natrium dichromaat dihydraat Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 5/29/2022 om: 4:33 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Natrium Dichromaat Dihydraat

Stofgegevens

 
Stofnaam
natrium dichromaat dihydraat
Engelse naam
sodium dichromate dihydrate
CAS-nummer
7789-12-0
EG-nummer
234-190-3
ECHA stofinformatie
Substance Infocard
Synoniem
natriumdichromaatdihydraat
Molecuulformule
Cr2-H4-Na2-O9
SMILES
O.O.[Na+].[Na+].[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr]([O-])(=O)=O
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Chemische stofgroep
chroom en chroomverbindingen
ZZS chroom (VI) verbindingen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 5/29/2022 om: 4:33 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
natrium dichromaat dihydraat
(7789-12-0)
Op ZZS lijst vanwege REACH Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV
Datum toevoeging 2-12-2013
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
natrium dichromaat dihydraat
(7789-12-0)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Grensmassastroom 0,5 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,1 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Autorisaties en restricties
natrium dichromaat dihydraat
(7789-12-0)
Specifieke naam in REACH bijlage XIV natriumdichromaat
Verbod en vrijstelling volgens REACH Bijlage XIV

Toelichtende voetnoten

1:

De getoonde waarde voor de grensmassastroom wijkt af van de algemene waarde voor de MVP 1 en 2 stofklassen. De getoonde waarde geldt tot 1 januari 2025, daarna wordt de algemene waarde van kracht.

2:

De getoonde waarde voor de emissiegrenswaarde wijkt af van de algemene waarde voor de MVP 1 en 2 stofklassen. De getoonde waarde geldt tot 1 januari 2025, daarna wordt de algemene waarde van kracht.

Let op!

Geprint op: 5/29/2022 om: 4:33 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm natrium dichromaat dihydraat
(7789-12-0)
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur 0,001 mg/m3
 

Toelichtende voetnoot

10:

tijdgewogen gemiddelde

Voetnoten

1:

Geplaatst op B2. Lijst met wettelijke grenswaarden voor kankerverwekkende stoffen, vastgesteld volgens de risicobenadering

Deze stof staat zelf niet in bijlage XIII van de arbeidsomstandigheden regeling maar valt onder een groepsvermelding, de getoonde grenswaarde is die van de groepsvermelding

behoort tot chroom (VI) verbindingen (als Cr)

Let op!

Geprint op: 5/29/2022 om: 4:33 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.
CMR-stoffen SZW
natrium dichromaat dihydraat
(7789-12-0)
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen
SZW-lijst van mutagene stoffen
SZW-lijst van voor de voortplanting giftige stoffen
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor zelfclassificatie als PBT of vPvB zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

Deze stof staat niet meer als individuele stof vermeld op de SZW CMR lijst maar valt onder de vermelding van het anhydraat.

2:

Deze stof staat niet meer als individuele stof vermeld op de SZW CMR lijst maar valt onder de vermelding van het anhydraat.

3:

Deze stof staat niet meer als individuele stof vermeld op de SZW CMR lijst maar valt onder de vermelding van het anhydraat.

1:

C&L database geraadpleegd op 12 oktober 2021

Dit betreft een zelfclassificatie van de fabrikanten en importeurs. Deze zelfclassificatie is niet gecontroleerd door het RIVM.