chromyldichloride Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 6/26/2022 om: 1:14 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Chromyldichloride

Stofgegevens

 
Stofnaam
chromyldichloride
Engelse naam
chromyl dichloride
CAS-nummer
14977-61-8
UN-nummer
1758
EG-nummer
239-056-8
ECHA stofinformatie
Substance Infocard
Synoniem
chromylchloride
chromic oxylchlorid
chroomoxychloride
chromic oxychloride
chromyldichloride
Molecuulformule
Cl2-Cr-O2
SMILES
[O-2].[O-2].[Cl-].[Cl-].[Cr+6]
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst ADR
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
Chemische stofgroep
chroom en chroomverbindingen
ZZS chroom (VI) verbindingen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 6/26/2022 om: 1:14 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
chromyldichloride
(14977-61-8)
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Datum toevoeging 2-12-2013
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
chromyldichloride
(14977-61-8)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Grensmassastroom 2,5 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,5 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

De getoonde waarde voor de grensmassastroom wijkt af van de algemene waarde voor de MVP 1 en 2 stofklassen. De getoonde waarde geldt tot 1 januari 2025, daarna wordt de algemene waarde van kracht.

2:

De getoonde waarde voor de emissiegrenswaarde wijkt af van de algemene waarde voor de MVP 1 en 2 stofklassen. De getoonde waarde geldt tot 1 januari 2025, daarna wordt de algemene waarde van kracht.

Let op!

Geprint op: 6/26/2022 om: 1:14 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm chromyldichloride
(14977-61-8)
Milieu Lucht Lucht MTR 0,0025 µg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur 0,001 mg/m3
 

Toelichtende voetnoot

78:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

10:

tijdgewogen gemiddelde

Voetnoten

1:

gemeten als chroom (VI)

2:

Geplaatst op B2. Lijst met wettelijke grenswaarden voor kankerverwekkende stoffen, vastgesteld volgens de risicobenadering

Deze stof staat zelf niet in bijlage XIII van de arbeidsomstandigheden regeling maar valt onder een groepsvermelding, de getoonde grenswaarde is die van de groepsvermelding

behoort tot chroom (VI) verbindingen (als Cr)

Let op!

Geprint op: 6/26/2022 om: 1:14 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
chromyldichloride
(14977-61-8)
UN-nummer 1758
Benaming en beschrijving 3.1.2 CHROOMOXYCHLORIDE (CHROMYLCHLORIDE)
Klasse 2.2 8
Classificatiecode 2.2 C1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 I
Etiketten 5.2.2 8
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP8 MP17
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T10
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP2
ADR tanks: Tankcode 4.3 L10BH
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S20
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 X88

Voetnoten

Bijtende stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
sterk bijtende (corrosieve) stof die op een gevaarlijke manier met water reageert. (Water mag niet worden gebruikt, behalve met toestemming van deskundigen).
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
chromyldichloride
(14977-61-8)
UN-nummer 1758
Benaming en beschrijving 3.1.2 CHROOMOXYCHLORIDE (CHROMYLCHLORIDE)
GEVI-code X88
Stofindeling weg en spoor LT*
Stofindeling water LTW

Voetnoten

sterk bijtende stof die op gevaarlijke wijze met water reageert. (Water mag niet worden gebruikt, behalve met toestemming van deskundigen)
Giftige vloeistof, geen subcategorie
Vloeistof die met water giftig gas ontwikkelt
CMR volgens CLP
chromyldichloride
(14977-61-8)
Specifieke naam CMR chromyldichloride
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
CMR-stoffen SZW
chromyldichloride
(14977-61-8)
Specifieke naam op SZW-lijst chromyldichloride
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen Staatscourant 2022-51
SZW-lijst van mutagene stoffen Staatscourant 2022-51
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor zelfclassificatie als PBT of vPvB zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

C&L database geraadpleegd op 5 april 2022

Dit betreft een zelfclassificatie van de fabrikanten en importeurs. Deze zelfclassificatie is niet gecontroleerd door het RIVM.