arseenzuur Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 19-6-2024 om: 19:38

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

arseenzuur

 
Stofgegevens
Stofnaam arseenzuur
Engelse naam arsenic acid
CAS-nummer 7778-39-4
UN-nummer 1553
1554
EG-nummer 231-901-9
ECHA stofinformatie Substance Infocard
Molecuulformule As-H3-O4
SMILES O[As](O)(O)=O
Structuurformule Structuurformule wordt geladen…
Functionele stofgroep Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst ADR
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
Chemische stofgroep ZZS arseen en arseenverbindingen
zouten van arseenzuur
Emissiegegevens ZZS-Navigator Naar lucht
Naar water

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 19-6-2024 om: 19:38

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
arseenzuur
(7778-39-4)
zouten van arseenzuur
(behoort tot arseenzuur)
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Op ZZS lijst vanwege REACH SVHC Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV
Op ZZS lijst vanwege REACH Restricties REACH Bijlage XVII, 19. arseenverbindingen
Datum toevoeging 2-12-2013
2-12-2013
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
arseenzuur
(7778-39-4)
zouten van arseenzuur
(behoort tot arseenzuur)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1 MVP 1
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

1:

Alle arseen verbindingen worden als ZZS aangemerkt omdat deze zijn opgenomen in Annex XVII van REACH vanwege het voldoen aan de criteria carcinogeen en mutageen

1:

Deze stof staat niet in bijlage III van het BAL maar valt onder een andere stof of stofgroep, de getoonde stofklasse en emissiegrenswaarde zijn die van de andere stof of stofgroep en zijn ook geldig voor deze stof.

Let op!

Geprint op: 19-6-2024 om: 19:38

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm arseenzuur
(7778-39-4)
zouten van arseenzuur
(behoort tot arseenzuur)
Milieu Lucht Lucht EU-streefwaarde 0,006 µg/m3 0,006 µg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur 0,0028 mg/m3 0,0028 mg/m3

Toelichtende voetnoot

10:

tijdgewogen gemiddelde

Voetnoten

1:

EU-streefwaarde per 1 januari 2013, geldend als MTR.

Streefwaarde arseen

2:

EU-streefwaarde per 1 januari 2013, geldend als MTR.

Streefwaarde arseen

3:

als As

Geplaatst op B2. Lijst met wettelijke grenswaarden voor kankerverwekkende stoffen, vastgesteld volgens de risicobenadering

4:

als As

Geplaatst op B2. Lijst met wettelijke grenswaarden voor kankerverwekkende stoffen, vastgesteld volgens de risicobenadering

Let op!

Geprint op: 19-6-2024 om: 19:38

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
arseenzuur
(7778-39-4)
arseenzuur
(7778-39-4)
UN-nummer 1554
1553
Benaming en beschrijving 3.1.2 ARSEENZUUR, VAST
ARSEENZUUR, VLOEIBAAR
Klasse 2.2 6.1 6.1
Classificatiecode 2.2 T5
T4
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
I
Etiketten 5.2.2 6.1 6.1
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 500 g
0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E4
E5
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P002 IBC08
P001
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 B4
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP10
MP8 MP17
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T3
T20
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33 TP2 TP7
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BH SGAH
L10CH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE19 TU15
TE19 TE21 TU14 TU15
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (D/E)
1 (C/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V11
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV13 CV28
CV1 CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S9 S19
S9 S14
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 60 66

Voetnoten

Giftige stoffen
Giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
Lucht moet met behulp van stikstof of met andere middelen uit de dampruimte worden verwijderd.
deze zijde boven
giftige of zwak giftige stof.
zeer giftige stof.
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
arseenzuur
(7778-39-4)
arseenzuur
(7778-39-4)
UN-nummer 1554
1553
Benaming en beschrijving 3.1.2 ARSEENZUUR, VAST
ARSEENZUUR, VLOEIBAAR
GEVI-code 60 66
Stofindeling weg en spoor SNR LT*
Stofindeling water SNR LT*

Voetnoten

giftige of zwak giftige stof
zeer giftige stof
Vaste stof, niet relevant
Giftige vloeistof, geen subcategorie
Vaste stof, niet relevant
Giftige vloeistof, geen subcategorie
CMR volgens CLP
arseenzuur
(7778-39-4)
zouten van arseenzuur
(behoort tot arseenzuur)
Specifieke naam CMR arseenzuur en zijn zouten met uitzondering van de elders in deze bijlage met name genoemde
arseenzuur en zijn zouten met uitzondering van de elders in deze bijlage met name genoemde
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

1:

C&L database geraadpleegd op 28 maart 2024

Dit betreft een zelfclassificatie van de fabrikanten en importeurs. Deze zelfclassificatie is niet gecontroleerd door het RIVM.