI)verbindingen, met uitzondering van bariumchromaat

1:

De getoonde waarde voor de grensmassastroom wijkt af van de algemene waarde voor de MVP 1 en 2 stofklassen. De getoonde waarde geldt tot 1 januari 2025, daarna wordt de algemene waarde van kracht.

2:

De getoonde waarde voor de emissiegrenswaarde wijkt af van de algemene waarde voor de MVP 1 en 2 stofklassen. De getoonde waarde geldt tot 1 januari 2025, daarna wordt de algemene waarde van kracht.

Let op!

Geprint op: 5/23/2022 om: 2:26 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm chroom (VI)
(18540-29-9)
Milieu Grond Grond interventiewaarde (droge stof) 78 mg/kg
Milieu Lucht Lucht MTR 0,0025 µg/m3
 

Toelichtende voetnoot

78:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

1:

Indien het laboratorium een waarde ‘< dan een verhoogde rapportagegrens’ aangeeft (hoger dan de rapportagegrens AS3000), dan dient de betreffende verhoogde rapportagegrens te worden vermenigvuldigd met 0,7. De zo verkregen waarde (of hiermee berekende somwaarde) wordt getoetst aan de van toepassing zijnde normwaarde. Een dergelijke verhoogde rapportagegrens kan optreden bij de analyse van een zeer sterk verontreinigd monster of een monster met afwijkende samenstelling. Het zo verkregen toetsingsresultaat heeft geen verplichtend karakter. De onderzoeker heeft de vrijheid onderbouwd te concluderen dat het betreffende monster niet goed kan worden beoordeeld.

Let op!

Geprint op: 5/23/2022 om: 2:26 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid zijn opgenomen.
CMR volgens CLP
chroom (VI)
(18540-29-9)
Specifieke naam CMR Chroom(VI)verbindingen met uitzondering van bariumchromaat alsmede van in deze bijlage met name genoemde zouten
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
CMR-stoffen SZW
chroom (VI)
(18540-29-9)
Specifieke naam op SZW-lijst chroom(VI)verbindingen: alle, waaronder:
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen Staatscourant 2022-51
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor zelfclassificatie als PBT of vPvB zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

Chroom(VI)verbindingen met uitzondering van bariumchromaat alsmede van in deze bijlage met name genoemde zouten

2:

Chroom(VI)verbindingen met uitzondering van bariumchromaat alsmede van in deze bijlage met name genoemde zouten

1:

C&L database geraadpleegd op 12 oktober 2021

Dit betreft een zelfclassificatie van de fabrikanten en importeurs. Deze zelfclassificatie is niet gecontroleerd door het RIVM.