natrium perfluorheptanoaat Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/12/2023 om: 12:20

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Natrium Perfluorheptanoaat

 
Stofgegevens
Stofnaam natrium perfluorheptanoaat
Engelse naam sodium perfluoroheptanoate
CAS-nummer 20109-59-5
EG-nummer 243-518-4
ECHA stofinformatie Substance Infocard
Synoniem Heptanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-tridecafluoro-, sodium salt (1:1)
Molecuulformule C7-F13-Na-O2
SMILES [Na+].[O-]C(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Functionele stofgroep Lijst ZZS
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst Potentiële ZZS - VERWIJDERD VAN LIJST
Chemische stofgroep ZZS PFAS
perfluorheptaanzuur
Emissiegegevens ZZS-Navigator Naar lucht
Naar water

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 10/12/2023 om: 12:20

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Potentiële ZZS
perfluorheptaanzuur - VERWIJDERD VAN LIJST (PFHpA)
(375-85-9)
natrium perfluorheptanoaat - VERWIJDERD VAN LIJST
(20109-59-5)

(behoort tot perfluorheptaanzuur)
Datum verwijdering 29-3-2021
19-1-2023
Reden verwijdering Plaatsing op ZZS-lijst
plaatsing op ZZS-lijst
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
perfluorheptaanzuur (PFHpA)
(375-85-9)
natrium perfluorheptanoaat
(20109-59-5)

(behoort tot perfluorheptaanzuur)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1 MVP 1
Grensmassastroom 0,15 g/uur
0,15 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

1:

Deze vermelding geldt ook voor de zouten van deze stof

1:

Deze stof staat nog niet als ZZS in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer. De weergegeven stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn een voorstel. Deze stof heeft een dampspanning groter dan 10 Pa, op basis van andere stofeigenschappen wordt echter ingeschat dat de stof niet gasvormig geëmitteerd zal worden maar aan aerosolen zal sorberen. Op basis hiervan wordt de stofklasse MVP 1 geadviseerd.

2:

Deze stof staat niet in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer maar valt onder een andere stof of stofgroep, de getoonde stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn die van de andere stof of stofgroep en zijn ook geldig voor deze stof.

Let op!

Geprint op: 10/12/2023 om: 12:20

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/12/2023 om: 12:20

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid zijn opgenomen.
CMR volgens CLP
perfluorheptaanzuur (PFHpA)
(375-85-9)
Specifieke naam CMR perfluorheptaanzuur; tridecafluorheptaanzuur
CMR Categorie 1A en 1B volgens ATP 18 bij Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
CMR-stoffen SZW
perfluorheptaanzuur (PFHpA)
(375-85-9)
Specifieke naam op SZW-lijst perfluorheptaanzuur
SZW-lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2023-18019
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten