CHROOMZWAVELZUUR Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 5/19/2022 om: 4:43 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CHROOMZWAVELZUUR

Stofgegevens

 
Stofnaam
CHROOMZWAVELZUUR
Engelse naam
chromosulfuric acid
CAS-nummer
14489-25-9
UN-nummer
2240
EG-nummer
940-156-5
ECHA stofinformatie
Substance Infocard
Molecuulformule
Cr.x-O4-S
SMILES
[Cr+3].[Cr+3].S(=O)(=O)([O-])[O-].S(=O)(=O)([O-])[O-].S(=O)(=O)([O-])[O-]
Functionele stofgroep
Lijst ADR
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
Chemische stofgroep
chroom en chroomverbindingen

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 5/19/2022 om: 4:43 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen gegevens voor de geselecteerde stoffenlijst(en). Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/19/2022 om: 4:43 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/19/2022 om: 4:43 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
CHROOMZWAVELZUUR
(14489-25-9)
UN-nummer 2240
Benaming en beschrijving 3.1.2 CHROOMZWAVELZUUR
Klasse 2.2 8
Classificatiecode 2.2 C1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 I
Etiketten 5.2.2 8
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP8 MP17
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T10
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP2
ADR tanks: Tankcode 4.3 L10BH
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S20
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 88

Voetnoten

Bijtende stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
sterk bijtende stof.
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
CHROOMZWAVELZUUR
(14489-25-9)
UN-nummer 2240
Benaming en beschrijving 3.1.2 CHROOMZWAVELZUUR
GEVI-code 88
Stofindeling weg en spoor LNR
Stofindeling water LNR

Voetnoten

sterk bijtende stof
Vloeistof, niet relevant
Vloeistof, niet relevant
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor zelfclassificatie als PBT of vPvB zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

C&L database geraadpleegd op 12 oktober 2021

Dit betreft een zelfclassificatie van de fabrikanten en importeurs. Deze zelfclassificatie is niet gecontroleerd door het RIVM.