DINITROANILINEN Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 28/02/2024 om: 00:38

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

DINITROANILINEN

 
Stofgegevens
Stofnaam DINITROANILINEN
UN-nummer 1596
Functionele stofgroep Lijst ADR
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
Chemische stofgroep dinitroanilinen
2,4-dinitroaniline
2,6-dinitroaniline
3,5-dinitroaniline

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 28/02/2024 om: 00:38

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen gegevens voor de geselecteerde stoffenlijst(en). Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 28/02/2024 om: 00:38

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 2,4-dinitroaniline (2,4-DNA)
(97-02-9)

(behoort tot DINITROANILINEN)
2,6-dinitroaniline (2,6-DNA)
(606-22-4)

(behoort tot DINITROANILINEN)
3,5-dinitroaniline (3,5-DNA)
(618-87-1)

(behoort tot DINITROANILINEN)
Milieu Oppervlaktewater zoet log Kp l/kg (zwevend stof) 1,67 1,67 1,67
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (opgelost) 10 µg/l 10 µg/l 10 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (totaal) 10 µg/l 10 µg/l 10 µg/l
Milieu Sediment Sediment MTR (droge stof) 230 µg/kg 230 µg/kg 230 µg/kg
Milieu Grond Grond VR (droge stof) 2,3 µg/kg 2,3 µg/kg 2,3 µg/kg
Milieu Grondwater Grondwater streefwaarde (opgelost) 0,1 µg/l 0,1 µg/l 0,1 µg/l
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 1 uur ?
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 1 uur 1 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 1 uur 200 mg/m3

Toelichtende voetnoot

41:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

43:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

57:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

64:

Verwaarloosbaar risiconiveau

139:

De voorlichtingsrichtwaarde (VRW) geeft de luchtconcentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door de blootgestelde bevolking als hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte gezondheidseffecten mogelijk zijn.

140:

De alarmeringsgrenswaarde (AGW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen optreden of waarbij door blootstelling aan de stof personen minder goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen.

141:

De levensbedreigende waarde (LBW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of levensbedreigende aandoeningen kunnen ontstaan.

Voetnoten

1:

Geen gegevens

Let op!

Geprint op: 28/02/2024 om: 00:38

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
DINITROANILINEN
UN-nummer 1596
Benaming en beschrijving 3.1.2 DINITROANILINEN
Klasse 2.2 6.1
Classificatiecode 2.2 T2
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
Etiketten 5.2.2 6.1
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 500 g
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E4
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P002 IBC08
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 B4
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP10
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T3
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BH SGAH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE19 TU15
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (D/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V11
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S9 S19
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 60

Voetnoten

Giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
deze zijde boven
giftige of zwak giftige stof.
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
DINITROANILINEN
UN-nummer 1596
Benaming en beschrijving 3.1.2 DINITROANILINEN
GEVI-code 60
Stofindeling weg en spoor SNR
Stofindeling water SNR

Voetnoten

giftige of zwak giftige stof
Vaste stof, niet relevant
Vaste stof, niet relevant
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten