C.I. Basic Violet 3 [met 0,1 procent of meer Michler's keton (EG-nr. 202-027-5)] Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 19-6-2024 om: 20:08

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

C.I. Basic Violet 3 [met 0,1 procent of meer Michler's keton (EG-nr. 202-027-5)]

 
Stofgegevens
Stofnaam C.I. Basic Violet 3 [met 0,1 procent of meer Michler's keton (EG-nr. 202-027-5)]
Engelse naam C.I. Basic Violet 3 with ≥ 0.1 % of Michler's ketone (EC no. 202-027-5)
CAS-nummer 548-62-9
EG-nummer 208-953-6
ECHA stofinformatie Substance Infocard
Synoniem [4-[4,4'-bis(dimethylamino) benzhydrylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]dimethylammonium chloride (C.I. Basic Violet 3) [with >0.1% of Michler's ketone (EC No. 202-027-5) or Michler's base (EC No. 202-959-2)]
C.I. Basic Violet 3 with 0.1 procent or more of Michler's ketone (EC no. 202-027-5)
4-[4,4’-bis(dimethylamino)benzhydryli-deen]cyclohexa-2,5-dieen-1-ylideen]-dimethylammoniumhydrochloride +
C.I. Basic Violet 3 met 0,1% Michlers keton
Molecuulformule C25-H30-Cl-N3
SMILES [Cl-].CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(C1=CC=C(C=C1)N(C)C)=C1C=CC(C=C1)=[N+](C)C
Functionele stofgroep Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
ZZS kleurstoffen inclusief azokleurstoffen
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
N,N,N',N',N'',N''-hexamethyl-4,4',4''-methylidynetrianiline
bis[p-(dimethylamino)fenyl][p-(dimethylammonio)fenyl]methylium
Emissiegegevens ZZS-Navigator Naar lucht
Naar water

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 19-6-2024 om: 20:08

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

1:

Deze stof staat niet op de kandidaatslijst maar wordt genoemd in een support document voor opname op de kandidaatslijst

2:

Deze stof staat niet op de kandidaatslijst maar wordt genoemd in een support document voor opname op de kandidaatslijst

1:

Deze stof staat niet in bijlage III van het BAL maar valt onder een andere stof of stofgroep, de getoonde stofklasse en emissiegrenswaarde zijn die van de andere stof of stofgroep en zijn ook geldig voor deze stof.

2:

Deze stof staat niet in bijlage III van het BAL maar valt onder een andere stof of stofgroep, de getoonde stofklasse en emissiegrenswaarde zijn die van de andere stof of stofgroep en zijn ook geldig voor deze stof.

Let op!

Geprint op: 19-6-2024 om: 20:08

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 19-6-2024 om: 20:08

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid zijn opgenomen.
CMR volgens CLP
C.I. Basic Violet 3 [met 0,1 procent of meer Michler's keton (EG-nr. 202-027-5)]
(548-62-9)
Specifieke naam CMR C.I. Basic Violet 3 met 0,1 procent of meer Michler's keton (EC nr. 202-027-5)
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
CMR Categorie 2 volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR-stoffen SZW
C.I. Basic Violet 3 [met 0,1 procent of meer Michler's keton (EG-nr. 202-027-5)]
(548-62-9)
Specifieke naam op SZW-lijst C.I. Basic Violet 3 met 0,1% Michlers keton
SZW-lijst met kankerverwekkende stoffen Staatscourant 2024-132
CMR volgens zelfclassificatie
C.I. Basic Violet 3 [met 0,1 procent of meer Michler's keton (EG-nr. 202-027-5)]
(548-62-9)
Specifieke naam ECHA [4-[4,4'-bis(dimethylamino)benzhydrylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]dimethylammonium chloride
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/details/52708
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

1:

C&L database geraadpleegd op 28 maart 2024

Dit betreft een zelfclassificatie van de fabrikanten en importeurs. Deze zelfclassificatie is niet gecontroleerd door het RIVM.